18.9 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΜίσθωση τριώροφου κτιρίου επί των οδών Φιλοθέης 23 & Ναυάρχου Νικοδήμου 30

Μίσθωση τριώροφου κτιρίου επί των οδών Φιλοθέης 23 & Ναυάρχου Νικοδήμου 30

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΔΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ
ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Β’ ΥΠΟΓΕΙΟ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 219,19 Τ.Μ., Α’
ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 192,32 Τ.Μ., ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 192,32 Τ.Μ., Α’ ΟΡΟΦΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 209,09 Τ.Μ. ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 73,57 Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 23 & ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΡ. 30, Τ.Κ. 10556, ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΛΑΚΑ»,
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρόεδρο αυτού, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ανδρούσης, κ. Κωνστάντιο, κατά κόσμον Κωνσταντίνο Παναγιωτακόπουλο του Τρύφωνος, διακηρύττει τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος «ο Διαγωνισμός») για την εκμίσθωση εκκλησιαστικού ακινήτου, και συγκεκριμένα, για την εκμίσθωση (εν συνόλω) της αυτοτελούς
ιδιοκτησίας – ενιαίου τριώροφου παραδοσιακού κτιρίου με διατηρητέες όψεις, αποτελούμενο από: α) Β’ υπόγειο – καταφύγιο επιφανείας: 219,19 τ.μ., β) Α’ υπόγειο επιφανείας: 192,32 τ.μ., γ) Ισόγειο επιφανείας: 192,32 τ.μ., δ) Α’ όροφο επιφανείας: 209,09 τ.μ. και ε) Δώμα επιφανείας: 73,57 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Αγίας Φιλοθέης αρ. 23 & Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 30, τ.κ. 10556, Περιοχή «Πλάκα», Κέντρο Αθήνας, Δήμος
Αθηναίων (εφεξής καλούμενο «το ακίνητο» ή «το προς εκμίσθωση ακίνητο» ή «το μίσθιο»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής Διακήρυξης, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 279/21.3.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ», για έξι (6) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ.
19/146/2021 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί
εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».
Το προς εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε ως κατοικία, είτε ως χώρος γραφείων.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και υποβολής προσφοράς έχουν ‘Ελληνες
πολίτες και αλλοδαποί, ως φυσικά πρόσωπα, ατομικώς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα, με έδρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που έχουν συσταθεί νομίμως, πριν την υποβολή προσφοράς.
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα χιλιάδων ευρώ (#130.000,00 ευρώ#). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον Διαγωνισμό πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμήνου διαρκείας.
Ως τιμή εκκίνησης του Διαγωνισμού εκμισθώσεως του ακινήτου, ορίζεται το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00 ευρώ), ως μηνιαίο μίσθωμα.
Η υποβολή των γραπτών προσφορών θα γίνει στις ακόλουθες ημέρες και ώρες :
α) την 11η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρες 10:00 έως 14:00.
β) την 12η Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρες 10:00 έως 14:00 και
γ) την 15η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρες 10:00 έως 14:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα). Οι γραπτές προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως με απόδειξη παραλαβής, στο Πρωτόκολλο του Ορφανοτροφείου, στη Βουλιαγμένη Αττικής, στην οδό Απόλλωνος αρ. 28, στον ισόγειο όροφο, κατά τους παραπάνω χρόνους και ώρες, με σχετική επισημείωση της ημεροχρονολογίας και ώρας παραλαβής αυτών. Σημειώνεται ότι προσφορές πέραν της 15ης Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 δεν θα γίνονται δεκτές.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των έγγραφων προσφορών, την 17η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επί της οδού Αγίας Φιλοθέης αρ. 21, στην Αθήνα (Πλάκα) και σε δημόσια συνεδρίαση, η ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στην αποσφράγιση και τον έλεγχο του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Προς τούτο η Επιτροπή θα συντάξει σχετικό πρακτικό. Η Επιτροπή αποδέχεται ή αποκλείει τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά (προσφερόμενο μίσθωμα και τυχόν
προκαταβολή μισθωμάτων). Κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής (την 17η/04/2024), συνεχίζεται ο Διαγωνισμός, με την υποβολή προφορικών βελτιωτικών προσφορών από τους παριστάμενους ή/και νόμιμα εκπροσωπούμενους ή αντιπροσωπευόμενους συμμετέχοντες επί του μηνιαίου μισθώματος του ακινήτου (δυνατότητα βελτίωσης προσφορών). Η υποβολή των προφορικών προσφορών διεξάγεται και τελειώνει χωρίς διακοπή, από τις 11:00 έως και τις 14:00 της ίδιας ως άνω ημέρας.
Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του Διαγωνισμού επιτρέπεται, εφόσον βελτιώνονται οι κατατεθειμένες προσφορές.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού
περιέχονται αναλυτικώς στη σχετική Διακήρυξη Εκμίσθωσης, αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (www.iaath.gr).
Βουλιαγμένη, 26/03/2024
Για το «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης, κ. Κωνστάντιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ