Στο «σφυρί» βγάζει το Τελωνείο Ρόδου αυτοκίνητα από… 300 ευρώ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 8 Οκτωβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε οχήματα από Δημοπρασία που διενεργεί η ΑΑΔΕ στις 14 Οκτωβρίου στο Τελωνείο της Ρόδου και πιο συγκεκριμένα:
α) Ο ΤΕΛΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Στις 14-10-2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να πωληθούν τα παρακάτω τροχοφόρα οχήματα της ΔΔΔΤ που βρίσκονται στις αποθήκες του Τελωνείου Ρόδου.
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (Υ.Ε.Κ. Β 3420/25-10-2016), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (MENOY> Δημοπρασίες ΔΔΔΤ).
Η επίσκεψη των αυτοκινήτων που ευρίσκονται στις Αποθήκες του Σελωνείου επιτρέπεται από 11-10-2021 έως και 13-10-2021 από ώρες 8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.
*Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων προς κυκλοφορία είναι 300€.
*Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν Υ.Π.Α 24%.
* Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
* Γίνεται γνωστό ότι η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή, η ́με την χρήση κάρτας.
* Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς Κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ ́ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Τπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Σα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από Συμβολαιογράφο. Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση συμμετοχής.
*Τα προς εκποίηση στο συνημμένο πίνακα τροχοφόρα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν. Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
* Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΥΜ, την αρμόδια ΔΟΤ και την ιδιότητά τους.
* Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50€ για τα προς Κυκλοφορία Οχήματα.
* Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
* Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας (εφάπαξ ή με δόσεις). ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.