Γαλλική Σχολή Αθηνών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 9 Αυγούστου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η  Γαλλική Σχολή Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ειδικά προσαρμοσμένη ανοιχτή διαδικασία. Το αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά σε υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και εκδόσεων της Γαλλικής Σχολής Αθηνών.
Οι υπηρεσίες και οι υποχρεώσεις του υποψηφίου αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στα έντυπα της διακήρυξης και τα παραρτήματά τους τα οποία διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών:
https://www.efa.gr/index.php/fr/marches-publics
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 28/07/2021 στις 12:00 (ώρα Αθήνας).