25 C
Athens
Τρίτη, 17 Μαΐου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΕυκαιρίες από τον ΟΔΔΥ: Σκάφη & κινητήρες από 50 ευρώ..

Ευκαιρίες από τον ΟΔΔΥ: Σκάφη & κινητήρες από 50 ευρώ..

Στις 01-02-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., θα διενεργηθεί, στις εγκαταστάσεις Δ.Δ.Δ.Υ. στη ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ – Άνω Λιόσια, (τηλ. 213-2124612, 210-2474200) πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για να εκποιηθούν (221) διακόσια είκοσι ένα μεμονωμένα πλωτά μέσα (σκάφη & κινητήρες) Tελωνείου Σάμου με τιμή εκκίνησης την αναγραφόμενη στη διακήρυξη και ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα με τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία:
1) Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (τηλ. 2310-276820),
2) ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ Ι΄-ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ (τηλ. 2610-317462, 2613-621731)
3) ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Ζ΄ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ 21, (τηλ. 2413-511705, 511706), και με το
4) ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΑΜΟΥ: (2273027202)- e-mail: tel.samou@aade.gr
Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων Πλωτών:
1) επιτρέπεται τις εργάσιμες ημέρες από 25-01-2022 έως και 31-01-2022 ,(8:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. ) κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία, με τηλεφωνική επικοινωνία ή αποστολή σχετικού e-mail εφόσον το επιθυμείτε.
Όλα τα πλωτά δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Υλικών, Πλωτών & Εναέριων Μέσων. Β΄ 3420/2016)

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Δ.Υ. ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ε-ΜΑΙL ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ dddy@aade.gr
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ CONID-19 ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ “RAPID TEST” ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο
www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ> Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).
Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες πλωτών είναι 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης.
* Στις τιμές εκποίησης των πλωτών δεν συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.
* Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε πλωτού, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Η΄ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
* Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες μόνο αυτοπροσώπως προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους . Η συμμετοχή στη δημοπρασία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με την προϋπόθεση, ότι ο εξουσιοδοτημένος θα καταθέσει στον Γραμματέα της Επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετική εντολή (υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή πληρεξούσιο).
* Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ήτοι επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – καταστατικό, στο οποίο μεταξύ των άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του, ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.
* Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή:
α) των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη,
β) ότι έχουν εξετάσει τα προς δημοπράτηση υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα και τα έχουν βρει της απόλυτης αρεσκείας τους,
γ) ότι γνωρίζουν πολύ καλά το είδος, την ποιότητα και την κατάσταση των δημοπρατουμένων υλικών, πλωτών και εναέριων μέσων,
δ) ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που τα προορίζουν,
ε) ότι γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα και δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους, στ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, υπαναχώρηση, αναστροφή της αγοραπωλησίας, μείωση της τιμής του εκπλειστηριάσματος, καθώς και από κάθε αξίωση τους για αποζημίωση εξ αιτίας φανερών ή κρυμμένων ελαττωμάτων ή ιδιοτήτων που λείπουν από τα υλικά, τα πλωτά και τα εναέρια μέσα.
Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει :
* α) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας μέχρι 300€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 10€. β) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 300€ και μέχρι 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 20€. γ) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 50€.
* Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
* Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας
ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
* Η παραλαβή των Πωληθέντων Πλωτών γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών. Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

Διακήρυξη Δημοπρασίας Πλωτών Τελωνείου Σάμου (01-02-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ