18.4 C
Athens
Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΙσχυροί παίκτες της κρουαζιέρας για το Λιμάνι Λαυρίου – Μέχρι φωτοβολταϊκά...

Ισχυροί παίκτες της κρουαζιέρας για το Λιμάνι Λαυρίου – Μέχρι φωτοβολταϊκά θα μπορεί να θέσει ο ανάδοχος

Το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Λαυρίου (ο «Λιμένας»), που εκτείνεται και στη θαλάσσια ζώνη του Λιμένα όπως αυτή προσδιορίζεται από τον Ν. 2971/2001 και τους ειδικότερους όρους του, θα μπορεί να έχει ο ανάδοχος του διαγωνισμού, για το Λιμάνι του Λαυρίου, που ήδη ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία.

Στην προκήρυξη προβλέπεται και στην παραχώρηση χώρων για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εναπόθεσης και αποθήκευσης ανεμογεννητριών!
Θυμίζουμε ότι η χερσαία ζώνη του Λιμένα Λαυρίου έχει προσδιοριστεί με την με αρ. 3413.30/03/19.10.2002 Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Δ΄ 1447/22.10.2001),και αφορούν στα όρια της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. και των εξομοιούμενων με αυτή χώρων.

Ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για το Λιμάνι του Λαυρίου – Μέχρι φωτοβολταϊκά θα μπορεί να θέσει ο ανάδοχος
Ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για το Λιμάνι του Λαυρίου – Μέχρι φωτοβολταϊκά θα μπορεί να θέσει ο ανάδοχος

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι η απόφαση για τους επιπλέον χώρους του Λιμένα είναι αποφάσεις που λήφθησαν από το 2000 από τη Λιμενική Επιτροπή Λαυρίου, εγκρίθηκαν από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής για «Εξομοίωση χώρων με ζώνη λιμένα λιμενίσκου Λεγρενών».

Ακολούθως το 2000 από τη Λιμενική Επιτροπή Λαυρίου και εγκρίθηκαν από το Διευθυντή
Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ανατολικής Αττικής περί «Εξομοίωση χώρων με ζώνη λιμένα λιμενίσκου Βρομοπουσίου».Και τέλος το 2001 από την Λιμενική Επιτροπή Λαυρίου.

Όμως η ακριβής περίμετρος της περιοχής παραχώρησης ενδεχομένως να μην περιλαμβάνει το λιμενίσκο Λεγρενών και το λιμενίσκο Βρομοπουσίου αλλά δύναται να επαναπροσδιοριστεί, κατ’ επιλογή του Ταμείου, και οι ακριβείς όροι των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης και οι εμπορικές επιπτώσεις των εν λόγω τροποποιήσεων θα προσδιοριστούν στη Β΄ Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.Κύριος στόχος του Ταμείου είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος που θα καταβληθεί στο Ταμείο μέσω της Συναλλαγής.
Το ΥπεΤαμείο λίαν πρόσφατως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στην Ινδία εξήρε το Λιμάνι Λαυρίου αναδεικνύοντας τη γεωγραφική θέση του, και τη δυνατότητα του να εξελιχθεί σε home port κρουαζιέρας, και σε «πόστο» επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής.

Το Ταμείο αποφάσισε να προκηρύξει μέσω Πρόσκλησης διεθνή διαγωνιστική διαδικασία σε δύο φάσεις (η «Διαγωνιστική Διαδικασία») για την πώληση και μεταβίβαση μετοχών που
θα αντιστοιχούν σε πλειοψηφικό μερίδιο συμμετοχής ποσοστού (τουλάχιστον 50% συν
μία μετοχή)1 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.»
Ως μέρος της Συναλλαγής, προβλέπεται ότι το Ταμείο και ο προτιμητέος επενδυτής που θα επιλεγεί σύμφωνα με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και στον οποίο θα κατακυρωθεί η Συναλλαγή (ο «Προτιμητέος Επενδυτής») θα συνάψουν σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για την πώληση και μεταβίβαση των Μετοχών (η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών»), καθώς και συμφωνία μετόχων αναφορικά με την Εταιρεία (η «Συμφωνία Μετόχων»).

 

Ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για το Λιμάνι του Λαυρίου – Μέχρι φωτοβολταϊκά θα μπορεί να θέσει ο ανάδοχος
Ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για το Λιμάνι του Λαυρίου – Μέχρι φωτοβολταϊκά θα μπορεί να θέσει ο ανάδοχος

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας συνίστανται (α) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σε εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού, γενικού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, σε πλοία ακτοπλοΐας (Ε/Γ και Ο/Γ-Ε/Γ), κρουαζιερόπλοια καθώς και σε τουριστικά σκάφη, αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής, (β) στην παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και διέλευσης χύδην ξηρού και γενικού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων, και τροχοφόρου φορτίου, (γ) στην παροχή υπηρεσιών σε επιβάτες κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας, και (δ) στην παραχώρηση χώρων για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εναπόθεσης και αποθήκευσης ανεμογεννητριών.

Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε πλοία και σκάφη (ύδρευση, πετρέλευση, παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, ηλεκτροδότηση) και εκμεταλλεύεται γήπεδα και κτήρια του Λιμένα για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενίσκων Λεγρενών καιΒρομοπουσίου, οι οποίοι σήμερα χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικό σκoπό.

Κατά την Α’ Φάση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή εταιρείες επενδύσεων (private equity firms) ή επενδυτικά κεφάλαια (funds) ή κοινοπραξίες ή ενώσεις ή ομάδες νομικών και / ή φυσικών προσώπων και / ή εταιρειών επενδύσεων και / ή επενδυτικών κεφαλαίων (εφεξής καλούμενοι ως οι «Ενδιαφερόμενοι» και καθένας ξεχωριστά ως ο «Ενδιαφερόμενος»), θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη Συναλλαγή υποβάλλοντας σχετική μη δεσμευτική έγγραφη επιστολή.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στην παρούσα Διαγωνιστική Διαδικασία οικονομικών
φορέων, με οιονδήποτε τρόπο, εφόσον εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 833/2014, όπως ισχύει, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που
αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 111/1) και, μεταξύ άλλων αν ο
οικονομικός φορέας είναι:

(α) Ρώσος υπήκοος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την
έδρα του στη Ρωσία, ή

(β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας
κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50% οντότητα αναφερόμενη στο
στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή

(γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’
εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο (α) ή (β) της παρούσας
παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από
το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια της Οδηγίας (ΕΕ)
2014/23.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, στις εγκαταστάσεις του Ταμείου, Καραγεώργη Σερβίας 6, 105 62 Αθήνα, Ελλάδα, σε σφραγισμένο φάκελο με το όνομα / την επωνυμία / τη σφραγίδα και τη διεύθυνση του Ενδιαφερόμενου, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης αλληλογραφίας, έως την 14η Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Υποβολής») και ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος, GMT +2).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε περίπτωση τυχόν ερωτήσεων αναφορικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία ή την Πρόσκληση, οι Ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων στα αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας:
Γεώργιος Παυλάτος Νικόλαος Αντωνόπουλος
Founder, Senior Partner Manager
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Octane Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 3617190 Τηλ.: +30 210 3617190
Email: gp@octane.gr Email: nga@octane.gr

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ταμείου, το οποίο προκηρύσσει τη Διαγωνιστική Διαδικασία, είναι:
Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα
Τηλ.: +30 2103274400
Αρμόδια επικοινωνίας: Χρύσα Στασινοπούλου

Ενδιαφέρον από κολοσσούς κρουαζιέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο λιμάνι έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον οι εταιρείες κρουαζιέρας MSC Cruises αλλά και η Carnival αλλά και μεγάλες εταιρείες που συνδέονται με τη δραστηριοποίηση των σκαφών αναψυχής.

Μάλιστα στελέχη της ΜSC έχουν ήδη πραγματοποιήσει ενημερωτικές συναντήσεις για το συγκεκριμένο λιμάνι με δραστηριοποίηση των κρουαζιεροπλοίων της για 10 μήνες σε ετήσια βάση σε Αιγαίο και σε λιμάνια της Μεσογείου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ