ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 22 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΗΣ EΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ

Το Iδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ» (ΦΕΚ Α’ 122/1976) που εδρεύει στην Αθήνα και στεγάζεται προσωρινά στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Aλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, συστεγάζεται μόνιμα και συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου στο υπό επέκταση κτήριό της στην Αθήνα, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Σταθερού και Κινητού Εξοπλισμού με Απαγωγούς στα Εργαστήρια της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αποκατάστασης Eργων Τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου», που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 50, στην Αθήνα.
Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών – Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 185/τ.Α’/10/09/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 παρ. 4 του Ν. 4261/2014, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με αυτόν και την Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά (166.662,20 ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ εκατόν τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ (134.405,00 ΕΥΡΩ) και ΦΠΑ τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (32.257,20 ΕΥΡΩ).
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και η περίοδος εγγυημένης λειτουργίας, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της Σύμβασης, ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, τους όρους της οποίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικοί φορείς, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Υπουργείου Οικονομικών και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ. έναντι αποδείξεως από τον παραλαμβάνοντα, ο οποίος δηλώνει αν την αποκτά για δικό του λογαριασμό ή στο όνομα τίνος ενεργεί.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στα γραφεία του Ιδρύματος, είναι η πρώτη (1η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Σάββατο 19/09/2020 και ώρα 08:00 π.μ..
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η τριακοστή (30η) ημέρα από την ημέρα ανάρτησης της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα των αναρτήσεων της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δηλαδή η ημέρα Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 17:00 μ.μ..
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή η Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται μαζί με την προσφορά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς τραπεζική εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ευρώ δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (2.688,00 ΕΥΡΩ) η οποία θα έχει ισχύ πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-15:00 μ.μ., από τα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται στην Εθνική Γλυπτοθήκη, Αλσος Ελληνικού Στρατού, Γουδί, 11525 Αθήνα, και στο τηλέφωνο/fax επικοιν.: 2107229120.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΚΟΥΤΛΙΔΗ