ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 23 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΑΓΕΣ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Το Ιδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α’ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Αλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων Συμβατών με Υφιστάμενες Ράγες των Εκθεσιακών Χώρων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα.
Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α’/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (432.735,70 Ε), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ (348.478,00 Ε), εισφορά ανακύκλωσης
πεντακόσια δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (502,40 Ε) και ΦΠΑ ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά (83.755,30 Ε).
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι έξι (6) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της Σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του Υπουργείου Οικονομικών και της Εθνικής Πινακοθήκης. Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να παραλάβουν αντίγραφο της Πρόσκλησης από τα γραφεία του Ιδρύματος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (6.970,00 Ε) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ. – 15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Αλσος Ελληνικού Στρατού Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ