12.1 C
Athens
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔημοπρασία οχημάτων στη Μαγουλέζα

Δημοπρασία οχημάτων στη Μαγουλέζα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ
ΑΘΗΝΑ: 30 /08/2023
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.Δ.Δ.Υ. Γ 1106004 ΕΞ 2023
Ταχ. Δ/νση : ΣΤΑΔΙΟΥ 60
Ταχ. Κώδικας : 105 64
Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: dddy@aade.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4019
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη ώρα 09:00 π.μ. θα διενεργηθεί, στις εγκαταστάσεις της Δ.Δ.Δ.Υ. στη ΜΑΓΟΥΛΕΖΑ- Άνω Λιόσια, προφορική δημοπρασία για να εκποιηθούν:
Α)Εννέα (9) Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Κοινοτικής-Μη Κοινοτικής προέλευσης -ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ.
Β)Τέσσερις (4) Ομαδικές Κατηγορίες Δικύκλων προς Διάλυση Κοινοτικής προέλευσης -ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ.
Γ)Είκοσι ένα (21) Φορτηγά προς Διάλυση –Κοινοτικής προέλευσης.
Δ)Είκοσι οκτώ (28) Φορτηγά προς Διάλυση –Μη Κοινοτικής προέλευσης.
Η επίσκεψη των προς δημοπράτηση οχημάτων στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 11.09.2023 μέχρι και 13.09.2023 ως ακολούθως:
– στις 8:30π.μ., στις 10:00π.μ., στις 11:30π.μ. και στις 12:30μ.μ., ανά ομάδες επισκεπτών, για τα «Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και Δικύκλων προς Διάλυση».
Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ( Β’ 3420/25-10-2016).
Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
– Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για τα Οχήματα Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και για τα οχήματα προς Διάλυση (φορτηγά, βυτιοφόρα,λεωφορεία, απορριματοφόρα κλπ) ανεξαρτήτως αν εκποιούνται μεμονωμένα ή ομαδικά είναι 100€.
– Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για Διάλυση είναι 50€.
– Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. 24%.
– Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
– Στην περίπτωση όπου θα αποπληρωθεί το τίμημα με εφάπαξ καταβολή, ο πλειοδότης δικαιούται έκπτωσης σε ποσοστό 30% επί του συνόλου (100%) της τιμής πλειοδοσίας (Άρθρο 13 της αρ. ΔΤΔΒ1142884ΕΞ2016, ΦΕΚ Β’ 3420/25.10.2016).
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Η΄ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
– Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ.. 116/2004 και τα οποία δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά έχουν μόνο φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.Ο.Ε.
– Δικαίωμα συμμετοχής για τα οχήματα προς διάλυση ήτοι των οχημάτων που κρίνονται ακατάλληλα για κυκλοφορία και δεν περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 116/2004 και δημοπρατούνται είτε το καθένα χωριστά είτε ομαδικά, έχουν εκτός από φορείς αδειοδοτημένους από την Ε.Δ.Ο.Ε. και όσοι ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς απαραίτητα να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείριση Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων (Α΄4685/07-05-2020).
Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση Συμμετοχής.
– Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας, ήτοι: 1) Επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – καταστατικό, στο οποίο θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του.
2) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού.
3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών.
4) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων
(Α΄4685/07-05-2020).
– Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.
– Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 20€ για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. και όλα τα οχήματα για Διάλυση.
– Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.
– Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.
1) Ο αγοραστής υποχρεούται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.
2) Οι αγοραστές των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των οχημάτων για ΔΙΑΛΥΣΗ κατά τον διακανονισμό υποχρεούνται επιπλέον να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα αγοραζόμενα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε Κυκλοφορία.
3) Οι αγοραστές κατά τον διακανονισμό των αγορασθέντων Ο.Τ.Κ.Ζ. θα δηλώνουν υπευθύνως ότι μετά την ολοκλήρωση της εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Π.Δ.116/2004 Φ.Ε.Κ. 81 – παράρτημα ΙΙΙ) θα κοινοποιούν στην Δ.Δ.Δ.Υ. αντίγραφα Πιστοποιητικών Καταστροφής ενός εκάστου Ο.Τ.Κ.Ζ. που αγόρασαν.
ΔΕΝ γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.
– Η παραλαβή των Πωληθέντων Οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.
– ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Επίσης σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1102365ΕΞ2018/29-06-2018 εγκυκλίου της Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. των Μη Ενωσιακών Δημοπρατηθέντων
Ειδών καταβάλλεται μαζί με τον Εισαγωγικό Δασμό στις κατά τόπους Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.
Ο ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ