ΠΑΕΓΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 9 Αυγούστου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 3077/1954

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕΓΑΕ», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (με Α.Φ.Μ. 099551996), όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Επειδή παρήλθε η προθεσμία αποθήκευσης των παρακάτω ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε A) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και Β) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ της εταιρείας μας και ειδικότερα:
Περιγραφή εμπορευμάτων ανά τελωνειακή κατάσταση, Αποθηκευτικό Χώρο, Αποθέτη
και Τίτλο Αποθήκευσης:
A. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 44. Στεγασμένη ισόγεια αποθήκη στην περιοχή Μεντήτι, στον Αγιο Θωμά Βοιωτίας, ιδιοκτησίας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.
* Τίτλος Νο3647: Ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ: 800.000
ΣΑΚΟΙ: 1.200 ΚΙΛΑ: 30.000
ΣΥΝΟΛΟ: 830.000
Η παραλαβή των σάκων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση και επαλήθευση του είδους από τις εξωτερικές ενδείξεις. Τα κιλά ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις των σάκων. Εγινε δειγματοληπτικός έλεγχος του περιεχομένου σε μερικούς σάκους. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποσότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους, καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
2. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 12024. Ειδικότερα: α) κτίριο νέας μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής οργανικού λιπάσματος με τις υπ’ αριθ. 1 (4 τάφροι) και 2 (12 κυτία μπετόν & αλάνα 850 μ2) αποθήκες, β) κτίριο παλαιάς μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής οργανικού λιπάσματος με τις υπ’ αριθ. 1 (4 τάφροι) και 2 (7 κυτία μπετόν) αποθήκες, γ) θάλαμος ψυγείων χωρίς ψύξη υπ’ αριθ. 1 εντός συγκροτήματος εργοστασίου & δ) θάλαμος ψυγείων με ψύξη υπ’ αριθ. 3, εντός συγκροτήματος εργοστασίου στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης, ιδιοκτησίας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.
* Τίτλος Νο2500: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 1.446.832
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση των σωρών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δε μπορεί να προσδιοριστεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2500 Τίτλος είναι έτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα από κοπριά πουλερικών 2.500.000 χιλιόγραμμων καθαρών (απόθεμα).
(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 1.053.168 χιλιόγραμμων καθαρών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 1.446.832 χιλιόγραμμα καθαρά έτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος από κοπριά πουλερικών (2.500.000 – 1.053.168 = 1.446.832).
* Τίτλος Νο2501: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΗΜΙΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 1.670.555
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση των σωρών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δε μπορεί να προσδιοριστεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2501 Τίτλος είναι ημιέτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα από κοπριά πουλερικών 2.000.000 χιλιόγραμμων καθαρών (απόθεμα).
(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 329.445 χιλιόγραμμων καθαρών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 1.670.555 χιλιόγραμμα καθαρά ημιέτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος από κοπριά πουλερικών (2.000.000 – 329.445 = 1.670.555).
* ίτλος Νο2502: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ AGROFER ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 261 με 40 σάκους πλαστικούς εκάστη
Σύνολο πλαστικών σάκων: 10.440
Χιλιόγραμμα μικτά: 261.000
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των σάκων και δοκιμαστική ζύγιση των σάκων.
Οι σάκοι είναι πλαστικοί και φέρουν ενδείξεις διάφορες όπως είδους, βάρους κ.α.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2502 Τίτλος είναι έτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα AGROFER από κοπριά πουλερικών, τοποθετημένο σε 760 παλέτες, οι οποίες περιέχουν (φέρουν) 40 πλαστικούς σάκους εκάστη. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις της αποθέτιδας το σύνολο των ανωτέρω πλαστικών σάκων είναι 30.400 και το βάρος εκάστου 25 χιλιόγραμμων. Σύνολο μικτών χιλιόγραμμων 760.000 (απόθεμα).
(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 499.000 χιλιόγραμμων μικτών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 261.000 χιλιόγραμμα μικτά έτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος AGROFER από κοπριά πουλερικών (760.000 – 499.000 = 261.000).
* Τίτλος Νο2541: Ημερομηνία έκδοσης 14/11/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΑΥΓΟΥ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 72 (εβδομήντα δύο) με 20 χαρτοκιβώτια εκάστη
Σύνολο χαρτοκιβωτίων: 1440 (χίλια τετρακόσια σαράντα)
Σύνολο Μικτών κιλών: 37.440 (τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα)
Κατά δήλωση της αποθέτιδας το βάρος εκάστου χαρτοκιβωτίου είναι 26 κιλά μικτά.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική ζύγιση των χαρτοκιβωτίων.
Εγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 5 (πέντε) χαρτοκιβώτια και διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο έχει εντός μία μπλε νάιλον σακούλα που περιέχει κίτρινη-υποκίτρινη σκόνη, κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη, σκόνη αυγού.
Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των χαρτοκιβωτίων, το είδος του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. Τα χαρτοκιβώτια δε φέρουν ενδείξεις.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους.
* Τίτλος Νο3439: Ημερομηνία έκδοσης 03/06/2016 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΑΥΓΟΥ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 80 (ογδόντα) με 20 χαρτοκιβώτια εκάστη
Σύνολο χαρτοκιβωτίων: 1.600 (χίλια εξακόσια) Χ 26 kg
Σύνολο μικτών χιλιόγραμμων: 41.600 (σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική ζύγιση των χαρτοκιβωτίων.
Εγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 5 (πέντε) χαρτοκιβώτια και διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο έχει εντός μία μπλε νάιλον σακούλα που περιέχει κίτρινη-υποκίτρινη σκόνη, κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη σκόνη αυγού.
Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των χαρτοκιβωτίων, το είδος του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. Τα χαρτοκιβώτια δε φέρουν ενδείξεις.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους.
3. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 11960. Μεταλλικές δεξαμενές υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 5, 8 και ισόγειες αποθήκες Α και Β, οι οποίες βρίσκονται εντός του οινοποιείου στη Στενήμαχο Νάουσας, ιδιοκτησίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. Πρόκειται για φορολογική αποθήκη με αριθμό αδείας ELA0018020001 Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
* Τίτλος Νο 2469 ημερομηνία έκδοσης 08/10/2014 και λήξης 31/12/2014, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ.
1) Μεταλλικά καλάθια (ΜΠΙΝΣ): 6 (έξι) Χ 500 φιάλες.
2) Μεταλλικό καλάθι (ΜΠΙΝ): 1 (ένα) Χ 339 φιάλες
Σύνολο μεταλλικά καλάθια (ΜΠΙΝΣ): 7 (επτά)
Φιάλες: 3.339 (τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα) Χ 1, 300 kgr (τύπου 0,75 Lit)
Χιλ/μα μικτά: 4.341 (τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη περίπτωση 339 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 2637 ημερομηνία έκδοσης 19/12/2014 και λήξης 31/03/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ-GR.RESERVE 750ML ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2011
1) Μεταλλικά καλάθια: 46 (σαράντα έξι) Χ 500 φιάλες.
2) Μεταλλικό καλάθι: 1 (ένα) Χ 425 φιάλες
Σύνολο μεταλλικά καλάθια: 47 (σαράντα επτά)
Φιάλες: 23.425(είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε) Χ1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)
Χιλ/μα μικτά: 30.452(τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη περίπτωση 425 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 2927 ημερομηνία έκδοσης 17/06/2015 και λήξης 30/09/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ, όπως παρακάτω:
1. CAVA ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
2. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
3. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1992 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
4. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1993 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
5. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2000 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
6. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2009 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
Σύνολο μεταλλικά καλάθια: 6 (έξι) περιέχοντα συνολικά φιάλες 2.988 (δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ) Χ 1,25 kgr (τύπου 0,75 lit)
Χιλ/μα μικτά: 3.735 (τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών σε κάθε μεταλλικό καλάθι κάθε κατηγορίας διαπιστώθηκε αριθμός 498 φιαλών τύπου 0,75 lit με ετικέτες CAVA 89, ΝΑΟΥΣΑ 1989, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 1992, ΝΑΟΥΣΑ 1993, ΝΑΟΥΣΑ 2000, ΝΑΟΥΣΑ 2009. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 3670 ημερομηνία έκδοσης 07/11/2016 και λήξης 31/01/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, όπως παρακάτω:
GRANDE RESERVE ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2013
Μεταλλικά καλάθια: 32 (τριάντα δύο) περιέχοντα συνολικά φιάλες 15.997 (δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά) Χ 1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)
Χιλ/μα μικτά: 20.796 (είκοσι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και των φιαλών εντός των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει περίπου 500 φιάλες. Οι φιάλες είναι γυάλινες, πλήρεις τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα.
* Τίτλος Νο 3842 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (2003, 2004, 2005, 2006, 2007):
Μεταλλικά καλάθια: 18 (δεκαοκτώ), περιέχοντα συνολικά φιάλες 7.310 Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και φιαλών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2219 τίτλου μας.
* Τίτλος Νο 3843 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ:
ΠΑΛΕΤΕΣ: 6 (έξι) περιέχουσες η κάθε μία 65 χ/τια κατά τη δήλωση του αποθέτη των 12 φιαλών και τύπου 0,75 lit.
Σύνολο χ/τιων: 390 (τριακόσια ενενήντα)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και χ/τίων.
Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών τριών χαρτοκιβωτίων διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο περιέχει 12 φιάλες.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2220 τίτλου μας.
* Τίτλος Νο 3855 ημερομηνία έκδοσης 22/03/2017 και λήξης 30/06/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:
Μεταλλικά καλάθια: 24 (είκοσι τέσσερα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 11.997
Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.
* Τίτλος Νο 3986 ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004):
Μεταλλικά καλάθια: 22 (είκοσι δύο) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 10.564 τύπου 0,70 & 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2885 τίτλου μας.
* Τίτλος Νο 3987 ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1976, 1979, 1986, 1988, 1992, 1998, 2000, 2001, 2003, 2005):
Μεταλλικά καλάθια: 16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 7.096 τύπου 0,70 & 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2886 τίτλου μας.
* Τίτλος Νο 4032 ημερομηνία έκδοσης 25/08/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:
Μεταλλικά καλάθια: 20 (είκοσι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.769 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4050 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/03/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:
Μεταλλικά καλάθια: 1 3(δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.334 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4051 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:
Μεταλλικά καλάθια: 3 9(τριάντα εννιά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 19.015 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.
* Τίτλος Νο 4067 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1984, 1985, 2000, 1994, 1995, 1996):
Μεταλλικά καλάθια: 11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.491 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4068 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001):
Μεταλλικά καλάθια: 11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.490 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4069 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1974, 1978, 1979, 1983, 1985, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004):
Μεταλλικά καλάθια: 15 (δεκαπέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.430 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4070 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1998, 2004, 2005, 2006, 2007):
Μεταλλικά καλάθια: 5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 1.576 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4100 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1988, 1991, 2000):
Μεταλλικά καλάθια: 17 (δεκαεπτά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 8.499 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2084/34 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4101 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
Μεταλλικά καλάθια: 9 (εννιά) περιέχοντα Κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.054 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2105/68 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4102 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
Μεταλλικά καλάθια: 38 (τριάντα οκτώ) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 18.718 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2447 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4103 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ
Μεταλλικά καλάθια: 20 (είκοσι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.741 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2470 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.
* Τίτλος Νο 4107 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013
Μεταλλικά καλάθια: 7 (επτά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.431 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4108 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 30/04/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013
Μεταλλικά καλάθια: 13 (δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.036 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4112 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1984, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 1998, 2001)
Μεταλλικά καλάθια: 10 (δέκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.999 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4113 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1993, 1994, 1996, 1997, 1999)
Μεταλλικά καλάθια: 5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.309 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4250 ημερομηνία έκδοσης 09/01/2018 και λήξης 31/03/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΧΥΜΑ
Μεταλλική δεξαμενή υπ’ αριθμ. 1 χιλ/μα καθαρά: 154.000.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση.
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την ποιότητα, κατάσταση, προέλευση του εμπορεύματος, την τεχνική συντήρηση αυτού, την οποία ρητά δηλώνεται ότι ανέλαβε ο αποθέτης, για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στη φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των δεξαμενών ως και για χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.
Επίσης δεν ευθύνεται για το ποσοστό των ξένων υλών (οινολάσπης) ως και για κάθε ζημιά, βλάβη ή καταστροφή προερχόμενη από πυρκαγιά ή ανωτέρα βία.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 3154 τίτλου μας.
* Τίτλος Νο 4398 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2014
Μεταλλικά καλάθια: 51 (πενήντα ένα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 19.747 κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
* Τίτλος Νο 4399 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013 & LEGACY 1879 ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2012 όπως παρακάτω:
Α) GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ: Μεταλλικά καλάθια: 12 (δώδεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.497 τύπου 0,75 lit.
Β) LEGACY 1879: Μεταλλικά καλάθια: 16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 7.997 τύπου 0,75 lit.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ: 28 (είκοσι οκτώ)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
B. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 252 ημερομηνία έκδοσης 24/11/2017 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 24/05/2019, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES AE», η οποία δια απορροφήσεως συγχωνεύθηκε με την εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατόπιν ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως αυτής, η εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES AE» έπαψε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει υπεισέλθει αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της, ως καθολική διάδοχος. Ο Τίτλος Νο 252/24.11.2017 ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Η αρχική παραλαβή, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος. Ο αρχικός χαρακτηρισμός και το είδος του εμπορεύματος ανεγράφησαν από την Αίτηση του Αποθέτη. Ο παρών τίτλος προέρχεται από μεταβίβαση του υπ’ αριθμόν 105 τίτλου που είχε εκδοθεί στον αποθέτη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ. Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή του εμπορεύματος αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευόμενα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.
Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*πως προκύπτει από τηn με αριθμ. πρωτ. 93827/Σχετ. 90286/9.9.2020 Ανακοίνωση του Γ.ΕΜ.Η., την 09/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2216226, η με αριθμό 93825/9-09-2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΝΗ546ΜΤΛΡ-ΒΟΓ), με την οποία, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών α) «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1521501000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 15353/06/Β/87/07), με το διακριτικό τίτλο: «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Αιγάλεω (στο εξής η «Απορροφώσα»), β) «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Απορροφώμενη Α) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140933101000, που εδρεύει στο δήμο Αιγάλεω και γ) «SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», με το διακριτικό τίτλο « SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Απορροφώμενη Β) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 00384901000 που εδρεύει στο δήμο Αιγάλεω, με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7-&21 και 30-&38 του ν 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν και βάσει του από 29.6.2020 Σχέδιου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωτέρω συγχωνευόμενων εταιρειών, των από 24.8.2020 πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και της αριθμ. 2.386/31-8-2020 πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευτυχίας Μαρίνας Μαργαρίτη.
1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 2Υ 31.272 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 319 ημερομηνία έκδοσης 07/08/2018 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 07/05/2019, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES AE», η οποία δια απορροφήσεως συγχωνεύθηκε με την εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατόπιν ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως αυτής, η εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES AE» έπαψε να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο και η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχει υπεισέλθει αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της, ως καθολική διάδοχος. Ο Τίτλος Νο 319/07.08.2018 ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Ο αρχικός χαρακτηρισμός και το είδος του εμπορεύματος, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Αίτηση του Αποθέτη. Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή του εμπορεύματος αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευμένα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.
Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.
1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 42.694 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 99, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 1327/104 ημερομηνία έκδοσης 19/12/2008 και λήξης 18/03/2009, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΑΤΖΕ ΕΥΑΓΓ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΛΛΑ: 68 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 9.136
Η παραλαβή, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των κόλλων. Το είδος, ο χαρακτηρισμός και το βάρος του εμπορεύματος ανεγράφησαν από την αίτηση του Αποθέτη. Ο παρών τίτλος προέρχεται από αντικατάσταση των υπ’ αριθ. 1570, 1619, 1993, 2341, 2434, 2492, 2502, 2580, 2606, 2640, 3532 και 157 τίτλων μας. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και την ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.
2. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 12.059 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 3534/63 ημερομηνία έκδοσης 18/03/2008 και λήξης 29/05/2008, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΜ) ΚΟΛΛΑ: 1 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 1.492
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΛΛΑ: 4 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 320
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PEPSI (2 TEM.) ΚΟΛΛΑ: 4 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 200
ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΛΛΑ: 149 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 1.788
ΘΗΚΕΣ CD ΚΟΛΛΑ: 23 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 207
CD ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΟΛΛΑ: 165 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 990
ΔΙΣΚΟΙ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΟΛΛΑ: 14 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 70
ΣΥΝΟΛΟ: ΚΟΛΛΑ: 360 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 5.067
Το είδος, ο χαρακτηρισμός και το βάρος του εμπορεύματος αναγράφονται όπως τα λογιστικά υπόλοιπα γιατί προέρχονται από πλειστηριασμό του πελάτη «ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» από τον τίτλο μας 13302/29 με ημερομηνία έκδοσης 16/12/2005. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
* Τίτλος Νο 1113/30 ημερομηνία έκδοσης 10/07/1997 και λήξης 09/10/1997, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΔΕΜΑΤΑ: 4 Χ/ΜΑ ΜΙΚΤΑ: 416
Η παραλαβή, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των δεμάτων. Το βάρος ελήφθη από την διασάφηση της Τελωνειακής αποταμίευσης. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα και την ποιοτική κατάσταση των αποτεθέντων.
EΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
Τα παραπάνω εμπορεύματα, όπως έχουν περιγραφεί, σε πλειστηριασμό ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ελευσίνας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23, 45 και 46 και επόμ. του Ν.Δ. 3077/54 «Περί Γενικών Αποθηκών» την 27/10/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα Γραφεία της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ), επί της οδού Γ. Γεννηματά 100 στη Μαγούλα Αττικής, με τους παρακάτω όρους:
1. Η τιμή πρώτης προσφοράς των εμπορευμάτων ορίζεται ως εξής:

1. Η δηλοποιούσα εταιρία δεν ευθύνεται:
α) Για την κατάσταση, ποιότητα, προέλευση, βάρος και τεχνική συντήρηση των εμπορευμάτων και για κάθε απομείωση, αβαρία ή βλάβη που οφείλεται σε φυσικούς λόγους ή ιδιότητες των εμπορευμάτων ή της κακής τους συσκευασίας, για ελλείψεις, ζημιές ή βλάβες που οφείλονται σε ανώτερη βία, πυρκαγιά ή εμπρησμό, ακόμη δε και για ζημιές που προέρχονται από τρωκτικά, σαράκι, έντομα ή άλλα παράσιτα όπως και το άρθρο 25 του Ν.Δ. 3077/54 αναλυτικά ορίζει.
β) Η δηλοποιούσα δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόμενους φόρους, δασμούς ή τέλη στο Δημόσιο, που βαρύνουν τα εκποιούμενα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην παρούσα Δηλοποίηση είτε σαν Τελωνειακώς Ελεύθερα είτε σαν Τελωνειακώς Υποκείμενα, ή για όσα τελούν υπό το καθεστώς του Ν. 2682/99 (περί Φορολογικών Αποθηκών). Ολα τα προαναφερόμενα (δασμοί, φόροι κλπ) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώνονται τα εμπορεύματα και καταβάλλονται απ’ αυτόν, πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 45 και 51 του Ν.Δ. 3077/1954.
2. Δηλώνεται ρητά, ότι τα προαναφερόμενα εμπορεύματα εκποιούνται, όπως είναι και βρίσκονται στους προαναφερόμενους αποθηκευτικούς χώρους της δηλοποιούσης.
Οσοι επιθυμούν να πλειοδοτήσουν μπορούν ελεύθερα, να εξετάσουν αυτά, πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για το είδος, την ποσότητα, ποιότητα, κατάσταση, εμπορική αξία κλπ.
Για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100, Μαγούλα Αττικής και στα τηλέφωνα 2105500109 & 2105500011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 – 16:30), η οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη ως προς την εξακρίβωση των παραπάνω.
3. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα τα περισσότερα και ο οποίος βαρύνεται, επί πλέον, με τα δικαιώματα των υπαλλήλων του πλειστηριασμού και του κήρυκα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.Δ. 3077/54.
4. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει πριν τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό εγγύηση με Τραπεζική επιταγή σε διαταγή Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ τα παρακάτω αντίστοιχα ποσά κατά τίτλο:

Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, όταν τελειώσει ο πλειστηριασμός, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη (υπερθεματιστή), η οποία θα επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση του εκπλειστηριάσματος, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
1. Αμέσως μετά την κατακύρωση ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα του πλειστηριασμού, ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμείο της ΠΑΕΓΑΕ το εκπλειστηρίασμα με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΠΑΕΓΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του εκπλειστηριάσματος ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) αυτοδίκαια κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του επί του πλειστηριασμού.
Επί πλέον θα καταπίπτει και η εγγύηση που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της ΠΑΕΓΑΕ από τον αναπλειστηριασμό.
2. Ο υπερθεματιστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα εμπορεύματα που κατακυρώθηκαν στο όνομα του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τυχόν φόρους και τέλη, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης, βαρυνόμενος με όλες τις δαπάνες για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτικό χώρο στον οποίο βρίσκονται αυτά, για την πληρωμή κάθε δαπάνης γενικά που αφορά αυτά, καθώς και τα δικαιώματα αποθήκευσης της ΠΑΕΓΑΕ από την ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά εκπίπτει από τα δικαιώματά του και επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός σε βάρος του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, ενώ κανένα δε δικαίωμα δεν έχει να ζητήσει επιστροφή της κατατεθείσης εγγυήσεως ή του πλειστηριάσματος που κατέβαλλε.
3. Επιπλέον ο υπερθεματιστής των εμπορευμάτων, τα οποία είναι Τελωνειακώς Υποκείμενα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τα εμπορεύματα αυτά τους οφειλόμενους φόρους και δασμούς να προσκομίσει στο Κατάστημα της ΠΑΕΓΑΕ τις σχετικές άδειες του αρμοδίου Τελωνείου πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων, που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.
4. Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για κάθε φθορά, βλάβη ή καταστροφή των εμπορευμάτων, μετά την κατακύρωση τους.
5. Οι πλειοδότες, καθώς και κάθε παριστάμενος τρίτος, οποιοδήποτε έννομο συμφέρον ή δικαίωμα ή σχέση προς τα εκπλειστηριαζόμενα εμπορεύματα κι αν προβάλλουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία την αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ή αντιρρήσεις γενικά προς καταχώρηση στην έκθεση πλειστηριασμού, εφ’ όσον κατά το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.Δ. 3077/54 και το άρθρο 52 Εισαγ. Ν. Κωδ. Πολ. Δικ. δεν συγχωρείται τέτοια αίτηση και θεωρείται νομό αβάσιμη και δεν συντρέχει αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή οποιουδήποτε Δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτελέσεως ή αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε κατά συνέπεια ευχέρεια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ν’ αποφανθεί πάνω σ’ αυτή, ούτε να καταχωρήσει στο πρακτικό ή στην έκθεση πλειστηριασμού.
6. Κάθε πλειοδότης που παίρνει μέρος στον πλειστηριασμό, θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης δηλοποίησης, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμά του, για προσβολή ή ακύρωση αυτού.
7. Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ έχει το δικαίωμα της ματαίωσης του πλειστηριασμού σε κάθε στιγμή, κατά την περίοδο της διενέργειας αυτού, γενικά ή κατά ένα μέρος και πριν την κατακύρωση του, κατά την ανέλεγκτη κρίση του εκπροσώπου της.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια του Καταστήματος Μαγούλας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να τοιχοκολλήσει την παρούσα στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας και εις τα ενταύθα και στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100 Μαγούλα Αττικής, αφού αντιγράψει αυτήν, ολόκληρη στην έκθεση της τοιχοκόλλησης.
Μαγούλα, 12/10/2020
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Χαράλαμπος Αποσκίτης Παππάς Λουκάς