ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 10 Αυγούστου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 16/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Στροβόλου (ΚΥΠΡΟΣ)
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 40/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 40/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 40/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44330000-Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες 44316300-Εσχάρες 44316510-Σιδηρουργικά είδη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 48.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/11/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων: Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/11/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/11/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 22/10/2020 14:29

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 407_2020_Supply of Technical Urea for SCR Systems at Vasilikos Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 407_2020_Supply of Technical Urea for SCR Systems at Vasilikos Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:11/11/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/11/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: ME 18-20: Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστήριων Χημείας Μέσης Εκπαίδευσης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ME 18-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστήριων Χημείας Μέσης Εκπαίδευσης.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :38400000-Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών
24320000-Βασικές οργανικές χημικές ουσίες
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
38410000-Όργανα μέτρησης
38416000-Πεχάμετρα
38424000-Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
38433000-Φασματοφωτόμετρα
38433100-Φασματοφωτόμετρα μάζας
38437000-Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα
38437100-Σιφώνια (πιπέτες)
39710000-Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):36.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/11/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/11/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/11/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Κτηνιατρικές Υπηρεσιες Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός 28/2020 για την προμήθεια μέσων αναγνώρισης για σήμανση των αιγοπροβάτων (19.000 ειδικών ενωτίων δειγματοληψίας των αιγών και προβάτων καθώς και 19.000 ενδοστομαχικούς βόλους).
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 28/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός με αρ. 28/2020 για την προμήθεια μέσων αναγνώρισης για σήμανση των αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια 19.000 ειδικών ενωτίων δειγματοληψίας των αιγών και προβάτων καθώς και την προμήθεια 19.000 ενδοστομαχικών βόλων.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 03340000-Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 40.300
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/10/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 27/10/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 365/2020 Supply of Insulated Heavy Duty LV Cut-Outs
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:365/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of Insulated Heavy Duty LV Cut-Outs
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31211310-Γενικός διακόπτης ρεύματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 411.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/11/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/11/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
Τίτλος: ΤΑΥ 28/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΘΕΙIΚΟΥ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ (POLYALUMINIUM CHLORIDE HYDROXYDE SULFATE) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΑΥ 28/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΘΕΙIΚΟΥ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ (POLYALUMINIUM CHLORIDE HYDROXYDE SULFATE) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24312123-Πολυχλωριούχο αργίλιο
24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):130.585
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/11/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/11/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:17/11/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Λιμένων Κύπρου
Τίτλος: Αριθμός Διαγωνισμού 13/2020: Παραχώρηση άδειας χρήσης/ εκμετάλλευσης υποστατικών στο χώρο του παλιού λιμανιού Λεμεσού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΑΛΚ ΠΡ. 13/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η παραχώρηση άδειας για την χρήση/ εκμετάλλευση κενών υποστατικών στο χώρο του παλιού λιμανιού Λεμεσού (τα υποστατικά αναφέρονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού). Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι πέντε χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μία περίοδο πέντε χρόνων, σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 70130000-Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:13/11/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):30/10/2020 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:13/11/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

 

Θέμα: “Παραχώρηση εκμετάλλευσης βραζιλιάνικου πάρκου “Caminhos do Mar” για περίοδο 30 ετών. Ανακοίνωση Πολιτείας Αγίου Παύλου”
Η Πολιτεία Αγίου Παύλου πρόκειται προχωρήσει στην παραχώρηση εκμετάλλευσης του βραζιλιάνικου πάρκου “Caminhos do Mar” για περίοδο 30 ετών.
Το εν λόγω πάρκο βρίσκεται μεταξύ δύο εκ των μεγαλυτέρων βραζιλιάνικων μητροπολιτικών περιοχών- του ευρύτερου Αγίου Παύλου και του κάτω Σάντος (μεγαλύτερο λιμάνι της Βραζιλίας). Η προαναφερθείσα παραχώρηση αφορά σχέδιο τουριστικής και οικολογικής ανάπτυξης δημοσίας χρήσεως, για μία περίοδο 30 ετών.
Προβλέπεται υποχρέωση πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους 5,5 εκ. ρεάις Βραζιλίας (975 χιλ. δολάρια) την πρώτη τριετία από τον παραχωρησιούχο, ενώ συνολικά κατά τη διάρκεια περιόδου της παραχώρησης θα πρέπει να επενδυθούν περί τα 11 εκ. ρεάις (1,95 εκ. δολάρια).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πολιτείας, ο συναφής διαγωνισμός θα είναι διεθνής (international bidding), ενώ η όλη διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει με παράδοση των σχετικών φακέλων την 4η Νοεμβρίου 2020, στις 9.00 π.μ. τοπική ώρα Βραζιλίας, στην εξής διεύθυνση:
Av. Morumbi, 4.500 –Palácio dos Bandeirantes, São Paulo
Ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις δύνανται αρυσθούν αναλυτικότερες πληροφορίες στον κάτωθι σύνδεσμο της Πολιτείας Αγίου Παύλου στην ενότητα “Auction notice” :
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/editais/2020/09/concorrencia-internacional-no-01-2020/
ή να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
parcerias@sp.gov.gr
sima.administracao@sp.gov.br

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 373/2020 SUPPLY OF INSULATING OIL FOR TRANSFORMERS AND SWITCHGEARS
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 373/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: SUPPLY OF INSULATING OIL FOR TRANSFORMERS AND SWITCHGEARS
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211640-Ηλεκτρομονωτικά έλαια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 231.660
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΛΕΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ. ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 35/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 35/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΛΕΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :18140000-Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού
18220000-Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία
18234000-Παντελόνια
18318400-Φανέλες
18800000-Υποδήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 77.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:23/10/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/10/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:23/10/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Γ.Τ.74/20 Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.74/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Γ.Τ.74/20 Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 132.595
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/11/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/10/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/11/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός λογισμικού)
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Valandovo
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Valandovo Str. Ivo Lola Ribar nn., 2460 Valandovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Zorica Peeva
Τηλ. : +389 78613882 E-mail: zoricapeeva@yahoo.com
Web: www.valandovo.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443038-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή φράγματος αναχώματος και λοιπών συνοδευτικών έργων στον ποταμό “Otinja”, Δήμος Stip
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communications
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:17/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communications
St. Dame Gruev no.6, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Gjunul Sali Telephone: 02 3145 451 E-mail: gunul.sali@mtc.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8fb990e-377e-43fe-8b5f-5573fa2b59f4/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μπαταριών 220V DC (SS Ohrid 2, SS 400/110 kV Σκόπια 4)
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:26/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Ul.Maksim Gorki br.4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Lence Temelkova E-mail: lence.temelkova@mepso.com.mk
Telephone: 3149085
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/900d39c6-ae98-4b9e-8958-3884e5bbec2e/14

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια ρεύματος 110 kV και συνδυασμένου TR 110 kV (SS 110 kV Stip 2)
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:28/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Ul.Maksim Gorki br.4,,1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Jovica Sazdovski Telephone: 3149695 E-mail: jovicas@mepso.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1aa29cd2-d58a-4f33-a311-968345b73818/1

***********************

Αντικείμενο: Συστήματα τροφοδοσίας (ανορθωτές, μπαταρίες)
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:29/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Ul.Maksim Gorki br.4,1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Ivan Korobar Telephone: 3149085 E-mail: ivan.korobar@mepso.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/423a2017-8f38-4aa3-ae7b-a7cc2034db27/13

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 250/2020 – Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Akrotiri A1 8 MWp and Akrotiri A2 4 MWp PV Parks, in Akrotiri area, Limassol, Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 250/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Akrotiri A1 8 MWp and Akrotiri A2 4 MWp PV Parks, in Akrotiri area, Limassol, Cyprus
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
09332000-Ηλιακές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/11/2020 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):17/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:28/11/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Εξωτερικός αθλητικός εξοπλισμός
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence Orce Nikolov No 116, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Τηλ.: +389 23283045 E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk

***********************

Αντικείμενο: Ανατρεπόμενα φορτηγά (Dumper trucks)
Αναθέτουσα Αρχή:JP Komunalna higiena Skopje
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Komunalna higiena Skopje Bul. Ilinden No 1, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Τηλ.: +389 23230857 E-mail: javni.nabavki@khigiena.com.mk
Web: www.khigiena.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447814-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence, Logistics sector
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence, Logistics sector Bul. Ilinden nn., 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Sasho Jovanovski Τηλ.: +389 23283028 E-mail: sasho.jovanovski@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447813-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Τροχαίο υλικό (Rolling stock)
Αναθέτουσα Αρχή:Railways of Republic of North Macedonia – Transport JSC Skopje
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Railways of Republic of North Macedonia – Transport JSC Skopje Bul.3-ta Makedonska brigada no.66, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Zoran Karanovski Τηλ.: +389 23248725 E-mail: zorankaranovski@mztransportad.com.mk
Web: www.mztransportad.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445274-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0

***********************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality fo Gostivar
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality fo Gostivar Bul Braka Ginoski No.61, 1230 Gostivar, North Macedonia Υπεύθυνος: Amir Ilazi Τηλ.: +389 42213511 E-mail: amir.ilazi@gostivari.gov.mk
Web: www.gostivari.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445273-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Φαρμακευτικά προϊόντα
Αναθέτουσα Αρχή:Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski Partizanska bb, 7000 Bitola, North Macedonia Τηλ.: +389 42213511 E-mail: bolnica.bitola@gmail.com
Web: https://e-nabavki.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445271-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

 

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός μεταφοράς αποβλήτων)
Αναθέτουσα Αρχή:Secondary Vocational Municipal School Kole Nedelkovski Veles
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Secondary Vocational Municipal School Kole Nedelkovski Veles Str.Andon Surkov No.4 A, 1400 Veles, North Macedonia E-mail: ivana_januseva@hotmail.com
Web: www.kolenedelkovski.edu.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443039-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός λογισμικού)
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Valandovo
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Valandovo Str. Ivo Lola Ribar nn., 2460 Valandovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Zorica Peeva
Τηλ. : +389 78613882 E-mail: zoricapeeva@yahoo.com
Web: www.valandovo.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443038-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Βελτίωση Κόμβου Κόρνου στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού – ΚΠΣ/32/2020/Ε(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΚΠΣ/32/2020/Ε(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης από Λεμεσό προς Λευκωσία εισόδου-εξόδου προς και από του Κόρνου (στη Δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου) και την κατασκευή εξόδου από Λευκωσία προς Λεμεσό (στην Ανατολική πλευρά του αυτοκινητόδρομου), έτσι ώστε να λειτουργεί ως πλήρης ανισόπεδος κόμβος.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45233000-Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς
45233110-Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους
45233126-Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους
45233140-Οδικά έργα
45233300-Εργασίες θεμελιώσεων για αυτοκινητόδρομους, οδούς, δρόμους και πεζοδρόμους
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.250.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 06/11/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 23/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 06/11/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Κύπρου
Τίτλος: ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΙ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (91/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 91/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΙ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 2.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/10/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/10/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/10/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 56/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/10/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 372/2020 – Supply, Installation and Configuration of Access Points for Wi-Fi Network
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply, Installation and Configuration of Access Points for Wi-Fi Network
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 32420000-Εξοπλισμός δικτύου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 14.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/10/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):11/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 22/10/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Συντήρηση συστημάτων διαχείρισης διεπαφών
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO
St. Maksim Gorki no.4 , 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Darko Koneski E-mail: darko.koneski@mepso.com.mk Telephone: 023149085
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/71053bdd-4479-4dc0-8e46-e2d699c8fd6a/14

***********************

Αντικείμενο: Προετοιμασία τεχνικής λύσης για την τρίτη μονάδα στο HEC Vrben (HEC Mavrovo)
Αναθέτουσα Αρχή:JSC Power Plants of North Macedonia
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:13/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:JSC Power Plants of North Macedonia
St. 11 Oktomvri no.9, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Blagica Markovikj E-mail: blagica.markovik@elem.com.mk Telephone: 02 3 149 126
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7447f5b8-20e9-4740-8e36-490684d36073/14

***********************

Αντικείμενο: Αναλώσιμα για εργαστηριακή και ιατρική χρήση
Αναθέτουσα Αρχή:University St. Cyril and Methodius Medical Faculty Skopje
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:University St. Cyril and Methodius Medical Faculty Skopje
St. 50 divizija no.6, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Irena Georgievska E-mail: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk Telephone: 3103728
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e61372a7-ce96-4b3c-b69c-bd6a2d49307d/1

***********************

Αντικείμενο: Βιολογικά φάρμακα
Αναθέτουσα Αρχή:PHI Clinic for Rheumatology
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI Clinic for Rheumatology
St. Vodnjansjka no.17, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Ana Ilkovska E-mail: ana.ilkovska@gmail.com Telephone: 070250591
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11958960-9d89-44ff-9282-7735dbd0630e/1

***********************

Αντικείμενο : Αθλητικά ενδύματα και υποδήματα
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defense – Logistics Department
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defense – Logistics Department
St.Orce Nikolov no.116, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Savo Radoeshki E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk Telephone: 02/328 3045
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93c1e6cd-5b6d-43a2-89e6-af3eb1c05149/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια βενζίνης, ντίζελ και υγροποιημένου πετρελαίου
Αναθέτουσα Αρχή:Public company for communal activities “Komunalec” Gostivar
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Στοιχεία επικοινωνίας:Public company for communal activities “Komunalec” Gostivar
St. Svetozar Peposki no.59, 1230 Gostivar, North Makedonia
Υπεύθυνος: Artana Asani E-mail: artaasani@gmail.com
Web: Telephone: 042 213 580
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8f6ffec-f6f0-465e-aa27-c95d3458e386/1

***********************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 171 666.67
ΦΟΡΕΑΣ: «Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD»
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκιμείο “Prof. d-rStoyan Kirkovich“) 123535874
Δ/νση: ul. „General Stoletov“ No. 2, Stara Zagora 6000, Βουλγαρία
Web: http://umbal-kirkovich.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Yovcho Petkov Yovchev
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i elpodpis @ umba l -kirkovich . org
Τηλέφωνο: +359 42605445
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https :/ / app . eop . bg / buyer /26803
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :/ / app . eop . bg / today /74394
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/10/2020 00:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https :/ / app . eop . bg / today /74394
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:μόνο βουλγαρικά.

 

***********************

 

Προσφορές για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχέτευσης στην αριστερή ακτή του Δούναβη στο Βελιγράδι (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020).
Χώρα αναφοράς: [ΣΕΡΒΙΑ ] ΣΕΡΒΙΑ
Η δημοπρασία για την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην αριστερή ακτή του Δούναβη θα ανοίξει τον Νοέμβριο και η δημοπρασία για την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε η αναπληρωτής δήμαρχος του Βελιγραδίου, Γκόραν Βέσιτς.
Κατά την επίσκεψή του στις εργασίες κατασκευής του νέου Κέντρου Υγείας στη Μπόρκα, είπε ότι η εγκατάσταση των 5,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την εκτύπωση και προμήθεια Γραμματοσήμων, Μινιατούρων, Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ), Προσφυγοσήμων, κ.α.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Τ.Υ. 18/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την εκτύπωση και προμήθεια Γραμματοσήμων, Μινιατούρων, Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ), Προσφυγοσήμων, Λευκωμάτων Γραμματοσήμων, Λευκωμάτων Γραμματοσήμων με ΦΠΗΚ,, Προσωπικών/Εταιρικών Γραμματοσήμων και Τευχιδίων Γραμματοσήμων για την περίοδο από 01.01.2021 – 31.12.2022 με δικαίωμα από τον Αναθέτοντα φορέα, παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα χρόνο με τους ίδιους όρους.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 22412000-Νέα γραμματόσημα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/10/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):16/10/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/10/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: SUPPLY OF WARNING SIGNS
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 347/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: SUPPLY OF WARNING SIGNS
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34992000-Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 27.990
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:14/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:14/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ / ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ / ΡΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.96/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ.96/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ / ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ / ΡΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.96/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Επισπευσμένη ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 930.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 09/10/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/09/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/10/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 6
Όνομα τμήματος(1) ΕΙΔΟΣ 1: Μάσκα προσώπου Χειρουργική με ελαστικά κορδόνια
Όνομα τμήματος(2) ΕΙΔΟΣ 2: Μάσκα προσώπου Χειρουργική με δετούς Ιμάντες
Όνομα τμήματος(3) ΕΙΔΟΣ 3: Χειρουργική Μάσκα με Προστατευτικό Προσώπου
Όνομα τμήματος(4) Είδος 4: Καπελάκια Χειρουργείου για πλούσια και μακριά μαλλιά
Όνομα τμήματος(5) Είδος 5: Καπελάκια Χειρουργείου για κοντά μαλλιά
Όνομα τμήματος(6) ΕΙΔΟΣ 6: Μη Αποστειρωμένη Χειρουργική ρόμπα, υψηλής απόδοσης (High Performance)
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 6

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:Δ.Ο 46/2020 για την Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την Παρακολούθηση της Ναυπήγησης και Παράδοσης των τριών (3) Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων Εξολοκλήρου από Αλουμίνιο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Δ.Ο 46/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Για την Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την Παρακολούθηση της Ναυπήγησης και Παράδοσης των τριών (3) Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων Εξολοκλήρου από Αλουμίνιο καθώς και η Εκπαίδευση στη Χρήση/Συντήρηση των Συστημάτων
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 71700000-Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου
63726100-Υπηρεσίες νηολόγησης πλοίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 84.030
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/10/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 06/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/10/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Finance — Public Revenue Office
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Finance — Public Revenue Office Kuzman Josifovski Pitu Boulevard, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Dragica Kunoska E-mail: Dragica.Kunoska@ujp.gov.mk
Web: www.ujp.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428421-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικά αναλώσιμα
Αναθέτουσα Αρχή:PHI City General Hospital 8-mi Septemvri Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI City General Hospital 8-mi Septemvri SkopjePariska bb, 1000 Skopje, North Macedonia E-mail: tosic@bolnica.org.mk
Web: http://www.bolnica.org.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428419-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Kumanovo
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Kumanovo 11 Oktomvri bb. , 1300 Kumanovo, North Macedonia Υπεύθυνος: Darko Stanojkovsi E-mail: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk
Web: http://www.kumanovo.gov.mk
Telephone: +389 31475800
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428415-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Αναθέτουσα Αρχή:PHI University Clinic for radiotherapy and oncology
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI University Clinic for radiotherapy and oncology, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Ace Petrov E-mail: sasotodorovski2@yahoo.com
Web: http://zdravstvo.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423842-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Τροφές ψαριών
Αναθέτουσα Αρχή:JP Strezevo
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Strezevo, Bulevar Prvi Maj br. 77, 7000 Bitola, North Macedonia Υπεύθυνος: Hristiana Golubovic E-mail: hristianag@yahoo.com
Web: https://javni.nabavki.strezevo@gmail.com Telephone: +389 47207860
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423841-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου

Το Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαδικασία πρόσκλησης για τους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την κατασκευή υποδομής ευρυζωνικών επικοινωνιών.
Η πρόσκληση αφορά την κατασκευή της ευρυζωνικής υποδομής στις ακόλουθες πόλεις: Loznica, Valjevo, Ljubovija, Knjaževac, Vladicin Han, Dimitrovgrad, Backa Topola, Gornji Milanovac, Prijepolje και Novi Pazar.
Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πιστοποιημένοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το Νόμο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη Βάση Δεδομένων δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και φορέων παροχής υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου Διαδικτύου πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση σε γρήγορο Διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές, καθώς και να διευκολύνει δημόσιες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 600 σχολεία, και δημόσια ιδρύματα, τοπικές κοινότητες και άλλες κρατικές και τοπικές αρχές που θα συνδεθούν στο Διαδίκτυο.

***********************

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 11/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγλαντζιάς (Κύπρος)
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 28/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών, η διατήρηση στοκ και ανταλλακτικών για την επιδιόρθωσή τους και η παροχή υποστηρικτικού υλικού και αριθμού εκπαιδεύσεων για την εξοικείωση των δημοτών του Δήμου που θα πάρουν κάδους με τη χρήση τους, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 39234000-Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
90511200-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
34928400-Αστικός εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 10/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 07/09/2020 09:40
Ημερομηνία ανάθεσης:

***********************

Ανακοίνωση διαγωνισμού 70 εκατ. ευρώ για κατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Κατηγορίες κειμένου: Οικονομικό Περιβάλλον Διαγωνισμοί – Προμήθειες
Χώρα αναφοράς: [ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ] ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 08/09/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοίνωσε τον πρώτο διαγωνισμό για την κατασκευή και επισκευή τοπικών οδών και δρόμων σε 17 Δήμους, ως το πρώτο στάδιο το οποίο συνίσταται στην ανακατασκευή 28 τοπικών οδών 23,6 χλμ., κόστους 4,5 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί μέρος ενός πενταετούς έργου κατασκευής και επισκευής τοπικών δρόμων σε 81 Δήμους και την πόλη των Σκοπίων, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 400 χλμ. τοπικής οδικής υποδομής συνολικού κόστους περίπου 70 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο του αρμόδιου Υπουργείου: https://vlada.mk/node/18261?ln=en-gb. Για τον πρώτο αυτό διαγωνισμό, η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν στις 18 Αυγούστου τ.ε.. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει μόνο τους Δήμους που υπέβαλαν ολοκληρωμένα και αναθεωρημένα έργα εγκεκριμένα από την Παγκόσμια Τράπεζα.

************************

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού,Φ.Υ.Υ.59/2020 (ΟΚΥπΥ)

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 16/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού,Φ.Υ.Υ.59/2020 (ΟΚΥπΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.44 , Φ.Υ.Υ.59/2020(ΟΚΥπΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 22.170
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 13:01

Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: Δ.Ο 41/2020 για την προμήθεια (120) Μπουφάν και (240) Παντελονιών Προστασίας Μοτοσικλετιστών

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 11/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 41/2020 για την προμήθεια (120) Μπουφάν και (240) Παντελονιών Προστασίας Μοτοσικλετιστών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 41/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Για την προμήθεια (120) Μπουφάν και (240) Παντελονιών Προστασίας Μοτοσικλετιστών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 18110000-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης
18100000-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
18130000-Ειδικός ρουχισμός εργασίας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/09/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 09:35
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: Αντικατάσταση και Συντήρηση του Συστήματος Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων του ΕΣΔΕΦ

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 170/2
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κύπρος)
Τίτλος: Αντικατάσταση και Συντήρηση του Συστήματος Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων του ΕΣΔΕΦ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 07/2020/ΤΗΕ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η αντικατάσταση του υφιστάμενου Εθνικό Σύστημα Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ). Το Σύστημα Εποπτείας θα περιλαμβάνει: (α) Τέσσερις (4) υφιστάμενους, συν ένα (1) νέο, Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας. (β) Δύο (2) Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας. (γ) Κέντρο Ελέγχου και Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ενοποιημένο δίκτυο. (δ) Υποστήριξη των πιο πάνω με δραστηριότητες κατασκευής, παράδοσης στο Εργοτάξιο, εκπαίδευση του προσωπικού, λειτουργική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη Συντήρηση του Συστήματος Εποπτείας για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία της υπογραφής της Τελικής Παραλαβής.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 30200000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30210000-Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
32000000-Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 9.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/02/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/10/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 03/09/2020 10:17
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (22/2020)

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 16/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (22/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (22/2020)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44167000-Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων
44163000-Σωληνώσεις και εξαρτήματα
44161000-Σωληναγωγοί
44161200-Σωλήνες ύδρευσης
31682210-Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου
30237475-Ηλεκτρικοί αισθητήρες
35125100-Αισθητήρες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παρλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 15/09/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/09/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 08:54
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: 320/2020 Chemicals for Reverse Osmosis Plant

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 22/12
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 320/2020 Chemicals for Reverse Osmosis Plant
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 320/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Chemicals for Reverse Osmosis Plant
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24000000-Χημικά προϊόντα
24962000-Χημικά επεξεργασίας νερού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 59.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 20/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/10/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Όνομα τμήματος(1) Item 1
Όνομα τμήματος(2) Item 2
Όνομα τμήματος(3) Item 3
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 03/09/2020 14:20
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων διαφόρων κατηγοριών και συναφών εξαρτημάτων

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):36/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας της Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων διαφόρων κατηγοριών και συναφών εξαρτημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΛ 09/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων διαφόρων κατηγοριών και συναφών εξαρτημάτων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο: Δ/Ε
Κωδικοί CPV : 44000000-Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων? βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 44164310-Σωλήνες και εξαρτήματα
44164200-Σωλήνες
44165100-Εύκαμπτοί σωλήνες
44161200-Σωλήνες ύδρευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/10/2020 11:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/09/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/10/2020 12:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 11:28

************************

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια χάρτινων σακουλών για κλαδέματα για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 10/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγλαντζιάς
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια χάρτινων σακουλών για κλαδέματα για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 27/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια χάρτινων σακουλών για κλαδέματα για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33198200-Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης
18937100-Σακούλες συσκευασίας
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
90511200-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
34928400-Αστικός εξοπλισμός
90511100-Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):25.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 18/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 18/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 14:54
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου

Οι PE Roads της Σερβίας άνοιξαν διαγωνισμό για την προετοιμασία τροποποιήσεων των χωρικών σχεδίων των ζωνών υποδομής.
Αυτό αφορά τα ακόλουθα σχέδια: E-75 αυτοκινητόδρομος Subotica-Βελιγράδι (Batajnica), Nis-Βουλγαρικά σύνορα, Nis-Βόρεια Μακεδονία σύνορα- και προετοιμασία τροποποιήσεων στο χωρικό σχέδιο της περιοχής ειδικού σκοπού του διαδρόμου υποδομής Βελιγράδι-Νότια Αδριατική, Ενότητα Βελιγραδίου-Pozega.
Η εκτιμώμενη αξία των δημοσίων συμβάσεων ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια RSD χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την τεκμηρίωση, ο στόχος των τροποποιήσεων των χωρικών σχεδίων είναι ο σχεδιασμός νέων θέσεων για τις βάσεις για τη συντήρηση των δρόμων σε αυτούς τους διαδρόμους.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου, 9.30 π.μ.
Το δημόσιο άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή PE Roads της Σερβίας την ίδια ημερομηνία, στις 10 π.μ., στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

************************

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βελιγράδι αναζητά αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τη μερική ανακαίνιση ενός υπάρχοντος κτιρίου κατοικιών που ανήκει στην Πρεσβεία και βρίσκεται στην περιοχή Dedinje του Βελιγραδίου, Σερβία. Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής θα κυμαίνεται μεταξύ 250.000 και 500.000 $.
Οι εταιρείες που ανταποκρίνονται σε αυτήν την ανακοίνωση θα επιλεγούν βάσει των ακολούθων κριτηρίων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας:
Σχετικά, επαγγελματικά προσόντα της εταιρείας στον τύπο εργασίας που απαιτείται για έργα με συνολική κατασκευαστική αξία τουλάχιστον 1.000.000 δολαρίων τα τελευταία τρία χρόνια
Εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνική ικανότητα στο είδος της απαιτούμενης εργασίας
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας και τη συμμόρφωση με τα προγράμματα απόδοσης, τους ελέγχους κόστους / χρονοδιαγράμματος και τις τεχνικές διαχείρισης προγράμματος / έργου. Περιγράψτε εν συντομία τις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου κόστους και υποδείξτε την αποτελεσματικότητα καταγράφοντας τον προϋπολογισμό / το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής, το ποσό ανάθεσης, την τελική εκτίμηση σχεδιασμού και τις αλλαγές κατασκευής για πέντε πρόσφατα έργα.
Οι απαντήσεις πρέπει να ληφθούν το αργότερο στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 το μεσημέρι. Η φόρμα είναι διαθέσιμη για λήψη σε αυτόν τον σύνδεσμο:
Τυπική φόρμα 330 (PDF 888 KB)
Ηλεκτρονικές υποβολές μπορούν να σταλούν στο BLG-Procurement@state.gov
Εάν δεν μπορείτε να κάνετε λήψη της φόρμας, στείλτε ένα αίτημα μέσω email στο BLG-Procurement@state.gov
Οι υποβολές σε έντυπη μορφή μπορούν να σταλούν / παραδοθούν σε:
Αμερικανική Πρεσβεία
Είσοδος υπηρεσίας
Jovana Marinovica bb
11040 Βελιγράδι
Σερβία

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εμβολίων για τις ανάγκες του ΓεΣΥ αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ.51/2020 (ΥY)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.94 αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.51/2020 (ΥY)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προσφορά για την προμήθεια Εμβολίων για τις ανάγκες του ΓεΣΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.141.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 08/10/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):24/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 08/10/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 53/2020 Supply of 22kV expulsion fuse cut-outs (‘D’ fuses)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of 22kV expulsion fuse cut-outs (‘D’ fuses)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31211310-Γενικός διακόπτης ρεύματος
31211300-Ασφάλειες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):230.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 07/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 25/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 07/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 295/2020 Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών Διανομής 11KV στην Περιφέρεια Λεμεσού
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών Διανομής 11KV στην Περιφέρεια Λεμεσού
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 199.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):18/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Επιτραπέζιων και Φορητών Υπολογιστών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΑΨΑ 06/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Επιτραπέζιων και Φορητών Υπολογιστών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 30230000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237270-Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
30231300-Οθόνες απεικόνισης
30232000-Περιφερειακός εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/09/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/09/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/09/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Αντικείμενο: Ανακατασκευή εξωτερικού φωτισμού (SS 110 / 35kV PRILEP, SS OSLOMEJ)
Αναθέτουσα Αρχή: AD MEPSO
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:02/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Maksim Gorki 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Goran Antovski E-mail: gorana@mepso.com.mk
Telephone: +389 2 3149 074
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91cd3771-0c8e-4b6a-9db4-398e42d3403c/13

************************

Αντικείμενο: Αντιδιαβρωτική προστασία πόλων και επισκευή θεμελίων
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:13/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Maksim Gorki 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Lence Temelkova E-mail: lence.temelkova@mepso.com.mk
Telephone: 3149 085
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04d27f1c-a7fa-4600-92c9-2b4fb9395260/14

************************

Αντικείμενο: Διαγωνισμός για την επιλογή εννοιολογικής αρχιτεκτονικής λύσης για την προετοιμασία ενός βασικού έργου κατασκευής πολυώροφου γκαράζ
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Ohrid
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Ohrid Dimitar Vlahov 57, 6000 Ohrid, North Macedonia Υπεύθυνος: Liljana Simonoska E-mail: javni.nabavki@ohrid.gov.mk
Telephone: 046 262 493
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/274b470b-2082-4339-8f20-44822d2468c9/6

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 248/2020 Supply of Threaded Galvanised Materials
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:248/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of Threaded Galvanised Materials
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31200000-Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 392.450
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 07/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 25/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 07/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 300_2020_Lubricating Oil for Steam Turbines in Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 300_2020_Lubricating Oil for Steam Turbines in Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/09/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/09/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Supply of 2 sets of gas monitors and peripherals (Gas Analyser), CyI/EMME-CARE/GasAnalyser/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: CyI/EMME-CARE/GasAnalyser/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: The Cyprus Institute is required to establish a purchase of 2 sets of air quality gas analyser, including zero air generators, calibrators and data loggers, for high quality, precise and accurate measurements of low concentrations of CO, O3, SO2, NO true NOy at CAO’S new background stations.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 09/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι

************************

Αντικείμενο: Καύσιμο αέριο
Αναθέτουσα Αρχή:Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje Street 515 No 6, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Vladimir Ivanovski E-mail: vivanovski@beg-proizvodstvo.com.mk
Telephone: +00 389/25514140 Fax: +00 389/25514140 Web: www.beg-proizvodstvo.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380347-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
Αναθέτουσα Αρχή:Ministrry of Interior affairs of North Macedonia
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/09/2020
Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Tel. +389.2.3129456
E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministrry of Interior Affairs of NorthMacedonia Dimce Mircev 9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Aleksandar AnastasovskiE-mail: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380349-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Χάλυβας
Αναθέτουσα Αρχή: FOD Dooel Novaci AD ESM Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: FOD Dooel Novaci AD ESM Skopje Novachi pat bb, 7211Novaci, North Macedonia Υπεύθυνος: Mirjana Ilievska E-mail: mirjana.ilievska@fod.com.mk
Telephone: +389 47206730 Fax: +389 47282247 Web: www.fod.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384527-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Σύστημα αναφοράς παρατυπιών σταθερού δικτύου
Αναθέτουσα Αρχή:Agency for Electronic Communications
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Agency for Electronic Communications Kej Dimitar Vlahov n.21 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Biljana Jovanovska E-mail: biljana.jovanovska@aec.mk
Telephone / Fax: 3289 224
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da1d0923-499b-4b0d-b7ab-1c62dd885d2d/14

************************

Αντικείμενο: Συντήρηση ανελκυστήρων
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Maksim Gorki n. 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Jovica Sazdovski E-mail: jovicas@mepso.com.mk
Telephone / Fax: 3149695
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/879770d4-82f9-49aa-acad-86a263b35383/14

************************

Αντικείμενο: Προμήθεια μηχανημάτων έργων και οχημάτων (για το έργο “Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των περιφερειακών αρχών, για τη συντήρηση και προστασία της οδικής υποδομής στην περιοχή της Πελαγονίας”)
Αναθέτουσα Αρχή: Center for development of the Pelagonija planning region
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:11/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Center for development of the Pelagonija planning region Tomaki Dimitrovski n.7, 7000 Bitola , North Macedonia Υπεύθυνος: Josif Baltov E-mail: josifbaltov@pelagonijaregion.mk
Telephone / Fax: 047232800
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d31a87d-0a3a-4f80-b872-c9c57c5df140/1

************************

Αντικείμενο: Χημικά προϊόντα (REK Oslomej)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Borce Kragujevski E-mail: borce.kragujevski@elem.com.mk
Telephone / Fax: 045259900
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2e774d79-1fc9-42b5-aa1a-d8d93b48289a/1

************************

Αντικείμενο: Ανακατασκευή υδραυλικού εξοπλισμού σε ορυχεία PE (REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Slave Trajkovski E-mail: slave.trajkovski@elem.com.mk
Telephone / Fax: 047206329
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a42deddb-0f78-4787-b394-0e44ee28b216/1

************************

Αντικείμενο: Ελαστικοί ιμάντες μεταφοράς (REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Elena Sherovska E-mail: elena.pavlevska@elem.com.mk
Telephone / Fax: 047206019
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af7a7d10-5f6a-4e19-8091-1d84da7dab5a/1

************************

Αντικείμενο: Ανταλλακτικά για αντλίες (REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Hristina Krstevska E-mail: hristina.krstevska@elem.com.mk
Telephone / Fax: 047 206 256
Tel: 047/206-140
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6acd3f68-cfbb-48ae-8373-52cf2bc2b50c/1

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος:ΤΔ 63/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΧΑΙΡΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΤΔ 63/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΧΑΙΡΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44114000-Σκυρόδεμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 37.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/09/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/08/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Οδικών Μεταφορών Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:13.25.006.012.003
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Η παροχή υπηρεσιών προσωποποίησης και παράδοσης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών πολυανθρακικών καρτών άδειας οδηγού, που εντάσσονται στις κατηγορίες 79823000 και 22454000, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79823000-Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης
22454000-Άδειες οδήγησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 2.100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/10/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 06/10/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 27/10/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Λιμένων Κύπρου
Τίτλος: Πρ.30/2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Πρ.30/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης (berthing/unberthing) για κάλυψη αναγκών που δυνατό να προκύπτουν για την περίοδο ενός έτους στη Λιμενική Περιοχή Λάρνακας (Λιμάνι Λάρνακας, Τερματικούς Σταθμούς Φορτοεκφόρτωσης Πετρελαιοειδών Λάρνακας και Δεκέλειας) σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού και τους όρους της συμφωνίας που θα υπογραφεί.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες μεταφοράς
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :60651000-Ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 230.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/08/2020 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγίου Αθανασίου Κύπρου
Τίτλος: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Αρ. Διαγ. 1/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 648.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Αντικείμενο: EIB – Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στα Σκόπια [Σημ.: Παράταση υποβολής προσφορών]
Αναθέτουσα Αρχή:PUC ‘Vodovod i Kanalizacija’ Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PUC ‘Vodovod i Kanalizacija’ Skopje
St Lazar Lichenovski No.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Kristijan Nikolovski, PIU for Skopje WWTP Project
Tel: 0038923240335
E-mail: wwtp-project@vodovod-skopje.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290799-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

************************

Αντικείμενο: IPA – Επίβλεψη της ανακατασκευής του νέου τμήματος ταχείας κυκλοφορίας Prilep — Bridge στον ποταμό Lenishka και κατασκευή τρίτης λωρίδας του οδικού τμήματος V. Belovodica – Mavrovo Quarry
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Finance – Central Financing and Contracting Department (CFCD)
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Finance – Central Financing and Contracting Department (CFCD) E-mail: cfcd@finance.gov.mkat
Web: https://cfcd.finance.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373777-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο και αποστάγματα
Αναθέτουσα Αρχή:PE for Forest Management ‘Nacionalni sumi’
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:03/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: PE for Forest Management ‘Nacionalni sumi’ str. Pero Nakov no 128, 1000 skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Maja Siljanoska E-mail: Maja.Siljanoska@mkdsumi.com.mk
Telephone: +389 2581080 Web: www.mkdsumi.com.mk

************************

Αντικείμενο: Οικοδομικά υλικά
Αναθέτουσα Αρχή: JP Ulici i patishta-Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:31/08/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: JP Ulici i patishta-Skopje st. Kole Nedelkovski no.38, 1000 skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Dejan Tasev E-mail: dejan.tasev@uip.gov.mk
Telephone: +389 23162317 Fax: +389 23162744 Web: https://www.e-nabavki.gov.mk

************************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή:Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje
Street 515 No 6, 1000 skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Vladimir Ivanovski
E-mail: vivanovski@beg-proizvodstvo.com.mk
Telephone: +00 389/25514140 Fax: +00 389/25514140 Web: www.beg-proizvodstvo.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380346-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Construction of MunicipalWastewaterTreatment and Collection SysteminNiš
Location – Republic of Serbia
1. Publication reference
EuropeAid/140929/IH/WKS/RS
2. Procedure
International Open
3. Programmetitle
Annual Action Programme for Serbia for the year 2018
4. Financing
Financing agreement
5. Contracting authority
The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU Funded Programmes (CFCU), Belgrade, Serbia
6. Description of the contract
The project is to upgrade and extend the communal wastewater collection system and to introduce adequate wastewater treatment for the city of Niš.
The project covers thefollowing components:
Rehabilitation existing collectors (about 4km)
Construction of new collectors (about 20km)
Construction of new sewers in villages (about 26km)
Pumping stations on network
Construction of Waste Water Treatment Plants Ciganski Ključ(PE 286,000) and
Wastewater treatment at WTP Mediana.
7. Indicative number and titles of lots
2 (two) lots.
Lots Titles:
Lot 1 –Construction of WWTP Ciganski Ključ and Wastewater treatment at WTP Mediana (FIDIC Condition of Contract – Yellow Book)
Lot 2 –Construction and rehabilitation of collectors with pumping stations and construction of sewage network (FIDIC Condition of Contract – Red Book)
8. Scheduled publication date of the contract notice
September 2020
9. Other information
N/A
10. Legal basis
Regulation(EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).
Please be aware that following the entry into force of the EU-UK Withdrawal Agreement* on 1 February 2020 and in particular Articles 127(6), 137 and 138, the references to natural or legal persons residing or established in a Member State of the European Union and to goods originating from an eligible country, as defined under Regulation (EU) No 236/2014** and Annex IV of the ACP-EU Partnership Agreement***, are to be understood as including natural or legal persons residing or established in, and to goods originating from, the United Kingdom ****. Those persons and goods are therefore eligible under this call.
* Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.
** Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for financing external action.
*** Annex IV to the ACP-EU Partnership Agreement, as revised by Decision 1/2014 of the ACP-EU Council of Ministers (OJ L196/40, 3.7.2014)
**** including the Overseas Countries and Territories having special relations with the United Kingdom, as laid down in Part Four and Annex II of the TFEU

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Αγίου Αθανασίου Κύπρου
Τίτλος: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Αρ. Διαγ. 1/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 648.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ (ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 30/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ (ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΦΟΡΤΩΤΩΝ/ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/9/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την προμήθεια 4 φορτωτών – εκσκαφέων και η παροχή υπηρεσιών συντήρησής τους για 5 χρόνια ή 5000 ώρες (όποιο συμβεί πρώτο, από την ημερομηνία παράδοσής τους).
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 43211000-Αυτοκινούμενοι προωθητήρες γαιών
43261100-Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές
43262000-Μηχανήματα εκσκαφής
43262100-Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Ναι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/08/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Supply, Implementation, Maintenance and Operation of a Human Resource Management System Software, CyI/OPER/HRSoft/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:CyI/OPER/HRSoft/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: This contract refers to the provision, implementation, installation, operation and maintenance of a Human Resources Management System (HRM) for The Cyprus Institute. The Cyprus Institute wishes to implement an HRM system which will offer features such as Recruitment, Performance Management, Leave Management Time and Attendance. Furthermore, all Research Centres and Offices as identified in CyI’s organizational structure above will use certain functionalities of the HRM System. The Contractor undertakes to implement the system within a period of 5 months and provide the relevant application and system software licenses needed as well as the appropriate training for its operation and will also maintain and operate it for a period of 5 years.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):14/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος: ΑΡ. ΠΡ. 109/2020 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 109/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΘΕΜΑ: Προσφορά για τα ακόλουθα είδη ασφαλιστικών καλύψεων: Α. Ασφάλιση Πυρός και Κατονομαζόμενων Κινδύνων (Fire and Special Perils) των Κτιρίων, Γενικού Περιεχομένου, Μηχανημάτων, Αποθεμάτων και Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου σε ανοικτούς χώρους Α1. Προαιρετικές Επεκτάσεις Ασφάλισης Πυρός Β. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (All Risks) για Έργα Τέχνης και Παλαιά Βιβλία Γ. Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων Δ. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτου (Public Liability) E. Ασφάλιση Χρημάτων (Money Policy) ΣΤ. Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης (Fidelity Guarantee).
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/08/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):12/08/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/08/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος:ΤΔ 68/2020 Διαγωνισμός για τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου με 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΤΔ 68/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΤΔ 68/2020 Η εργασία αφορά τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου στα όρια της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς και περιλαμβάνει την προμήθεια, επίστρωση, ράντισμα και συμπίεση 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας, που εντάσσεται στην κατηγορία 45262210-6 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45262210-Εργασίες θεμελιώσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/09/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 20/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

 

************************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΛΩΡΑΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΚΣΧ/26(9)-2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η Σύμβαση αφορά στην δεύτερη και τελική φάση του έργου στην περιοχή της παλιάς Βρύσης στην Χλώρακα, στην τοποθεσία Λούρες-Άγιος Υπάτιος, που συμπεριλαμβάνει το υπαίθριο θέατρο, το παρεκκλήσι Αγίου Υπάτιου, κυλικείο και εκθεσιακό χώρο/ αίθουσα εκδηλώσεων .
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 445.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:10/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/08/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 32/2020 Προσφορά για την προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν Υψηλής Ευκρίνειας για την Αστυνομία
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 32/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν Υψηλής Ευκρίνειας για την Αστυνομία
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 35820000-Εξοπλισμός υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 25.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):18/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1): Προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν υψηλής ευκρίνειας, φθορίζον κίτρινου χρώματος με ανακλαστικές λωρίδες και διακριτικά Αστυνομίας, ως ακολούθως: Κατηγορία Α: Είδος 1: Δύο χιλιάδες (2000) Γιλέκα υψηλής Ευκρίνειας Είδος 2: Πεντακόσια Μπουφάν ελαφριού τύπου υψηλής ευκρίνειας.
Όνομα τμήματος(2): Προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν υψηλής ευκρίνειας, φθορίζον κίτρινου χρώματος με ανακλαστικές λωρίδες και διακριτικά Αστυνομίας, ως ακολούθως: Κατηγορία Β: Είδος 1: Εκατό πενήντα Μπουφάν αδιάβροχα υψηλής ευκρίνειας.
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Παραλιμνίου
Τίτλος: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 20/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45213312-Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 4.950.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/09/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Κύπρου
Τίτλος: ΤΥΠ2020/022/Α/Β -ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΥΠ2020/022/Α/Β
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 32420000-Εξοπλισμός δικτύου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/09/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/09/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/09/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 268_2020_Synthetic Lubricating Oil for Atlas Copco Screw Type Air Compressors at Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:268_2020_Synthetic Lubricating Oil for Atlas Copco Screw Type Air Compressors at Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/09/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 24/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/09/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Θέμα: Προσφορά για την Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Χειρουργικού Μικροσκοπίου για τις Ανάγκες των Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής και ΩΡΛ του Νοσοκομείου Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ 67/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Θέμα: Προσφορά για την Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Χειρουργικού Μικροσκοπίου για τις Ανάγκες των Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής και ΩΡΛ του Νοσοκομείου Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 160.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/09/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Σ.Υ.62/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Υ.13.25.011.178
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Σ.Υ.62/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 271.021
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:04/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/08/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 17
Όνομα τμήματος(1) ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2) ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3) ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4) ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5) ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7) ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8) ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9) ΕΙΔΟΣ 9
Όνομα τμήματος(10) ΕΙΔΟΣ 10
Όνομα τμήματος(11) ΕΙΔΟΣ 11
Όνομα τμήματος(12) ΕΙΔΟΣ 12
Όνομα τμήματος(13)ΕΙΔΟΣ 13
Όνομα τμήματος(14) ΕΙΔΟΣ 14
Όνομα τμήματος(15) ΕΙΔΟΣ 15
Όνομα τμήματος(16) ΕΙΔΟΣ 16
Όνομα τμήματος(17) ΕΙΔΟΣ 17
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 17

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Title: Conducting the required (a) sanitary drainage connection to the
Police Supply Dept. on Cairo/ Suez Desert Road, also (b) rehabilitation &
revamping of sanitary drainage pipelines within Greater Cairo. Deadlines
8/23 & 8/25/2025
Date published: August 9, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,850 & 5,700
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water
& Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works
Bid Bond: LE 400,000 & 100,000
Deadline: August 25, 2020
Description: Two tenders for conducting the required (a) sanitary
drainage connection to the Police Supply Dept. on Cairo/ Suez Desert
Road, also (b) rehabilitation & revamping of sanitary drainage pipelines.
Pre-bid meetings set for 8/16 & 8/18/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Sanitary Drainage Co. of Greater Cairo, The Cashier
Address: 32 Ramses St., Cairo
Phone: +202 – 25779293/ 25769239
Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Rehabilitation of four branch canals within El Amreya inspectorate over the next two consecutive final years under four contracts. Deadlines 8/24, 8/24, 8/25 & 8/25/2020
Published: August 10, 2020
Beheira – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299 & 299 & 399 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Canals
Beneficiary Sector: Construction Equipment – Earthmoving Equipment
Construction Projects – Renovation, Concrete Treatment & Paints
Bid Bond: LE 150,000 & 190,000 & 55,000 && 55,000
Deadline: August 25, 2020
Description: Four tenders for the rehabilitation of four branch canals within El Amreya inspectorate over the next two consecutive final years.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. for Nobareyya Drainage
Address: c/o General Dept. for Drainage Projects in Damanhur
Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Rehabilitation of four irrigation canals incl. (a) Qata Canal of 2.040
Km length, (b) Mouseiri Canal of 2.680 Km length, (c) Al Bousrat Canal of
4.4 Km length & (d) Al Serw Canal of 4.2 Km length. Deadlines 8/23,
8/24, 8/25 & 8/26/2020
Date published: August 9, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299 & 299 & 399 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation &
Drainage Canals
Beneficiary Sector: Construction Equipment – Earthmoving Equipment
Construction Projects – Renovation, Concrete Treatment & Paints
Bid Bond: LE 62,500 & 100,000 & 133,000 & 122,000
Deadline: August 26, 2020
Description: Four tenders for the rehabilitation of four irrigation canals
incl. (a) Qata Canal of 2.040 Km length, (b) Mouseiri Canal of 2.680 Km
length, (c) Al Bousrat Canal of 4.4 Km length & (d) Al Serw Canal of 4.2
Km length.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. of East Dakahlia Irrigation
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2312933/ 2313289
Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 069-2020 για την παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 069-2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή στην Αναθέτουσα Αρχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού καθώς επίσης και των επισκεπτών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά κύριο λόγο η παροχή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης προσωπικού
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
79624000-Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 14.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/08/2020 12:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/08/2020 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/08/2020 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: Αγορά Εξοπλισμού Εργαστηρίων Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης (ME 13-20)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΜΕ 13-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής στην Μέση Γενική Εκπαίδευση.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31710000-Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
31730000-Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός
32420000-Εξοπλισμός δικτύου
32410000-Τοπικό δίκτυο
32570000-Εξοπλισμός επικοινωνιών
38300000-Όργανα μετρήσεων
38500000-Συσκευές ελέγχου και δοκιμών
38600000-Οπτικά όργανα
38900000-Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών
38311000-Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα
38410000-Όργανα μέτρησης
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38430000-Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 33.580
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:06/08/2020 10:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:06/08/2020 11:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για τη προμήθεια μηχανικών βαλβίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.169/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Υ.13.25.042.003.110
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για τη προμήθεια μηχανικών βαλβίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.169/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/08/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/07/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/08/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Title: Extending mass transport services by means of 26 passenger minibuses duly air conditioned, WIFY, display screens & electronic fees collection
Date published: July 15, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 25,000 each
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Beneficiary Sector: Information & Communications Technology – Computers, Hardware & Software
Bid Bond: 1 % each
Deadline: August 19, 2020
Description: Extending mass transport services by means of 26 passenger minibuses duly air conditioned, WIFY, display screens & electronic fees collection.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores & Purchases Dept., c/o Opera Exchange
Address: Ataba, Cairo
Phone: +202-5909113/ 5919595
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Public Sector

************************

Petrogas Co., the General Department for Equipment
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την εταιρεία διανομής υγραερίου.
Title: Supply of (a) two electronic variable speed filling carrousels for 60 liters cylinders, (b) 26 electronic filling machines for 60 liters cylinders, (c) electronic check scales M/CS for 30 liters cylinders, (d) three electronic check scales for M/CS for 60 liters cylinders at 5th Complex in New Cairo City
Date published: July 15, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution
Bid Bond: $ 20,000
Deadline: August 11, 2020
Description: Supply of (a) two electronic variable speed filling carrousels for 60 liters cylinders, (b) 26 electronic filling machines for 60 liters cylinders, (c) electronic check scales M/CS for 30 liters cylinders, (d) three electronic check scales for M/CS for 60 liters cylinders at 5th Complex in New Cairo City.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Petrogas Co., the General Department for Equipment
Address: 140 Toman Bay St., El Zeitoun, Cairo
Phone: +202 – 22613298/ 22614325/ 22613276
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution

************************

Title: Supply, erection, commissioning & guarantee of information networks, communication instruments & related operating requisites
Date published: July 15, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Momarsa
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Beneficiary Sector: Information & Communications Technology – Automation & Process Control, Computers, Hardware & Software, Internet
Bid Bond: LE 25,000
Deadline: August 11, 2020
Description: Supply, erection, commissioning & guarantee of information networks, communication instruments & related operating requisites. Tel. +202 – 23906945/ 23954552.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Holding Co. for Cotton, Spinning, Weaving & Garments, General
Secretariat, The Cashier
Address: 8 El Taher St., Abdin, Cairo
Phone: +202-3953447/ 3903243
Sector: Industry – Textile

 

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 38/3
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 20/2020 – EPC Turnkey contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: EPC Turn-key contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement The Electricity Authority of Cyprus, or EAC (the Contracting Entity) invites Tenders for the design, manufacture and supply, complete erection, testing in works, commissioning and putting into normal operation, including performance and reliability testing on completion and obligations for the defects notification period of 24 months of Unit 6 Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant, phase IV extension at Vasilikos Power Station. Unit 6 shall have a nominal capacity between 130 – 160 MWe and shall be of the combined cycle type consisting of two gas turbine generator sets, two heat recovery steam generators with flue gas bypass dampers and one steam turbine generator set (condensing type) 2+2+1.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45251100-Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
42112300-Τουρμπίνες αερίου
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
42112000-Εγκαταστάσεις τουρμπίνων
42112100-Τουρμπίνες ατμού
51133100-Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/08/2020 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/08/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 12/06/2020 13:16

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 28/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Ημιφουσκωτών Σκαφών Διάσωσης για τις Ανάγκες του ΚΣΕΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1Ε-2020-ΚΣΕΔ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αγορά – δοκιμή – εκπαίδευση και εγγύηση 2 ετών, 3 σκαφών (2 με δικαίωμα προαίρεσης) μήκους 10-12 μέτρων με εξοπλισμό πλοήγησης, συστήματα επικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34522450-Φουσκωτά σκάφη
34522400-Ημιάκαμπτα σκάφη
34522200-Σωσίβιες λέμβοι
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/08/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/08/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 17/06/2020 12:01

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 10/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: ΕΚΤ 09-20: Αγορά Ρομποτικών Βραχιόνων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο “Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της ΜΤΕΕΚ”
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΕΚΤ 09-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Σκοπός της παρούσης σύμβασης είναι: (α) Η προμήθεια ενός Ρομποτικού Βραχίονα τύπου Collaborative (Συνεργατικού) που θα συνοδεύεται με μια αρπάγη (Gripper), μία αρπάγη αναρρόφησης (Vacuum Gripper) και μια Sensor Camera. (β) Η προμήθεια ενός Βιομηχανικού Ρομποτικού Βραχίονα που θα συνοδεύεται με μια αρπάγη (Gripper) και μία αρπάγη αναρρόφησης (Vacuum Gripper). Στα πλαίσια της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
42900000-Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης
48900000-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/07/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/07/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 18/06/2020 11:13
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 9/2
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης αρ.διαγ. 49/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.93 αρ.διαγ. 49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 432.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 18/06/2020 16:42

 

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 14/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Γ.Τ.150/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.150/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 82.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/07/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων: Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος (1) ΕΙΔΟΣ 1:ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20γρ ΚΑΙ 40γρ ΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Όνομα τμήματος (2) ΕΙΔΟΣ 2:ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20γρ ΚΑΙ 40γρ MEΤΡΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 26/06/2020 13:10
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 8/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μειωτήρων Οξυγόνου για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ 153/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μειωτήρων Οξυγόνου για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY00
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 44.760
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/07/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/06/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/06/2020 13:38
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 27/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 26/2020 Προσφορά για την αγορά Αλεξίσφαρων Γιλέκων τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικών Πλαισίων Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 26/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Αγορά Αλεξίσφαιρων Γιλέκων Τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικών Πλαισίων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 35815100-Αλεξίσφαιρα γιλέκα 35820000-Εξοπλισμός υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/07/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/07/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/06/2020 12:09
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Title: Construction of medium voltage power transmission lines to extend electricity from Nuweiba Station to Wadi So’all station, also linking & feeding of other 9 rural complexes along the line till Saint Catherine City
Date published: June 17, 2020
South Sinai – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,720
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Transmission
Beneficiary Sector: Electromechanical Works
Bid Bond: LE 150,000
Deadline: July 5, 2020
Description: Construction of medium voltage power transmission lines to extend electricity from Nuweiba Station to Wadi So’all station, also linking & feeding of other 9 rural complexes along the line till Saint Catherine City.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: El Canal Electricity Distribution Co., General Dept. for Contracts & Purchases
Address: Eng. Osman A Osman Square, Ismailia
Sector: Energy – Public

************************

Title: Request of international offers to supply various requirements undersponsorship of EGAS – Egyptian Natural Gas Holding Co. to be financed by both the World Bank & the AFD – Agence France de Development in favor of a household natural gas connection project identified as TG – ICB 23. Brief details were given on 8 different items details of which to obtain from Town Gas Offices
Date published: June 11, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: $ 400
Financed By: N/A
Main Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Distribution Beneficiary Sector: Construction Projects – Integrated works, Electromechanical Works
Bid Bond: 2 %
Deadline: July 15, 2020
Description: Request of international offers to supply various requirements under sponsorship of EGAS – Egyptian Natural Gas Holding Co. to be financed by both the World Bank & the AFD – Agence France de Development in favor of a household natural gas connection project identified as TG – ICB 23. Brief details were given on 8 different items details of which to obtain from Town Gas Offices.
Methods of payment related to the job are cash. Latest means of communication as given by Town Gas are Tel. +202 – 35300908/ 35448198, Fax. +202 – 35444494,
Mobile : +20-1028882983, E-Mail f.purchase@towngas.com.eg , & Web Site:
www.towngas.com.eg
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Town Gas, The Cashier
Address: Cornish El Nil, Geziret Mohamed, Al Warraq, Giza
Phone: +202 – 35444494 & Fax. +202 – 35300908
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης αρ.διαγ. 49/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.93 αρ.διαγ. 49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 432.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια φαρμάκων καρδιαγγειακού συστήματος, Φ.Υ.Υ.42/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.42/2020, 13.25.02.03.33
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια φαρμάκων καρδιαγγειακού συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33622000-Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):176.343
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 3

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια αντανακλαστικών στοιχείων α) για μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και β) για στηθαία ασφαλείας από μπετόν (New Jersey Barrier), Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/14/2020/Π(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΚΠΣ/14/2020/Π(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση α) 100.000 τεμαχίων αντανακλαστικών στοιχείων για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και β) 75.000 τεμαχίων αντανακλαστικών στοιχείων για τοποθέτηση σε New Jersey Barrier, τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34920000-Οδικός εξοπλισμός
34928530-Φωτιστικά μέσα οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 292.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/07/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/07/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Άλλων μη Θεραπευτικών Προϊόντων, Φ.Υ.Υ.43/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.43/2020, 13.25.02.14.46
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Άλλων μη Θεραπευτικών Προϊόντων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33693000-Άλλα θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):17.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:16/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ατομικής περιποίησης»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN164 166.65
ΦΟΡΕΑΣ: « Meditsinski universitet (MU) — Sofia » (ΙατρικόΠανεπιστήμιο – Σόφια) 831385737
Δ/νση: bul. „Akad. Iv.Evstratiev Geshov“ No. 15,sgradata na NTsOZA, et. 10, staya 20, 21, 22 i 24, Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://mu-sofia.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marta Gensuzova
Τηλέφωνο: +359 28510879
Φαξ: +359 29515087
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop @ mu – sofia . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// pk . mu -sofia . bg /% D 0% BE% D 0% B 1% D 1%89% D 0% B 5% D 1%81% D 1%82% D 0% B 2% D 0% B 5% D 0% BD % D 0% B 8-% D 0% BF % D 0% BE% D 1%80% D 1%8 A % D 1%87% D 0% BA % D 0% B 8/12-% D 0% B 4% D 0% BE% D 1%81% D 1%82% D 0% B 0% D 0% B 2% D 0% BA % D 0% B 8/00398-2020-0008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// pk . mu – sofia . bg /% D 0% BE% D 0% B 1% D 1%89% D 0% B 5% D 1%81% D 1%82% D 0% B 2% D 0% B 5% D 0% BD% D 0% B 8-% D 0% BF% D 0% BE % D 1%80% D 1%8 A% D 1%87% D 0% BA% D 0% B 8/12-% D 0% B 4% D 0% BE% D 1%81% D 1%82% D 0% B 0% D 0% B 2% D 0% BA
% D 0% B 8/00398-2020-0008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2020 10:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια επιδέσμων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 212 627.00
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD»(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“AD “)119502733
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 1, Sliven 8800,Βουλγαρία
Web: www.mbal.sliven.net
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radost Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778
Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal . sl @ iradeum . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// zop . mbal . sliven . net /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// zop . mbal . sliven . net/ auction /97/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 400 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „Sveti Ivan Rilski“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο „Sveti Ivan Rilski“ EOOD) 109501412
Δ/νση: ul. „Sveti Georgi“ No. 2, Dupnitsa 2600, Βουλγαρία
Web: https :// mbal . org /
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Vanya Chorbadzhiyska
Τηλέφωνο: +359 879881-049
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbaldupnitsa @ gmail . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// mbal . org / category / profil – na – kupuvacha /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :// mbal . org /% d 0% b 4% d 0% be% d 1%81% d 1%82% d 0% b 0% d 0% b 2% d 0% ba % d 0% b 0-% d 0% bd % d 0% b 0-% d 1%81% d 0% b 8% d 1%81% d 1%82% d 0% b 5% d 0% bc% d 0% b 0-% d 0% b 7% d 0% b 0-% d 0% ba% d 0% be % d 0% bc % d 0% bf
% d 1%8 e % d 1%82% d 1%8 a% d 1%80-% d 1%82% d 0% be% d 0%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 15:45
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 494 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «VVMU „N. Y. Vaptsarov“» (Ανώτερη Ναυτική Σχολή „N. Y. Vaptsarov“) 129004492
Δ/νση: ul. „Vasil Drumev“ No. 73, Varna 9002,Βουλγαρία
Web: http://pp.naval-acad.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boris Borisov
Τηλέφωνο: +359 52552239
Φαξ: +359 52303163
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: naval acad legal @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// pp . naval -acad . bg /? page id =4660
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// pp . naval – acad . bg /?page id =4660
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 588 695.76
ΦΟΡΕΑΣ: «UMBAL „Sveta Anna“ — Sofia“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Anna“— Sofia“ AD) 130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1,Sofia 1750, Βουλγαρία
Web: http://www.sveta-anna.eu/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Diana
Bengarska
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel . opd @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . sveta -anna . eu / bg / Profil – na – kupuvacha p 35 . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . sveta -anna . eu / TXT / OPtxt -WEB . html # proc /208
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/07/2020 16:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Supply of (a) C Arm instrument, (b) artificial kidney requisites, also (c) heart catheterization requisites. Deadlines 6/28, 7/1 & 7/12/2020
Date published: June 5, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 4,000 & 2,000 & 7,000
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Medical & Hospital
Equipment
Beneficiary Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Medical & Laboratory Consumables
Bid Bond: LE 30,000 & 50,000 & 180,000
Deadline: July 12, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) C Arm instrument, (b) artificial kidney requisites, also (c) heart catheterization requisites.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: E.N.R. Egyptian National Railways Authority, the Medical Dept.
Address: c/o ENR Hospital, El Galaa St., Cairo
Sector: Transport – Traction

************************

Title: Revamping of the signals & telecommunication systems along Nagee Hamadi/ Luxor railway line. Deadline was postponed from 6/14 to 7/14/2020
Date published: June 10, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: N/A
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Bid Bond: N/A
Deadline: July 14, 2020
Description: Revamping of the signals & telecommunication systems along Nagee Hamadi/ Luxor railway line.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: E.N.R. Egyptian National Railways Authority, the Signals Engineering Dept.
Address: 2nd Floor, 6 Ramses Square, Cairo
Phone: +202 – 25761578/ 25753555
Sector: Transport – Traction

************************

Title: Supply & erection of Transceivers at external airports
Date published: May 21, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: Euro 1,200
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology –
Telecommunication Equipment
Bid Bond: Euro 7,200
Deadline: June 21, 2020
Description: Supply & erection of Transceivers at external airports.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: National Co. for Aeronautic Navigational Services, The
Cashier
Address: c/o the Holding Co. for Airports & Aeronautic Navigation, Cairo
Airport Road, Cairo
Phone: +202 – 22672589/ 22684906
Sector: Airports & Ports – Airports

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων υλικών μιας χρήσης και αιματολογικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 516 400.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Plovdiv) 115532049
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 234, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1
Αρμόδια για πληροφορίες: Petya Gavazova
Τηλέφωνο: +359 899309859
Φαξ: +359 32959221
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalplovdiv @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . mbal . net / main . php ?module = content & cnt id =5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https http :// www . mbal . net / main . php ?module = news & object = info& action = view & nws id =470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 781 020.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Rayon „Tsentralen“ — obshtina Plovdiv» (Περιοχή „Tsentralen“ — Δήμος Plovdiv) 0004715040031
Δ/νση: ul. „Hr. G. Danov“ No. 39, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http://www.plovdivcentral.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: R. Mitev, R. Elenkova
Τηλέφωνο: +359 32658219 / +359 32635345/ +35932658221
Φαξ: +359 32626204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: centralen @ plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// centralen . plovdiv . bg / profil – na – kupuvacha
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// centralen . plovdiv . bg / profil – na -kupuvacha /9100-74622052020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/06/2020 17:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια διάφορων ιατρικών συσκευών και προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 2 150 545.00
ΦΟΡΕΑΣ: «SBALOZ „D-r M. Markov“ — Varna“ EOOD»
(Ειδικό Νοσοκομείο Ογκολογικών Παθήσεων„D-r M.Markov“ — Varna”) 000090154
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 100, Varna 9000,Βουλγαρία
Web: http :// www . varnaoncology . org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariyana Atanasova
Τηλέφωνο: +359 885994069
Φαξ: +359 52614141
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbalozvarna zop @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . varnaoncology . org
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// zop . varnaoncology. org / Procurement . aspx ?id =3101& type =5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/06/2020 14:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 164 374.43
ΦΟΡΕΑΣ: «Obshtina Plovdiv — rayon „Yuzhen“» (Δήμος Plovdiv — Περιοχή „Yuzhen“) 0004715040070
Δ/νσηul. „Makedoniya“ No. 73A, Plovdiv 4004,Βουλγαρία
Web: https://south-plovdiv.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Nikolaeva Abrasheva
Τηλέφωνο: +359 32276142
Φαξ: +359 32674130
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jurist @ south – plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// south -plovdiv . bg / buyer – profile
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http://south.plovdiv.bg/2 020/05/27/1/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/06/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 131 586.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“» (Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο „Neofit Rilski“ς)000017149
Δ/νση: ul. „Ivan Mihaylov“ No. 66, Blagoevgrad 2700,Βουλγαρία
Web: www . swu . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolay Naumov
Τηλέφωνο: +359 886494909
Φαξ: +359 73885516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op @ swu . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// op . swu . bg / proc
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :// op . swu . bg / proc /8- procedure – articles /111-00285-2020-0007
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/06/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 20/2020 – EPC Turnkey contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: EPC Turn-key contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement The Electricity Authority of Cyprus, or EAC (the Contracting Entity) invites Tenders for the design, manufacture and supply, complete erection, testing in works, commissioning and putting into normal operation, including performance and reliability testing on completion and obligations for the defects notification period of 24 months of Unit 6 Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant, phase IV extension at Vasilikos Power Station. Unit 6 shall have a nominal capacity between 130 – 160 MWe and shall be of the combined cycle type consisting of two gas turbine generator sets, two heat recovery steam generators with flue gas bypass dampers and one steam turbine generator set (condensing type) 2+2+1.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45251100-Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
42112300-Τουρμπίνες αερίου
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
42112000-Εγκαταστάσεις τουρμπίνων
42112100-Τουρμπίνες ατμού
51133100-Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/08/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/08/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 20/2020 Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 20/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 48800000-Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 550.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 158_2020_Heat Pump Chiller for Administration Building for Vasilikos Power Station
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 158_2020_Heat Pump Chiller for Administration Building for Vasilikos Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 42500000-Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 08/07/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/07/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΦ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/7/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 15110000-Κρέας, 15112130-Κοτόπουλα, 15113000-Χοιρινό κρέας, 15131400-Προϊόντα από χοιρινό κρέας, 15115100-Αρνίσιο κρέας, 15117000-Κρέας αιγοειδών, 15131620-Κιμάς από βοδινό κρέας, 15220000-Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
15221000-Κατεψυγμένα ψάρια, 15131640-Μπιφτέκια από βοδινό, 15211000-Φιλέτα ψαριών, 15250000-Θαλασσινά, 15331000-Επεξεργασμένα λαχανικά, 15331170-Κατεψυγμένα λαχανικά
15851230-Λαζάνια, 15851220-Παραγεμισμένα ζυμαρικά, 15851210-Μαγειρεμένα ζυμαρικά
15312200-Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα, 15300000-Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15331100-Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά, 15500000-Γαλακτοκομικά προϊόντα
15542300-Τυρί φέτα, 15311000-Κατεψυγμένες πατάτες, 09111400-Καύσιμα με βάση το ξύλο
15910000-Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά, 15911000-Οινοπνευματώδη ποτά, 15930000-Κρασιά
15950000-Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση, 15961000-Μπίρα, 15960000-Μπίρα από βύνη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
Τίτλος: ΤΑΥ 12/2020_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΑΥ 12/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38421000-Εξοπλισμός μέτρησης ροής, 38421110-Μετρητές ροής, 38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 104.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/06/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/06/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/06/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Ηλεκτρομαγνητικοί Υδρομετρητές Τύπου 1
Όνομα τμήματος(2) Ηλεκτρομαγνητικοί Υδρομετρητές Τύπου 2
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Ενέσιμων Διαλυμάτων Alfacalcidol ή/και Calcitriol, Φ.Υ.Υ.40/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.40/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.42
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Ενέσιμων Διαλυμάτων Alfacalcidol ή/και Calcitriol
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 522.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι

************************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:199/2020 – Software Update License and Support for Oracle Customer Care and Billing for the period 1st July 2020 up to 30th June 2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Provision of services for Software Update License and Support for Oracle Customer Care and Billing for the period 1st July 2020 up to 30th June 2021
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/06/2020 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας : Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 189_2020_Oil Sorbents for Heavy Fuel Oil in Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 189_2020_Oil Sorbents for Heavy Fuel Oil in Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/06/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 15/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Συμπληρωμάτων Διατροφής για ειδικές κατηγορίες ασθενών, Φ.Υ.Υ.36/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.36/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.40
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Συμπληρωμάτων Διατροφής για ειδικές κατηγορίες ασθενών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):36.693
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/06/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/06/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 869 170.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Meditsinski universitet — Plovdiv» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Plovdiv) 000455471
Δ/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http :// meduniversity – plovdiv . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Mariana Murdzheva
Τηλέφωνο: +359 32602321
Φαξ: +359 32602534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: intrel @ meduniversity -plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www . archive . mu -plovdiv . bg / bg / obshtestveni – poruchki /524-общ пор / възлагане /3927-00512-2020-0009_ konsumativi – perimed
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:www . archive . mu -plovdiv . bg / bg / obshtestveni – poruchki /524-общ пор / възлагане /3927-00512-2020-0009_ konsumativi -perimed
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/06/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 900 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”) 105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700,Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal vidin @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -vidin . com /?action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// www . mbal -vidin . com /? action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 410 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: ««Elektroenergien sistemen operator“ EAD» (Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618,Βουλγαρία
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova
Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d . dimitrova @ eso . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /2470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :https :// app . eop . bg / today/63112
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Supply of requisites & IT accessories to link 30 control wells in El Wadi El Gedid with a data logger to serve the Underground Water Sector in El Wadi El Gedid including: (a) data collectors & related accessories, (b) the electricity feeding & control system, (c) water level measuring detectors & (d) computers & printers
Date published: May 14, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Computers, Hardware & Software
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications
Technology – Automation & Process Control – Water & Waste-Water Equipment &
Works – Potable Water & Waste-Water Pumps
Bid Bond: LE 15,000 & 3,500 & 20,000 & 1,000
Deadline: June 4, 2020
COUNTRY:EGYPT
Description: Four tenders for the supply of requisites & IT accessories to link 30 control wells in El Wadi El Gedid with a data logger to serve the Underground Water Sector in El Wadi El Gedid including: (a) data collectors & related accessories, (b) the electricity feeding & control system, (c) water level measuring detectors & (d) computers & printers.
Company Name: Ministry of Water Resources & Irrigation, General Secretariat of
the Irrigation Authority, Contracts & Purchases Dept., Address: c/o the Ministry Building Nile Corniche, Imbaba, Giza, Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Supply of three phase, digital & electronic electricity meters to measure 5 Amp. medium voltage electric energy.
Date published: May 17, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,000
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Other Electrical Equipment
Beneficiary Sector: Industry – Electronics, Information & Communications
Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: LE 46,000
Deadline: June 16, 2020
Description: Supply of three phase, digital & electronic electricity meters to measure 5 Amp. medium voltage electric energy.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Alexandria Electricity Distribution Co., General Dept. for
Purchases
Address: 9 Sidi El Metwalli St., El Attarin, Alexandria
Phone: +203 – 493 5726/ 7
Sector: Energy – Distribution

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank
Date published: May 13, 2020
Qalyubia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,150
Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives – Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Networks
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: June 24, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank. Pre bid meeting set for 6/14/2020.
Contact Info:
Company Name: General Dept. for Qalyubia Drainage
Address: c/o the Irrigation Complex building, Benha
Phone: +2013 – 3228549/ 3245469
Sector: Water & Waste Water – Irrigation & Drainage

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και αντιδραστηρίων για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 150 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Peta MBAL — Sofiya EAD» (5ο Γενικό Νοσοκομείο -Sofia EAD) 000689061
Δ/νση: bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67A, Sofia1233, Βουλγαρία
Web: http://www.5mbal-sofia.com
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Rositsa Kirilova &
Valentin Slavkov
Τηλέφωνο: +359 29268173
Φαξ: +359 28323054
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: op peta mbal @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// www .5 mbal – sofia . com /% D 0% BF% D 1%80% D 0% BE % D 1%84% D 0% B 8% D 0% BB -% D 0% BD % D 0% B 0-% D 0% BA % D 1%83% D 0% BF% D 1%83% D 0% B 2% D 0% B 0% D 1%87% D 0% B 0/# proc /200
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// www .5 mbal -sofia . com /% D 0% BF % D 1%80% D 0% BE % D 1%84% D 0% B 8% D 0% BB -% D 0% BD % D 0% B 0-% D 0% BA% D 1%83% D 0% BF% D 1%83% D 0% B 2% D 0% B 0
% D 1%87% D 0% B 0/# proc /200
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τουριστικού πλοίου που θα εξυπηρετεί τα παράκτια νερά της Μαύρης Θάλασσας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 300 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Obshtina Burgas» (Δήμος Burgas) 000056814
Δ/νση: ul. „Aleksandrovska“ No. 26, Burgas 8000, Βουλγαρία
Web: https://www.burgas.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Georgieva
Τηλέφωνο: +359 907242
Φαξ: +359 841996
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: d . georgieva @ burgas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /16058
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// app . eop . bg / today/63887
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 492 304.05
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL Sv. Panteleymon-Yambol AD» (ΓενικόΝοσοκομείο “Sv. Panteleymon-Yambol”) 128501598
Δ/νση: ul. Panayot Hitov No. 30, Yambol 8600, Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-yambol.net/
Αρμόδιος για πληροφορίες: D-r Panayot Dimanov
Τηλέφωνο: +359 46682204
Φαξ: +359 46620676
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal zop @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// mbal -yambol . net / nsite /2020/05/05/1349/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// mbal -yambol . net / nsite /2020/05
/05/1349/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ.Διαγωνισμού Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 6/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ.Διαγωνισμού Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 6/2020
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44114100-Έτοιμο σκυρόδεμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/05/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 11:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευμάτων για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ 40/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευμάτων για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 950.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/07/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.57/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ.57/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.57/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/05/2020 11:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 12:00

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 133/2020 Design, Installation and Maintenance of an Intrusion and Surveillance System at the Perimeter of an EAC Plant
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Design, Installation and Maintenance of an Intrusion and Surveillance System at the Perimeter of an EAC Plant
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :32235000-Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
35120000-Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
35125000-Σύστημα παρακολούθησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/06/2020 12:30

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the Sanitary Drainage Network along Hafez St., Ex Faransa St., starting from its crossing with Ibn Hesham St. & its branching till Ras El Tin Palace in Al Jomrok Zone
Date published: May 13, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 7,105
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: May 27, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the Sanitary Drainage Network along Hafez St., Ex-Faransa St., starting from its crossing with Ibn Hesham St. & its branching till Ras El Tin Palace in Al Jomrok Zone.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Sanitary Drainage Co. of Alexandria, The Cashier
Address: 21 Mohamed Shafik Ghorbal St., Ex Arshmides St., Chatbi, Alexandria
Phone: +203 – 5830736/ 3923045
Sector: Water & Waste Water

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank
Date published: May 13, 2020
Qalyubia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,150
Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives – Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Networks
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: June 24, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank. Pre bid meeting set for 6/14/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. for Qalyubia Drainage
Address: c/o the Irrigation Complex building, Benha
Phone: +2013 – 3228549/ 3245469

************************

Title: Construction of (a) the subsurface drainage network at Bihmo B Zone serving 1950 feddans area & (b) the rehabilitation of a siphon at kilo 1.200 Kebly the railway line below Bahr Sila Al Omoumi Canal, both going under funding from the ADB – African Development Bank under two contracts
Date published: May 7, 2020
Fayoum – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000 each Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Construction Projects – Integrated works – Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives
Bid Bond: LE 225,000 & 45,000
Deadline: June 25, 2020
Description: Two tenders for the construction of (a) the subsurface drainage network at Bihmo B Zone serving 1950 feddans area & (b) the rehabilitation of a siphon at kilo 1.200 Kebly the railway line below Bahr Sila Al Omoumi Canal, both going under funding from the ADB – African Development Bank. Pre-bid meetings are set for 6/14 & 6/15/2020 respectively. Offers to deliver to the Dept. offices at Saad Zaghloul St., next to the Police Club. Bidders are to verify the issue of the requested performance bond with the client.
COUNTRY:EGYPT
Contact Info: Company Name: General Dept. for Fayoum Drainage
Address: The Cashier El Nabawi El Mohandes St., Next to Bandar El Fayoum
Police Station, Fayoum, Phone: +2084 – 6307154/ 6303312
Sector: Water & Waste Water – Irrigation & Drainage Canals

************************

Title: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450
Date published: April 29, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 29,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication
Equipment
Bid Bond: LE 750,000
Deadline: June 1, 2020
Description: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450. Ref. 421/ 2020/ 2.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores and Warehouses Dept.
Address: Opera Exchange, Opera Cairo.
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια υπερυπολογιστή»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 200 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Natsionalen institut po meteorologiya ihidrologiya» (Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας) 000663814
Δ/νση: bul. Tsarigradsko shose No. 66, Sofia 1784, Βουλγαρία
Web: www . meteo . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: dots. Andrey Bogachev
Τηλέφωνο: +359 0885955899
Φαξ: +359 29880380
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andrey . bogatchev @ me -teo . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// stor -m . cfd . meteo . bg // op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// storm . cfd . meteo . bg// op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/06/2020 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: ««Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 900 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”) 105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700, Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal vidin @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -vidin . com /?action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// storm . cfd . meteo . bg// op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 410 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Elektroenergien sistemen operator“ EAD» (Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618,Βουλγαρία
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d . dimitrova @ eso . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /2470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// app . eop . bg / today/63112
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Σ.Υ.35/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.35/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:18/06/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/06/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/06/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας Κύπρου
Τίτλος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΡΙΠΟΛΙΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΦΤΙ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΛ 04/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΡΙΠΟΛΙΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΦΤΙ.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:Δ/Ε
Κωδικοί CPV : 44812200-Λαδομπογιές και νερομπογιές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:12/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 11:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:Προσφορά γαι την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση οδού Βασιλεώς Κωνσταντίνου στη Λεμεσό”.(40/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 40/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά γαι την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση οδού Βασιλεώς Κωνσταντίνου στη Λεμεσό”.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45233124-Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες
45233140-Οδικά έργα
45233270-Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/05/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 12:30

************************

Title: Rehabilitation & replacement of sloping sanitary drainage pipelines along El Mahkama St. in Markaz Abul Matamir
Date published: April 30, 2020
Beheira – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000
Financed By: N/A
Main Sector: Industry – Plastics & Derivatives
Beneficiary Sector: Industry – Construction Materials
Bid Bond: LE 35,000
Deadline: May 19, 2020
Description: Rehabilitation & replacement of sloping sanitary drainage pipelines along El Mahkama St. in Markaz Abul Matamir.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Potable Water & Sanitary Drainage Co. in Beheira, Contracts & Purchases Dept.
Address: El Geish St., Damanhour
Phone: +2045 – 3331306/ 3331308/ 3331307
Sector: Water & Waste Water

************************

Title: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450
Date published: April 29, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 29,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication
Equipment
Bid Bond: LE 750,000
Deadline: June 1, 2020
Description: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450. Ref. 421/ 2020/ 2.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores and Warehouses Dept.
Address: Opera Exchange, Opera Cairo.
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

Title: Conducting two geophysical mining studies to explore two talk & kaolin mines in El Alaki & Calabsha in Aswan
Date published: April 30, 2020
Aswan – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,280
Financed By: N/A
Main Sector: Industry – Other
Bid Bond: N/A
Deadline: May 18, 2020
Description: Conducting two geophysical mining studies to explore two talk & kaolin mines in El Alaki & Calabsha in Aswan.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: El Nasr Mining Co., Commercial Div., The Cashier,
Address: 4 Dr. Mohamed Hamed Fahmy St., Dokki, Giza
Phone: +202 – 37625120/ 37616017
Sector: Mining

************************

Τίτλος Προγράμματος: HORIZON 2020- EU.4.b – NanoMedTwin – Προώθηση της Καινοτομίας και της Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πεδίο των Νανοϋλικών για Βιοϊατρικές Εφαρμογές
Αντικείμενο χρηματοδότησης: Ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο των νανοϋλικών για εφαρμογές βιοϊατρικής
Συνολικο Ύψος χρηματοδότησης: 999.692,50 ευρώ
Χρονικές προθεσμίες:31.11.2021
Επωφελούμενοι :Νέοι ερευνητές, Πανεπιστήμια (προγράμματα twinning), εργαστήρια, start ups
Κριτήρια / χρήσιμες πληροφ.:https://www.h2020.md/en/new-deadline-extension-topic-ce-biotec-08-2020
Αρμόδια Αρχή/ Φορέας :National Center for Materials Study and Testing (NCMST) , Πολυτεχνείο Μολδαβίας
(στοιχεία επικοινωνίας):https://www.h2020.md/en/new-deadline-extension-topic-ce-biotec-08-202
COUNTRY: Republica Moldova

************************

Αντικείμενο έργου : Αγορά 119 φορητών υπολογιστών
Προϋπολογισμός : 580.000 RON (120.300 Euro, μη συμπ. ΦΠΑ)
Χρονικές προθεσμίες: 18/5/2020, ώρα 15.00
Πηγές χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες : https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092199
Αρμόδια Αρχή/ Φορέας:Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Δημ. Διοίκησης Ρουμανίας
Postal address: Str. Libertăţii nr. 16
Πληρ.: Mihai Bențan
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telephone: +40 372111555
Fax: +40 372111445

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια επίπλων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 600 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Studentski stolove i obshtezhitiya“ EAD» (Φοιτητικές εστίες και ξενώνες EAD) 831917453
Δ/νση: zh.k. „Studentski grad“, bl. 5, et. 2, Sofia 1700,Βουλγαρία
Web: www.ssoead.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliyana Beshkova Τηλέφωνο: +359 28681314
Φαξ: +359 28681242
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
iliana beshkova @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www . ssoead . -com / dokumenti . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:www . ssoead . com / dokum enti . htm
lΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 446 137.11
ΦΟΡΕΑΣ: «Natsionalen tsentar po zarazni i parazitni bolesti» (Εθνικό Κέντρο Μολυσματικών και Παρασιτικών Νόσων) 000662721
Δ/νση: bul. Yanko Sakazov 26, Sofia 1504, Βουλγαρία
Web: www . ncipd . org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya Gyurova, IvanIvanov
Τηλέφωνο: +359 29442875
Φαξ: +359 29433075
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ncipd @ ncipd . org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . ncipd . org / index . php ?option = com content & view = category & id =99& Itemid=1102& lang = bg
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// ncipd . org / index . php ? option = com content & view = article & id =308 : bg 05 m 2 op -001-1-002-0001-rbpack 123& catid =99& Itemid =1102& lang = bg
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 128/2020 Supply of measuring instruments
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 128/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of measuring instruments
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38300000-Όργανα μετρήσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 84.920
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/06/2020 12:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου
Τίτλος: Tender for the appointment of a Fund Manager for the establishment and management of a Regulated Alternative Investment Fund (RAIF) in Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: MOF/2020/05/Π
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Tender for the appointment of a Fund Manager for the establishment and management of a Regulated Alternative Investment Fund (RAIF) in Cyprus
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66600000-Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
66100000-Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες
66000000-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
66140000-Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων
66122000-Εταιρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
66150000-Υπηρεσίες διαχείρισης των χρηματαγορών
66190000-Υπηρεσίες χρηματομεσητείας δανείων
66151000-Υπηρεσίες πράξεων σε κεφαλαιαγορές
66170000-Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού
79412000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/07/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/05/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/07/2020 12:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ.διαγ.22/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.72 Αρ.διαγ.22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33660000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 52.406
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/05/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/05/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος: ΤΔ 35/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 35/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/05/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/05/2020 10:30

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1.233.333.33
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „D-r Stamen Iliev“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο „Dr. Stamen Iliev“)111047073
Δ/νση: ul. „Sirma voyvoda“ No. 4, Montana 3400,Βουλγαρία
Web: http://www.mbalmontana.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Kinka Zheleva, Dimitrina
Ilieva και Angelina Todorova
Τηλέφωνο: +359 96306881
Φαξ: +359 96307554
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op @ mbalmontana . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . mbalmontana . com / page / show /70
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// mbalmontana . com/ page / show /70
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια χημικών προϊόντων για οργανική σύνθεση,βιοπροϊόντα, και αντιδραστήρια»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 190 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Institut po organichna himiya s Tsentar po fitohimiya » (Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας με Κέντρο Φυτοχημείας) 000663668
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 9, delovodstvo (staya 206), Sofia 1113, Βουλγαρία
Web: http :// www . orgchm . bas . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya Kurteva
Τηλέφωνο: +359 29606156
Φαξ: +359 28700225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office @ orgchm . bas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . orgchm . bas . bg / dokumenti bg . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . orgchm . bas . bg / obshtestveni porachki /obsht porachka himikali 2020/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/05/2020 – 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου εκτός από έπιπλα, υπολογιστών και πακέτων λογισμικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 333 333.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Oblasten upravitel na oblast Smolyan» (Επαρχιακή Διοίκηση Smolyan) 120068166
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 14, Smolyan 4700,Βουλγαρία
Web: www . sm . government . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Momchil Karaivanov
Τηλέφωνο: +359 30160155
Φαξ: +359 30162333
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: governor @ region -smolyan . org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// sop . bg / region – smolyan -477/ proceduri -20-1-zop / a 1-0006221 . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// sop . bg / region -smolyan -477/ proceduri -20-1- zop / a 1-0006221 . htmlΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2020 – 16:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/05/2020 – 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Gilteritinib 40mg. Αρ. Διαγ. Φ.Υ.Υ.26/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Αρ.Διαγ. Φ.Υ.Υ. 26/2020 και Αρ.Φακ .Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.84
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Gilteritinib 40mg.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33652100-Αντινεοπλασματικά φάρμακα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 127.331
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/05/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 14/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/05/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 10/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες διαφήμισης
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79822500-Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341000-Υπηρεσίες διαφήμισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 04/06/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/06/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Title: Supply, erection & commissioning of an integrated system to control & analyze the pumps’ performance & perform the so-called remote prognostic maintenance using Internet for objects at Road El Farag potable Water Station. Deadline was postponed to 5/28/2020 instead of 4/22/2020.
Date published: April 22, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications Technology – Automation & Process Control, Internet
Bid Bond: LE 120,000
Deadline: May 28, 2020
Description: Supply, erection & commissioning of an integrated system to control & analyze the pumps’ performance & perform the so-called remote prognostic maintenance using Internet for objects at Road El Farag potable Water Station.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Potable Water Co. of Greater Cairo, Contracts & Purchases Dept.
Address: 42 Ramses St., Cairo
Phone: +202 – 25743092/ 25743025
Sector: Water & Wastewater – Public

************************

Title: Implementing the thermal maintenance works at both the lime & pulp furnaces involving the supply & erection fire bricks, thermal mixture & thermal concrete, also building the required burners at the company’s factories in Belqas
Date published: April 23, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 3,420
Financed By: N/A
Main Sector: Construction Projects – Integrated works
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: LE 50,000
Deadline: May 12, 2020
Description: Implementing the thermal maintenance works at both the lime & pulp furnaces involving the supply & erection of fire bricks, thermal mixture & thermal concrete, also building the required burners at the company’s factories in Belqas.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Dakahlia Sugar Company, the Commercial Dept. Address: 14 Gawad Hosni St., Cairo
Sector: Industry – Food & Beverage

************************

Title: Implementing a sanitary drainage water treatment station & related annexes at El Safa Zone in Kaliobia. Deadline was postponed from 4/14/2020 to 5/14/2020.
Date published: April 9, 2020
Kaliobia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,500
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Environment-Related Works
Bid Bond: LE 825,000
Deadline: May 14, 2020
Description: Implementing a sanitary drainage water treatment station & related annexes at El Safa Zone in Kaliobia. Deadline was postponed from 4/14/2020 to 5/14/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: IMC – Executive Org. for Implementing Industrial & Mining
Complexes, General Secretariat, The Cashier
Address: 14 El Alfi St., El Thawra Building, Cairo
Phone: +202-5883230 / 5889002
Sector: Water & Waste Water

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου
Τίτλος:Provision of air traffic services provider and aviation security liability insurance (DCA 1/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: DCA_1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:The provision of air navigation services provider and aviation security services liability insurance
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66514120-Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων μεταφορών
66516000-Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/06/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 01/06/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος:ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)
Τύπος Σύμβασης:Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45233139-Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών
45233141-Εργασίες συντήρησης οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 960.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 11:30

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 199 439.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD » (Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο) 121663601
Δ/νση: ul. „Konjovitsa“ No. 65, Sofia 1309, Βουλγαρία
Web: www . hearthospital . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stanislava Petrova
Τηλέφωνο: +359 29217142
Φαξ: +359 29217142
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hearthospital op . nkb @ ab -v . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// procure -ment . hearthospital . bg /? q = page & idd = index
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:hospital . bg /? q = page & idd = index & porachkaid =20200327 juPU 1790637
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/05/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 197 484.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Kompleksen onkologichen tsentar — Vratsa EOOD»
(Συγκρότημα Ογκολογικού Κέντρου- Vratsa ) 000190101
Δ/νση: bul. „Vtori yuni“ No. 68, Vratsa 3000,Βουλγαρία
Web: http://www.onko-vratsa.bg/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Valya Hristova
Τηλέφωνο: +359 92622549
Φαξ: +359 92622549
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mdozs vratza @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή http :// www . onko -vratsa . bg /00813-2020-0003-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . onko -vratsa . bg /00813-2020-0003-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδικού συστήματος καρδιαγγειακής διάγνωσης με υπερήχους»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 366 500.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Meditsinski universitet „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ — Varna» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο «Prof.
Dr. Paraskev Stoyanov»-Varna) 000083633
Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna 9002,
Βουλγαρία
Web: http://www.mu-varna.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Paneva
Τηλέφωνο: +359 52677054
Φαξ: +359 52643116
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epaneva @ mu – varna . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mu –
varna . bg / BG / CustomerProfile / Pages / after 15042016-intro . aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// mu -varna . bg / BG / CustomerProfile / Pages / echocardio . aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2020 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Protection of the low level coastal areas including (a) those extending from the Western Entrance of Gamassa City till the western part of New Mansoura City (first Phase), also (b) those extending from the west of Al Jamil Straight 2 till the west of El Diba Village – First Phase – in Port Said Governorate. Bidders need be qualified to undertake marine & river excavation works, other relevant excavation works among other public works
Date published: April 16, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 699 & 799
Financed By: N/A
Main Sector: Construction Projects – Integrated works
Beneficiary Sector: Environment-Related Work – Transport – Maritime Transport, River Transport
Bid Bond: LE 500,000 & 600,000
Deadline: May 13, 2020
Description: Two tenders for protection of the low level coastal areas including (a) those extending from the Western Entrance of Gamassa City till the western part of New Mansoura City (first Phase), also (b) those extending from the west of Al Jamil Straight 2 till the west of El Diba Village – First Phase – in Port Said Governorate. Bidders need be qualified to undertake marine & river excavation works, other relevant excavation works among other public works. For inquiries you may also contact Tel. +202 – 44059798/ 44059827 or Fax. +202 – 44059816. Pre-bid meetings are set for 4/28 & 4/29/2020
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Egyptian General Authority for Coastal Protection, the
Contracts Dept.
Address: c/o Ismailia Canal Lock, Shobra El Mezallat, Cairo
Phone: +202 – 24440796/ 24443928
Sector: Environment

************************

Title: Supply of requisites for the company’s (national) fiber optics network for two years
Date published: April 5, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 10,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Bid Bond: LE 25,000
Deadline: May 10, 2020
Description: Supply of requisites for the company’s (national) fiber optics network for two years. Offers and related enclosures need be prepared & submitted with relevant required samples and copies as requested in the tender documents.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Egyptian Telecommunication Co. SAE, The Central
Purchasing & Stores Department , c/o
Address: Opera Exchange, Ataba, Cairo.
Phone: +202-576 0333/576 3030/577 7551
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunications

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ.διαγ.18/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.71 Αρ.διαγ.18/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33661000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 101.648
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/04/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/04/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/04/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) : Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) : Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 134_2020_Supply of Lubrication Oil for Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 134_2020_Supply of Lubrication Oil for Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/05/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/05/2020 23:45
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/05/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος: Προσφορά αρ. 22/2020 για τον ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προθεσμία Υποβολής:11/6/2020 ηλεκτρονικά. Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Γ Τάξη. Εκτιμώμενη Αξία: €540000. Αρμόδιος Λειτουργός: Μαρία Μιχαήλ 22797478 Ο σκοπός του συμβολαίου είναι ο εξωραϊσμός / αποκατάσταση των όψεων Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς. Αποκατάσταση τοιχοποιίας, μπογιατισμάτων, κουφωμάτων, πλήρης αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, κατασκευή περγόλων/στεγάστρων, στοιχεία έκθεσης προϊόντων, βιτρίνες, νέες επιγραφές/πινακίδες, κατασκευή ράμπας, τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση υπαίθριου εξοπλισμού, επιδιόρθωση πλακόστρωτων.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 540.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/05/2020 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 80 ΤΩΝ 120 ΚΑΙ 120 ΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 80 ΤΩΝ 120 ΚΑΙ 120 ΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 19520000-Πλαστικά προϊόντα
44618350-Πλαστικά καπάκια
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 167.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/05/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/04/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/05/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

************************

Title: Rehabilitation of VHF projects at Borg El Arab, Marsa Matrouh, Nozha & Luxor Airports. Job goes under Finance from the EIB – European Investment Bank. Deadlines were postponed to 7/16/2020 instead 4/16/2020
Date published: April 16, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: Euro 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment &
Beneficiary Sector: Industry – Safety Equipment – Information & Communications Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: Euro 55,000
Deadline: July 16, 2020
Description: Rehabilitation of VHF projects at Borg El Arab, Marsa Matrouh, Nozha & Luxor Airports. Job goes under Finance from the EIB – European Investment Bank. Deadlines were postponed to 7/16/2020 instead 4/16/2020.
Company Name: National Air Navigation Services Co., The Cashier
Address: c/o the Egyptian Holding Co. for Airports building, International
Airport Road, 2nd Floor, Cairo.
Phone: +202-2670932/ 3
Sector: Airports & Ports – Airports

************************

Title: Supply of three condensers’ units to improve the power factor
Date published: April 14, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 500
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Generation
Bid Bond: LE 200,000
Deadline: May 20, 2020
Description: Supply of three condensers’ units to improve the power factor. Ref. 2019/ 2020.

COUNTRY:EGYPT

Company Name: Alexandria Petroleum Co., the Cashier
Address: El Mex, Alexandria
Phone: +203 – 4453200/ 4452832/ 4459132
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals

************************

Title: Supply of (a) ampoules, (b) medicines for surgeries & anesthetics, also (c) other solutions & medicines. Deadlines 5/11, 5/12 & 5/13/2020
Date published: April 15, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 699 & 299 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Human Medicines
Bid Bond: LE 500,000 & 100,000 & 150,000
Deadline: May 13, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) ampoules, (b) medicines for surgeries & anesthetics, also (c) other solutions & medicines.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: Mansoura University, the Cancer Treatment Center, The Cashier
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2315738
Sector: Health Care – Public Sector

************************

Title: Supply of (a) tablets/ pills, (b) syrups & ointments, also (c) cleansers & detergents. Deadlines 5/6, 5/7 & 5/9/2020
Date published: April 15, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 499 & 299 & 299
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Human Medicines
Beneficiary Sector: Industry – Chemicals
Bid Bond: LE 200,000 & 100,000 & 50,000
Deadline: May 9, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) tablets/ pills, (b) syrups & ointments, also (c) cleansers & detergents.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: Mansoura University, the Cancer Treatment Center, The Cashier
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2315738
Sector: Health Care – Public Sector

************************

Title: Supply, erection & testing of transformers, cables & circuit breakers at the Pyramids Residence in Giza. Documents to get from the Finance & Administration Division on the Autostrad, behind Sheraton Houses, Tel. +202 – 22685010/ 20/ 30 or Fax. +202 – 22586622
Date published: April 16, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Computers,
Hardware & Software
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Energy – Distribution,
Transformation
Bid Bond: LE 50,000
Deadline: May 12, 2020
Description: Supply, erection & testing of transformers, cables & circuit breakers at the Pyramids Residence in Giza. Documents to get from the Finance & Administration Division on the Autostrad, behind Sheraton Houses, Tel. +202 – 44059798/ 44059827 or Fax. +202 – 44059816.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: IDSC – the Cabinet Information Decision Support Center, The
Cashier
Address: 1 Magles El Shaab St., Cairo
Phone: +202 – 27920756/ 27920896
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

Τίτλος σχεδίου/προγράμματος: EBRD – Έργα – Προκήρυξη Διαγωνισμού – Ανοικτή διαδικασία Αντικείμενο: EBRD – Βόρεια Μακεδονία: Φάση II: Lot 1 Αυτοκινητόδρομος Katlanovo — Petrovec, Lot 2 Περιφερειακός δρόμος Mavrovi Anovi — Zirovnica, Lot 3 Kicevo — Makedonski Brod, Lot 4 Karpalak — Zelino
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/05/2020
Κριτήρια/χρήσιμες πληροφορίες:Το έργο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: magdalena@roads.org.mk;
Telephone: +389 23118044
Fax: +389 23220535
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162988-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

************************

Αντικείμενο: EBRD – Βόρεια Μακεδονία: Φάση III: Lot 1 Περιφερειακός δρόμος Makedonska Kamenica – Sasa, Lot 2 Περιφερειακός δρόμος Uzem – Toranica
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/05/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: magdalena@roads.org.mk;
Telephone: +389 23118044
Fax: +389 23220535
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=11167555

************************

Τίτλος σχεδίου/προγράμματος: Αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορείων Αντικείμενο: Πλαίσιο πολιτικής για Πράσινες πόλεις (Green Cities Framework GrCF): Δίκτυο λεωφορείων Σκοπίων
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:City of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/04/2020
Κριτήρια/χρήσιμες πληροφορίες:EBRD Shareholder Special Fund
Μελέτη αναδιάρθρωσης του δικτύου λεωφορείων
Στοιχεία επικοινωνίας:City of Skopje
Blvd. Ilinden 82, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel. +38923297291
Email: lovren.markic@skopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=8066791