ΠΑΕΓΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 18 Ιουνίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 3077/1954

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕΓΑΕ», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (με Α.Φ.Μ. 099551996), όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Επειδή παρήλθε η προθεσμία αποθήκευσης των παρακάτω ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε A) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και Β) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ της εταιρείας μας και ειδικότερα:

Περιγραφή εμπορευμάτων ανά τελωνειακή κατάσταση, Αποθηκευτικό Χώρο, Αποθέτη

και Τίτλο Αποθήκευσης:

 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 1. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 11960. Μεταλλικές δεξαμενές υπ’ αριθμ. 1,2,3,5,8 και ισόγειες αποθήκες Α και Β, οι οποίες βρίσκονται εντός του οινοποιείου στη Στενήμαχο Νάουσας, ιδιοκτησίας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. Πρόκειται για φορολογική αποθήκη με αριθμό αδείας ELA0018020001 Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

* Τίτλος Νο 2469 ημερομηνία έκδοσης 08/10/2014 και λήξης 31/12/2014, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ.

1)Μεταλλικά καλάθια(ΜΠΙΝΣ):6 (έξι)Χ500 φιάλες.

2)Μεταλλικό καλάθι(ΜΠΙΝ):1(ένα)Χ339 φιάλες

Σύνολο μεταλλικά καλάθια(ΜΠΙΝΣ):7 (επτά)

Φιάλες:3.339(τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα)Χ1,300 kgr (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά:4.341(τέσσερις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ένα)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη περίπτωση 339 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 2637 ημερομηνία έκδοσης 19/12/2014 και λήξης 31/03/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ-GR.RESERVE 750ML ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2011

1)Μεταλλικά καλάθια:46 (σαράντα έξι)Χ500 φιάλες.

2)Μεταλλικό καλάθι:1(ένα)Χ425 φιάλες

Σύνολο μεταλλικά καλάθια:47 (σαράντα επτά)

Φιάλες:23.425(είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι πέντε) Χ1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά:30.452(τριάντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει στην 1η περίπτωση 500 φιάλες και στη δεύτερη περίπτωση 425 φιάλες γυάλινες, τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 2927 ημερομηνία έκδοσης 17/06/2015 και λήξης 30/09/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ, όπως παρακάτω:

 1. CAVA ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 2. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 3. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1992 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 4. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1993 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 5. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2000 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

 6. ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2009 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498

Σύνολο μεταλλικά καλάθια:6 (έξι) περιέχοντα συνολικά φιάλες 2.988(δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ)Χ1,25 kgr(τύπου 0,75 lit)

Χιλ/μα μικτά:3.735(τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών σε κάθε μεταλλικό καλάθι κάθε κατηγορίας διαπιστώθηκε αριθμός 498 φιαλών τύπου 0,75 lit με ετικέτες CAVA 89, ΝΑΟΥΣΑ 1989,ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 1992, ΝΑΟΥΣΑ 1993, ΝΑΟΥΣΑ 2000, ΝΑΟΥΣΑ 2009. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 3670 ημερομηνία έκδοσης 07/11/2016 και λήξης 31/01/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ, όπως παρακάτω:

GRANDE RESERVE ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2013

Μεταλλικά καλάθια:32 (τριάντα δύο) περιέχοντα συνολικά φιάλες 15.997 (δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα επτά) Χ1,300 kg (τύπου 0,75 Lit)

Χιλ/μα μικτά:20.796(είκοσι χιλιάδες επτακόσια ενενήντα έξι)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των μεταλλικών καλαθιών και των φιαλών εντός των μεταλλικών καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση μερικών φιαλών. Κατά γενόμενη επαλήθευση του αριθμού των φιαλών των μεταλλικών καλαθιών διαπιστώθηκε ότι κάθε καλάθι περιέχει περίπου 500 φιάλες. Οι φιάλες είναι γυάλινες, πλήρεις τύπου 0,75 lit χωρίς ετικέτα.

* Τίτλος Νο 3842 (μέρος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (2003,2004,2005,2006,2007):

Μεταλλικά καλάθια:6 (έξι), περιέχοντα συνολικά φιάλες 2.491 Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και φιαλών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2219 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3842 (μέρος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (2003,2004,2005,2006,2007):

Μεταλλικά καλάθια:12 (δώδεκα), περιέχοντα συνολικά φιάλες 4.819 Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και φιαλών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2219 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3843 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ:

ΠΑΛΕΤΕΣ:6 (έξι) περιέχουσες η κάθε μία 65 χ/τια κατά τη δήλωση του αποθέτη των 12 φιαλών και τύπου 0,75 lit.

Σύνολο χ/τιων :390 (τριακόσια ενενήντα)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και χ/τίων.

Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών τριών χαρτοκιβωτίων διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο περιέχει 12 φιάλες.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2220 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3855 ημερομηνία έκδοσης 22/03/2017 και λήξης 30/06/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:24 (είκοσι τέσσερα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 11.997

Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

* Τίτλος Νο 3986 (μέρος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004):

Μεταλλικά καλάθια:17 (δεκαεπτά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 8.228 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2885 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3986 (μέρος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004):

Μεταλλικά καλάθια:5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.336 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2885 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3987 (μέρος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1976,1979,1986,1988,1992,1998,2000,2001,2003,2005):

Μεταλλικά καλάθια:10 (δέκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.715 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2886 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 3987 (μέρος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 21/06/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1976,1979,1986,1988,1992,1998,2000,2001,2003,2005):

Μεταλλικά καλάθια:6 (έξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.381 τύπου 0,70 & 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2886 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 4032 ημερομηνία έκδοσης 25/08/2017 και λήξης 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:20(είκοσι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.769 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4050 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/03/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:13(δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.334 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4051 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2017 και λήξης 31/12/2017, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013:

Μεταλλικά καλάθια:39(τριάντα εννιά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 19.015 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.

Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

* Τίτλος Νο 4067 ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983,1984,1985,2000,1994,1995,1996):

Μεταλλικά καλάθια:11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.491 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4068 (μέρος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1979, 1983,1985,1986,1987,1988,1990,1992,1993,1994,1995,1996,1998,1999,2000,2001):

Μεταλλικά καλάθια:5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.390 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4068 (μέρος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1979, 1983,1985,1986,1987,1988,1990,1992,1993,1994,1995,1996,1998,1999,2000,2001):

Μεταλλικά καλάθια:6 (έξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.100 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4069 (μέρος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1974, 1978, 1979, 1983, 1985, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004):

Μεταλλικά καλάθια: 4 (τέσσερα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 1.873 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4069 (μέρος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1974, 1978, 1979, 1983, 1985, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2004):

Μεταλλικά καλάθια:11 (έντεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.557 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4070 (μερος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1998, 2004, 2005, 2006, 2007):

Μεταλλικά καλάθια: 3 (τρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 949 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4070 (μερος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 19/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1998, 2004, 2005, 2006, 2007):

Μεταλλικά καλάθια:2 (δύο) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 627 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4100 (μέρος 1 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1988, 1991, 2000):

Μεταλλικά καλάθια: 4 (τέσσερα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.016 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2084/34 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4100 (μέρος 2 απο 2) ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1983, 1988, 1991, 2000):

Μεταλλικά καλάθια: 13 (δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.483 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2084/34 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4101 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 9 (εννιά) περιέχοντα Κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 4.054 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2105/68 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4102 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 38 (τριάντα οκτώ) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 18.718 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α)Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2447 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4103 ημερομηνία έκδοσης 31/10/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ

Μεταλλικά καλάθια: 20 (είκοσι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 9.741 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: α) Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ άριθμ. 2470 τίτλου. β) Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

* Τίτλος Νο 4107 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013

Μεταλλικά καλάθια: 7 (επτά) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.431 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & των φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4108 ημερομηνία έκδοσης 02/11/2017 και λήξης 30/04/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013

Μεταλλικά καλάθια:13 (δεκατρία) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 6.036 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4112 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ(1984,1988,1989,1991,1992,1997,1998,2001)

Μεταλλικά καλάθια:10 (δέκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 3.999 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4113 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ(1993,1994,1996,1997,1999)

Μεταλλικά καλάθια: 5(πέντε) περιέχοντα κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.309 τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4250 ημερομηνία έκδοσης 09/01/2018 και λήξης 31/03/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΧΥΜΑ

Μεταλλική δεξαμενή υπ’αριθμ.1 χιλ/μα καθαρά:154.000.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για την ποιότητα, κατάσταση, προέλευση του εμπορεύματος, την τεχνική συντήρηση αυτού, την οποία ρητά δηλώνεται ότι ανέλαβε ο αποθέτης, για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στη φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των δεξαμενών ως και για χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού.

Επίσης δεν ευθύνεται για το ποσοστό των ξένων υλών (οινολάσπης) ως και για κάθε ζημιά, βλάβη ή καταστροφή προερχόμενη από πυρκαγιά ή ανωτέρα βία.

Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ο παρών τίτλος εκδίδεται σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 3154 τίτλου μας.

* Τίτλος Νο 4398 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΚΑΛΑΝΙ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2014

Μεταλλικά καλάθια: 51 (πενήντα ένα) περιέχοντα συνολικά φιάλες 19.747 κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

* Τίτλος Νο 4399 ημερομηνία έκδοσης 14/05/2018 και λήξης 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ 2013 & LEGACY 1879 ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2012 όπως παρακάτω:

Α) GRANDE RESERVE ΝΑΟΥΣΑ: Μεταλλικά καλάθια: 12 (δώδεκα) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 5.497 τύπου 0,75 lit.

Β) LEGACY 1879: Μεταλλικά καλάθια: 16 (δεκαέξι) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 7.997 τύπου 0,75 lit.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ:28 (είκοσι οκτώ)

Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & καταμέτρηση των εμφανών φιαλών εντός των καλαθιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 15435 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1028000 – 10PCS MINI HACKSAW BLADES SET 150mm

16

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 16 (Δεκαέξι) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 118 (Εκατόν δεκαοκτώ)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την αρχική Τελωνειακή Αποταμίευση (26782-5 ΑΛΚ 84/2015).

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη Υπόγειο Κτίριο με 12.147 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 15437 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ARDUSTECH IKE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΠΙΠΛΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ: 39 (Τριάντα εννέα)

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ARD01 – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

4

ARD02 – ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

ARD06 – ΜΙΚΡΗ ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

3

ARD08 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

1

ARD09 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

1

ARD03 – ΓΡΑΦΕΙΟ

2

ARD07 – ΣΚΑΜΠΟ

2

ARD04 – ΚΑΝΑΠΕΣ

1

ARD10 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

1

ARD11 – ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

1

ARD12 – ΨΥΓΕΙΟ

1

ARD13 – ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟ

1

ARD14 – ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΛΕΥΚΕΣ Χ.ΡΟΔΕΣ

2

ARD15 – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 32”

1

ARD16 – ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ

1

ARD17 – ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ

1

ARD18 – ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ

1

ARD19 – ΡΑΦΙΑ

4

ARD20 – ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2

ARD21 – ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1

ARD22 – ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ

1

ARD23 – ΚΟΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

4

ARD24 – ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΙΚΡΗ

1

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφη από το δελτίο παραλαβής του αποθέτη.

Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή των εμπορευμάτων αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευόμενα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15438 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Δ. ΕΛΕΝΗ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ: 13 (Δεκατρία)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφη από το δελτίο παραλαβής του αποθέτη.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 1. Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.

* Τίτλος Νο 15429 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 67 (Εξήντα επτά) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 987 (Εννιακόσια ογδόντα επτά)

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

5032000 – pipe keys 6*7mm,carbon steel,chrome plated

5

5032060 – pipe keys 16*17mm,carbon steel,chrome plated

12

5032070 – pipe keys 18*19mm,carbon steel,chrome plated

22

5032080 – pipe keys 20*22mm,carbon steel,chrome plated

27

5091050 – briclaying trowel 240mm,wooden handle

1

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15430 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

5091120 – BRICLAYING TROWEL 180mm

8

5091130 – BRICLAYING TROWEL 200mm

8

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 16 (Δεκαέξι) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 233 (Διακόσια τριάντα τρία)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15431 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

6530100 – 1000GR GLUE STICK 11x300mm POLYBAG WITH LABEL

79

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 79 (Εβδομήντα εννέα) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 1.162 (Χίλια εκατόν εξήντα δύο)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15432 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

2480410 – “plastic hose mender 3/4″””

1

9061020 – Cloth Dryer Product Size:80X53.5cm

37

pc – Paper card

2

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 40 (Σαράντα) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 334 (Τριακόσια τριάντα τέσσερα)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15433 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

2484000 – 7.5m EVA coil hose with plastic adaptor

25

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 25 (Είκοσι πέντε) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 82 (Ογδόντα δύο)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

* Τίτλος Νο 15434 ημερομηνία έκδοσης 26/02/2021 και λήξης 30/04/2021, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:

* Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

1207050 – 2pcs mini scrapper 40mm

29

5032000 – pipe keys 6*7mm,carbon steel,chrome plated

10

5162710 – 20mm zinc alloyed combination lock, double blister

6

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ : 45 (Σαράντα πέντε) ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΑ: 512 (Πεντακόσια δώδεκα)

Η αρχική παραλαβή έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος.

Ο αρχικός χαρακτηρισμός του είδους και το βάρος των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Τελωνειακή Αποταμίευση.

Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.

Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.

EΚΤΙΘΕΝΤΑΙ

Τα παραπάνω εμπορεύματα, όπως έχουν περιγραφεί, σε πλειστηριασμό ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ελευσίνας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23, 45 και 46 και επόμ. του Ν.Δ. 3077/54 “Περί Γενικών Αποθηκών” την 29/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα Γραφεία της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ), επί της οδού Γ. Γεννηματά 100 στη Μαγούλα Αττικής, με τους παρακάτω όρους:

 1. Η τιμή πρώτης προσφοράς των εμπορευμάτων ορίζεται ως εξής:

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2469

το ποσό των

11.237,40

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2637

το ποσό των

80.721,98

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927

το ποσό των

32.008,56

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3670

το ποσό των

49.815,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 (1 απο 2)

το ποσό των

19.827,40

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 (2 απο 2)

το ποσό των

39.195,94

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3843

το ποσό των

15.062,39

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3855

το ποσό των

39.852,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986 (1 απο 2)

το ποσό των

72.529,56

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986 (2 απο 2)

το ποσό των

20.312,15

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987 (1 απο 2)

το ποσό των

45.398,92

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987 (2 απο 2)

το ποσό των

20.540,66

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4032

το ποσό των

31.113,53

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4050

το ποσό των

20.698,13

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4051

το ποσό των

62.555,50

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4067

το ποσό των

63.180,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068 (1 απο 2)

το ποσό των

22.711,07

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068 (2 απο 2)

το ποσό των

11.235,21

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069 (1 απο 2)

το ποσό των

19.349,24

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069 (2 απο 2)

το ποσό των

50.633,45

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070 (1 απο 2)

το ποσό των

6.918,21

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070 (2 απο 2)

το ποσό των

4.901,49

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100 (1 απο 2)

το ποσό των

22.108,24

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100 (2 απο 2)

το ποσό των

71.851,76

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4101

το ποσό των

17.578,43

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4102

το ποσό των

56.805,84

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4103

το ποσό των

28.518,73

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4107

το ποσό των

9.379,21

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4108

το ποσό των

18.750,93

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4112

το ποσό των

44.064,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113

το ποσό των

24.354,72

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4250

το ποσό των

125.640,90

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4398

το ποσό των

64.576,26

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4399

το ποσό των

68.450,40

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15435

το ποσό των

1.152,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15437

το ποσό των

660,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15438

το ποσό των

1.350,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15429

το ποσό των

900,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15430

το ποσό των

600,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15431

το ποσό των

4.380,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15432

το ποσό των

1.620,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15433

το ποσό των

960,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15434

το ποσό των

1.500,00

Ευρώ

 1. Η δηλοποιούσα εταιρία δεν ευθύνεται:

α) Για την κατάσταση, ποιότητα, προέλευση, βάρος και τεχνική συντήρηση των εμπορευμάτων και για κάθε απομείωση, αβαρία ή βλάβη που οφείλεται σε φυσικούς λόγους ή ιδιότητες των εμπορευμάτων ή της κακής τους συσκευασίας, για ελλείψεις, ζημιές ή βλάβες που οφείλονται σε ανώτερη βία, πυρκαγιά ή εμπρησμό, ακόμη δε και για ζημιές που προέρχονται από τρωκτικά, σαράκι, έντομα ή άλλα παράσιτα όπως και το άρθρο 25 του Ν.Δ. 3077/54 αναλυτικά ορίζει.

β) Η δηλοποιούσα δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόμενους φόρους, δασμούς ή τέλη στο Δημόσιο, που βαρύνουν τα εκποιούμενα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην παρούσα Δηλοποίηση είτε σαν Τελωνειακώς Ελεύθερα είτε σαν Τελωνειακώς Υποκείμενα, ή για όσα τελούν υπό το καθεστώς του Ν. 2682/99 (περί Φορολογικών Αποθηκών). Όλα τα προαναφερόμενα (δασμοί, φόροι κλπ.) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώνονται τα εμπορεύματα και καταβάλλονται απ’ αυτόν, πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 45 και 51 του Ν.Δ. 3077/1954.

 1. Δηλώνεται ρητά, ότι τα προαναφερόμενα εμπορεύματα εκποιούνται, όπως είναι και βρίσκονται στους προαναφερόμενους αποθηκευτικούς χώρους της δηλοποιούσης.

Οσοι επιθυμούν να πλειοδοτήσουν μπορούν ελεύθερα, να εξετάσουν αυτά, πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για το είδος, την ποσότητα, ποιότητα, κατάσταση, εμπορική αξία κλπ. Ενδιαφερόμενοι πλειοδότες δύνανται να προβούν σε πλειοδοσία είτε για το σύνολο είτε για επιμέρους μέρη των τίτλων (ως αυτά –τα μέρη- αναγράφονται ανωτέρω στην προκείμενη δηλοποίηση).

Για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100, Μαγούλα Αττικής και στα τηλέφωνα 2105500109 & 2105500011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 – 16:30), η οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη ως προς την εξακρίβωση των παραπάνω.

 1. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα τα περισσότερα και ο οποίος βαρύνεται, επί πλέον, με τα δικαιώματα των υπαλλήλων του πλειστηριασμού και του κήρυκα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.Δ. 3077/54.

 1. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει πριν τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό εγγύηση με τραπεζική επιταγή σε διαταγή Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη ΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.

 2. τα παρακάτω αντίστοιχα ποσά κατά τίτλο:

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2469

το ποσό των

1.685,61

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2637

το ποσό των

12.108,30

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927

το ποσό των

4.801,28

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3670

το ποσό των

7.472,25

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 (1 απο 2)

το ποσό των

2.974,11

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 (2 απο 2)

το ποσό των

5.879,39

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3843

το ποσό των

2.259,36

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3855

το ποσό των

5.977,80

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986 (1 απο 2)

το ποσό των

10.879,43

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3986 (2 απο 2)

το ποσό των

3.046,82

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987 (1 απο 2)

το ποσό των

6.809,84

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3987 (2 απο 2)

το ποσό των

3.081,10

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4032

το ποσό των

4.667,03

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4050

το ποσό των

3.104,72

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4051

το ποσό των

9.383,33

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4067

το ποσό των

9.477,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068 (1 απο 2)

το ποσό των

3.406,66

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4068 (2 απο 2)

το ποσό των

1.685,28

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069 (1 απο 2)

το ποσό των

2.902,39

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4069 (2 απο 2)

το ποσό των

7.595,02

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070 (1 απο 2)

το ποσό των

1.037,73

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4070 (2 απο 2)

το ποσό των

735,22

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100 (1 απο 2)

το ποσό των

3.316,24

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4100 (2 απο 2)

το ποσό των

10.777,76

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4101

το ποσό των

2.636,76

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4102

το ποσό των

8.520,88

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4103

το ποσό των

4.277,81

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4107

το ποσό των

1.406,88

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4108

το ποσό των

2.812,64

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4112

το ποσό των

6.609,60

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113

το ποσό των

3.653,21

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4250

το ποσό των

18.846,14

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4398

το ποσό των

9.686,44

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4399

το ποσό των

10.267,56

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15435

το ποσό των

172,80

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15437

το ποσό των

99,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15438

το ποσό των

202,50

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15429

το ποσό των

135,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15430

το ποσό των

90,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15431

το ποσό των

657,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15432

το ποσό των

243,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15433

το ποσό των

144,00

Ευρώ

Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 15434

το ποσό των

225,00

Ευρώ

Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, όταν τελειώσει ο πλειστηριασμός, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη (υπερθεματιστή), η οποία θα επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση του εκπλειστηριάσματος, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

 1. Αμέσως μετά την κατακύρωση ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα του πλειστηριασμού, ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμείο της ΠΑΕΓΑΕ το εκπλειστηρίασμα με τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΠΑΕΓΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του εκπλειστηριάσματος ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) αυτοδίκαια κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του επί του πλειστηριασμού.

Επί πλέον θα καταπίπτει και η εγγύηση που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της ΠΑΕΓΑΕ από τον αναπλειστηριασμό.

 1. Ο υπερθεματιστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα εμπορεύματα που κατακυρώθηκαν στο όνομα του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τυχόν φόρους και τέλη, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης, βαρυνόμενος με όλες τις δαπάνες για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτικό χώρο στον οποία βρίσκονται αυτά, για την πληρωμή κάθε δαπάνης γενικά που αφορά αυτά, καθώς και τα δικαιώματα αποθήκευσης της ΠΑΕΓΑΕ από την ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά εκπίπτει από τα δικαιώματά του και επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός σε βάρος του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, ενώ κανένα δε δικαίωμα δεν έχει να ζητήσει επιστροφή της κατατεθείσης εγγυήσεως ή του πλειστηριάσματος που κατέβαλλε.

 1. Επιπλέον ο υπερθεματιστής των εμπορευμάτων, τα οποία είναι Τελωνειακώς Υποκείμενα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τα εμπορεύματα αυτά τους οφειλόμενους φόρους και δασμούς να προσκομίσει στο Κατάστημα της ΠΑΕΓΑΕ τις σχετικές άδειες του αρμοδίου Τελωνείου πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων, που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.

 1. Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για κάθε φθορά, βλάβη ή καταστροφή των εμπορευμάτων, μετά την κατακύρωση τους.

 1. Οι πλειοδότες, καθώς και κάθε παριστάμενος τρίτος, οποιοδήποτε έννομο συμφέρον ή δικαίωμα ή σχέση προς τα εκπλειστηριαζόμενα εμπορεύματα κι αν προβάλλουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία την αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ή αντιρρήσεις γενικά προς καταχώρηση στην έκθεση πλειστηριασμού, εφ’ όσον κατά το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.Δ. 3077/54 και το άρθρο 52 Εισαγ. Ν. Κωδ. Πολ. Δικ. δεν συγχωρείται τέτοια αίτηση και θεωρείται νομό αβάσιμη και δεν συντρέχει αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή οποιουδήποτε Δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτελέσεως ή αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε κατά συνέπεια ευχέρεια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ν’ αποφανθεί πάνω σ’ αυτή, ούτε να καταχωρήσει στο πρακτικό ή στην έκθεση πλειστηριασμού.

 1. Κάθε πλειοδότης που παίρνει μέρος στον πλειστηριασμό, θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης δηλοποίησης, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμά του, για προσβολή ή ακύρωση αυτού.

 1. Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ έχει το δικαίωμα της ματαίωσης του πλειστηριασμού σε κάθε στιγμή, κατά την περίοδο της διενέργειας αυτού, γενικά ή κατά ένα μέρος και πριν την κατακύρωση του, κατά την ανέλεγκτη κρίση του εκπροσώπου της.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια του Καταστήματος Μαγούλας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να τοιχοκολλήσει την παρούσα στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας και εις τα ενταύθα και στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Μονοπρόσωπη ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100 Μαγούλα Αττικής, αφού αντιγράψει αυτήν, ολόκληρη στην έκθεση της τοιχοκόλλησης.

Μαγούλα, 18/06/2021

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Χαράλαμπος Αποσκίτης Γαβριηλίδου Ελένη