H πρώτη οικονομική εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

H πρώτη οικονομική εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ σε κυκλοφορία και χρονολογία έκδοσης βρίσκεται στο διαδίκτυο από το 1995.
Ημερήσια, πρωινή, οικονομική εφημερίδα σε μέγεθος tabloid για την έντυπη μορφή. Με έτος ίδρυσης 1929 ο ιδρυτής της Ιωάννης Λευκοφρύδης τόλμησε για τα δεδομένα της εποχής, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έκδοση, να εκδόσει μία εφημερίδα με προκηρύξεις του Δημόσιου τομέα.
Η εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ το 1988 βραβεύτηκε από την ΕΔΙΠΤ για τα 58 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την επέλεξε για την πρωτοτυπία του αντικειμένου της, την παλαιότητα έκδοσή της και την ανελλιπή της κυκλοφορία και τη συμπεριέλαβε στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1874-1974.
Στο πρώτο φύλλο κυκλοφορίας -11 Απριλίου 1929- αναφέρονται οι λόγοι εμφάνισης της εφημερίδας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς σε λίγες γραμμές καταγράφεται ο παλμός και τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής :

PROFIL_clip_image001
To πρώτο φύλλο της εφημερίδας με ημερομηνία 11 Απριλίου 1929

» Η παντελής έλλειψις παρόμοιου φύλλου, ύπηγόρευσεν είς ήμάς την άνάγκην της εκδόσεως του παρόντος ύπό τον τίτλον «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» σκοπός του οποίου θέλει είναι αποκλειστικώς ή προάσπισης των συμφερόντων άφ’ ένός μέν των κ.κ Έργολάβων και Προμηθευτών έν γένει, τους όποίους θέλομεν κρατή ένήμερους εις άπάσας τας διενεργουμένας δημοπρασίας, αι πλείσται των οποίων, χάριν των συμφερόντων ώρισμένων προσώπων, όλοι γνωρίζομεν πώς δημοσιεύονται και πώς διενεργούνται και των οποίων δημοπρασιών θα έλέγχωμεν άμειλίκτως πάσαν παρανομίαν και γενικώς σκανδαλώδη ένέργειαν των, άφ’ έτέρου δε των κ.κ ένυποθήκων όφειλετών των οποίων τα συμφέροντα θάπτονται κυριολεκτικώς έκ της μη δημοσιεύσεως των πλειστηριασμών των ακινήτων των εις ουδεμίαν καθημερινήν εφημερίδα και την ως εκ τούτου μη προσέλευσιν πλειοδοτών κατά την ημέραν της διενέργειας των πλειστηριασμών. Συνέπεια δε τούτου είναι η άθέμιτος ώφέλεια των διαφόρων δανειστών οίτινες αντί ελαχίστων άπέναντι της αξίας των ακινήτων τοκογλυφικών δανείων των, γίνωνται κύριοι και κάτοχοι τούτων προς μεγάλην καταστροφήν των αδικουμένων ούτω ένυποθήκων όφειλετών…».
Αντικείμενο
Τεχνικά Έργα – Μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογικά, Μικτά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Οικοδομικά
Προμήθειες
Αναλώσιμα, Εξοπλισμός γραφείων, Εξοπλισμός νοσοκομείων, Είδη καθαριότητας, Ενδυση – Υπόδυση, Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, Κλιματισμός, Κτίρια – Οικόπεδα, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Οικοδομικά Υλικά, Οχήματα Ανταλ-λακτικά, Τρόφιμα, Χαρτικά Είδη γραφείου, Χημικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
Εκποιήσεις
Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ακινήτων και αγαθών προκηρυσόμενοι από Κρατικές, Ιδιωτικές τράπεζες
Πλειστηριασμοί
Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ακινήτων προκηρυσόμενοι από Ιδρύματα, Σχολάζουσες Κληρονομιές Δημόσια Ταμεία, Εφορείες, Δήμους κλπ
Εκμισθώσεις
Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί ακινήτων για μίσθωση χώρων από ή για Οργανισμούς, Δημόσιες Υπηρεσίες, Κοινωφελή Ιδρύματα
Εργολαβίες
Ασφάλειες, Διαφήμιση, Συντήρηση Επισκευή Εγκαταστάσεων, Καθαρισμοί, Σεμινάρια, Ειδικά Προγράμματα, Μισθώσεις Οχημάτων, Μεταφορές
Οικονομικές Ειδήσεις
Αναγνώστες
Οργανισμοί, ΔΕΚΟ, Kρατικές και Ιδιωτικές εταιρίες, Στρατιωτικές Yπηρεσίες, Εργολάβοι, Προμηθευτές Δημοσίου όλων των δραστηριοτήτων, Γραφεία Μελετών, Ιδιοκτήτες ακινήτων, Τράπεζες, επιχειρηματίες, κ.α μας δίνουν την πρώτη θέση σε κυκλοφορία, αναγνωσιμότητα και επισκεψιμότητα στο δικτυακό τόπο.