Τι αλλάζει στην αγορά για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 28 Ιουλίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Τα έξι βασικότερα σημεία του νόμου για την «Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς και άλλες διατάξεις» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις
* Συστήνεται νέα Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της αγοράς για:
– την πάταξη του παράνομου εμπορίου,
– την εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών,
– την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε όλο το φάσμα του εμπορίου (φυσικό και ηλεκτρονικό),
– την υπεραξία της διανοητικής ιδιοκτησίας,
– την ένταση του υγιούς ανταγωνισμού.
* Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα:
– Η πρόσκληση των εταίρων μπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη.
* Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
– Στο εξής η ΙΚΕ θα συστήνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Πέραν της δυνατότητας της ηλεκτρονικής σύστασης με πρότυπο καταστατικό, παρέχεται πλέον και η δυνατότητα χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, το οποίο αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των ενδιαφερομένων.
* Δημιουργείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα ELEVATE GREECE
– για την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών -Επιχειρήσεων, που «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα για την παροχή στοχευμένων κινήτρων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις νεοφυείς επιχειρήσεις που εντάσσονται σ’ αυτό.
* Ενισχύεται η δραστηριότητα των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη μέσω της αύξησης του συντελεστή των φορολογικών κινήτρων του Άρθρου 22 Α του ν.4172/2013 και της επιτάχυνσης της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε&Α.
– Αύξηση από +30% σε +100% του συντελεστή υπερ-έκπτωσης των δαπανών των επιχειρήσεων για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε & Α) ως ισχυρότερο κίνητρο για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα Ε & Α.
– Μεταρρύθμιση της διαδικασίας πιστοποίησης των δαπανών για Ε & Α με την εισαγωγή μιας νέας, εναλλακτικής, διαδικασίας μέσω ορκωτών ελεγκτών, ενώ τίθεται αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών για την έγκριση του φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών σχεδίων από την Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
* Ρυθμίσεις της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την άρση των διοικητικών εμποδίων.
– Αίρονται διοικητικές ασάφειες αδειοδότησης μονάδων παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων, οικονομικής δραστηριότητας υψηλής εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας.
– Διευκολύνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης τους.
– Συστήνεται Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στο οποίο καταχωρίζονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατασκευής ή εγκατάστασής τους.
– Διευκολύνεται η σύζευξη του συστήματος έρευνας και καινοτομίας με το παραγωγικό σύστημα της χώρας.
– Παρατείνονται για δέκα μήνες οι προθεσμίες που έχουν τεθεί προς υλοποίηση στους ν.3982/2011 και 4302/2014 στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού κλάδου και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στις προθεσμίες που τίθενται για ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποδομών εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων.
– Παρατείνεται έως 31/12/2021 η προθεσμία ολοκλήρωσης της τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων.
– Καθίσταται υποχρεωτική η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης, όσον αφορά στις συνδέσεις με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, προς τους αρμόδιους φορείς: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Εταιρείες Διανομής Αερίου, ΔΕΥΑ και τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.
– Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) ανακτά δυνατότητα καθιέρωσης σημάτων πιστοποίησης.