33 C
Athens
Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022
spot_img
ΑρχικήOIKONOMIAΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης διεθνοποίησής τους σε σχέση με...

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης διεθνοποίησής τους σε σχέση με τις πολυεθνικές

Τον καταλυτικό ρόλο στην εκπλήρωση της πλήρους δυναμικότητας της εξωστρέφειας της οικονομίας, που έχει η νέα Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων, η Export Credit Greece (ECG), η οποία διαδέχτηκε τον ΟΑΕΠ -βάσει νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 31 Μαρτίου 2022- υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης, μιλώντας κατά τη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης της νέας ταυτότητας της εταιρίας.
Ο κ. Φραγκογιάννης επισήμανε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου οργανισμού ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές, όπως είπε, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης στην προσπάθεια διεθνοποίησής τους σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις.
«Πρόκειται για μία σύγχρονη, ευέλικτη, πελατοκεντρική Υπηρεσία, σχεδιασμένη δηλαδή και προσαρμοσμένη ακριβώς στις ανάγκες των Ελλήνων εξαγωγέων. Και είναι άλλη μια σημαντική μεταρρύθμιση, ανάμεσα στις πολλές που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια» σημείωσε χαρακτηριστικά. Εξήγησε δε, ότι θα λειτουργεί ως one stop shop για τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, παρέχοντας επιπλέον συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Τώρα, η ECG προσφέρει, όπως είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρκετά νέα προϊόντα στον τομέα της εγγύησης, της ασφάλισης και της χρηματοδότησης, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Διαθέτει ίδια κεφάλαια και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δεν επιχορηγείται από το κράτος.
Ενδεικτικά ο κ. Φραγκογιάννης ανέφερε οκτώ από τα νέα προϊόντα που αναπτύσσει η νέα εταιρία, τα οποία παρουσιάζουν οφέλη για τον εξαγωγέα, τον αγοραστή, αλλά και την τράπεζα, όπως: Supplier’s Credit Policy, Buyer’s Credit Policy, Letter of Credit Confirmation, Political Risk Insurance (PRI), Surety bonds, Financial Guarantee on Working Capital, Financial Guarantee on Investments, Short term Credit Insurance Policy.
Supplier’s Credit Policy: Πρόκειται για μεσο-μακροπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη πολιτικών κινδύνων και εμπορικών γεγονότων για μεμονωμένα συμβόλαια εξαγωγών. Απευθύνεται σε εξαγωγικές επιχειρήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Με οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή: Ασφάλεια πληρωμών και σταθεροποίηση των ταμειακών ροών. Βελτιωμένη οικονομική θέση και ρευστότητα, αφού το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε προεξόφληση της υποκείμενης πίστωσης χωρίς δικαίωμα αναγωγής στον εξαγωγέα. Και οφέλη για τον Αγοραστή: Διευρυμένοι όροι πληρωμής, μείωση ανάγκης για τραπεζικές πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης, πιο ανταγωνιστικά προεξοφλητικά επιτόκια.
Buyer’s Credit Policy: Ασφαλιστική κάλυψη σε δάνεια χορηγούμενα από τράπεζες σε ξένους αγοραστές. Σκοπός η χρηματοδότηση εξαγωγικών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν εγχώριες εταιρίες (ή τις ξένες θυγατρικές και τα παραρτήματά τους) ως εξαγωγείς. Με οφέλη για τον Εξαγωγέα/ Επενδυτή: Ασφάλεια πληρωμών και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω παροχής πιο ελκυστικών όρων αποπληρωμής στον ξένο αγοραστή. Και οφέλη για τον Αγοραστή: Βελτιωμένους όρους πίστωσης με ελκυστικά οικονομικά πακέτα με όρους διάρκειας, κόστους και επιτοκίων. Διαφοροποίηση των οικονομικών πηγών, με τις τραπεζικές πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης να μην επηρεάζονται ή να επηρεάζονται τμηματικά από το ποσό το οποίο είναι εγγυημένο από την εταιρία. Καθώς και οφέλη για την Τράπεζα: Δυνατότητα αξιοποίησης των πόρων σε άλλες χρήσεις. Η εγγύηση Δημοσίου από την οποία καλύπτεται η εταιρία, καθιστά χαμηλότερο το κεφαλαιακό κόστος σύμφωνα με τη Συμφωνία της Βασιλείας.
Letter of Credit Confirmation: Πρόκειται για ασφαλιστική κάλυψη της τράπεζας του εξαγωγέα έναντι του κινδύνου μη αποζημίωσης από την τράπεζα του εξωτερικού η οποία εκδίδει την ενέγγυα πίστωση.
Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή περιλαμβάνουν πληρωμή σύμφωνη με τους όρους του συμβολαίου αγοράς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ελκυστικών μέσο-/μακρο-πρόθεσμων όρων πληρωμής με τον αγοραστή. Τα οφέλη για την Τράπεζα αφορούν την απαλλαγή από όρια χωρών και/ή αντισυμβαλλόμενων. Επίσης, πιστωτικά όρια διαθέσιμα για μη εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων και συντελεστές στάθμισης κινδύνων χώρας σε συμφωνία με τη νομοθεσία παροχής ιδίων κεφαλαίων (συμφωνίες Βασιλείας) στο ποσοστό που ασφαλίζεται από την εταιρία.
Political Risk Insurance (PRI): Ασφάλιση του κεφαλαίου των εγχώριων εταιρειών, το οποίο έχει επενδυθεί στο εξωτερικό για ίδρυση θυγατρικών, έναντι πολιτικών κινδύνων. Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή αφορούν την εδραίωση και επέκταση της επιχείρησης σε αγορές υψηλού δυναμικού, με εξάλειψη των στοιχείων κινδύνου πολιτικής φύσης από το συνολικό κίνδυνο της επένδυσης.
Surety bonds: Πρόκειται για συμβόλαιο/συμφωνία μεταξύ τουλάχιστον τριών μερών: του κύριου του Έργου/Δικαιούχου, του Ανάδοχου/Εξαγωγέα και του Εγγυητή/Τράπεζας. ‘Αμεση ή έμμεση είναι η στήριξη σε μορφή απευθείας έκδοσης εγγυητικών ομολόγων (surety bonds), ασφαλιστήριου προγράμματος ή αντεγγύησης στην τράπεζα έκδοσης των συμβατικών ομολόγων (contractual bonds).
Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και τη διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών πηγών, χωρίς οι τραπεζικές πιστωτικές γραμμές να επηρεάζονται από το εγγυημένο ποσό λόγω του συντελεστή μηδενικού κινδύνου των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΠ περιουσιακών στοιχείων.
Τα οφέλη για την Τράπεζα περιλαμβάνουν την αύξηση της ικανότητας του εγγυητή (Τράπεζα) προς κάθε επιλέξιμο εργολήπτη (πχ εγχώριες εταιρίες, ξένα παραρτήματα/θυγατρικές εθνικών εταιρειών, κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν εθνικές εταιρίες ή ξένες εταιρίες οι οποίες εμπλέκονται σε στρατηγικά έργα στη χώρα).
Financial Guarantee on Working Capital: Πρόκειται για οικονομική εγγύηση δανείων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης για σκοπούς διεθνοποίησης. Υποστήριξη κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών ή έργων στο εξωτερικό.
Τα οφέλη για τον εξαγωγέα/επενδυτή περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση και τον οικονομικότερο δανεισμό ως αποτέλεσμα του συντελεστή μηνδενικού κινδύνου για τα ασφαλισμένα από την εταιρία περιουσιακά στοιχεία. Τα οφέλη για την Τράπεζα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση της εγγυοδοσίας του ελληνικού δημοσίου για συντελεστή μηδενικού κινδύνου (zero risk weight) με αποτέλεσμα τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδοτικής ικανότητας από τις τράπεζες, καθώς και μείωση του συνολικού κόστους και διαμοιρασμό των κινδύνων με την εταιρία.
Financial Guarantee on Investments: Πρόκειται για την οικονομική εγγύηση δανείων προς τις εγχώριες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για σκοπούς διεθνοποίησης και την υποστήριξη σε οικονομικές και βιομηχανικές επενδύσεις οι οποίες εκτελούνται στο εξωτερικό από εγχώριες ή τις ξένες θυγατρικές τους.
Τα οφέλη για τον Εξαγωγέα/Επενδυτή περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τον οικονομικότερο δανεισμό ως αποτέλεσμα του συντελεστή μηδενικού κινδύνου για τα ασφαλισμένα από την εταιρία περιουσιακά στοιχεία. Τα οφέλη για τον Τράπεζα είναι παρόμοια με εκείνα της Οικονομικής Εγγύησης Κεφαλαίου Κίνησης.
Short term Credit Insurance Policy: Πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ασφαλιστική κάλυψη εξαγωγών. Περιλαμβάνει την ασφάλιση του συνολικού εξαγωγικού τζίρου (whole turnover policy) με αναστολή πληρωμών (deferred payments) έως 12 μήνες και την ασφάλιση μεμονωμένης φόρτωσης ή υπηρεσίας (selective risk policy), δηλαδή την κάλυψη των εξαγωγών προς έναν ή περισσότερους αγοραστές με αναστολή πληρωμών (deferred payments) έως 12 μήνες.
Τα οφέλη για τον εξαγωγέα/ επενδυτή αφορούν στην ασφαλιστική κάλυψη ζημιών σε περίπτωση μη-πληρωμής, στην ασφάλιση του συνόλου (ή μέρους) του χαρτοφυλακίου, στην αποτίμηση της αξιοπιστίας του αγοραστή, στην ανάθεση της πιθανής συλλογής οφειλών και στη δυνατότητα εξαγωγής με αναβολή πληρωμής σε νέους πελάτες/χώρες χωρίς ανάγκη για ύπαρξη παγιωμένης σχέσης.
Η νέα Ελληνική Εταιρία Εξαγωγικών Πιστώσεων, σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, εκτιμάται ότι, σε βάθος πενταετίας, θα έχει υποστηρίξει αθροιστικά, εξαγωγές ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω εξαγωγές εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν παραγόμενο προϊόν ύψους 21,6 δισ. ευρώ και προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ ύψους 8,1 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις από την απαιτούμενη απασχόληση για την πραγματοποίηση αυτών των εξαγωγών.
«Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στον μικρό, τον μεσαίο εξαγωγέα και όχι μόνο να του δώσουμε τα προϊόντα που θα έπρεπε να ξέρει ότι υπάρχουν και θα έπρεπε να τα αναζητήσει, αλλά να τον εκπαιδεύσουμε και στον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσει σε ό,τι αφορά την ασφάλιση των πιστωτικών του εξαγωγικών κινδύνων» τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.
Ι. Σμυρλής, γγ ΔΟΣΕ: Διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την εξαγωγική επιχειρηματική κοινότητα
Στα πλεονεκτήματα της νέας εταιρίας που ήρθε να αναπληρώσει τα κενά του ΟΑΕΠ αναφέρθηκε στην παρέμβασή του και ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) Ιωάννης Σμυρλής.
Ο κ. Σμυρλής είπε ότι ο νέος Οργανισμός δημιουργεί μία νέα, ευέλικτη και πιο αποτελεσματική δομή, που ενσωματώνει όλες τις οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην οικονομική εξωστρέφεια. Τόνισε ότι πέραν των προαναφερθέντων «επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε έργα εξωστρέφειας που έχουν στρατηγική σημασία για την εθνική οικονομία», ενώ «μέσω συνεργειών με χρηματοδοτικούς οργανισμούς, επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες με στόχο την καλύτερη προώθηση της ελληνικής εξαγωγικής επιχειρηματικότητας και αποκτά ισχυρή διεθνή παρουσία».
«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών», υπογράμμισε, «αντιλαμβανόμενη με ρεαλισμό τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα στον τομέα του εμπορίου και των εξαγωγών, αλλά και την ανάγκη για ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, σχεδίασε και υλοποιεί μία ριζική αναδιάρθρωση του εθνικού φορέα εξαγωγικών πιστώσεων».
Αυτό υλοποιήθηκε, όπως εξήγησε ο κ. Σμυρλής, «αξιοποιώντας τα χρήσιμα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης μελέτης του οικοσυστήματος των εξαγωγών που εκπονήσαμε σε συνεργασία με τον ομόλογο ιταλικό φορέα SACE και υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και επιτυχημένα μοντέλα ομόλογων ευρωπαϊκών φορέων».
“Διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την εξαγωγική επιχειρηματική κοινότητα και εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας” κατέληξε.
Στην νέα ταυτότητα του Export Credit Greece αναφέρθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρίας Γρηγόρης Σταματόπουλος, επισημαίνοντας τα οφέλη για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Σε δήλωσή του μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο κ. Σταματόπουλος επισήμανε: «Παρουσιάσαμε σήμερα τη νέα εταιρική ταυτότητα του οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων, του Export Credit Greece και παρουσιάσαμε επίσης και ένα χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της μεταρρύθμισης, η οποία ψηφίστηκε στις 31 Μαρτίου, έτσι ώστε να ξέρουν οι Έλληνες εξαγωγείς το πώς θα κινηθούμε και πότε θα εισάγουμε στην αγορά τα νέα προϊόντα».
Σοφία Αραβοπούλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ