ΕΛΤΑ ΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 18 Ιουνίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: Ω2ΧΔΟΡΡ2-ΖΘΗ
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 3320 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την υπηρεσία της μεταφοράς του προσωπικού των ΕΛΤΑ με λεωφορεία, από και προς το Κέντρο Διαλογής Αττικής (ΚΔΑ), με CPV υπηρεσίας: 60130000-8 «Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών», προϋπολογισθείσας εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (161.928,23 Ε), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι δαπάνης διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (200.791,00 Ε) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους των ΕΛΤΑ προαίρεσης για ένα (1) ακόμη έτος με τους ίδιους όρους και τιμές, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, τριακοσίων είκοσι τριών οχτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (323.856,46) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι τετρακοσίων ενός πεντακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (401.582,00 Ε) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 22.02.2021 έως και 26.02.2021 και ώρα 15:00 μμ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΤΣΗ