23.8 C
Athens
Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 § 1 εδάφιο ιε΄ του από 08/05/1958 ΒΔ (Φ.Ε.Κ. 81/Α/1958) «Περί Οργανισμού διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής», του ν.4182/2013 (Α΄185/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», προσκαλεί κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ως υποψηφίους/υποψήφιες υποτρόφους για την εισαγωγή και εγγραφή τους στην Α΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της κατά το σχολικό έτος 2022-2023, κατά τα κατωτέρω:
1) Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται: α) σε σαράντα (40) μαθητές/μαθήτριες εκ Ζαγορίου και Λοιπής Ελλάδας από τη Ριζάρειο περιουσία και β) σε εννέα (9) θέσεις υποτρόφων εκ των Κληροδοτημάτων, Κληρονομιών και Δωρεών που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ., ήτοι:
α) Από το Κληροδότημα Δημητρίου Στίνη δύο (2) εσωτερικοί οικότροφοι και ένας/μία (1) εξωτερικός/ή μαθητής/τρια, με καταγωγή από ολόκληρη την Ελλάδα, προτιμωμένων των εχόντων «γνησίαν Αθηναϊκήν καταγωγή» ή από το Νομό Αττικής,
β) Από το Κληροδότημα Πέτρου Στεφανίτση δύο (2) εσωτερικοί οικότροφοι με καταγωγή από ολόκληρη την Ελλάδα, προτιμωμένων σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων υποψηφίων των καταγομένων από τα Ιόνια νησιά και σε κάθε περίπτωση, των ορφανών και απόρων.
γ) Από την Κληρονομία Γρηγορίου Καλαγάνη ένας/μία (1) εξωτερικός/ή μαθητής/τρια, με καταγωγή από την Αγιάσσο Λέσβου.
δ) Από τη Δωρεά Αναστασίου Μαρτσόπουλου ένας (1) εσωτερικός οικότροφος, που ξεκινά ή που φοιτεί ήδη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκ των πενεστέρων οικογενειών, μεταξύ αυτών που κατοικούν ή διαμένουν εντός του νομού Ιωαννίνων, ή εφόσον δεν εξευρίσκονται, μεταξύ αυτών που κατάγονται, εκ πατρός ή εκ μητρός από τον παραπάνω νομό και διαμένουν σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.
ε) Από τη Δωρεά Αντωνίου Κομιζόπουλου ένας/μία (1) εξωτερικός/ή μαθητής/τρια, από τη Φιλιππούπολη Βουλγαρίας, άλλως, σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την πρόσληψη ενός ή περισσοτέρων υπότροφων από ολόκληρη την Ελλάδα και την ομογένεια, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
στ) Από τη Δωρεά Ιωάννη Σαραλή ένας/μία (1) εξωτερικός/ή μαθητής/τρια, με καταγωγή εξ Αρίστης, ή Αγ. Μηνά, ή Βίκου ή λοιπού Ζαγορίου.
2) Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των εσωτερικών οικοτρόφων στο Οικοτροφείο της Σχολής, των υποψηφίων εκ των Κληροδοτημάτων, Κληρονομιών και Δωρεών που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ., οι θέσεις θα αναπληρώνονται από εξωτερικούς υπότροφους μαθητές/τριες.
3) Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να παρακολουθούν κανονικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του σχολείου κατά τις απογευματινές ώρες. Οι μαθητές/τριες είναι υπότροφοι/ες και κάθε υποτροφία ορίζεται για ένα (1) έτος, ενώ η ανανέωσή της εξαρτάται από την πρόοδο και τη διαγωγή του/της υποτρόφου. Η υποτροφία δεν αφορά σε παροχή χρημάτων, αλλά αθροιστικά, σε δωρεάν εκπαίδευση στα Διδακτήρια της Ριζαρείου, σίτιση, διαμονή στο οικοτροφείο (μόνον άρρενες), διδακτικά βιβλία, γραφική ύλη, χρήση βιβλιοθήκης, φροντιστηριακά μαθήματα (ενισχυτική διδασκαλία για πανελλαδικές εξετάσεις και Αγγλικής γλώσσας), υποστήριξη από Ψυχολόγο και Ιατρό.
4) Η δυνατότητα διαμονής στο Οικοτροφείο της Σχολής, παρέχεται μόνον σε άρρενες μαθητές που το επιθυμούν.
5) Οι οικότροφοι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν επακριβώς και απαρέγκλιτα τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οικοτροφείου της Σχολής.
6) Η διαμονή των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική, υπό τις εξής συντρέχουσες δύο προϋποθέσεις:
α) οι γονείς ή κηδεμόνες των υποτρόφων να είναι κάτοικοι ή να διαμένουν εντός της Περιφέρειας Αττικής (ήτοι, Αθήνα, Πειραιά, Προάστεια κλπ),
β) οι γονείς ή κηδεμόνες των υποτρόφων να δηλώσουν εγγράφως, αφενός μεν ότι δεν επιθυμούν το τέκνο τους ή ο κηδεμονευόμενος μαθητής να διαμένει στη Σχολή, αφετέρου δε ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη μεταφοράς του μαθητή από και προς τη Σχολή, σύμφωνα με το πρόγραμμα της.
7) Η δήλωση της προηγουμένης παραγράφου (6 β) είναι υποχρεωτική για την εγγραφή μαθητριών στο σχολείο.
8) Δεκτοί για αξιολόγηση γίνονται υποψήφιοι/υποψήφιες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι Ελληνικής ιθαγενείας, που δεν υπερβαίνουν το 20ο έτος της ηλικίας, κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Γυμνασίου (δημόσιου, ιδιωτικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής). Ως εσωτερικοί οικότροφοι μπορούν να εισαχθούν μαθητές Χριστιανοί Ορθόδοξοι, όχι μεγαλύτεροι του 18ου έτους.
9) Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να υποβάλλουν μαθητές και μαθήτριες (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι), από την 17η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή, έως και την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα κατά τις ώρες 9:00-14:30, στη Γραμματεία του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. (οδός Ριζάρη 1, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@lyk-rizar.att.sch.gr, συνοδευόμενες από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία ελέγχου Β΄ τετραμήνου και αντίγραφο Απολυτηρίου Γυμνασίου, όταν αυτό εκδοθεί.
β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
γ) Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη
δ) Πιστοποιητικό γέννησης/οικογενειακής κατάστασης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν υπάρχει.
ε) Ατομικό Δελτίο Υγείας, εφόσον γίνει δεκτός/ή προς φοίτηση, έως και την έναρξη του σχολικού έτους.
στ) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, (δια του γονέα ή κηδεμόνα τους, εφόσον είναι ανήλικοι).
10) Οι εξετάσεις των αιτούντων θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις των Διδακτηρίων της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στο Χαλάνδρι, την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη (γραπτή εξέταση) και την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη (συνέντευξη), ενώπιον Επιτροπής.
11) Η αξιολόγηση-επιλογή βασίζεται:
11.1.- Στη γραπτή εξέταση της 28ης Ιουνίου στα γνωστικά αντικείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας, Θρησκευτικών, Θετικών Επιστημών (Μαθηματικά) της διδαχθείσας ύλης της Γ΄ Γυμνασίου, όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
11.2.- Στην αποτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, δια της συνέντευξης της 29ης Ιουνίου.
11.3.- Στη βαθμολογία του απολυτηρίου της Γ΄ Γυμνασίου.
12) Η τελική έγκριση της επιλογής των υποψηφίων δίδεται με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, κατόπιν εισήγησης της προαναφερθείσας Επιτροπής του άρθρου 10 της παρούσας, κατά φθίνουσα βαθμολογική κλίμακα και την ισοδύναμη εκπροσώπηση των δύο φύλων.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΘΗΝΑ 17-06-2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ