ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΠΩΛΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 3 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προς:Κάθε ενδιαφερόμενο
Αριθ. Πρωτ. : 2429/2021/ΣΚ/σα
Χαλάνδρι, 31/08/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής στην οδό Λεωφ.Δημητρίου Βικέλα 52, προτίθεται να προβεί στην πώληση τριών(3) οχημάτων της τα οποία είναι τα εξής:
1) όχημα ΙΧΕ-VAN ΝISSAN EVALIA 521 (βαν), 1.461 κυβικών εκατοστών, 7 θέσεων, έτους κτήσης και 1ης άδειας κυκλοφορίας 2/7/2015 με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΑ 7700, το οποίο έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ΚΤΕΟ(λήξη 3/2/23), διαθέτει βιβλιάριο βεβαιώσεων service, διαθέτει λάστιχα ενός(1) έτους και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το όχημα έχει διανύσει 44.000 χιλιόμετρα, και εκποιείται με τιμή εκκίνησης δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2) όχημα IXE MERCEDES BENZ C200 COMPRESSOR, 1.796 κυβικών εκατοστών, 5 θέσεων, έτους κτήσης και 1ης άδειας κυκλοφορίας 5/2/2003 με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΑ 6315, το οποίο έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ΚΤΕΟ(λήξη 3/2/22), λάστιχα ενός(1) έτους και είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Το όχημα έχει διανύσει 117.000 χιλιόμετρα, και εκποιείται με τιμή εκκίνησης επτά χιλιάδες ευρώ (7.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3) όχημα IXE-VAN DAIMLER ΒΕΝΖ 308D(βαν), 2.850 κυβικών εκατοστών,13 θέσεων έτους κτήσης και 1ης άδειας κυκλοφορίας 31/8/1999 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΤ 9964, το οποίο έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ΚΤΕΟ (λήξη (3/2/22), διαθέτει βιβλιάριο βεβαιώσεων service, λάστιχα ενός(1) έτους και είναι σε καλή κατάσταση. Το όχημα έχει διανύσει 68.507 χιλιόμετρα και εκποιείται με τιμή εκκίνησης πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
H E.O.E. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους εγγράφως σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Ε.Ο.Ε μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας. Η Ε.Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε διαπραγμάτευση με όσους υποβάλλουν προσφορά. Η απόφαση για την επιλογή του αγοραστή κάθε οχήματος είναι στην ΛΕΩΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ 52 – 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ. 210 6878.888 – TELEX: 219494 HOC GR – FAX: 210 6878.940 – www.hoc.gr απόλυτη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής προμηθειών της Ε.Ο.Ε. η οποία υπόκεινται στην έγκριση της Εκτελεστικής επιτροπής της Ε.Ο.Ε.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Προμηθειών(κα Σάμια Αμπντελ-Ραχήμ) της Ε.ΟΕ. στο τηλέφωνο 210- 6878805 και τον κ. Δήμο Τσιβακούδη στο τηλέφωνο 2106878922, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ.-15:00 μ.μ., καθώς και ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική δ/νση: promithies@hoc.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1) όχημα ΙΧΕ-VAN ΝISSAN EVALIA 521

2) όχημα IXE MERCEDES BENZ C200 COMPRESSOR

3) όχημα IXE-VAN DAIMLER ΒΕΝΖ 308D(βαν)