27.3 C
Athens
Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο Αργοστολίου

Δημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο Αργοστολίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στις 28 Μαΐου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ στο κατάστημα του Τελωνείου Αργοστολίου, θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν τα αναφερόμενα στις παρακάτω συνημμένες καταστάσεις οχήματα, για κυκλοφορία το καθένα χωριστά, σε ομαδική εκποίηση για 0.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) και για διάλυση όπου αυτό αναφέρεται. Τα παρακάτω οχήματα που προέρχονται από τα αζήτητα των Τελωνείων κ.λπ. έχουν τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Τα δημοπρατούμενα οχήματα βρίσκονται στο χώρο του Τελωνείου Αργοστολίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α.
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (ΦΕΚ Β 3420/25-10-2016). Η συμμετοχή καθενός των πλειοδοτών στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωσή του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τα προς κυκλοφορία οχήματα η εγγύηση συμμετοχής είναι 300 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 50 ευρώ τουλάχιστον.

Για τα προς Ο.Τ.Κ.Ζ. και οχήματα για διάλυση, η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, οι δε προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης η μία από την άλλη κατά 20 ευρώ τουλάχιστον.
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να φέρουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον Α.Φ.Μ., την αρμόδια Δ.0.Υ. και την ιδιότητά τους.
Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας (επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης καταστατικό, ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ), Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Συλλογής και Μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι προσφορές πλειοδοσίας που ανακοινώνονται από τρίτους δεν γίνονται δεκτές, εφόσον εκείνος, για τον οποίο γίνονται 01 προσφορές είναι παρών στην Δημοπρασία.
Το 20% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται με κάρτα πληρωμής ή τραπεζική επιταγή αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα και μετά την υπογραφή του πρακτικού ανακηρύξεως πλειοδότη.
Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να καταβάλει αμέσως με την κατακύρωση το 20% της τιμής.

Το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας είτε με μετρητά (κάρτα πληρωμής ή τραπεζική επιταγή), είτε σε δόσεις. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος των αγοραστικών του δικαιωμάτων και το 20% που έχει καταβάλει, καταπίπτει σε όφελος της ΔΔΔΥ.

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος, δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας.
Ο πλειοδότης εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης.
Τα από τρίτες χώρες οχήματα υπόκεινται σε εισαγωγικό δασμό επί της τιμής πώλησης. Ο αγοραστής υποχρεούται πριν την παραλαβή να υποβάλλει τη σχετική διασάφηση εισαγωγής, επί της οποίας υπολογίζονται και καταβάλλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάσουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.
Έτσι τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη η οποία ενδέχεται να απέχει της πραγματικότητας.
Κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν κρυμμένα ελαπώματα ουδεμία ευθύνη φέρει. Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι με το υπ αρ. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 81Α/2004) όπου καθορίζονται οι διαδικασίες για την ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων Τ.Κ.Ζ., θεσπίζεται η υποχρέωση δημιουργίας ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ. και τίθεται ο στόχος της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των Ο.Τ.Κ.Ζ ..
Με βάση τα ανωτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ως άνω κατηγορία ΜΟΝΟ όσων έχουν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΔΟΕ και είναι αδειοδοτημένοι από το σύστημα για τη διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές για τα Ο.Τ.Κ.Ζ, θα πρέπει να αποστείλουν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την δημοπρασία τα έγγραφα αδειοδότησης και πιστοποίησης τους στο e-mail της Υπηρεσίας μας tel.argostoliou@aade.gr
Επίσης οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την αποκομιδή των υλικών θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.
Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια της οποίας προϋποθέτει την ‘Εκδοση Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) χωρίς να έχουν απαραίτητα υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές .
Η επίσκεψη των οχημάτων επιτρέπεται ελεύθερα κατά τις εργάσιμες ημέρες από την 14/02/2024 έως και την 20/02/2024και ώρες από 08:30π.μ. μέχρι 13:30μ.μ ..
Η παραλαβή των πωληθέντων οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.
Η διακήρυξη αναρτάται στον ιστοτόπο της Α.Α.Δ.Ε www.aade.gr (διαδρομή: menu-Δημοπρασίες ΔΔΔΥ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Διακανονισμός των εκποιούμενων οχημάτων θα διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 26710 22336) προς διευκόλυνση της συναλλαγής με το κοινό.
Ο Προϊστάμενος Τελωνείου Αργοστολίου
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Τελωνειακός ΤΕ/Α

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ