ΠΑΕΓΑΕ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 3077/1954

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕΓΑΕ», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (με Α.Φ.Μ. 099551996), όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Επειδή παρήλθε η προθεσμία αποθήκευσης των παρακάτω ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ και ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε A) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και Β) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ της εταιρείας μας και ειδικότερα:

Περιγραφή εμπορευμάτων ανά τελωνειακή κατάσταση, Αποθηκευτικό Χώρο, Αποθέτη

και Τίτλο Αποθήκευσης:

 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 1. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 11960. Μεταλλικές δεξαμενές υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 5, 8 και ισόγειες αποθήκες Α και Β, οι οποίες βρίσκονται εντός του οινοποιείου στη Στενήμαχο Νάουσας, ιδιοκτησίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. Πρόκειται για φορολογική αποθήκη με αριθμό αδείας ELA0018020001 Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

* Τίτλος Νο 2469 ημερομηνία έκδοσης 08/10/2014 και λήξης 31/12/2014, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ.

1) Μεταλλικά καλάθια (ΜΠΙΝΣ): 6 (έξι) Χ 500 φιάλες.

2) Μεταλλικό καλάθι (ΜΠΙΝ): 1 (ένα) Χ 339 φιάλες

Σύνολο μεταλλικά καλάθια (ΜΠΙΝΣ): 7 (επτά)

Φιάλες: 3.339 (τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα) Χ 1,300 kgr (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά: 4.341 (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη περίπτωση 339 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 2637 ημερομηνία έκδοσης 19/12/2014 και λήξης 31/03/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ-GR.RESERVE 750ML ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2011

1) Μεταλλικά καλάθια: 46 (σαράντα έξι) Χ 500 φιάλες

2) Μεταλλικό καλάθι: 1 (ένα) Χ 425 φιάλες

Σύνολο μεταλλικά καλάθια: 47 (σαράντα επτά)

Φιάλες: 23.425 (είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε) Χ 1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά: 30.452 (τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη περίπτωση 425 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 2927 ημερομηνία έκδοσης 17/06/2015 και λήξης 30/09/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ, όπως παρακάτω:

 1. CAVA ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 2. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 3. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1992 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 4. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1993 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 5. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2000 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 6. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2009 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

Σύνολο μεταλλικά καλάθια: 6 (έξι) περιέχοντα συνολικά φιάλες 2.988 (δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ) Χ 1,25 kgr (τύπου 0,75 lit)

Χιλ/μα μικτά: 3.735 (τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών σε κάθε μεταλλικό καλάθι κάθε κατηγορίας διαπιστώθηκε αριθμός 498 φιαλών τύπου 0,75 lit με ετικέτες CAVA 89, ΝΑΟΥΣΑ 1989, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 1992, ΝΑΟΥΣΑ 1993, ΝΑΟΥΣΑ 2000, ΝΑΟΥΣΑ 2009. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 3670 ημερομηνία έκδοσης 07/11/2016 και λήξης 31/01/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, όπως παρακάτω:

GRANDE RESERVE ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2013

Μεταλλικά καλάθια: 32 (τριάντα δύο) περιέχοντα συνολικά φιάλες 15.997 (δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά) Χ 1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά: 20.796 (είκοσι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και των φιαλών εντός των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει περίπου 500 φιάλες. Οι φιάλες είναι γυάλινες, πλήρεις τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα.

* Τίτλος Νο 3842 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007):

Μεταλλικά καλάθια: 18 (δεκαοκτώ), περιέχοντα συνολικά φιάλες 7.310 Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και φιαλών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2219 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3843 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ:

ΠΑΛΕΤΕΣ: 6 (έξι) περιέχουσες η κάθε μία 65 χ/τια κατά τη δήλωση του αποθέτη των 12 φιαλών και τύπου 0,75 lit.

Σύνολο χ/τιων: 390 (τριακόσια ενενήντα)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και χ/τίων.

Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών τριών χαρτοκιβωτίων διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο περιέχει 12 φιάλες.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2220 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3855 ημερομηνία έκδοσης 22/03/2017 και λήξης 30/06/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια: 24 (είκοσι τέσσερα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 11.997

Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

* Τίτλος Νο 3986 ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004):

Μεταλλικά καλάθια: 22 (είκοσι δύο) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 10.564 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2885 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3987 ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1976, 1979, 1986, 1988, 1992, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005):

Μεταλλικά καλάθια: 16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 7.096 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2886 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 4032 ημερομηνία έκδοσης 25/08/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια: 20 (είκοσι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.769 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4050 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/03/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια: 13 (δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.334 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4051 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια: 39 (τριάντα εννιά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 19.015 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

* Τίτλος Νο 4067 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1984, 1985, 2000, 1994, 1995, 1996):

Μεταλλικά καλάθια: 11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.491 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4068 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001):

Μεταλλικά καλάθια: 11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.490 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4069 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1974, 1978, 1979, 1983, 1985, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004):

Μεταλλικά καλάθια: 15 (δεκαπέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.430 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4070 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1998, 2004, 2005, 2006, 2007):

Μεταλλικά καλάθια: 5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 1.576 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4100 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1988, 1991, 2000):

Μεταλλικά καλάθια: 17 (δεκαεπτά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 8.499 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2084/34 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4101 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 9 (εννιά) περιέχοντα Κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.054 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2105/68 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4102 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 38 (τριάντα οκτώ) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 18.718 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2447 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4103 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 20 (είκοσι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.741 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2470 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

* Τίτλος Νο 4107 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013

Μεταλλικά καλάθια: 7 (επτά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.431 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4108 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 30/04/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013

Μεταλλικά καλάθια: 13 (δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.036 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4112 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ(1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 1998, 2001)

Μεταλλικά καλάθια: 10 (δέκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.999 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4113 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1993, 1994, 1996, 1997, 1999)

Μεταλλικά καλάθια: 5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.309 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4250 ημερομηνία έκδοσης 09/01/2018 και λήξης 31/03/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΧΥΜΑ

Μεταλλική δεξαμενή υπ’ αριθμ. 1 χιλ/μα καθαρά: 154.000.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την ποιότητα, κατάσταση, προέλευση του εμπορεύματος, την τεχνική συντήρηση αυτού, την οποία ρητά δηλώνεται ότι ανέλαβε ο αποθέτης, για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στη φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των δεξαμενών ως και για χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

Επίσης δεν ευθύνεται για το ποσοστό των ξένων υλών (οινολάσπης) ως και για κάθε ζημιά, βλάβη ή καταστροφή προερχόμενη από πυρκαγιά ή ανωτέρα βία.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 3154 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 4398 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2014

Μεταλλικά καλάθια: 51 (πενήντα ένα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 19.747 κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4399 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013 & LEGACY 1879 ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2012 όπως παρακάτω:

Α) GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ: Μεταλλικά καλάθια: 12 (δώδεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.497 τύπου 0,75 lit.

Β) LEGACY 1879: Μεταλλικά καλάθια: 16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 7.997 τύπου 0,75 lit.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ: 28 (είκοσι οκτώ)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 52 ημερομηνία έκδοσης 05/10/2015 και λήξης 05/11/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL SUPPLIES & SERVICES AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΘΗΚΕΣ DVD ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 547

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση του κωδικού.

Ο χαρακτηρισμός του είδους του εμπορεύματος, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφη από την αίτηση του αποθέτη.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και καλή ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οπως προκύπτει από τη με αριθμ. πρωτ. 760549/14.03.2017 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., την 23/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 955400, ο Ισολογισμός περιόδου 01.01.2016-27.12.2016 & Εναρξης Εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) GENERAL SUPPLIES AND SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ G.S.S. SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005259801000.

* Τίτλος Νο 15435 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1028000 – 10PCS MINI HACKSAW BLADES SET 150mm

16

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 16 (Δεκαέξι) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 118 (Εκατόν δεκαοκτώ)

Η παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την αρχική Τελωνειακή Αποταμίευση (26782-5 ΑΛΚ 84/2015).

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2 και Υπόγειο Κτίριο με 12.147 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 15436 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1.098 (Χίλια ενενήντα οκτώ)

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

102316

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΚΑΡΕΚΛΕΣ κουζίνας

211,00

102400

POLO ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΛΕ 8003

1,00

1024004

POLO ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.ΠΡΑΣΙΝΗ US8003 π95/44Ε

1,00

102403

PERLA LUX ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.ΜΠΛΕ

1,00

1024031

PERLA ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.ΚΟΚΚΙΝΗ 25-17.Β76/85Ε

1,00

102404

DIVA ΥΜ-1618 ΚΑΡ.ΔΙΕΥΘ.ΔΕΡΜΑΤ.ΑΛΟΥΜ.ΒΑΣ

1,00

1024061

ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΕΤ mod.026 σ51

65,00

1024161

ESCORT ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΑΥΡ

2,00

102437

ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΕΤ mod.035 PP (LUNA)

80,00

102443

VISITOR 3003M ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠ ΜΠΛΕ MESH Π

1,00

102447

VISITOR 3003M ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠ MAYPH MESH

4,00

102453

EXECUTIVE ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΥΡΗ 6002

1,00

102459

“ANESIS ΚΑΡ.ΔΙΕΥΘ.ΔΕΡΜ.””ΑΛΟΥΜ.ΒΑΣΗ””+ΜΠΡΑΤ”

3,00

102461

PYRGOS ΜΠΛΕ ΚΑΡ.ΓΡΑΦ.ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ+ΜΠΡΑΤΣΑ Β

2,00

102473

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.RAMON ΜΑΥΡΗ US5120M mesh π96

2,00

102475

US 5120M ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΑΥΡΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ

3,00

102480

ELEGANT ΚΑΡΕΚ.ΓΡΑΦ.mesh5056 ΜΑΥΡΗ Π97/70Ε

1,00

102491

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΣ κλ

41,00

102492

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ

68,00

102502

ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΗΠΟΥ ΠΛΕΧΤΗ

1,00

102601

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.YM-0522 MΑΥΡΗ 1χ6 (PVC) Π10

109,00

102613

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ YΜ-6001Β (PVC) ΜΑΥΡΗ Π1

40,00

102625

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΜ-8027 ΓΚΡΙ (ΥΦΑΣΜΑ) κ9

14,00

102627

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΜ-8027 ΜΠΛΕ (ΥΦΑΣΜΑ) Β7

7,00

102629

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΜ -8027- ΜΑΥΡΗ (ΥΦΑΣΜΑ) Κ

7,00

102631

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ D-2 ΜΑΥΡΗ (ΥΦΑΣΜΑ) Π102/

1,00

102635

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΜ-0521 δέρμα (split) Π

2,00

102643

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ YM-0211 MΑΥΡΗ (PU) Π98/

2,00

102907

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.PERLA ΓΚΡΙ & ΜΠΡΑΤΣΑ/ΡΗΛΑΞ Μ

1,00

102937

ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦ.STAR ΓΚΡΙ &ΜΠΡΑΤΣΑ PCT-001 π

1,00

103610

KER.ΠΟΛΥΘΡ.ΣΚΗΝ.C-2013L,1χ2,TEXTIL.

1,00

105502

D-36S-SV DOME ΕΠΙΠΛΟ T.V. ΑΣΗΜΙ

1,00

105504

S-32Μ-SV DOME ΕΠΙΠΛΟ T.V. ΑΣΗΜΙ

10,00

105520

PLASMA Η058/1000 DOME ΕΠΙΠΛΟ TV-PLASMA Α

2,00

106011

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ GF-79 ΜΠΕΖ, ΤΕΞΤΙΛΕΝ -Μ115/11

2,00

106044

ALUM ΤΡΑΠΕΖΙ KFT-2014 ΠΡΑΣΙΝΟ 152Χ90

1,00

106059

ALUM ΤΡΑΠ.55Χ30(Ο) ΚΥΠΑΡΙΣΙ,140χ76 α105 1

1,00

106073

ALUM ΤΡΑΠΕΖΙ GFT55Χ30 ΠΡΑΣ.ΣΚΟΥΡ.WICKER 1

2,00

106076

ALUM ΤΡΑΠ 004R-7242 ΚΥΠΑΡΙΣ 184×105 Α105

1,00

106116

ALUM ΤΡΑΠΕΖΙ 62χ38FK ΜΠΕΖ 162χ106 κ113/23

2,00

106127

ALUM ΚΑΡΕΚΛ YQC088ΑR ΚΥΠΑΡΙΣΙ Ξ134/82Ε

3,00

106142

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC-044-AR ANΘΡΑΚΙ Π139/85Ε

5,00

106147

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC-060AR ΜΠΕΖ,wicker Π137/5

2,00

106156

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC030Β-AR ΠΡΑΣΙΝΟ-Π134/55Ε

3,00

106159

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC-008-AR ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ σ.81 NB

1,00

106167

ALUM ΤΡΑΠ.0610-AW TEAK/AΛΟΥΜ 152χ98 σ109

1,00

106180

ALUM ΤΡΑΠ.YQT004 60X32 ΑΣΗΜΙ 150×80 ΧΩΡΙΣ

1,00

106190

ALUM ΤΡΑΠ.ΟΒΑΛ S062 150x90x70 ΑΣΗΜΙ σ.86

3,00

106192

ALUM ΤΡΑΠ.ΟΒΑΛ S062 150×90 ΑΝΘΡΑΚI OBAΛ

1,00

106193

ALUM ΤΡΑΠ.S062 150×90 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΒΑΛ σ78

1,00

106210

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ GF203+MAΞΙΛ ΚΥΠΑΡIΣΙ σ.80 ca

1,00

106221

ALUM ΡΟΤΟΝΤΑ P057 60cm ΞΥΛ.ΤΑΒΛΑ σ.114

2,00

106238

ALUM ΤΡΑΠ.LG1167/KΡΥΣΤ/ΡΑΤΑΝ 102cm α95 12

1,00

106254

ALUM ΤΡΑΠ.004R-4027 ΑΝΘΡΑΚΙ,100χ68,ΡΑΤΑΝ

1,00

106270

“ALUM ΤΡΑΠ.005-24″” 60cm-ΣΤΡΟΓΓ ΑΣΗΜΙ σ.86″

1,00

106317

ALUM ΤΡΑΠ. ΗΧ009Τ ΡΑΤΑΝ/κρυσταλ 96x52x45

2,00

106328

ALUM ΚΑΝΑΠΕΣ HX009LC PATAN ΚΑΦΕ & ΜΑΞΙΛΑΡΙ

1,00

106357

ALUM ΤΡΑΠ.ΜΑΣΙΦ ΕΞΑΓΩΝΟ 80×80,ΚΥΠΑΡ σ80 G

2,00

106359

ALUM ΤΡΑΠ.ΜΑΣΙΦ ΣΤΡΟΓΓ.120cm,ΚΥΠΑΡIΣ σ62

2,00

106407

ALUM ΤΡΑΠ.ΗF063T-1 102×102,ΠΡΑΣΙΝΟ σ101 R

1,00

106474

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQTC0314 ΓΚΡΙ/ΤΕΞΤΙΛΕΝ Π129/

8,00

106482

ALUM TΡΑΠ.YQT0306-60χ38 ΓΚΡΙ-152χ96χ74 Π1

3,00

106500

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΚΤΗ ΕΚΡΟΥ Π127/58Ε 57Χ63Χ

1,00

106502

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΦΕ ΠΛΕΚΤΗ P630/P11 Π127/58

1,00

106505

ALUM.ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΒΑ3505 ΠΛΕΧΤΟΣ+ΜΑΞΙΛ σ.114

1,00

106509

“ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠ.3,5cm/70x70cm””ONYX”” Α117 5″

2,00

106519

ALUM.ΒΑΣΗ ΤΡ.ΕΞΩΤ.ΧΩΡ.MENORCA-3/6165 σ90

1,00

106547

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ καφέ+μαξιλ.ΗΤR-6339C

1,00

106549

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ μπεζ+μαξιλ ΗΤR-6339C

1,00

106563

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ CLA -1R17210+ΜΑΞΙΛΑΡΙ 1Χ2

2,00

106572

ALUM ΤΡΑΠΕΖΙ ME ΠΛΕΞΗ ΒΜ-856 CT+ ΚΡΥΣΤΑΛΟ

1,00

106575

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ καφε CA-0070+μαξιλαρ

1,00

106578

ALUM ΤΡΑΠΕΖΙ +ΠΛΕΞΗ CA-0050Τ 152×96 σ.66

1,00

106580

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ καφε CA-9110+μαξιλ σ6

1,00

106585

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ καφε CA-0190+μαξιλαρ

1,00

106586

ALUM ΤΡΑΠ πλέξη καφε CA0190Τ ΚΡΥΣΤ 90χ90

2,00

106613

ALUM ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ W0004-1 ΜΠΛΕ 1Χ2

5,00

106681

ALUM ΤΡΑΠ ΠΛΕΧΤ καφεCA-9090Τ+κρυστ152χ96

1,00

106682

ALUM.ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΛΕΧΤΗ καφε CA-0379+μαξιλαρ

1,00

106703

ALUM ΤΡΑΠ.DHT0834 WICKER ΚΑΦΕ/ΚΡΥΣΤ.Α115

1,00

106710

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ BDR1011-1 ΡΑΤΑΝ ΚΑΦΕ Π127/88

1,00

106715

ALUM ΤΡΑΠ.DHT056-6032 ΑΝΘΡΑΚΙ 150χ80 Μ139

1,00

106791

ALUM ΤΡΑΠ.YQT410-R 72cm-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ Π1

1,00

106801

ALUM ΤΡΑΠ.RXAT4830FC-13,ΠΡΑΣΙΝΟ α108 144Ε

2,00

106802

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ σπαστηRXAS020F-1,ΓΚΡΙ 1Χ2 Μ1

2,00

106804

ALUM ΚΑΡΕΚ.σπαστη RXAS020F-1,ΑΝΘΡΑΚ Α110

2,00

106815

ALUM TΡΑΠ 0704-140χ80 καφέΠΛΕΞΗ-ΚΡΥΣ ΜΑΥ

1,00

106821

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC0708-AR ΠΛΕΧΤH-ΚΑΦΕ Π124/

1,00

106825

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC0707-AR ΠΛΕΧΤH-ΚΑΦΕ Μ123/

1,00

106852

ALUM ΚΑΡΕΚΛ YQTC1010 SILVER+ΓΚΡΙ TEXTILΕ

3,00

107047

ΜΑΞΙΛΑΡΙ SXKY5-W33, 42X46X3

1,00

201131

ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ C10015

1,00

201411

ALUM ΤΡΑΠ.BDT-1168 ΡΑΤΑΝ &ΚΡΥΣΤΑΛΟ 104cm

1,00

201460

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ 0125 ΓΚΡΙ , ΜΑΥΡΟ ΤΕΞΤΙΛΕΝ Π1

13,00

201736

ΜΕΤΑΛ.ΚΑΡΕΚΛΑ MG155,ΛΑΧΑΝΙ ΤΕΞΤΙΛ Μ/ΜΠΡ Π

4,00

202316

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΤ2213C AΣΗΜΙ, ΓΚΡΙ ΤΕΞΤΙΛΕ

4,00

202318

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΤ2023C AΣΗΜΙ, ΜΑΥΡΟ ΤΕΞΤΙΛ

6,00

202344

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΤ3134C AΣΗΜΙ, POLYWOOD Ξ

3,00

202352

IRON ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΤ1012C AΣΗΜΙ, ΓΚΡΙ ΤΕΞΤΙΛΕ

18,00

208013

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ YQC0808-PS,POLYWOOD,Π124/ 84

1,00

208051

ALUM ΚΑΡ.5θεσ.ΣΠΑΣΤΗ ΗΤC097 ανθρακι Α110

2,00

208063

ALUM ΚΑΡΕΚΛ ΗΤ-C002 ΑΝΘΡΑΚΙ -ΚΑΦΕ WICKER

1,00

208071

ALUM ΚΑΡΕΚΛΑ 088-AR ΚΑΦΕ, ΚΑΦΕ WICKER Π14

3,00

208112

IRON ΚΑΡΕΚΛΑ TC-009C MANTEM/ΜΩΣΑΙΚ/μαξιλ

7,00

208116

IRON ΚΑΡΕΚΛΑ TC-015C MANTEM/ΜΩΣΑΙΚ/μαξιλ

2,00

208124

IRON ΚΑΡΕΚΛΑ TC-001C MANTEMΙ/ΜΑΞΙΛΑΡΙ Π14

1,00

208131

IRON ΤΡΑΠ.ΒS-057C MANTEMI/ΜΩΣΑΙΚΟ 76cm α8

2,00

208149

IRON ΤΡΑΠ.TC-001T MANTEMI/ΜΩΣΑΙΚΟ 92 cm Μ

3,00

208211

Alu.Dinign Chair

1,00

208217

Alu.Dining Chair W/Polywood

2,00

22500

ΠΟΔΙΑ-ΒΑΣΗ ΚΑΡΕΚΛΑΣ LUX (ΑΣΤΕΡΙΑΣ)

4,00

22501

ΠΟΔΙ-ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΔΙΕΥΘ

3,00

22504

ΠΟΔΙΑ-ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

94,00

22507

ΠΟΔΙ-ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ANESIS

40,00

401629

ΕΠΙΠΛΟ T.V. KTH-8201-BRB WENGHE..σελ.40 2

1,00

425106

ΚΑΡΕΚΛΑ C-2302-YRH wenghe-μπεζ micro σ27

2,00

425138

ΚΑΡΕΚΛΑ CV-1504YRH Wenghe-μπεζ micro 1χ2

1,00

425314A

ΚΑΡΕΚΛΑ TC-293 ΚΑΦΕ ….. 1χ4 Π

2,00

425328

ΚΑΡΕΚΛΑ TC-293 ΚΟΚΚΙΝΗ.1χ4 Π65/50Ε SKY 2X

1,00

425383Γ

ΤΡΑΠΕΖΙ DT566,3κιβ.140x70x76 wenge σ.19

1,00

425407 A

COFFEE TABLE 1000X600X430X8mm

1,00

425411A

Τραπεζακι TCH-1171-BRC,wenge,90x90x43

1,00

425443

ΤΡΑΠΕΖΙ TD007 /2κιβ/125x75x75 KΡΥΣΤ. κ43

1,00

425459 Γ

DININGX900X10MM

2,00

425487 A

ΤΡΑΠΕΖΙ ICE-D02,3κιβ/140X80X75X12mm,blac

1,00

425639Α

ΤΡΑΠΕΖΙ F-189 130x80x74 μαυρο, 2ΚΙΒ α27 2

2,00

425784

ΚΑΡΕΚΛΑ TC-1200 ΟΒΑΛ ΠΛΑΤΗ, ΚΡΕΜ,ΧΡΩΜΙΟ Π

1,00

427001

ΚΑΡΕΚΛΑ YM-0524 ΠΤΥΣΣ,ΓΚΡΙ 1Χ5 Κ72/22Ε

1,00

427314

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ UCT175, 90x60x43 ΜΑΥΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛ

1,00

427802

ΚΑΡΕΚΛΑ YS-2392 ΚΡΕΜ 1χ4 κ53/58Ε TC293

2,00

428144 Α

ΚAΡΕΚΛΑ DC224 PU ΜΠΕΖ,εξώραφαΡΟΜΒΟΙ,2Κχ4

2,00

428146Β

2/2 ΚΑΡΕΚΛΑ DC224 ΜΑΥΡΗ

2,00

428152

DC 173 BLACK DINING CHAIR

2,00

428645 Α

ΤΡΑΠΕΖΙ B-206, 2κιβ,130Χ80 ΚΡΥΣΤΑΛΟ 12mm

1,00

428661 Α

ΤΡΑΠΕΖΙ DTX001,3κ /150X90X75X10mm,blac Π5

2,00

429014

ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΤΥΣ.ΜΕΤΑΛ.ΛΕΥΚΟ DR9-768 1χ6 π80/

1,00

429127

ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΤΥΣ.ΜΕΤΑΛ.ΓΚΡΙ SC98005,GREENpvc

6,00

438037

ΚΑΡΕΚΛΑ CDK-0277 CAPPUCINO-ΚΡΕΜ PVC 1χ2 Π

1,00

438041

ΚΑΡΕΚΛΑ CDK-0315 CAPPUCINO-ΚΡΕΜ PVC 1χ2 Μ

1,00

439531

ΚΑΡΕΚΛΑ STLU-1356 CAPUCINO

1,00

440014

ΕΠΙΠΛΟ FB TV021-110×46-10mm &8mm ΚΡΥΣΤΑΛ

1,00

470111Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 90×200, 3833mwskd-ΑΝΙΓΚΡ/BLAC

1,00

470113Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,5832mnskd-ΑΝΙΓΚΡ/BLAC

1,00

470123A

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ. 150×200, 5-954-NSKD

1,00

470123B

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ. 150×200, 5-954-NSKD

3,00

470123Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ. 150×200, 5-954-NSKD

1,00

470131Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ 150×200,5-836-NSKD ανιγκρε σ

2,00

470133Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,522645nskd-D.CHER/SIL

1,00

470135Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,55571nskd-WENGE/SILVE

1,00

470137Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ. 150×200, 5-954-NSKD silver

2,00

470143Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 110×200,44355nskd-D.CHER/BLAC

1,00

470143Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 110×200,44355nskd-D.CHER/BLAC

1,00

470149Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,522645nskd-WENGE/SILV

1,00

470151Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ,150×200,5b41nskd-D.CHER-BLACK

2,00

470153Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,52200-LSWSRBW-d.chery

1,00

470155Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,59813nskd,WENGE/SILVE

1,00

470156

ΚΟΜΟΔΙΝΟ,2συρτ.6801-2DSTDSW wenge-silver

1,00

470159Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,5558w-rbmb-WENGE/SILV

1,00

470159Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,5558w-rbmb-WENGE/SILV

1,00

470161Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 4δ 150×200,5756anskd-WENGE/SILVE

3,00

470165Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 4δ 150×200,56801-PFWSR-BW-wenge Π

1,00

470188

ΚΟΜΟΔΙΝΟ, 2 συρτ.2200-STD-SW ανιγκρε-che

1,00

470201Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 90×200,3b4132ns-D.CHERY/BLACK

1,00

470205Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 110×200,44b41nskd-D.CHER/BLAC

1,00

470205Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 110×200,44b41nskd-D.CHER/BLAC

1,00

470209Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,58822nskd-D.CHER/BLAC

1,00

470209Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 150×200,58822nskd-D.CHER/BLAC

1,00

470247Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ 150×200,5-631Η-NSKD-silver Π

1,00

470253Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 90×200,39813nskd,WENGE/SILVE Π

1,00

470270Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ 150×200,901Η ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΚΑΦΕ

1,00

470274Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δεμ 90×200,301Η ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΚΑΦΕ Π

1,00

470282Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ 140×190,422645nskd-D.CHER/SIL

1,00

470284Γ

ΚΡΕΒΑΤΙ 4δ 140×190,4756anskd-WENGE/SILVE

1,00

470350Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ,150×200,5ΑΜΒER-NSKD WENGE-SIL

1,00

470353Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ,110×200,44ΑΜΒER-NSKD WENGE-SI

1,00

470413B

ΚΡΕΒΑΤΙ/ 4δ 150×200, R05Α MDF WENGE(15) κ

5,00

480112Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ,150×200,5-1111-d.cher-καφε με

1,00

480115 Α

ΤΟΥΑΛΕΤΑ+ΚΑΘΡ+ΣΚΑΜ/4δ/1111DTSW-d.chery-κ

1,00

480115 Β

ΤΟΥΑΛΕΤΑ+ΚΑΘΡ+ΣΚΑΜ/4δ/1111DTSW-d.chery-κ

1,00

480115 Γ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ+ΚΑΘΡ+ΣΚΑΜ/4δ/1111DTSW-d.chery-κ

1,00

480115 Δ

ΤΟΥΑΛΕΤΑ+ΚΑΘΡ+ΣΚΑΜ/4δ/1111DTSW-d.chery-κ

1,00

480118Α

1/3 ΚΡΕΒΑΤΙ 44-3613- D.CHERRY 110X200

1,00

480120Α

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ,150×200,5-3613M,d.cherry-BLAC

1,00

480120Β

ΚΡΕΒΑΤΙ 3δ,150×200,5-3613M,d.cherry-BLAC

1,00

480301Α

ΚΡΕΒΑΤΙ JY-6/2Δ/μαύρο,90×190&έξτρα σουμι

1,00

480301Β

ΚΡΕΒΑΤΙ JY-6/2Δ/μαύρο,90×190&έξτρα σουμι

1,00

483148

ΣΤΡΩΜΑ ΗΜΙΔΙΠΛΟ 110Χ200,B-8H21,ΟΡΘ 22cm Π

1,00

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφη από το δελτίο παραλαβής του αποθέτη.

Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή των εμπορευμάτων αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευμένα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη Υπόγειο Κτίριο με 12.147 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 15437 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ARDUSTECH IKE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ: 39 (Τριάντα εννέα)

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ARD01 – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

4

ARD02 – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

ARD06 – ΜΙΚΡΗ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

3

ARD08 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

1

ARD09 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

1

ARD03 – ΓΡΑΦΕΙΟ

2

ARD07 – ΣΚΑΜΠΟ

2

ARD04 – ΚΑΝΑΠΕΣ

1

ARD10 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

1

ARD11 – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

1

ARD12 – ΨΥΓΕΙΟ

1

ARD13 – ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟ

1

ARD14 – ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Χ.ΡΟΔΕΣ

2

ARD15 – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32”

1

ARD16 – ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ

1

ARD17 – ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

1

ARD18 – ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

1

ARD19 – ΡΑΦΙΑ

4

ARD20 – ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

ARD21 – ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1

ARD22 – ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ

1

ARD23 – ΚΟΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

4

ARD24 – ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΚΡΗ

1

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφη από το δελτίο παραλαβής του αποθέτη.

Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή των εμπορευμάτων αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευόμενα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15438 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Δ. ΕΛΕΝΗ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ: 13 (Δεκατρία)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφη από το δελτίο παραλαβής του αποθέτη.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 15428 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΠΟΥΡΑ

ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 (Ενα) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 14 (Δεκατέσσερα)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση του χαρτοκιβωτίου.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος του εμπορεύματος, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση του εμπορεύματος.

* Τίτλος Νο 15429 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 67 (Εξήντα επτά) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 987 (Εννιακόσια ογδόντα επτά)

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

5032000 – pipe keys 6*7mm,carbon steel,chrome plated

5

5032060 – pipe keys 16*17mm,carbon steel,chrome plated

12

5032070 – pipe keys 18*19mm,carbon steel,chrome plated

22

5032080 – pipe keys 20*22mm,carbon steel,chrome plated

27

5091050 – briclaying trowel 240mm,wooden handle

1

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15430 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

5091120 – BRICLAYING TROWEL 180mm

8

5091130 – BRICLAYING TROWEL 200mm

8

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 16 (Δεκαέξι) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 233 (Διακόσια τριάντα τρία)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15431 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

6530100 – 1000GR GLUE STICK 11x300mm POLYBAG WITH LABEL

79

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 79 (Εβδομήντα εννέα) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 1.162 (Χίλια εκατόν εξήντα δύο)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15432 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

2480410 – “plastic hose mender 3/4″””

1

9061020 – Cloth Dryer Product Size:80X53.5cm

37

pc – Paper card

2

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 40 (Σαράντα) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 334 (Τριακόσια τριάντα τέσσερα)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15433 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

2484000 – 7.5m EVA coil hose with plastic adaptor

25

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 25 (Είκοσι πέντε) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 82 (Ογδόντα δύο)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15434 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1207050 – 2pcs mini scrapper 40mm

29

5032000 – pipe keys 6*7mm,carbon steel,chrome plated

10

5162710 – 20mm zinc alloyed combination lock, double blister

6

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 45 (Σαράντα πέντε) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 512 (Πεντακόσια δώδεκα)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15439 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΜΕ ΑΤΕΒΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΠΟΤΑ

ΒΟΤΚΑ SELECT 45,4 vol ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 658 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 4.409

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το ανωτέρω απόθεμα εισήχθη στην Αποθήκη ΠΑΕΓΑΕ κατά το έτος 2006.

* Τίτλος Νο 15440 ημερομηνία έκδοσης 28/02/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

1100-002-ESCARD BIOCOTE ΒΑΡΕΛΙΑ: 20 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 5.670

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των βαρελιών και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15441 ημερομηνία έκδοσης 05/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «HOMELIFE AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΛΙΚΕΡ & ΑΛΛΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ

FROST 0,700cl (1case x 12btls ) 20,5%alc vol

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 300

LYSHOLM LINIE 0,700cl (1case X6btls 0,700cl)

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 1326

LYSHOLM LINIE ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΕΣ (1case X25btls )

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 30

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 1.656 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 13.766

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Το ανωτέρω απόθεμα εισήχθη στην Αποθήκη ΠΑΕΓΑΕ κατά το έτος 2005.

* Τίτλος Νο 15442 ημερομηνία έκδοσης 08/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ESHAK MEDHAT του ZAKI» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

ESH-003 ΚΑΠΝΟΣ MIXED 250gr ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 48

ESH-004 ΚΑΠΝΟΣ MIXED 50gr ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 141

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 189 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 3.612

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Το ανωτέρω απόθεμα εισήχθη στην Αποθήκη ΠΑΕΓΑΕ κατά το έτος 2009.

(β) Τα χαρτοκιβώτια δεν φέρουν ημερομηνία λήξης.

* Τίτλος Νο 15443 ημερομηνία έκδοσης 08/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ESHAK MEDHAT του ZAKI» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

ESH-001 ΚΑΠΝΟΣ ΑΡΓΙΛΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 1.793 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 14.523,3

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Το ανωτέρω απόθεμα εισήχθη στην Αποθήκη ΠΑΕΓΑΕ κατά το έτος 2011.

(β) Τα χαρτοκιβώτια δεν φέρουν ημερομηνία λήξης.

* Τίτλος Νο 15444 ημερομηνία έκδοσης 08/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ESHAK MEDHAT του ZAKI» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

ESH-003 ΚΑΠΝΟΣ MIXED 250gr ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 45

ESH-002 ΚΑΠΝΟΣ MIXED 1kg ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 784

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 829 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 6.041,68

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Το ανωτέρω απόθεμα εισήχθη στην Αποθήκη ΠΑΕΓΑΕ κατά το έτος 2011.

(β) Τα χαρτοκιβώτια φέρουν ημερομηνία λήξης το έτος 2012.

* Τίτλος Νο 15445 ημερομηνία έκδοσης 08/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ESHAK MEDHAT του ZAKI» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

ESH-001 ΚΑΠΝΟΣ ΑΡΓΙΛΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 833 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 4.998

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Το ανωτέρω απόθεμα εισήχθη στην Αποθήκη ΠΑΕΓΑΕ κατά το έτος 2011.

(β) Τα χαρτοκιβώτια φέρουν ημερομηνία λήξης το έτος 2012.

* Τίτλος Νο 15446 ημερομηνία έκδοσης 13/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TWIN PEAK ABEE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΔΕΚΤΕΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

HSR 100 TWIN ΔΕΚΤΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 131 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 2.502

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15447 ημερομηνία έκδοσης 13/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TWIN PEAK ABEE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΔΕΚΤΕΣ ΒΙΝΤΕΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

HSR 500 TWIN ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 137 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 2.439

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 1595 ημερομηνία έκδοσης 01/03/2007 και λήξης 31/05/2007, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «GLOBAL INTERNATIONAL ΕΠΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΗΘΗΣΗ ‘Η ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 23 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 414

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός, το είδος και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση και κατά τη δήλωση του αποθέτη.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 1. Φορολογική Αποθήκη 60 m2 σε Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ. Πρόκειται για φορολογική αποθήκη της αποθέτιδας «GENERAL SUPPLIES & SERVICES AE».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οπως προκύπτει από τη με αριθμ. πρωτ. 760549/14.03.2017 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., την 23/03/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 955400, ο Ισολογισμός περιόδου 01.01.2016-27.12.2016 & Εναρξης Εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) GENERAL SUPPLIES AND SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ G.S.S. SA» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 005259801000.

* Τίτλος Νο 3762 ημερομηνία έκδοσης 24/11/2014 και λήξης 23/02/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL SUPPLIES & SERVICES AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

ΚΟΛΛΑ: 10 ΣΤΕΚΕΣ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 2,5

ΕΙΔΟΣ

ΣΤΕΚΕΣ

THE KING RED 84mm

1

THE KING BLUE 84mm

1

THE KING GOLD 84mm

1

THE KING SILVER 84mm

1

THE KING ONYX RED 84mm

1

THE KING ONYX BLUE 84mm

1

CORSET PINK SUPER SLIMS 97mm

1

CORSET LILAC SUPER SLIMS 97mm

1

CORSET MENTHOL SUPER SLIMS 97mm

1

CORSET MINT BREEZE SUPER SLIMS 97mm

1

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων, το δε βάρος ελήφθη από την αίτηση του αποθέτη και το ΣΔΕ.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και καλή ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή των εμπορευμάτων αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευμένα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.

Το εμπόρευμα αποθηκεύτηκε σε χώρο που έχει παραχωρηθεί ειδικά στον αποθέτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 & 60 του Ν.Δ. 3077/54.

Προς γνώση παντός συναλλασσομένου το ανωτέρω εμπόρευμα είναι αποθηκευμένο σε Φορολογική Αποθήκη και τελεί υπό το καθεστώς που περιγράφεται στο Νόμο 2127/93 «Περί Φορολογικών Αποθηκών», όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης.

* Τίτλος Νο 15448 ημερομηνία έκδοσης 16/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL SUPPLIES & SERVICES AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΤΣΙΓΑΡΑ

BACKWOODS BLACK AROMATIC ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 3 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 15

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων, το δε βάρος ελήφθη από την αίτηση του αποθέτη και το ΣΔΕ.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και καλή ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

Το εμπόρευμα αποθηκεύτηκε σε χώρο που έχει παραχωρηθεί ειδικά στον αποθέτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 & 60 του Ν.Δ. 3077/54.

Προς γνώση παντός συναλλασσομένου το ανωτέρω εμπόρευμα είναι αποθηκευμένο σε Φορολογική Αποθήκη και τελεί υπό το καθεστώς που περιγράφεται στο Νόμο 2127/93 «Περί Φορολογικών Αποθηκών», όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης.

* Τίτλος Νο 15449 ημερομηνία έκδοσης 16/03/2021 και λήξης 20/05/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «GENERAL SUPPLIES & SERVICES AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΤΣΙΓΑΡΑ

LASH TABACCUS RITE GOLDEN 200s ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 6

LASH TABACCUS RITE WHITE 200s ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ: 1

ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 7 ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 84,24

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά είδος, το δε βάρος ελήφθη από την αίτηση του αποθέτη και το ΣΔΕ.

Αρκετές στέκες φέρουν ίχνη έντονης υγρασίας με βρεγμένα πακέτα.

Το εμπόρευμα αποθηκεύτηκε σε χώρο που έχει παραχωρηθεί ειδικά στον αποθέτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 & 60 του Ν.Δ. 3077/54.

Προς γνώση παντός συναλλασομένου το ανωτέρω εμπόρευμα είναι αποθηκευμένο σε Φορολογική Αποθήκη και τελεί υπό το καθεστώς που περιγράφεται στο Νόμο 2127/93 «Περί Φορολογικών Αποθηκών», όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 15449 Τίτλος είναι τσιγάρα 7 χαρτοκιβωτίων και 84,24 χιλιόγραμμων μικτών (απόθεμα).

(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, κατά δήλωση της αποθέτιδας, τα χαρτοκιβώτια επεστράφησαν από τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών διότι θεωρήθηκαν ακατάλληλα προς πώληση.

EΚΤΙΘΕΝΤΑΙ

Τα παραπάνω εμπορεύματα, όπως έχουν περιγραφεί, σε πλειστηριασμό ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ελευσίνας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23, 45 και 46 και επόμ. του Ν.Δ. 3077/54 «Περί Γενικών Αποθηκών» την 14/09/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα Γραφεία της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ), επί της οδού Γ. Γεννηματά 100 στη Μαγούλα Αττικής, με τους παρακάτω όρους:

 1. Η τιμή πρώτης προσφοράς των εμπορευμάτων ορίζεται ως εξής:

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 469

  το ποσό των

  9.551,79

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2637

  το ποσό των

  68.613,68

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927

  το ποσό των

  27.207,27

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3670

  το ποσό των

  42.342,75

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842

  το ποσό των

  50.169,84

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3843

  το ποσό των

  12.803,03

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3855

  το ποσό των

  33.874,20

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986

  το ποσό των

  78.915,46

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987

  το ποσό των

  56.048,64

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4032

  το ποσό των

  26.446,50

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4050

  το ποσό των

  17.593,41

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4051

  το ποσό των

  53.172,18

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4067

  το ποσό των

  53.703,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068

  το ποσό των

  28.854,33

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069

  το ποσό των

  59.485,28

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070

  το ποσό των

  10.046,75

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100

  το ποσό των

  79.866,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4101

  το ποσό των

  14.941,66

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4102

  το ποσό των

  48.284,96

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4103

  το ποσό των

  24.240,92

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4107

  το ποσό των

  7.972,33

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4108

  το ποσό των

  15.938,29

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4112

  το ποσό των

  37.454,40

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113

  το ποσό των

  20.701,52

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4250

  το ποσό των

  106.794,77

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4398

  το ποσό των

  54.889,82

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4399

  το ποσό των

  58.182,84

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 52

  το ποσό των

  1.600,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15435

  το ποσό των

  750,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15436

  το ποσό των

  3.200,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15437

  το ποσό των

  500,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15438

  το ποσό των

  900,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15428

  το ποσό των

  2.500,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15429

  το ποσό των

  580,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15430

  το ποσό των

  390,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15431

  το ποσό των

  2.840,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15432

  το ποσό των

  1.050,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15433

  το ποσό των

  620,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15434

  το ποσό των

  970,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15439

  το ποσό των

  12.000,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15440

  το ποσό των

  9.500,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15441

  το ποσό των

  16.500,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15442

  το ποσό των

  600,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15443

  το ποσό των

  2.000,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15444

  το ποσό των

  1.200,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15445

  το ποσό των

  1.200,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15446

  το ποσό των

  22.925,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15447

  το ποσό των

  23.975,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 1595

  το ποσό των

  1.000,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3762

  το ποσό των

  200,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15448

  το ποσό των

  700,00

  Ευρώ

  > Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15449

  το ποσό των

  500,00

  Ευρώ

 2. Η δηλοποιούσα εταιρία δεν ευθύνεται:

α) Για την κατάσταση, ποιότητα, προέλευση, βάρος και τεχνική συντήρηση των εμπορευμάτων και για κάθε απομείωση, αβαρία ή βλάβη που οφείλεται σε φυσικούς λόγους ή ιδιότητες των εμπορευμάτων ή της κακής τους συσκευασίας, για ελλείψεις, ζημιές ή βλάβες που οφείλονται σε ανώτερη βία, πυρκαγιά ή εμπρησμό, ακόμη δε και για ζημιές που προέρχονται από τρωκτικά, σαράκι, έντομα ή άλλα παράσιτα όπως και το άρθρο 25 του Ν.Δ. 3077/54 αναλυτικά ορίζει.

β) Η δηλοποιούσα δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόμενους φόρους, δασμούς ή τέλη στο Δημόσιο, που βαρύνουν τα εκποιούμενα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην παρούσα Δηλοποίηση είτε σαν Τελωνειακώς Ελεύθερα είτε σαν Τελωνειακώς Υποκείμενα, ή για όσα τελούν υπό το καθεστώς του Νόμου περί Φορολογικών Αποθηκών. Ολα τα προαναφερόμενα (δασμοί, φόροι κλπ) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώνονται τα εμπορεύματα και καταβάλλονται απ’ αυτόν, πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 45 και 51 του Ν.Δ. 3077/1954.

 1. Δηλώνεται ρητά, ότι τα προαναφερόμενα εμπορεύματα εκποιούνται, όπως είναι και βρίσκονται στους προαναφερόμενους αποθηκευτικούς χώρους της δηλοποιούσης.

Οσοι επιθυμούν να πλειοδοτήσουν μπορούν ελεύθερα, να εξετάσουν αυτά, πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για το είδος, την ποσότητα, ποιότητα, κατάσταση, εμπορική αξία κλπ.

Για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100, Μαγούλα Αττικής και στα τηλέφωνα 2105500109 & 2105500011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 – 16:30), η οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη ως προς την εξακρίβωση των παραπάνω.

 1. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα τα περισσότερα και ο οποίος βαρύνεται, επί πλέον, με τα δικαιώματα των υπαλλήλων του πλειστηριασμού και του κήρυκα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.Δ. 3077/54.

 2. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει πριν τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό εγγύηση με τραπεζική επιταγή σε διαταγή Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2469

το ποσό των

1.432,77

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2637

το ποσό των

10.292,05

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927

το ποσό των

4.081,09

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3670

το ποσό των

6.351,41

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842

το ποσό των

7.525,48

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3843

το ποσό των

1.920,46

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3855

το ποσό των

5.081,13

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986

το ποσό των

11.837,32

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987

το ποσό των

8.407,30

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4032

το ποσό των

3.966,97

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4050

το ποσό των

2.639,01

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4051

το ποσό των

7.975,83

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4067

το ποσό των

8.055,45

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068

το ποσό των

4.328,15

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069

το ποσό των

8.922,79

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070

το ποσό των

1.507,01

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100

το ποσό των

11.979,90

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4101

το ποσό των

2.241,25

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4102

το ποσό των

7.242,74

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4103

το ποσό των

3.636,14

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4107

το ποσό των

1.195,85

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4108

το ποσό των

2.390,74

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4112

το ποσό των

5.618,16

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113

το ποσό των

3.105,23

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4250

το ποσό των

16.019,21

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4398

το ποσό των

8.233,47

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4399

το ποσό των

8.727,43

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 52

το ποσό των

240,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15435

το ποσό των

112,50

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15436

το ποσό των

480,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15437

το ποσό των

75,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15438

το ποσό των

135,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15428

το ποσό των

375,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15429

το ποσό των

87,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15430

το ποσό των

58,50

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15431

το ποσό των

426,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15432

το ποσό των

157,50

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15433

το ποσό των

93,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15434

το ποσό των

145,50

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15439

το ποσό των

1.800,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15440

το ποσό των

1.425,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15441

το ποσό των

2.475,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15442

το ποσό των

90,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15443

το ποσό των

300,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15444

το ποσό των

180,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15445

το ποσό των

180,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15446

το ποσό των

3.438,75

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15447

το ποσό των

3.596,25

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 1595

το ποσό των

150,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3762

το ποσό των

30,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15448

το ποσό των

105,00

Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15449

το ποσό των

75,00

Ευρώ

Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, όταν τελειώσει ο πλειστηριασμός, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη (υπερθεματιστή), η οποία θα επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση του εκπλειστηριάσματος, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

 1. Αμέσως μετά την κατακύρωση ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα του πλειστηριασμού, ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμείο της ΠΑΕΓΑΕ το εκπλειστηρίασμα με τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΠΑΕΓΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του εκπλειστηριάσματος ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) αυτοδίκαια κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του επί του πλειστηριασμού.

Επί πλέον θα καταπίπτει και η εγγύηση που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της ΠΑΕΓΑΕ από τον αναπλειστηριασμό.

 1. Ο υπερθεματιστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα εμπορεύματα που κατακυρώθηκαν στο όνομα του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τυχόν φόρους και τέλη, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης, βαρυνόμενος με όλες τις δαπάνες για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο βρίσκονται αυτά, για την πληρωμή κάθε δαπάνης γενικά που αφορά αυτά, καθώς και τα δικαιώματα αποθήκευσης της ΠΑΕΓΑΕ από την ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά εκπίπτει από τα δικαιώματά του και επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός σε βάρος του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, ενώ κανένα δε δικαίωμα δεν έχει να ζητήσει επιστροφή της κατατεθείσης εγγυήσεως ή του πλειστηριάσματος που κατέβαλλε.

 2. Επιπλέον ο υπερθεματιστής των εμπορευμάτων, τα οποία είναι Τελωνειακώς Υποκείμενα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τα εμπορεύματα αυτά τους οφειλόμενους φόρους και δασμούς να προσκομίσει στο Κατάστημα της ΠΑΕΓΑΕ τις σχετικές άδειες του αρμοδίου Τελωνείου πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων, που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.

 3. Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για κάθε φθορά, βλάβη ή καταστροφή των εμπορευμάτων, μετά την κατακύρωση τους.

 4. Οι πλειοδότες, καθώς και κάθε παριστάμενος τρίτος, οποιοδήποτε έννομο συμφέρον ή δικαίωμα ή σχέση προς τα εκπλειστηριαζόμενα εμπορεύματα κι αν προβάλλουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία την αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ή αντιρρήσεις γενικά προς καταχώρηση στην έκθεση πλειστηριασμού, εφ’ όσον κατά το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.Δ. 3077/54 και το άρθρο 52 Εισαγ. Ν. Κωδ. Πολ. Δικ. δεν συγχωρείται τέτοια αίτηση και θεωρείται νομό αβάσιμη και δεν συντρέχει αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή οποιουδήποτε Δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτελέσεως ή αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε κατά συνέπεια ευχέρεια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ν’ αποφανθεί πάνω σ’ αυτή, ούτε να καταχωρήσει στο πρακτικό ή στην έκθεση πλειστηριασμού.

 5. Κάθε πλειοδότης που παίρνει μέρος στον πλειστηριασμό, θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης δηλοποίησης, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμά του, για προσβολή ή ακύρωση αυτού.

 6. Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ έχει το δικαίωμα της ματαίωσης του πλειστηριασμού σε κάθε στιγμή, κατά την περίοδο της διενέργειας αυτού, γενικά ή κατά ένα μέρος και πριν την κατακύρωση του, κατά την ανέλεγκτη κρίση του εκπροσώπου της.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια του Καταστήματος Μαγούλας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να τοιχοκολλήσει την παρούσα στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας και εις τα ενταύθα και στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100 Μαγούλα Αττικής, αφού αντιγράψει αυτήν, ολόκληρη στην έκθεση της τοιχοκόλλησης.

Μαγούλα, 03/09/2021

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Γεώργιος Κοτόπουλος Γαβριηλίδου Ελένη