32.5 C
Athens
Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΠρωτοδικείο Αθηνών: Διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης

Πρωτοδικείο Αθηνών: Διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πρώην Σχολή Ευελπίδων
Κτήριο 6 – Γραφείο 102
ΤΗΛ / FAX: 210.8841617
ΤΗΛ: 213215 6083
Πληροφορίες: Α. Οικονομίδου
Σ. Γκούφα, Ι. Νιάχα
E-mail: protath.prom@gmail.com
Αθήνα, 29/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: 8392
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ
Εκτιμώμενης αξίας 216.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%),
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Eχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, ως ισχύουν σήμερα,:
1.1. του π.δ/τος 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
1.2 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
1.3 Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
2. Την με αρ. πρωτ.: 17577/16-06-2023 και ΑΔΑ: 9ΕΝ046ΨΧΥΙ-4Κ7 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00 ευρώ) σε βάρος του ΚΑ Εξόδων 0819 του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για την μίσθωση εκατόν πενήντα (150) θέσεων στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,
3. Το με αριθμό πρωτ: 38247οικ./19-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το οποίο προτάθηκε μηχανικός καθώς και νόμιμος αναπληρωτής του, ως μέλος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
4. Τη με αριθμό 551/20-09-2023 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου και ενός μηχανικού, υπαλλήλου του Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ως μέλος της άνω Επιτροπής.
Διακηρύσσει
Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση εκατόν πενήντα (150) θέσεων στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για δυο (2) έτη.
Η χρηματοδότηση γίνεται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ) (ΚΑΕ 0819).
Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα για τη μίσθωση των εκατόν πενήντα (150) θέσεων στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνεται το ποσό των (9.000,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το κριτήριο επιλογής είναι το χαμηλότερο προσφερθέν μίσθωμα, εφόσον πληρούνται τα γενικά χαρακτηριστικά -τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ./τος 715/1979, όπως ισχύει σήμερα, στην Αθήνα, στις 25/10/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συστήθηκε με την με αριθμό 551/2023 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Επιτροπή θα συνεδριάσει δημόσια στο συγκρότημα κτηρίων της Πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών και συγκεκριμένα στο κτήριο 6, 1ος όροφος, γραφείο 102.
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτήριο 6, 1ος όροφος, γραφείο 108), με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως την ημέρα και ώρα έναρξης του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 25/10/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. Οποιαδήποτε προσφορά υποβάλλεται εκτός της ως άνω προθεσμίας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Αθηνών www.protodikeio-ath.gr και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ενώ Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/f/protodikeioathinon, θα δημοσιευθεί στον Τύπο και θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του π.δ./τος 715/1979.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΝΟΣ
ΕΦΕΤΗΣ

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ