28.5 C
Athens
Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΕκμίσθωση Καταφυγίου τουριστικών σκαφών της Αγίας Πελαγίας Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Αργοστολίου

Εκμίσθωση Καταφυγίου τουριστικών σκαφών της Αγίας Πελαγίας Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Αργοστολίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Ημερομηνία: 18/5/2022
Αρ. πρωτ.: 8334
Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος διενεργεί φανερό, δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του Καταφυγίου τουριστικών σκαφών της Αγίας Πελαγίας Δ.Ε. Λειβαθούς του Δήμου Αργοστολίου, δυναμικότητας 70 σκαφών και συνολικού εμβαδού Χερσαίας Ζώνης 5.380 τ.μ. εντός του οποίου υφίσταται κτίριο 84 τ.μ. Επί των ανωτέρω θέσεων ο Δήμος Αργοστολίου διατηρεί για τον εαυτό του το δικαίωμα παραχώρησης 1 έως 10 θέσεων τις οποίες θα δύναται ο ίδιος να εκμισθώνει, καταβάλλοντας στον ανάδοχο το αναλογούν αντάλλαγμα σύμφωνα με το τιμολόγιο του αναδόχου. Ο χρόνος διάρκεια της Μίσθωσης θα αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου Παράδοσης και θα λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία κατά τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1474 Β/2003 και πάντως όχι πέραν της 08-10-2036 με δυνατότητα παράτασης δέκα (10) ετών υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ως άνω ΦΕΚ. Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται στο ποσόν των 30.000 (τριάντα χιλιάδων) ευρώ.
Σκοπός της δημοπρασίας είναι το ως άνω αγκυροβόλιο να λειτουργήσει ως τουριστικός λιμένας δυνάμενος να παρέχει υπηρεσίες που αντιστοιχούν σε τουριστικούς λιμένες τόσο στην θάλασσα, όσο και στην χερσαία ζώνη αυτού και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής του νησιού, υποστηρίζοντας παράλληλα το τουριστικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου. Προσδοκία του Δήμου είναι, κατόπιν επενδυτικών παρεμβάσεων που επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν, να λειτουργήσει πλήρως ως «τουριστική επιχείρηση» δυνάμενη να παρέχει εξυπηρετήσεις σε σκάφη αναψυχής και διερχόμενους τηρούσα τους περιβαλλοντικούς και αδειοδοτικούς κανόνες ώστε να ανταποκρίνεται στον περιβάλλοντα χώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία, υποχρεούνται να καταθέσουν τον φάκελο δικαιολογητικών και της πρότασης ανάπτυξης του ακίνητου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη την 8/7/2022, ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ έως 11:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία θα βρίσκεται στην αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» καθώς και να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή.
Η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας μετά τη κήρυξη της λήξης κατάθεσης των προσφορών προβαίνει στον έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» και ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων που προκρίνονται και των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή τους, είτε λόγω έλλειψης τυπικών ή ουσιαστικών προσόντων συμμετοχής, είτε λόγω πρόδηλης έλλειψης συμβατότητας της πρότασής τους με τις αρχές του σχεδιασμού και τους ειδικούς περιορισμούς ανάπτυξης καθώς και τους λόγους αποκλεισμού κάθε ενός από αυτούς.
Ακολούθως διεξάγεται μεταξύ των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλεισθεί κατά τα ανωτέρω φανερή και προφορική δημοπρασία με την υποβολή οικονομικών προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Τεύχος της Προκήρυξης και τα συνοδευτικά Τεύχη καθώς επίσης να ενημερωθούν για το σύνολο του φακέλου του ακινήτου από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου τηλ.26713 60154, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από τις 10:00π.μ. εως τις 14:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα κύρια έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.kefallonia.gov.gr). Η δαπάνη και η επιμέλειά για την αναπαραγωγή των αντιγράφων θα βαρύνει αποκλειστικά τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Τα στοιχεία αποστέλλονται χωρίς να υπάρχει ευθύνη του Δήμου για την έγκαιρη παραλαβή αυτών από τον ενδιαφερόμενο. Η παραλαβή των τευχών της Προκήρυξης διασφαλίζει ότι κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη προκήρυξη.
Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν εγγράφως στο Δήμο Αργοστολίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με τους όρους της διακήρυξης, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά κ.λ.π. μπορούν να ζητηθούν μόνο εγγράφως εντός της ως άνω πενθήμερης προθεσμίας από τη λήψη των Τευχών της Προκήρυξης.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ