ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 10 Αυγούστου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Αντικείμενο: Ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών 2018-2030
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Finance, (CFCD)
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 17/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Finance, Central Financing and Contracting
Department (CFCD)
Dame Gruev 12, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: cfcd@finance.gov.mk
Web: https://cfcd.finance.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408156-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών
Αναθέτουσα Αρχή: Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 20/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Bul.3-ta M. brigada no.66, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Pane Jovanov
E-mail: panejovanov@mztransportad.com.mk
Telephone: +389 23248725
Web: www.mztransportad.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432024-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Τραπεζογραμμάτια (Banknotes)
Αναθέτουσα Αρχή: National Bank of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 20/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: National Bank of the Republic of North Macedonia
Kuzman Josifovski Pitu1, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Katerina Nikolovska
E-mail: NikolovskaKa@nbrm.mk
Telephone: +389 23108522
Web: http://www.nbrm.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436575-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Όργανα μέτρησης
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Environment and Physical Planning
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Environment and Physical Planning
Sq. Presveta Bogorodica n.3, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Ljupco Grozdanovski
E-mail: Lj.grozdanovski@moepp.gov.mk
Telephone: +389 023251513
Web: http://www.moepp.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436576-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εξαρτήματα αεροσκαφών
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 24/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Defence
Orce Nikolov 116, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Mitre Todorov
E-mail: mitre.todorov@morm.gov.mk
Telephone: +389 23283057
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436577-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Στρατιωτικές στολές μάχης
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 28/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Defence
Orce Nikolov No 116, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Savo Radoeski
E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Telephone: +389 23283045
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440889-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
Αναθέτουσα Αρχή: JSC POWER PLANTS OF NORTH MACEDONIA – REK Bitola
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 24/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: JSC POWER PLANTS OF NORTH MACEDONIA – REK Bitola
ul.Novacki pat bb, 7000 Bitola, North Macedonia
E-mail: kjn.bt@elem.com.mk
Telephone: +389 47206140
Web: http://www.elem.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440894-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Στολές αστυνομίας
Αναθέτουσα Αρχή: Directorate for Execution of Sanctions
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 24/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Directorate for Execution of Sanctions
Άτομο επικοινωνίας: Angela Angjelkoska
E-mail: aangelkovska@mjustice.gov.mk
Web: https://uis.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443196-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Economy- Bureau of metrology
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 28/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Economy- Bureau of metrology
bul. Jane Sandanski no.109a, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Mihajlo Mishkovski
E-mail: mihajlo.miskovski@bom.gov.mk
Web: http://bom.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443198-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Σιτάρι μαλακό
Αναθέτουσα Αρχή: Commodity Reserve Agency
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Commodity Reserve Agency
Orce Nikolov 71, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Toni Kanturski
E-mail: info@asr.gov.mk
Telephone: +389 23116249
Web: www.asr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443199-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευαστικές εργασίες
Αναθέτουσα Αρχή: City of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 29/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: City of Skopje
bul.Ilinden 82, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: javni.nabavki@skopje.gov.mk
Telephone: +389 23297222/+389 23297240
Web: http://www.skopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448023-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εργαστηριακός εξοπλισμός για την ανάλυση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων
Αναθέτουσα Αρχή: Faculty of Veterinary Medicine – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Faculty of Veterinary Medicine – Skopje
Lazar Pop-Trajkov 5-7, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: ana@fvm.ukim.edu.mk
Telephone: +389 23240726
Web: http://fvm.ukim.edu.mk/en/

***********************

Αντικείμενο: Μέρη σιδηροδρομικών ή παρόμοιων αμαξών ή τροχαίου υλικού, εξοπλισμός ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας
Αναθέτουσα Αρχή: Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of
Republic of North Macedonia-Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/10/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of
Republic of North Macedonia-Skopje
Jordan Mijalkov No. 50b, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Vlatko Kitanovski
E-mail: mz.infra.nabavno@mzi.mk
Telephone: +389 22449630
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450424-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Ζώνες
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Interior
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 01/10/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Interior
Άτομο επικοινωνίας: Aleksandar Anastasovski
E-mail: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450427-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (hardware)
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Information Society and Administration
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 01/10/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Information Society and Administration
Blvd. „Sv. Kiril i Metodij“, 54 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Mr. Dejan Nikolovski
E-mail: dejan.nikolovski@mioa.gov.mk
Telephone: +389 23200947
Web: http://misa.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450428-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.222/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Ο.Κ.Υπ.Υ.13.25.011.017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.222/21
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/09/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/09/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 276/2021 – Supply of Polymeric Surge Arresters
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of Polymeric Surge Arresters
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31681000-Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα
31682400-Υπέργειος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 78.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:13/10/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 01/10/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:14/10/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Τίτλος: Ε.Δ.ΛΑΡ 060/2021«Προσφορά για προμήθεια και τοποθέτηση 9 φωτοβολταικών στην Κοινότητα Βαβατσινιάς»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Ε.Δ.ΛΑΡ 060/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:«Προσφορά για προμήθεια και τοποθέτηση 9 φωτοβολταικών στην Κοινότητα Βαβατσινιάς»
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 6.050
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:10/09/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):01/09/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:10/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Τίτλος:Ε.Δ.ΛΑΡ 004/2021 Τ/Κ«Προσφορά για την προμήθεια και παράδοση ξυλουργικών εργασιών για την υπηρεσία διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών Λάρνακας»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Ε.Δ.ΛΑΡ 004/2021Τ/Κ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: «Προσφορά για την προμήθεια και παράδοση ξυλουργικών εργασιών για την υπηρεσία διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών Λάρνακας»
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :44221000-Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 40.640
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:10/09/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):01/09/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπηρεσία Ασύλου Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια 1250 στρωμάτων για τις ανάγκες των τριών Κέντρων Υποδοχής / Φιλοξενίας (ΚΥΦΑΔΠ στην Κοφίνου, ΚΕΠΥ Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά και ΚΕΦ Λίμνες στη Μενόγεια)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΥΑ/62/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια 1250 στρωμάτων στα τρία Κέντρα Υποδοχής / Φιλοξενίας που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Ασύλου (Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου και Κέντρο Φιλοξενίας (ΚεΦ) «Λίμνες» στη Μενόγεια).
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :39143112-Στρώματα
37414100-Στρώματα ύπνου
39143110-Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:03/09/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης ( Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ) ΦΥΥ 94/2021 (ΟΚΥΠΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΦΥΥ 94/2021(ΟΚΥΠΥ) 13.25.02.02.67
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Υποκατάστατων Αίματος και Διαλυμάτων Διάχυσης ( Διαλύματα για Παρεντερική Θρέψη και Ισορροπία Ηλεκτρολυτών κλπ) ΦΥΥ 94/2021 (ΟΚΥΠΥ)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33621000-Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 186.056
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:23/09/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):09/09/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/09/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 9

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπηρεσία Ασύλου Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια 625 Μεταλλικών Πάνω-Κάτω Κρεβατιών και Συναρμολόγηση 400 εξ αυτών στα τρία Κέντρα Υποδοχής / Φιλοξενίας (ΚΥΦΑΔΠ στην Κοφίνου, ΚΕΠΥ Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά και ΚΕΦ Λίμνες στη Μενόγεια)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:YA/61/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια 625 Μεταλλικών Πάνω-Κάτω Κρεβατιών και Συναρμολόγηση 400 εξ αυτών στα τρία Κέντρα Υποδοχής / Φιλοξενίας (ΚΥΦΑΔΠ στην Κοφίνου, ΚΕΠΥ Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά και ΚεΦ Λίμνες στη Μενόγεια)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :39143100-Έπιπλα υπνοδωματίου
39143000-Έπιπλα κρεβατοκάμαρας, τραπεζαρίας και καθιστικού
39143110-Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου
39100000-Έπιπλα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/09/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Αντικείμενο: Στήριξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (National Qualification Framework)
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Finance (CFCD)
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 28/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Finance, Central Financing and Contracting
Department (CFCD)
Dame Gruev 12, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: cfcd@finance.gov.mk
Web: https://cfcd.finance.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384535-2021:TEXT:EN:HTML

***********************

Αντικείμενο: Στολές Αστυνομίας
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Interior
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/08/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Dimce Mircev 9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Hajdi Cvetkovska
E-mail: hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk
Web: www.mvr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392641-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Μέρη στρατιωτικών οχημάτων
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 01/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Defence
Orce Nikolov 116, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Mitre Todorov
E-mail: mitre.todorov@morm.gov.mk
Telephone: +389 23283057
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398386-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Δημόσια πρόσκληση ανάθεσης της σύμβασης για το δικαίωμα χρήσης premium για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Economy
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/10/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Economy
15 Jurij Gagarin Str, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Katerina Bilbiloska
Tel: +389 2 30 93 472
Е-mail: komisijapremium@economy.gov.mk
Web: www.economy.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://economy.gov.mk/Upload/Documents/Public%20call_tender%20for%20premiums_(1).pdf

***********************

Αντικείμενο: Αθλητικά είδη
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Defence
Orce Nikolov No 116, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Savo Radoeski
E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Telephone: +389 23283045
Fax: +389 23283025
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405762-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Κέρματα
Αναθέτουσα Αρχή: National Bank of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 13/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: National Bank of the Republic of North Macedonia
Blvd Kuzman Josifovski Pitu 1, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Katerina Nikolovska
E-mail: NikolovskaKa@nbrm.mk
Telephone: +389 23108522
Web: http://www.nbrm.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405763-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Ανάπτυξη σχεδίου εφαρμογής στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών 2018-
2030 με σύστημα, εργαλεία και ικανότητα παρακολούθησής του
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Finance (CFCD)
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 17/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Finance, Central Financing and Contracting
Department (CFCD)
Dame Gruev 12, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: cfcd@finance.gov.mk
Web: https://cfcd.finance.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408156-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Συμφωνία εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την απασχόληση
κέντρων προώθησης έξυπνων πληροφοριών στην περιοχή Polog
Αναθέτουσα Αρχή: Centre for Development of Polog Planning Region
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 06/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Centre for Development of Polog Planning Region
Njegosheva n.2-1, 1200 Tetovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Bojana Mladenovic
E-mail: info@rdcpolog.mk
Telephone: +389 44618062
Web: https://rdcpolog.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403467-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας
Αναθέτουσα Αρχή: EVN JSC, Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: EVN JSC, Skopje
str. Lazar Licenoski 11, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Irena Radevska
E-mail: irena.radevska@evn.mk
Telephone: +389 072933351
Web: http://www.evn.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410449-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Προετοιμασία τεκμηρίωσης σχεδιασμού και αστικών σχεδίων
Αναθέτουσα Αρχή: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09/09/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Partizanski Odredi Blvd. No.2, P.O.Box 311, 1000 Skopje, North
Macedonia
Υπεύθυνος: Aleksandra Doksimovska
E-mail: aleksandra.doksimovska@fez.gov.mk
Telephone: +389 23111166
Web: http://www.fez.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410447-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):16/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
Τίτλος:Προσφορά για την Προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών υποθεμελίου οδοστρώματος σ’ολόκληρη την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, Ε.Δ.ΑΜ-7/2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΕΔΑΜ 7/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προσφορά για την Προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών υποθεμελίου οδοστρώματος σ’ολόκληρη την ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, Ε.Δ.ΑΜ-7/2021
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :44113000-Υλικά κατασκευής οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):132.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:27/08/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):20/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:27/08/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:2
Όνομα τμήματος(1)ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ
Όνομα τμήματος(2)ΔΙΑΒΣΙΚΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ
Να υποβληθούν προσφορές για::Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:05/08/2021 13:07

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):20/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:Προμήθεια Ατομικού Ειδικού Εξοπλισμού Υποστηρικτικής Τεχνολογίας για τις ανάγκες μαθητών/ριών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της ΜΓΕ (YT 06-21)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:YT 06-21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Ατομικού Ειδικού Εξοπλισμού Υποστηρικτικής Τεχνολογίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια προϊόντων παρουσιάζονται στον Πίνακα Προσφοράς και Συμμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε τα έγραφα διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :30000000-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
30200000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30230000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30231000-Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών
30231100-Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών
30231300-Οθόνες απεικόνισης
30231310-Επίπεδες οθόνες
30231320-Οθόνες αφής
30232000-Περιφερειακός εξοπλισμός
30237410-Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237420-Χειριστήρια
30237450-Πινακίδες γραφικών
30213100-Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30213200-Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):13.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:31/08/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):24/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:31/08/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:05/08/2021 14:24

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):35/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τίτλος:Π.Υ 107 (09/2021) Η προμήθεια (αγορά) και συντήρηση εννέα (09) αντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ4 χωρητικότητας 5.000 λίτρων νερού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Π.Υ 107 (09/2021)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Π.Υ 107 (09/2021) Η προμήθεια (αγορά) και συντήρηση εννέα (09) αντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ4 χωρητικότητας 5.000 λίτρων νερού
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :34144210-Πυροσβεστικά οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):2.250.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:15/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):01/09/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:15/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 14:18

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):27/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ
Τίτλος:Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τη μελέτη και επίβλεψη μετεξέλιξης των κτηρίων της πρώην Συνεργατικής Αγίου Θεοδώρου, σε Πολυδύναμο Κέντρο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για τη μελέτη και επίβλεψη μετεξέλιξης των κτηρίων της πρώην Συνεργατικής Αγίου Θεοδώρου, σε Πολυδύναμο Κέντρο
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):27.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:06/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):20/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:06/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 14:29

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 24/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ (ΚΥΠΡΟΣ)
Τίτλος: Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινήτου κατηγορίας SUV για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:4/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινήτου κατηγορίας SUV για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):23.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:03/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):13/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:03/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 14:03

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):36/18
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τίτλος:Π.Υ 107 (09/2021) Η προμήθεια (αγορά) και συντήρηση εννέα (09) αντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ4 χωρητικότητας 5.000 λίτρων νερού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Π.Υ 107 (09/2021)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Π.Υ 107 (09/2021) Η προμήθεια (αγορά) και συντήρηση εννέα (09) αντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ4 χωρητικότητας 5.000 λίτρων νερού
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :34144210-Πυροσβεστικά οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):2.250.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:15/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):01/09/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:15/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 14:18

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):22/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Τίτλος:ΣΥΛ 20/2021: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΛΛΩΝ (GUN METAL STRAPS BSTP), ΦΕΡΟΥΛΙΩΝ (GUN METAL FERRULE) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ PUSH-FIT) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΣΥΛ 20/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΛΛΩΝ (GUN METAL STRAPS BSTP), ΦΕΡΟΥΛΙΩΝ (GUN METAL FERRULE) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ PUSH-FIT) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :44000000-Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων? βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές)
44160000-Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):90.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:01/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):13/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:01/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:3
Όνομα τμήματος(1)Τμήμα α: Σέλλες ( Gun metal Straps BSPT)
Όνομα τμήματος(2)Τμήμα β: Φερούλια (Gun metal Ferrule)
Όνομα τμήματος(3)Τμήμα γ: Πλαστικά εξαρτήματα (τύπου Push-fit)
Να υποβληθούν προσφορές για::Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 11:15

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):21/19
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ.180/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:31/08/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):18/08/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:31/08/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 10:41

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):24/18
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.33/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.33/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.33/21
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):937.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:03/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):20/08/2021 09:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:03/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 08:53

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):24/18
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.34/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.34/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY Ο.Κ.Υπ.Υ. Σ.Υ.34/21
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):708.750
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:03/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):20/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:03/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 07:35

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):31/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:Προσφορά αρ.67/2021 για την προμήθεια τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου. (67/2021)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:67/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προσφορά αρ.67/2021 για την προμήθεια τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :15851100-Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά
03212220-Όσπρια
03211300-Ρύζι
15430000-Βρώσιμα λίπη
15820000-Παξιμάδια και μπισκότα διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
15850000-Προϊόντα ζυμαρικών
15831200-Λευκή ζάχαρη
15897200-Κονσερβοποιημένα προϊόντα
15500000-Γαλακτοκομικά προϊόντα
15331428-Σάλτσα από τομάτα
15613310-Παρασκευασμένα δημητριακά για πρόγευμα
39831200-Απορρυπαντικά
33711520-Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο
33711610-Σαμπουάν
33711430-Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης
33760000-Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):52.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:10/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):27/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:10/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:04/08/2021 13:20

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):17/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VISCOELASTIC FOAM MATTRESSES KAI ALTERNATING PRESSURE MATTRESSES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ.172/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VISCOELASTIC FOAM MATTRESSES KAI ALTERNATING PRESSURE MATTRESSES ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥπΥ ΓΤ172/21
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:27/08/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):06/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:27/08/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 02/08/2021 15:06

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):22/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΛΛΕΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ.132/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΛΛΕΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/08/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):04/08/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/08/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:2
Όνομα τμήματος(1) ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2) ΕΙΔΟΣ 2
Να υποβληθούν προσφορές για:Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:29/07/2021 14:18

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):13/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών συμβούλων για την εκτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου των χωρών και κατηγοριοποίησή τους
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Υ.Υ.13.25.003.001.1313
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών συμβούλων για την εκτίμηση του επιδημιολογικού κινδύνου των χωρών και κατηγοριοποίησή τους Γ.Τ. 28/21
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίας υγείας
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :85000000-Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):45.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/08/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):30/07/2021 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:16/08/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:30/07/2021 15:21

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):45/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ολοκληρωμένου Ωτορινολαρυγγολογικού Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Συστήματος. Γ.Τ. 174/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ. 174/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Ολοκληρωμένου Ωτορινολαρυγγολογικού Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Συστήματος. Γ.Τ. 174/21
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33161000-Ηλεκτροχειρουργική μονάδα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):124.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):03/09/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:17/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:30/07/2021 14:02

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):64/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος:UCY-2021-048-ΠΡΥΤ – Παροχή υπηρεσιών για την εξεύρεση επενδυτικών εταίρων και τη δημιουργία εταιρείας για τη διαχείριση της φυτείας και την αξιοποίηση του καρπού των χαρουπόδεντρων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:UCY-2021-048-ΠΡΥΤ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:Παροχή υπηρεσιών για την εξεύρεση επενδυτικών εταίρων και τη δημιουργία εταιρείας για τη διαχείριση της φυτείας και την αξιοποίηση του καρπού των χαρουπόδεντρων
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :66122000-Εταιρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:05/10/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):21/09/2021 14:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:05/10/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:30/07/2021 12:19

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):33/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια ενέσιμου διαλύματος φυλλινικού ασβεστίου (Calcium folinate), Φ.Υ.Υ.90/2021-ΟΑΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.90/2021-ΟΑΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.62,
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια ενέσιμου διαλύματος φυλλινικού ασβεστίου (Calcium folinate)
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33693000-Άλλα θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):78.890
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/09/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):19/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:02/09/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:29/07/2021 09:15

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):26/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STAINLESS STEEL ΚΑΛΑΘΙΩΝ, ΚΟΥΒΑΔΩΝ, ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ.170/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STAINLESS STEEL ΚΑΛΑΘΙΩΝ, ΚΟΥΒΑΔΩΝ, ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/08/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):04/08/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/08/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:9
Όνομα τμήματος(1)ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2)ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3)ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4)ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5)ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7)ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8)ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9)ΕΙΔΟΣ 9
Να υποβληθούν προσφορές για::Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:9
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:29/07/2021 13:10
Ημερομηνία ανάθεσης:

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):27/19
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ.79/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:27/08/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):04/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:27/08/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:29/07/2021 12:00

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):12/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Dexmedetomidine
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:92/2021 13.25.02.10.92
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Dexmedetomidine
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33661000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):62.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:12/08/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):02/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:12/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:29/07/2021 12:11

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):41/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας Κύπρου
Τίτλος:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΓΛ 10/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:Δ/Ε
Κωδικοί CPV :44313000-Μεταλλικά πλέγματα
44111520-Θερμομονωτικά υλικά
44170000-Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά
44313100-Δικτυωτό σύρμα περίφραξης
44212225-Στύλοι
44100000-Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:10/09/2021 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):27/08/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:10/09/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:9
Όνομα τμήματος(1)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Όνομα τμήματος(2)ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΑ
Όνομα τμήματος(3)ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΙΑ/ΜΙΚΡΑ
Όνομα τμήματος(4)ΠΑΣΑΜΑΝΑ ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΑ/ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ
Όνομα τμήματος(5)ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΔΙΚΤΥΩΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Όνομα τμήματος(6)ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΛΕΚΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Όνομα τμήματος(7)ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
Όνομα τμήματος(8)ΓΑΛΒΑΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΒΑΜΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
Όνομα τμήματος(9)ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
Να υποβληθούν προσφορές για::Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:9
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:29/07/2021 11:32

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):12/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Αντιικών Φαρμάκων αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 89/2021 (ΟΑΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.120 αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 89/2021 (ΟΑΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Αντιικών Φαρμάκων
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33651400-Ιοστατικά συστηματικής χρήσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):32.286
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:12/08/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):02/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:12/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:3
Όνομα τμήματος(1)Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)Είδος 3
Να υποβληθούν προσφορές για:Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:28/07/2021 10:24

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):27/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ (ΚΥΠΡΟΣ)
Τίτλος:Διαγωνισμός για την πώληση 400 κρεβατιών θαλάσσης και 150 ομπρελών θαλάσσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:15/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός για την πώληση 400 κρεβατιών θαλάσσης και 150 ομπρελών θαλάσσης του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :39000000-Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):5.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:27/08/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):06/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:27/08/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:28/07/2021 14:41

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):32/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:277/2021 – SUPPLY OF 132KV/110V AIS VOLTAGE TRANSFORMER
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:SUPPLY OF 132KV/110V AIS VOLTAGE TRANSFORMER
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31172000-Μετασχηματιστές τάσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):127.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:01/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):22/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:01/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:28/07/2021 08:06

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):40/10
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:266/2021 Scale Inhibitor for Desalination Plant
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:266/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Scale Inhibitor for Desalination Plant
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :24000000-Χημικά προϊόντα
24962000-Χημικά επεξεργασίας νερού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:08/09/2021 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):29/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:09/09/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:28/07/2021 10:25

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):23/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου
Τίτλος:Προμήθεια ενός (1) πειραματικού διανομέα λιπάσματος ακριβείας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:20/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πειραματικού διανομέα λιπάσματος ακριβείας.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :16000000-Γεωργικά μηχανήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):18.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:23/08/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):06/08/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:23/08/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:27/07/2021 20:04

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 8/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων 81/2021 (ΟΑΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:81/2021 13.25.02.10.90
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33661000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):127.187
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:05/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:05/08/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:5
Όνομα τμήματος(1) Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) Είδος 2
Όνομα τμήματος(3) Είδος 3
Όνομα τμήματος(4) Είδος 4
Όνομα τμήματος(5) Είδος 5
Να υποβληθούν προσφορές για:Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:20/07/2021 13:40

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 15/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτροεγκεφαλικής Καταγραφής, Συστήματος Παρατεταμένων Ηλεκτροεγκεφαλικών Μελετών και Σταθμός Ανάλυσης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΤ 158/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτροεγκεφαλικής Καταγραφής, Συστήματος Παρατεταμένων Ηλεκτροεγκεφαλικών Μελετών και Σταθμός Ανάλυσης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 173.060
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/08/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/07/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/08/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 22/07/2021 12:19

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):37/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός αρ. 21.074.ΣΣ.ΗΜΥ – Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κτήριο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:21.074.ΣΣ.ΗΜΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στο κτήριο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα για περίοδο πέντε (5) ετών
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
50700000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
50710000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου
50730000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων
50532300-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών
44115200-Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης
45330000-Υδραυλικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):236.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:03/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):24/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:03/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:22/07/2021 12:46

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):16/18
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την αγορά αντιδραστηρίων για την διεκπεραίωση εξετάσεων που αφορούν τη μελέτη αντοχής για HBV και προσδιορισμό γονιδιώματος για HCV και HBV με εγκατάσταση και συντήρηση συνοδού εξοπλισμού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ. 144/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Γ.Τ. 144/21 Προσφορά για την αγορά αντιδραστηρίων για την διεκπεραίωση εξετάσεων που αφορούν τη μελέτη αντοχής για HBV και προσδιορισμό γονιδιώματος για HCV και HBV με εγκατάσταση και συντήρηση συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μικροβιολογίας του Γ.Ν.Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33696300-Χημικά αντιδραστήρια
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/08/2021 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/07/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/08/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 20/07/2021 13:39

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 33/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Purchase of a climate-controlled chamber for the development of Insect-Rearing Infrastructure, CyI/EMME-CARE/IRI/2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: CyI/EMME-CARE/IRI/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: The CARE-C of The Cyprus Institute is required to proceed with the purchase of a climate-controlled chamber (supplemented with a light module and central water supply filtering system) for the development of a functional insectary within the Institute. In order to extend the CyI’s research capacity into the area of infectious disease biology, we plan to implement the infrastructure required for the rearing and handling of mosquito species of medical importance. By allowing us to keep a precise control over environmental variables such as temperature, humidity and light cycle, the requested equipment will allow us to: (a) maintain biological stocks of species of medical relevance for Cyprus and the surrounding region, and (b) perform experimental work aimed at identifying the role that environmental factors (including global climate change) play on the biology and epidemiology of vector-borne diseases.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):21.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:30/08/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):23/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:30/08/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:26/07/2021 14:34

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):30/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Kύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την Προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων 88/2021 (ΟΑΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:88/2021 13.25.02.08.105
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Αντινεοπλασματικών Φαρμάκων
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33652100-Αντινεοπλασματικά φάρμακα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):583.820
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/08/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):12/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:5
Όνομα τμήματος(1)Είδος 1
Όνομα τμήματος(2)Είδος 2
Όνομα τμήματος(3)Είδος 3
Όνομα τμήματος(4)Είδος 4
Όνομα τμήματος(5)Είδος 5
Να υποβληθούν προσφορές για:Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:5
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:26/07/2021 14:58

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 30/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.86/2021 (ΟΚΥΠΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.119 Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.86/2021 (ΟΚΥΠΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651000-Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 737.832
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/08/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 05/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Όνομα τμήματος(1) Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) Είδος 2
Όνομα τμήματος(3) Είδος 3
Να υποβληθούν προσφορές για:Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/07/2021 09:31

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 46/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λεμεσού
Τίτλος: Προμήθεια πλαστικών σάκων σκυβάλων.(60/2021)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 60/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια πλαστικών σάκων σκυβάλων.(60/2021)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 19640000-Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 20/08/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/07/2021 09:27

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 38/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Αντιαναιμικών Σκευασμάτων (Ερυθροποιητίνης /Δαβρεποετίνης ) Φ.Υ.Υ 69/2021 (ΟΑΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 69/2021 (ΟΑΥ) 13.25.02.02.66
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Αντιαναιμικών Σκευασμάτων ( Ερυθροποιητίνης /Δαβρεποετίνης ) Φ.Υ.Υ 69/2021 (ΟΑΥ)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 373.920
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/09/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/09/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:23/07/2021 10:22

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 44/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, έλεγχος, και εγγύηση διακομιστών αλληλουχίας γονιδιωματικής ανάλυσης με Αποθηκευτικό Χώρο και Δικτυακό Αποθηκευτικό Χώρο (NAS)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, εκπαίδευση, έλεγχος, και εγγύηση διακομιστών αλληλουχίας γονιδιωματικής ανάλυσης (Next Generation Sequencing) με Αποθηκευτικό Χώρο και Δικτυακό Αποθηκευτικό Χώρο (NAS)
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :48820000-Εξυπηρετητές
48710000-Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης
30233100-Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):90.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:08/09/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:08/09/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/07/2021 10:53

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 50/21
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού Πληροφορικής και Προμήθεια Συντήρησης του Εξοπλισμού – Λογισμικού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/5/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού Πληροφορικής και Προμήθεια Συντήρησης του Εξοπλισμού – Λογισμικού
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 30213300-Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30231100-Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών
32410000-Τοπικό δίκτυο
32420000-Εξοπλισμός δικτύου
32421000-Καλωδίωση δικτύου
32424000-Υποδομή δικτύου
32425000-Λειτουργικό σύστημα δικτύου
32428000-Αναβάθμιση δικτύου
32580000-Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
48821000-Εξυπηρετητές δικτύου
50312310-Συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων
48200000-Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ)
48600000-Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων
48217100-Πακέτα λογισμικού για επεξεργασία συναλλαγών μέσω κεντρικής μονάδας
48219000-Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης
50312300-Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.424.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 15/09/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 15/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/07/2021 09:29

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 30/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 262/2021 — Inlet Air Main Filters for 6B Gas Turbines Type PG6541-B, (GE) S/N: EGG0123/T695, EGG0124/T698 at Moni Power Station
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 262/2021 — Inlet Air Main Filters for 6B Gas Turbines Type PG6541-B, (GE) S/N: EGG0123/T695, EGG0124/T698 at Moni Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 42514310-Φίλτρα αέρα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/08/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/08/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 21/07/2021 10:45

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας
Τίτλος: Αγορά οδοντιατρικών μηχανημάτων για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 5.23.01.2021.17
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αγορά, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και επταετής συντήρηση οδοντιατρικών μηχανημάτων για τις οδοντιατρικές κλινικές στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33130000-Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 122.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/09/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως) 06/08/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/09/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 22/07/2021 10:51

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Τίτλος: Consultancy Services for Establishing the Wholesale Electricity Market Monitoring procedures
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 08.2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Consultancy Services for Establishing the Wholesale Electricity Market Monitoring procedures, the related Hardware and Software Needs and Supervision Services during the Implementation process of the agreed procedures.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/08/2021 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):30/07/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 27/08/2021 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος (OKYPY) 83/2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 83/2021 13.25.02.10.91
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33661000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):131.960
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/08/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/07/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος, Φ.Υ.Υ.84/2021-ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.84/2021-ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.03.46
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Φαρμάκων Καρδιαγγειακού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33622000-Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 29.071
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:05/08/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):26/07/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια ενέσιμου σκευάσματος Voriconazole αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 85/2021 (ΟΑΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.118 αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ. 85/2021 (ΟΑΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια ενέσιμου σκευάσματος Voriconazole
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33651000-Φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):189.126
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/08/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):05/08/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/08/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Μικρά Λεωφορεία (Minibuses)
Αναθέτουσα Αρχή: Public Transport Enterprise Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Public Transport Enterprise Skopje
Blvd. A. Makedonski 10, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Darko Najdoski
E-mail: javninabavki@jsp.com.mk
Telephone: +389 23174264/+389 23174266
Web: www.jsp.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357990-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Health of Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02/09/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Health
50 divizija No 6, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Martina Stamenkovska
E-mail: project@zdravstvo.gov.mk
Web: www.moh.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352287-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Σιδηροδρομικά βαγόνια (Rolling stock)
Αναθέτουσα Αρχή: Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Bul.3-ta M. brigada no.66, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Pane Jovanov
E-mail: panejovanov@mztransportad.com.mk
Telephone: +389 23248725
Web: www.mztransportad.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344098-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια χύτευσης για λειτουργικούς πίνακες (Running Boards)
Αναθέτουσα Αρχή: Fort Dooel Oslomej
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Fort Dooel Oslomej
S.Oslomej bb, 6254 Kichevo, North Macedonia
E-mail: fortoslomej@yahoo.com
Telephone: +389 45258253
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344097-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός
Αναθέτουσα Αρχή: Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 03/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski
Partizanska bb, 7000 Bitola, North Macedonia
E-mail: bolnica.bitola@gmail.com
Telephone: +389 47251211
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344095-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευαστικές εργασίες
Αναθέτουσα Αρχή:
National Institution Center for Culture ‘Ilo Anteski Smok’ — Tetovo
Προθεσμία υποβολής προσφορών:03/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:National Institution Center for Culture ‘Ilo Anteski Smok’ — Tetovo
Marsal Tito nn, 1200 Tetovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Shenasi Memishi
E-mail: ckia.smok@yahoo.com
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341030-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά προϊόντα στη μεταφορά
Αναθέτουσα Αρχή:JP Komunalna higiena — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:12/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Komunalna higiena — Skopje
E-mail: javni.nabavki@khs.mk
Web: www.khigiena.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327149-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευαστικές εργασίες
Αναθέτουσα Αρχή:European Union, represented by the European Commission, on behalf of and for the account of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/09/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:European Union, represented by the European Commission, on behalf of and for the account of the Republic of North Macedonia
Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: DELEGATION-NORTH-MACEDONIA-TENDERS@eeas.europa.eu
Web: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335528-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Αδρανή προσμίγματα (Aggregates)
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior affairs
Προθεσμία υποβολής προσφορών:03/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior affairs
E-mail: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338307-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Επίβλεψη ανακατασκευής, εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και ηλεκτρονικού συστήματος είσπραξης διοδίων στους σταθμούς διοδίων κατά μήκος των Διαδρόμων VIII και Χ
Αναθέτουσα Αρχή: Public Entreprise for State Roads – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Public Entreprise for State Roads – Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No. 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: zaklinab@roads.org.mk
Telephone: +389 23118044
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283347-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Καλοκαιρινά και χειμερινά ενδύματα (παντελόνια και φούστες)
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Interior
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 06/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Interior
Dimce Mircev 9, 1000 Skopje, North Macedonia
Αρμόδιος: Ace Ivanovski
E-mail: ace_ivanovski@moi.gov.mk
Web: www.mvr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290328-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Επίβλεψη κατασκευής, ανακατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα Αρχή: City of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: City of Skopje
bul. Ilinden 82, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: javni.nabavki@skopje.gov.mk
Telephone: +389 23297222/+389 23297240
Web: http://www.skopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290331-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Αναθέτουσα Αρχή: European Union
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 19/08/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: European Union, represented by the European Commission,
on behalf of and for the account of the Republic of North Macedonia
Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: DELEGATION-NORTH-MACEDONIA-TENDERS@eeas.europa.eu
Web: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290549-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ)
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Finance
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Finance, Central Financing and Contracting
Department (CFCD)
Dame Gruev 12, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: cfcd@finance.gov.mk
Web: https://cfcd.finance.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290551-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Οχήματα εδάφους
Αναθέτουσα Αρχή: JSC Power Plants of North Macedonia — REK Bitola
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: JSC Power Plants of North Macedonia — REK Bitola
ul.Novacki pat bb, 7000 Bitola, North Macedonia
E-mail: kjn.bt@elem.com.mk
Telephone: +389 47206140
Web: http://www.elem.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300970-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εκσυγχρονισμός M-NAV
Αναθέτουσα Αρχή: M-NAV A.D. Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: M-NAV A.D. Skopje
Str. Bosfor 7, Mralino, Ilinden, 1041 Skopje, North Macedonia
Tel. +38975206491
Αρμόδιος: Tomcho Georgiev
Email: tomcho.georgiev@mnavigation.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=16392193

***********************

Αντικείμενο: Όργανα μέτρησης
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Environment and Physical Planning
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 19/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Environment and Physical Planning
Sq. Presveta Bogorodica No 3, 1000 Skopje, North Macedonia
Αρμόδιος: Ljupco Grozdanovski
E-mail: Lj.grozdanovski@moepp.gov.mk
Telephone: +389 023251513
Web: http://www.moepp.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316586-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Επίβλεψη κατασκευής ταχείας οδού Α3, τμήμα Krupiste-Kocani
Αναθέτουσα Αρχή: Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 16/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No. 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: zaklinab@roads.org.mk
Telephone: +389 23118044
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308870-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Πινακίδες οδοποιίας
Αναθέτουσα Αρχή: JP Ulici i patishta-Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 12/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: JP Ulici i patishta-Skopje
st.Kole Nedelkovski no.38, 1000 Skopje, North Macedonia
Αρμόδιος: Dejan Tasev
E-mail: dejan.tasev@uip.gov.mk
Telephone: +389 23162317
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308861-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια εμβολίων κατά της λύσσας
Αναθέτουσα Αρχή: European Union
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 26/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: European Union, represented by the European Commission,
on behalf of and for the account of the Republic of North Macedonia
Sv. Kiril i Metodij 52b, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: DELEGATION-NORTH-MACEDONIA-TENDERS@eeas.europa.eu
Web: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301072-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 21/20
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Ηπαρίνης 25.000IU Φ.Υ.Υ 55/2021(ΟΚΥΠΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.02.02.64 Φ.Υ.Υ 55/2021(ΟΚΥΠΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Ηπαρίνης 25.000IU Φ.Υ.Υ 55/2021(ΟΚΥΠΥ)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33621000-Φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 973.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 15/07/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 01/07/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 15/07/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 15/06/2021 11:09

***********************

Η εταιρεία BASF ξεκινά το BASF Innovation Hub, το οποίο θα συγκεντρώσει νεοσύστατες επιχειρήσεις (start-up) από 11 χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας.
Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι λύσεις που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στους πυλώνες της Πράσινης Ατζέντας – καθαρή ενέργεια, βιώσιμη γεωργία και κυκλική οικονομία.
Οι αιτήσεις για το Κέντρο Καινοτομίας BASF είναι ανοιχτές έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την καλύτερη ιδέα από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία και τη Σλοβενία. Η ιδέα που κερδίζει θα συμμετάσχει στον μεγάλο τελικό του BASF Innovation Hub τον Νοέμβριο, μαζί με τις πιο επιτυχημένες λύσεις από τις άλλες χώρες.
Ο νικητής του τοπικού διαγωνισμού παίρνει 2.500 ευρώ και η καλύτερη ιδέα στην περιφερειακή φάση παίρνει 5.000 ευρώ.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, τους όρους και την αίτηση είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://www.join-innovationhub.com/.

***********************

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Σερβία έχει εκδώσει ενημερωτική ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα του διαγωνισμού για την ανακατασκευή της υπάρχουσας γραμμής και την κατασκευή νέας στο τμήμα Stalac-Djunis, στον σιδηρόδρομο Βελιγραδίου-Νις.
Σύμφωνα με την προηγούμενη ενημερωτική ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σερβίας ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να παράσχει χρηματοδότηση για το Σιδηροδρομικό Έργο Βελιγραδίου-Νις. Η αναθέτουσα αρχή είναι η JSC Serbian Railways Infrastructure.
Οι εργασίες θα χωριστούν σε δύο μέρη, η πρώτη εκ των οποίων συνεπάγεται σήραγγες και έργα για τη σήραγγα αρ. 4 στο τμήμα Stalac-Djunis, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την κατασκευή μιας δεύτερης γραμμής στον σιδηροδρομικό σταθμό Βελιγραδίου-Νις, τμήμα Stalac-Djunis στο δήμο Cicevac, μαζί με την κατασκευή άλλων 4 σηράγγων μέσω του φαραγγιού Stalac.
Το συνολικό μήκος της σήραγγας 4 είναι 3.275 μέτρα και η πρώτη συνεπάγεται την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου, της σήραγγας και της κατασκευής μιας νέας ουράς, δύο τροχιών μονής σωλήνας, στα 182 + 325,00 χλμ. του σιδηροδρόμου Βελιγραδίου-Νις. Το εύρος των εργασιών καλύπτει όλες τις απαραίτητες εργασίες σήραγγας και κατασκευών, αλλά όχι την ηλεκτροδότηση, τη σηματοδότηση και τις τηλεπικοινωνίες, που αποτελούν μέρος της δεύτερης κατασκευής.
Η δεύτερη κατασκευή περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σχεδιασμού και ανοικοδόμησης του υφιστάμενου σιδηροδρόμου και την κατασκευή μιας δεύτερης γραμμής του σιδηροδρομικού τμήματος Βελιγραδίου-Νις, Stalac-Djunis. Αυτό το τμήμα είναι το μόνο τμήμα μιας γραμμής στον σιδηροδρομικό σταθμό Βελιγραδίου-Νις, και το σχέδιο είναι να μετατραπούν 17,77 χλμ. Του σιδηροδρομικού μονοδρόμου 22 χιλιομέτρων σε σιδηροτροχιά δύο γραμμών.
Αυτή η εργασία, όπως ειπώθηκε, περιλαμβάνει την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου, την ανακατασκευή της γραμμής εξόδου και την κατασκευή μιας δεύτερης γραμμής για τη μέγιστη ταχύτητα 160 km / h, καθώς και την κατασκευή τεσσάρων σηράγγων (αρ. 1, 2, 3 και 5).
Προστίθεται ότι το πεδίο των εργασιών εντός της δεύτερης κατασκευής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες σήραγγας καθώς και την ηλεκτροδότηση, τη σηματοδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.
Η προβλεπόμενη ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού είναι η 5η Ιουλίου 2021.

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου συστήματος επικοινωνιών φωνής (VCS)
Αναθέτουσα Αρχή:M-NAV A.D. Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:23/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:M-NAV A.D. Skopje Str. Bosfor 7, Mralino, Ilinden, 1041 Skopje, North Macedonia Tel. +38923148238
Αρμόδιος: Dragoljub Patchev Email: dragoljub.patchev@mnavigation.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων κατασκευής
Αναθέτουσα Αρχή:JSC Power Plants of North Macedonia — REK Bitola
Προθεσμία υποβολής προσφορών:28/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:SC Power Plants of North Macedonia — REK Bitola ul.Novacki pat bb, 7000 Bitola, North Macedonia E-mail: kjn.bt@elem.com.mk Telephone: +389 47206140 Web: http://www.elem.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277926-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Επιβατικά αυτοκίνητα
Αναθέτουσα Αρχή:Service for General and Common Affairs of the Government of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:28/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Service for General and Common Affairs of the Government of the Republic of North Macedonia
Kuzman Josifovski Pitu, 17, 1000 Skopje, North Macedonia Αρμόδιος: Tanja Demjanska
E-mail: tanja.demjanska@sozr.gov.mk Telephone: +389 22465225 Web: https://vlada.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE

***********************

Αντικείμενο: Μέρη στρατιωτικών οχημάτων
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence Orce Nikolov 116, 1000 Skopje, North Macedonia Αρμόδιος: Mitre Todorov E-mail: mitre.todorov@morm.gov.mk Telephone: +389 23283057 Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277919-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εργασίες κτηριακής εγκατάστασης
Αναθέτουσα Αρχή:JPKD Komunalec Gevgelija
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:JPKD Komunalec Gevgelija ul.7-mi Noemvri br.50, 1480 Gevgelija, North Macedonia Αρμόδιος: Zlatko Zumrov E-mail: komunalec.javninabavki@komunalecgevgelija.mk Telephone: +389 34212808 Web: http://www.komunalecgevgelija.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277916-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών σε κρατικούς δρόμους
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/07/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia E-mail: zaklinab@roads.org.mk Telephone: +389 23118044 Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275108-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Φορτηγά οχήματα
Αναθέτουσα Αρχή:JP Ulici i patishta-Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Ulici i patishta-Skopje st.Kole Nedelkovski no.38, 1000 Skopje, North Macedonia Αρμόδιος: Dejan Tasev
E-mail: dejan.tasev@uip.gov.mk Telephone: +389 23162317
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272541-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος βιομετρικής ταυτοποίησης ψηφοφόρων
Αναθέτουσα Αρχή:State Election Comission
Προθεσμία υποβολής προσφορών:21/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:State Election Comission SV. Kiril i Metodij 54, Skopje 1000, North Macedonia E-mail: vvasiljevski@sec.mk Telephone: +389 23244733 Web: https://www.sec.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272540-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Ο Δήμος του Knic άνοιξε το διαγωνισμό για την προετοιμασία των αστικών σχεδίων για την κατασκευή τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Η εκτιμώμενη αξία των δημοσίων συμβάσεων ανέρχεται σε 750.000 RSD(δηναρίων).
Σύμφωνα με την τεκμηρίωση του διαγωνισμού, οι οικισμοί των Knic, Gruza και Topnica είναι μικρές πόλεις διάσπαρτου τύπου με πυκνή διαμορφωμένη κεντρική ζώνη, κυρίως δίπλα στον κεντρικό δρόμο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα ο κεντρικός δρόμος μέσω του οικισμού. Αυτοί οι οικισμοί δεν έχουν λύσει το ζήτημα της αποστράγγισης και του φιλτραρίσματος των λυμάτων, επομένως η προετοιμασία του πολεοδομικού σχεδιασμού και η τεχνική τεκμηρίωση για την κατασκευή τους γίνεται προς το σκοπό αυτό.
Η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Knic 3 θα λύσει τη συλλογή και την επεξεργασία λυμάτων στο Knic στο μέρος όπου το σύστημα αποχέτευσης δεν μπορεί να συνδεθεί με την κύρια εγκατάσταση φιλτραρίσματος.
Η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Knic 4 θα λύσει τη συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σε Gruza σε τμήματα των οικισμών Grabovica, Lipnica και Cestin, ενώ η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Knic 5 θα λύσει τη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων για τους οικισμούς Toponica και Kusovac.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 8 Ιουνίου 2021.
WEBSITE : www.knic.rs
Email:opstina@knic.rs

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Ανώτατο Δικαστήριο – Δικαστική Υπηρεσία Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια – Αγορά Νομικών Βιβλίων – Νομικών Σειρών για τη βιβλιοθήκη του Ανώτατου Δικαστηρίου και τις βιβλιοθήκες των Επαρχιακών Δικαστηρίων για το έτος 2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια – Αγορά Νομικών Βιβλίων – Νομικών Σειρών για τη βιβλιοθήκη του Ανώτατου Δικαστηρίου και τις βιβλιοθήκες των Επαρχιακών Δικαστηρίων για το έτος 2021
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :22100000-Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
22000000-Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα
22200000-Εφημερίδες, περιοδικές εκδόσεις και περιοδικά
22110000-Τυπωμένα βιβλία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 76.300
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:18/06/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):08/06/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 18/06/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:Αγορά λειτουργικών συστημάτων, λογισμικών και αδειών χρήσης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΔΣΜΚ5-2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια αδειών χρήσης λειτουργικών συστημάτων, λογισμικών και άλλων αδειών χρήσης.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):54.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:30/06/2021 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/06/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/06/2021 12:15
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Κέντρο Ψυχικής Υγείας στη Λευκωσία (Α΄ Φάση) (Α/7/2021(Ε))
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Α/7/2021(Ε)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Κέντρο Ψυχικής Υγείας στη Λευκωσία (Α΄ Φάση), που εντάσσεται στις κατηγορίες 45000000, 71200000, 71300000, 71500000 κατά CPV
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
71200000-Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71500000-Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):8.700.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/09/2021 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):23/07/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:03/09/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Στροβόλου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΠΡΕΜΙΞ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:11/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 11/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΠΡΕΜΙΞ)
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :44000000-Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές)
44100000-Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη
44113000-Υλικά κατασκευής οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/06/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):03/06/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/06/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας (εξετάσεις μοριακού ελέγχου και εξοπλισμού ΝΑΤ)
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Health
Προθεσμία υποβολής προσφορών:11/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Health
50 divizija No 6,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: / E-mail :ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mk
Web: www.moh.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237025-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή νέου δρόμου 6 από την GUP Gevgelija – πρώτη φάση
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Gevgelija
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Gevgelija
Dimitar Vlahov Str no.4, 1480 Gevgelija, North Macedonia
Υπεύθυνος: Mitko Dojcinov Τηλ.: +389 34213843
E-mail : javninabavki_gevgelija@t.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82a4181f-7af7-4d23-8b2e-cf3fce028d69/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια αλυσοπρίονων, χλοοκοπτικών, κλπ
Αναθέτουσα Αρχή:PE Parks and Greenery – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:PE Parks and Greenery – Skopje
Ilindenska no.104,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Ubavica Ignatovska Τηλ.: +389 02 3070112/
E-mail : u.ignatovska@parkovi.com.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/455a2f98-9575-47c5-afe5-6dd51c03fda9/1

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή του δρόμου «St.Kliment Ohridski» στη Γευγελή (επέκταση της λεωφόρου) – Πρώτη φάση
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Gevgelija
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Gevgelija
Dimitar Vlahov no.4, 1480 Gevgelija, North Macedonia
Υπεύθυνος: Mitko Dojcinov Τηλ.: +389 34213843
E-mail : javninabavki_gevgelija@t.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4223609c-69d4-48e0-8aa7-34cf9d020b9c/1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες απολύμανσης και απεντόμωσης
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communications
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communications
Crvena Skopska Opstina Str. no.4, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Maja Pavlovska Τηλ.: +389 3 145 530
E-mail : maja.pavlovska@mtc.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/65c6031e-7194-4c3d-896b-edd516e830de/1

***********************

 

ΤΙΤΛΟΣ:Διαγωνισμός για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Οικολογικής Κηπουρικής 2021 (European Award for Ecological Gardening 2021)
Χώρα αναφοράς:ΑΥΣΤΡΙΑ
Διαγωνισμός για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Οικολογικής Κηπουρικής 2021 (European Award for Ecological Gardening 2021)
Το εν λόγω βραβείο απονέμεται σε υψηλού επιπέδου έργων και επιτευγμάτων που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία είναι βασισμένα στην οικολογική κηπουρική.
Το βραβείο απευθύνεται σε κηπουρούς, σχεδιαστές, δήμους και τοπικές κοινότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συλλόγους από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Ειδικότερα, απονέμονται τρία βραβεία :
Κατηγορία 1: Για την Προώθηση της βιοποικιλότητας σε κήπους και καταπράσινες περιοχές
Κατηγορία 2: Για κήπους ’φιλικούς΄ προς το κλίμα, χώρους πρασίνου και κτήρια με πρασινάδα
Κατηγορία 3: Κήπους για την υγεία, την φροντίδα και τη θεραπεία.
Η παραπάνω πρωτοβουλία ‘Natur in Garten’, παρουσιάστηκε από το Ομοσπονδιακό κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας και της ‘ European Garden Association’ (www.naturimgarten.at/award)
Υποψήφιες προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31.5.2021 ενώ η τελετή απονομή βραβείων θα πραγματοποιηθεί στο Mainau της Γερμανίας, στις 6 Οκτωβρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες ως προς την αποστολή των προτάσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα κριτήρια για κάθε κατηγορία, καθώς και πλήθος άλλων σχετικών πληροφοριών όπως παλαιότερες βραβεύσεις, μπορούν να αναζητηθούν σε ιστότοπο :
https://www.naturimgarten.at/files/content/5.%20INTERNATIONALE%20AKTIVIT%C3%84TEN/5.1%20European%20Award%20for%20Ecological%20Gardening/2021/20200908_Teilnahmebedingungen_EN.pdf
Τέλος, σημειώνεται ότι κάθε βραβείο συνοδεύεται με το ποσό των 1.000 ευρώ.

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior Affairs
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior Affairs
Dimce Mircev Str. no9,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /Τηλ.: / E-mail : ace_ivanovski@moi.gov.mk
Web: www.mvr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237028-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας (εξετάσεις μοριακού ελέγχου και εξοπλισμού ΝΑΤ)
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Health
Προθεσμία υποβολής προσφορών:11/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Health
50 divizija No 6,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /Τηλ.: / E-mail :ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mk
Web: www.moh.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237025-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας (μεθαδόνη και βουπρενορφίνη για τη θεραπεία υποκατάστασης για εξάρτηση από οπιοειδή φάρμακα)
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Health
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Health 50 divizija No 6,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /Τηλ.: / E-mail :ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mk
Web: www.moh.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237024-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια υγρών καυσίμων
Αναθέτουσα Αρχή:Joint stock company for construction and management of residential space and business space of importance – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:26/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Joint stock company for construction and management of residential space and business space of importance– Skopje
Orce Nikolov Str no.138,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Gjorgji Bundalevski
Τηλ.: +389 78486905 E-mail : gorgi.bundalevski@adsdp.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2bca8fb2-5a86-4d78-abf4-66be40df5a24/14

***********************

Αντικείμενο: Αναψυκτικά
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών:31/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence
Orce Nikolov 116,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Nenad Inadeski
Τηλ.: +389 2328-3217 E-mail : nenad.inadeski@morm.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/581c5e78-45a4-44e3-a1b6-200a70021d4d/14

***********************

Αντικείμενο: Ατομικός εξοπλισμός
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών:04/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence
Orce Nikolov 116,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Mitre Todorov
Τηλ.: +389 23283057 E-mail : mitre.todorov@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234401-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβάλλοντος
Αναθέτουσα Αρχή:Makedonijapat
Προθεσμία υποβολής προσφορών:29/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Makedonijapat
Dame Gruev Str., No 14,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /Τηλ.: +389 23138724 E-mail : contact@makedonijapat.com.mk
Web: http://www.makedonijapat.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234398-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες εκχιονισμού
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior Affairs
Προθεσμία υποβολής προσφορών:04/06/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior Affairs
Dame Gruev Str., No 14,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: / E-mail : aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234397-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων
Αναθέτουσα Αρχή:City of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:25/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:City of Skopje
Bul.Ilinden 82,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Bojan Saveski
Τηλ.: +389 23297222 E-mail : javni.nabavki@skopje.gov.mk
Web: http://www.skopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5200318e-39c8-46ed-b8a3-2efb71d9c313/14

***********************

Αντικείμενο: Χημικές ουσίες
Αναθέτουσα Αρχή:PHI Clinical Hospital Bitola
Προθεσμία υποβολής προσφορών:31/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI Clinical Hospital Bitola
Partizanska Str nn,7000 Bitola, North Macedonia
Υπεύθυνος: Sonja Cuinovska
Τηλ.: +389 47 251 211
E-mail : bolnica.bitola@gmail.com
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0ebf7f2e-c7f2-4f93-94c2-7762f43cbdb4/14

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 624 111.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Kompleksen onkologichen tsentar — Ruse“ EOOD» (Συγκρότημα Ογκολογικού Κέντρου-Ruse) 117527022
Δ/νση: ul. „Nezavisimost“ No. 2, Ruse 7002, Bulgaria
Web: https://kocruse.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ventsislava Apostolova
Τηλέφωνο: +359 82819928
Φαξ: +359 82819961
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kocruse@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/18122
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/132524
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:27/05/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/132524
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 2 350 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Universitetska spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po ortopediya „Prof. Boycho Boychev“ EAD» (Πανεπιστημιακό Ειδικό Νοσοκομείο Ορθοπεδικής ) 831900201
Δ/νση: bul. „Nikola Petkov“ No. 56, Sofia1614, Bulgaria
Web: https://usbalortho.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Valentin Nikolov Angelov
Τηλέφωνο: +359 28181750
Φαξ: +359 29555312
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office@usbalortho.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/26152
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/133758
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:28/05/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/133758
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 367 588.00
ΦΟΡΕΑΣ:Samokov“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο – Samokov) 000770086
Δ/νση: ul. „Makedoniya“ No. 49, Samokov 2000, Bulgaria
Web: http://www.mbal-samokov.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Valentina Georgieva Zafirova
Τηλέφωνο: +359 72289288
Φαξ: +359 72266068
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal_samokov@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/20764
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/131014
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:31/05/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/131014
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ατομικής περιποίησης»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 425 268.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Meditsinski universitet — Varna „Prof. d-r Paraskev Iv. Stoyanov» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο – Varna “Prof. dr Paraskev Iv. Syoyanov) 000083633
Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna 9002, Bulgaria
Web: www.mu-varna.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Svetlana Lyubcheva Stoycheva
Τηλέφωνο: +359 52677091
Φαξ: +359 52643116
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  svetlana.stoycheva@mu-varna.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/18416
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/133127
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:31/05/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/133127
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων της Κατηγορίας των Αναλόγων GLP-1
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.53/2021-ΟΑΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.54
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων της Κατηγορίας των Αναλόγων GLP-1
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 662.300
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/06/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/06/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/06/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου
Τίτλος: Προσφορά για την Προμήθεια και παράδοση ρολογιού εξωτερικού τύπου στην πλατεία για το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:7/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Προμήθεια και παράδοση ρολογιού εξωτερικού τύπου στην πλατεία για το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου. Προϋπολογισμός Σύμβασης Οκτώ Χιλιάδες (8.000,00) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Τόπος υποβολής Προσφορών Κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής που βρίσκεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κιτίου στην Λεωφόρο Αγγελόκτιστης αρ.12. Προθεσμία υποβολής Προσφορών έως 04/06/2021 και ώρα 12:00 Προθεσμία υποβολής Eρωτήσεων έως 28/05/2021 και ώρα 12:00 Απαντήσεις από Αναθέτουσα Αρχή έως 31/05/2021 και ώρα 12:00 Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :18521000-Ρολόγια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):8.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:04/06/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/05/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/06/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Λογισμικού Συστήματος Payroll για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥπΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ 113/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών Λογισμικού Συστήματος Payroll για κάλυψη των αναγκών του ΟΚΥπΥ Γ.Τ 113/21
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72200000-Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών
72100000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής
72220000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 210.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/05/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):17/05/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/05/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος:ΤΔ 37/2021 Η προμήθεια 1238 υποκαμίσων και 1460 Polar-Fleece για το προσωπικό του Τμήματος Δασών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΤΔ 37/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΤΔ 37/2021 Η προμήθεια 1238 περίπου υποκαμίσων και 1460 περίπου Polar-Fleece για το προσωπικό του Τμήματος Δασών που εντάσσεται στις κατηγορίες, 18230000-0
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 18230000-Διάφορα είδη ρουχισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):36.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:05/05/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):22/04/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:05/05/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Ανέγερση Πολυκέντρου Νεότητας στην Κοινότητα Αγίας Άννας της Επαρχίας Λάρνακας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:02/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η σνέγερση Πολυκέντρου Νεότητας στην Κοινότητα Αγίας Άννας της Επαρχίας Λάρνακας
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):111.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:13/05/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/04/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:13/05/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STAINLESS STEEL ΚΑΛΑΘΙΩΝ, ΚΟΥΒΑΔΩΝ, ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Γ.Τ.14/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STAINLESS STEEL ΚΑΛΑΘΙΩΝ, ΚΟΥΒΑΔΩΝ, ΥΠΟΠΟΔΙΩΝ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΤΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:14/05/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):23/04/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:14/05/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων:9

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:Δ.Ο 2/2021 Αλεξισφαιρα Γιλεκα Τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικά Πλαίσια
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Δ.Ο 2/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Δ.Ο 2/2021 Αλεξισφαιρα Γιλεκα Τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικά Πλαίσια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Είδος Α: Σαράντα (40) Αλεξίσφαιρα Γιλέκα Τακτικών Ομάδων, με δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων μέχρι δέκα (+25 τοις εκατό), Είδος Β: Ογδόντα (80) Βαλλιστικά Πλαίσια Επιπέδου III(3) ICW ή SA (STAND ALONE με δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων μέχρι είκοσι (+25 τοις εκατό), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Είδος Α: Είκοσι (20) Βαλλιστικά Πλαίσια Επιπέδου ΙV(4) SA (STAND ALONE) με δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων μέχρι τέσσερα (+25 τοις εκατό),
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :35815100-Αλεξίσφαιρα γιλέκα
35820000-Εξοπλισμός υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):60.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:11/05/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):27/04/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/05/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Είδος Α: Σαράντα (40) Αλεξίσφαιρα Γιλέκα Τακτικών Ομάδων, με δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων μέχρι δέκα (+25%), Είδος Β: Ογδόντα (80) Βαλλιστικά Πλαίσια Επιπέδου III(3) ICW ή SA (STAND ALONE με δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων μέχρι είκοσι (+25%)
Όνομα τμήματος(2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 Είδος Α: Είκοσι (20) Βαλλιστικά Πλαίσια Επιπέδου ΙV(4) SA (STAND ALONE) με δικαίωμα αύξησης των ποσοτήτων μέχρι τέσσερα (+25%)

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Αναθέτουσα Αρχή:University Clinic for infectious diseases and febrilе conditions – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:29/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:University Clinic for infectious diseases and febrilе conditions – Skopje
Majka Tereza Str No.17,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: / E-mail : infektivnaklinika@yahoo.com
Web: http://www.bjn.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177115-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Φαρμακευτικά προϊόντα
Αναθέτουσα Αρχή:University Clinic for infectious diseases and febrilе conditions – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:04/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:University Clinic for infectious diseases and febrilе conditions – Skopje
Majka Tereza Str No.17,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: / E-mail : infektivnaklinika@yahoo.com
Web: http://www.bjn.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177119-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας
Αναθέτουσα Αρχή:Protection and Rescue Directorate of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:04/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Protection and Rescue Directorate of the Republic of North Macedonia
Vasko Karangeleski Str No.8,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Despina Makarovska
Τηλ.: +389 22433384 E-mail : despina.makarovska@dzs.gov.mk
Web: https://dzs.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177118-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Information Society and Administration
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Information Society and Administration
Blvd “Sv. Kiril i Metodij” no54, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Dejan Nikolovski
Τηλ.: +389 23200947 E-mail : dejan.nikolovski@mioa.gov.mk
Web: http://misa.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177123-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Sopishte
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Sopishte
Sopishte Str 2, No 2, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: +389 22785103 E-mail : info@opstinasopiste.gov.mk
Web: http://opstinasopiste.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177127-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή σταθμού άντλησης νερού στο χωριό Shum, στον Δήμο Struga
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communications
Προθεσμία υποβολής προσφορών:26/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communications
Crvena Skopska Opstina Str no.4, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Gjunul Sali
Τηλ.: +389 23145451 E-mail : gunul.sali@mtc.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/060fff6a-f849-4d3f-ae84-d8fd81af366b/14

***********************

Αντικείμενο: Αλεξίσφαιρα γιλέκα
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence
Orce Nikolov Str. no.116, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: +389 23283057 E-mail : mitre.todorov@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140036-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ηλεκτρική ενέργεια
Αναθέτουσα Αρχή:JP Vodovod i Kanalizacija Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Vodovod i Kanalizacija Skopje
Lazar Licenoski Str no.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Luiza Nakova
Τηλ.: +389 23073010 E-mail : luiza.nakova@vodovod-skopje.com.mk
Web: https://vodovod-skopje.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140035-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Πλάκες, φύλλα και ταινίες σχετικά με κατασκευαστικά υλικά
Αναθέτουσα Αρχή:Public Enterprise for maintenance and protection of highways and regional roads – Skopje c.o.
Προθεσμία υποβολής προσφορών:04/05/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Enterprise for maintenance and protection of highways and regional roads – Skopje c.o.
Dame Gruev Str no.14, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: +389 23138724 E-mail : contact@makedonijapat.com.mk
Web: http://www.makedonijapat.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140027-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Προϊόντα ζωικής προέλευσης, κρέας και προϊόντα κρέατος
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Dimce Mircev no.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Hajdi Cvetkovska
Τηλ.: / E-mail : hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk
Web: www.mvr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?

***********************

Αντικείμενο: Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Dimce Mircev no.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Hajdi Cvetkovska
Τηλ.: / E-mail : hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk
Web: www.mvr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140024-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Έτοιμα φαγητά
Αναθέτουσα Αρχή:Public Institution: Inter-municipal Social Work Centre of the city of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:12/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Institution: Inter-municipal Social Work Centre of the city of Skopje
Nikola Vapcarov St., No. 11, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Ivica Vasilev
Τηλ.: +389 76423117 E-mail : ivicavasilev@yahoo.com
Web: www.jumcsrskopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140023-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικά αναλώσιμα (υλικά αγγειογραφίας)
Αναθέτουσα Αρχή:PHI Clinical Hospital Shtip
Προθεσμία υποβολής προσφορών:12/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI Clinical Hospital Shtip
Ljuben Ivanov Str no.25, 2000 Shtip, North Macedonia
Υπεύθυνος: Aleksandar Mishev
Τηλ.: +389 78393936 E-mail : aleksandar.misev@yahoo.com
Web: https://e-nabavki.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140022-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ηλεκτρική ενέργεια
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Kisela Voda
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Kisela Voda
Petar Deljan Str. No 47, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Borche Lazarevski
Τηλ.: +389 22785417 E-mail : javninabavki@kiselavoda.gov.mk
Web: www.kiselavoda.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140021-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ζωοτροφές
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/04/2021
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia
Dimce Mircev no.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Hajdi Cvetkovska
Τηλ.: / E-mail : hajdi_cvetkovska@moi.gov.mk
Web: www.mvr.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140019-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Διασωστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.10/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Διασωστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
33100000-Ιατρικές συσκευές
35000000-Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
35100000-Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):31.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/04/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/03/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/04/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων:4

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:13.25.08.2021.4
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων για το Γενικό Χημείο του Κράτους
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):65.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/04/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 24/03/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/04/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος:Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη βελτίωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/48/2020/Υ(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΚΠΣ/48/2020/Υ(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Το αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας βρίσκεται στη περιοχή Μακένζυ, στη δυτική πλευρά του κόλπου της Λάρνακας και βόρεια του αεροδρομίου Λάρνακας. Η μελέτη έχει ως κύριο στόχο να καθοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας ώστε να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τα αλιευτικά και άλλα σκάφη που το χρησιμοποιούν και να παρέχει τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης του αλιευτικού.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :71322000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
71313400-Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα
71351000-Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών
71354500-Υπηρεσίες θαλάσσιων μελετών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/04/2021 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):02/04/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:16/04/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
Τίτλος: Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια: 120 ομπρελών θαλάσσης, για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 4/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια: 120 ομπρελών θαλάσσης, για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :39000000-Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/03/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):15/03/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Μετεωρολογικών Μπαλονιών και Αλεξιπτώτων, (Μετ. 2021/02)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Μετ.2021/02
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Μετεωρολογικών Μπαλονιών και Αλεξιπτώτων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :38124000-Συσκευές ραδιοβόλησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):15.330
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:09/04/2021 23:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):26/03/2021 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:12/04/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Όνομα τμήματος(1): Μετεωρολογικά Μπαλόνια 350 γρ
Όνομα τμήματος(2): Μετεωρολογικά Μπαλόνια 30 γρ.
Όνομα τμήματος(3):Αλεξίπτωτα

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 773 176.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Meditsinski universitet — Plovdiv» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Plovdiv) 000455471
Δ/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A, Plovdiv 4000, Bulgaria
Web: http://mu-plovdiv.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Slavova
Τηλέφωνο: +359 32200513
Φαξ: +359 32200531
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: elena.slavova@mu-plovdiv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://app.eop.bg/buyer/26851
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/109495
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:05/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/109495
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN  409 126.05
ΦΟΡΕΑΣ:«Vtora mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Sofia“ EAD» ( Β΄ Γενικό Νοσοκομείο-Sofia) 000689022
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 120, Sofia 1202, Bulgaria
Web: https://www.vtorambal.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Blagovesta Velidolska
Τηλέφωνο: +359 29158336
Φαξ: –
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: b.velidolska-zop@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/27396
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/111676
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:05/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/111676
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια γραφικής ύλης »
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 200 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:« Meditsinski universitet » (Ιατρικό Πανεπιστήμιο) 000405689
Δ/νση: ul ul. „Kliment Ohridski“ No. 1, Pleven 5800, Bulgaria
Web: www.mu-pleven.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Biserka Todorova Ilieva Τηλέφωνο: +359 64884264
Φαξ: +359 64827008
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop@mu-pleven.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://app.eop.bg/buyer/26362
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/114650
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:05/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/114650
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 466 530.48
ΦΟΡΕΑΣ:« Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Bratan Shukerov“ AD »
(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Bratan Shukerov“) 120503871
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 2, Smolyan 4700, Bulgaria
Web: https://mbalsmolyan.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Nedyalka Atanasova Staevska
Τηλέφωνο: +359 30162666
Φαξ: +359 30162549
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbalsm_staevska@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://app.eop.bg/buyer/18549
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/115452
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:06/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/115452
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 346 261.49
ΦΟΡΕΑΣ:«Kompleksen onkologichen tsentar — Shumen EOOD»
(Συγκρότημα Ογκολογικού Κέντρου-Shumen) 000410056
Δ/νση: ul. „Vasil Aprilov“ No. 63, Shumen 9700, Bulgaria
Web: http://www.oncocenter.org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Veselina Margitova Tsaneva
Τηλέφωνο: -+359 886864828
Φαξ: –
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  veselina_caneva@oncocenter.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://app.eop.bg/buyer/28462
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/115121
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:07/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/115121
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια διαφόρων φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 224 979.09
ΦΟΡΕΑΣ:« Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Burgas“ AD “ EOOD»
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο-Burgas) 102274111
Δ/νση: ul. „Stefan Stambolov“ No. 73, Burgas 8000, Bulgaria
Web: http://www.mbalburgas.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Irena Petkova
Τηλέφωνο: +359 879358008
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.petkova@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/12780
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/111157
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:08/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/111157
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

 

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 742 505.39
ΦΟΡΕΑΣ:«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Bratan Shukerov“ AD»
(Γενικό Νοσοκομείο “D-r Bratan Shukerov”) 120503871
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 2, Smolyan 4700, Bulgaria
Web: https://mbalsmolyan.com/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Nedyalka Atanasova Staevska
Τηλέφωνο: +359 30162666
Φαξ: +359 30162549
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalsm_staevska@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/18549
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/115457
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:09/04/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/115457
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Κύπρου
Τίτλος:ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/2020).
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:26/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ (ΤΥ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΘΠΠ) ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΦΑΛΩΝ, ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/2020).
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45240000-Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
45260000-Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης
14000000-Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):183.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 20/04/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 08/04/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:20/04/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Σ.Υ.20/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.20/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Σ.Υ.20/20
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):319.559,5
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:27/04/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):13/04/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:27/04/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων:53

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Διασωστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.10/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Διασωστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
33100000-Ιατρικές συσκευές
35000000-Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός
35100000-Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):31.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/04/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/03/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/04/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων:4

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:13.25.08.2021.4
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων για το Γενικό Χημείο του Κράτους
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):65.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/04/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 24/03/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/04/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος:Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη βελτίωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου Λάρνακας, Αρ. Διαγωνισμού: ΚΠΣ/48/2020/Υ(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΚΠΣ/48/2020/Υ(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Το αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας βρίσκεται στη περιοχή Μακένζυ, στη δυτική πλευρά του κόλπου της Λάρνακας και βόρεια του αεροδρομίου Λάρνακας. Η μελέτη έχει ως κύριο στόχο να καθοριστούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας ώστε να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τα αλιευτικά και άλλα σκάφη που το χρησιμοποιούν και να παρέχει τις απαραίτητες ασφαλείς συνθήκες χρήσης του αλιευτικού.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :71322000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για την κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
71313400-Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευαστικά έργα
71351000-Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών
71354500-Υπηρεσίες θαλάσσιων μελετών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/04/2021 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):02/04/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:16/04/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
Τίτλος: Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια: 120 ομπρελών θαλάσσης, για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 4/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια: 120 ομπρελών θαλάσσης, για τις ανάγκες του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :39000000-Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/03/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):15/03/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Μετεωρολογικών Μπαλονιών και Αλεξιπτώτων, (Μετ. 2021/02)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Μετ.2021/02
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Μετεωρολογικών Μπαλονιών και Αλεξιπτώτων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :38124000-Συσκευές ραδιοβόλησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):15.330
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:09/04/2021 23:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):26/03/2021 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:12/04/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Όνομα τμήματος(1): Μετεωρολογικά Μπαλόνια 350 γρ
Όνομα τμήματος(2): Μετεωρολογικά Μπαλόνια 30 γρ.
Όνομα τμήματος(3):Αλεξίπτωτα

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια καλλωπιστικών φυτών διακοσμητικών θάμνων και μεγάλων φυλλοβόλων και κωνοφόρων δέντρων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 230 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Obshtina Kazanlak» (Δήμος Kazanlak) 000817778
Δ/νση: bul. „Rozova dolina“ No. 6, Kazanlak 6100, Bulgaria
Web: https://www.kazanlak.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava Plamenova Tineva
Τηλέφωνο: –
Φαξ: –
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d.tineva@kazanlak.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/2394
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/113641
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:25/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/113641
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 429 800.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Meditsinski institut na MVR » (Ιατρικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εσωτερικών) 129007218
Δ/νση: bul. „Gen. M. Skobelev“ No. 79, Sofia 1606, Bulgaria
Web: https://www.mvr.bg/mi
Αρμόδιος για πληροφορίες: Zlatan Rumenov Momchilov
Τηλέφωνο: +359 29821548
Φαξ: +359 29821329
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Zmomchilov@mvr.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/21485
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/113105
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:26/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/113105
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 2 448 686.60
ΦΟΡΕΑΣ:« Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Anna“ — Sofia“ AD » (Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Anna“ — Sofia“ AD ) 130367715
Δ/νση: ul. „Dimitar Mollov“ No. 1, Sofia 1750, Bulgaria
Web: http://www.sveta-anna.eu/bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Viktorov Avdzhiyski
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel.opd@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/2391
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/107603
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/113992
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 481 272.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD» (Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο) 121663601
Δ/νση: ul. „Konjovitsa“ No. 65, Sofia 1309, Bulgaria
Web: www.hearthospital.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Rositsa Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29217131
Φαξ: +359 29217142
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rdimitrova@hearthospital.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/2413
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/113992
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/113992
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών ιατρικού εξοπλισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 152 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Voennomeditsinska akademiya» (Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία) 129000273
Δ/νση: ul. „Georgi Sofiyski“ No. 3, Sofia 1606, Bulgaria
Web: www.vma.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Anna Ivanova Krasteva
Τηλέφωνο: –
Φαξ: –
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο:  anna.krasteva@vma.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/1271
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/113038
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/113038
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 298 560.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Anna“ — Sofia“ AD »
(Γενικό Νοσοκομείο “Sveti Anna” -Sofia) 130367715
Δ/νση: ul. „Dimitar Mollov“ No. 1, Sofia 1750, Bulgaria
Web: http://www.sveta-anna.eu/bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Viktorov Avdzhiyski
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  otdel.opd@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://app.eop.bg/buyer/2391
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/112047
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/112047
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 421 424.67
ΦΟΡΕΑΣ:«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD»
(Πανεπιστημιακό Γενικό -Plovdiv) 115532049
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 234, Plovdiv 4003, Bulgaria
Web: http://www.mbal.net/main.php?module= content&cnt_id=1
Αρμόδιος για πληροφορίες: Petya Yordanova Gavazova
Τηλέφωνο: +359 899309859
Φαξ: +359 32959221
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: p.gavazova@gmail.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/18188
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/104151
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:30/03/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/104151
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων Διαφόρων Θεραπευτικών Κατηγοριών, Φ.Υ.Υ.29/2021-ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.29/2021-ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.55
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων Διαφόρων Θεραπευτικών Κατηγοριών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33693000-Άλλα θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):101.464
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/03/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):12/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/03/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων:2

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – ΓΛ 3/2021
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΓΛ 3/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός με σκοπό την σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση, και συντήρηση Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με οθόνη 15,6″ όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
30237000-Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών
30232000-Περιφερειακός εξοπλισμός
30230000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30213000-Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30210000-Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):750.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:05/04/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):19/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:05/04/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τίτλος:COMPETITION FOR THE PROVISION OF SERVICES FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A CUSTOMIZED WEBSTORE
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:CYS/01/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:The provision of services for the design and implementation of a customized Webstore for the online purchase of the CYS’s products and services.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:09/04/2021 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):17/03/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/04/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος:Διαγωνισμός 45/2021 για την προμήθεια πλαστικών σκυβαλοδοχείων με κυρτό κάλυμμα 1100 λίτρων για κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λευκωσίας
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός 45/2021 για την προμήθεια πλαστικών σκυβαλοδοχείων με κυρτό κάλυμμα 1100 λίτρων για κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :44613000-Μεγάλοι κάδοι
44613600-Τροχοφόροι κάδοι
44613700-Απορριμματοφόροι κάδοι
44613800-Κάδοι αποβλήτων
44614000-Κάδος
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):15.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/03/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):09/03/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/03/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Water for injection 500ml, Φ.Υ.Υ.25/2021-ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.25/2021-ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.54
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια Water for injection 500ml
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33695000-Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):57.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:18/03/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 05/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 18/03/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για ανακατασκευή οδικού τμήματος Peshkëpi – είσοδος της πόλης Selenica.
Σας γνωρίζουμε ότι το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης/ADF ανακοίνωσε διαγωνισμό για κατάθεση προσφορών για την ανακατασκευή οδικού τμήματος από Peshkëpi έως την είσοδο της πόλης Selenica.
Ο προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να ανέλθει στα 750 εκατ. ΛΕΚ (περίπου €6 εκατ.), πλέον ΦΠΑ. Έπειτα από την επιλογή του αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης για το έργο αναμένεται η άμεση έναρξη των εργασιών και η ολοκλήρωση της κατασκευής του εντός 12 μηνών.
Η υποβολή προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2021, 11:00 π.μ..
Πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το διαγωνισμό είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της α/Υπηρεσίας Δημοσίων Διαγωνισμών, στον σύνδεσμο: http://www.app.gov.al/njoftimi-i-kontrat%C3%ABs-s%C3%AB-shpallur/ καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες με Reference Number REF-87554-02-18-2021.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 48/2021 Supply of Connector Boxes
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:48/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Supply of Connector Boxes
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31340000-Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):93.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:07/04/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):26/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:07/04/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την αγορά βοηθητικών επιθεμάτων επούλωσης πληγών για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων. Σ.Υ.11/21
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Ο.Κ.ΥΠ.Υ.13.25.005.048
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την αγορά βοηθητικών επιθεμάτων επούλωσης πληγών για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων. Σ.Υ.11/21
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000 CY0
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 322.095
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 06/04/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):22/03/2021 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:06/04/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 16

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Κτηνιατρικές Υπηρεσιες Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός με αρ. 1/2021 για την προμήθεια Μικροβιολογικών προϊόντων (υποστρωμάτων) για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός με αρ. 1/2021 για την προμήθεια Μικροβιολογικών προϊόντων (υποστρωμάτων) για τις ανάγκες των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24960000-Ποικίλα χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 49.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/03/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/03/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Ιδαλίου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.07/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:07/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.07/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45221111-Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 260.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/03/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 05/03/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:26/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λάρνακας
Τίτλος: Προμήθεια Αντανακλαστικής Θερμοπλαστικής Μπογιάς Σήμανσης Δρόμων (13/2021)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 13/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Ο Δήμος Λάρνακας ζητά προσφορές για την προμήθεια 14 τόνων άσπρης και 10 τόνων κίτρινης αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς σήμανσης δρόμων
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :24200000-Χρώματα και χρωστικές ουσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 21.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:08/03/2021 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):24/02/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 08/03/2021 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Αθηένου
Τίτλος: Προσφορά για την Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς και επανάχρηση της ως Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο, στην Αθηένου – Φάση Α
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΔΑ-5/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς και επανάχρηση της ως Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο, στην Αθηένου – Φάση Α
Τύπος Σύμβασης:Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.975.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:30/03/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/03/2021 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Αντικείμενο: Ανακαίνιση παιδικών πάρκων, μίνι αθλητικών παιδικών χαρών και δημόσιων χώρων και άλλων εγκαταστάσεων στον Δήμο Gazi Baba
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Gazi Baba
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Gazi Baba
Arhimedova Str. No. 2, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Sonja Manevska
Τηλ.: +389 23 225932 E-mail : javninabavki@gazibaba.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a287b7e-7fa8-4fd0-898b-be9396148da3/14

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή παιδικών χαρών και εγκατάσταση εξοπλισμού και αθλοπαιδιών στον Δήμο Gazi Baba
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Gazi Baba
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Gazi Baba
Arhimedova Str. No. 2, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Sonja Manevska
Τηλ.: +389 23 225932 E-mail : javninabavki@gazibaba.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c864a686-6eab-4554-9a8b-9ada3d82d763/14

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια επιχειρηματικών λύσεων λογισμικού και εφαρμογών λογισμικού για τον 2ο και 3ο πυλώνα της ασφάλισης συντάξεων και των υπηρεσιών συντήρησης
Αναθέτουσα Αρχή:Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance
Stiv Naumv Str. No100, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Dionis Stratrov
Τηλ.: +389 23 224229 E-mail : dionis.stratrov@mapas.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee77ed43-7156-436d-bd87-8689822191e3/14

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή υποδομής για παροχή νερού στον οικισμό Jakrenovo, στον Δήμο Krushevo – φάση 2
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communications
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communications
Dame Gruev Str. No 6, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Snezana Meshkova
Τηλ.: +389 23 145437 E-mail : snezana.meskova@mtc.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ee77ed43-7156-436d-bd87-8689822191e3/14

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
Αναθέτουσα Αρχή:Basic Court Gevgelija
Προθεσμία υποβολής προσφορών:02/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Basic Court Gevgelija
Dimitar Vlahov Str. No.2, 1480 Gevgelija, North Macedonia
Υπεύθυνος: Kristina Proeva
Τηλ.: +389 34212936 E-mail : proevakristina@yahoo.com
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b2501f81-1895-457e-a36b-b07b8c1a753e/14

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες προμήθειας προσωπικού γραφείου
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Karpos
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Karpos
Radika Str. No.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Milena Markovikj
Τηλ.: +38923079694 E-mail : milena.markovik@karpos.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75791-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Αποκατάσταση και ανακατασκευή πεζοδρομίων, μονοπατιών, δημόσιων χώρων και επιφανειών
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Centar
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Centar
Mihail Cokov Str. Nn,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Donka Stefanoska
Τηλ.: +389 3203692 E-mail : donka.stefanoska@centar.gov.mk
Web: /
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0bc38b96-2862-46cd-88a7-1cb2c20b5d6d/1

***********************

Αντικείμενο: Ζεστό νερό
Αναθέτουσα Αρχή:Distribucija na toplina Baklan Energy Dooel Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Distribucija na toplina Baklan Energy Dooel Skopje
1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: / E-mail : contact@beg-distribucija.com.mk
Web: www.beg-distribucija.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70542-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβάλλοντος
Αναθέτουσα Αρχή:Public enterprise for Road maintenance
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public enterprise for Road maintenance
Dame Gruev Str. No14, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: +389 23138724 E-mail : contact@.com.mk
Web: http://www..com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70546-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Καύσιμα
Αναθέτουσα Αρχή:Public enterprise for Road maintenance
Προθεσμία υποβολής προσφορών:02/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public enterprise for Road maintenance
Dame Gruev Str. No14, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: /
Τηλ.: +389 23138724 E-mail : contact@.com.mk
Web: http://www..com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70543-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

 

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή φράγματος αναχώματος με συνοδευτικές εγκαταστάσεις «Otinja» στο Stip
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communications
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communications
Ul.Dame Gruev n6,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Gjunul Sali
Τηλ.: +389 02 3145 451 E-mail: gunul.sali@mtc.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b095b4f7-a831-4d70-9f6a-0d9bc2057ed2/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια αγαθών για υδραυλικά και άλλα εξαρτήματα
Αναθέτουσα Αρχή:Public Enterprise for maintenance and protection of highways and regional roads – Skopje c.o.
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Enterprise for maintenance and protection of highways and regional roads – Skopje c.o.
Ul.Dame Gruev n14,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Goce Aleksovski
Τηλ.: +389 75 282 610 E-mail: slobodanal@yahoo.com
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2f435e55-a978-4c45-8ea5-ff9b85021464/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστών
Αναθέτουσα Αρχή:OFFICE FOR MANAGEMENT OF REGISTERS OF BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:OFFICE FOR MANAGEMENT OF REGISTERS OF BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS
Bul.Kiril i Metodij n.54,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Kristina Petrovska
Τηλ.: +389 2223787 E-mail: kristina.petrovska@uvmk.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c253b8f1-d105-4858-9847-690626f223ac/1

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή δημοτικού σχολείου «Μίλτο Γκούρα» – Crvevci – Δήμος Kicevo
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Kicevo
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Kicevo
Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Tel. +389.2.3129456
E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
Ul Boris Kidricn.1, 6250 Kicevo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Begzat Aliu
Τηλ.: +389 45 223 001 E-mail: b.aliu@yahoo.com
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0c259dd-31d3-4492-884a-5feb11463ae0/1

***********************

Αντικείμενο: Καύσιμα
Αναθέτουσα Αρχή:JP Komunalec — Kavadarci
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Komunalec — Kavadarci
Industriska bb, 1430 Kavadarci, North Macedonia
Υπεύθυνος: Nevenka Raleva
Τηλ.: +389 43410351 E-mail: nevenka.kav@gmail.com
Web: www.jpkomunalec.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26376-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο χωριό Lipkovo, μέρος του σκέλους 3 (από το J243 έως το τέλος) και Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο χωριό
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Lipkovo
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Lipkovo
Village of Lipkovo 1307,North Macedonia
Υπεύθυνος: Ваџид Аљија Vadzid Aljija
Τηλ.: +389 31463180 E-mail: vaxhidalija@komunaelikoves.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7875978c-8e24-4cdd-9a86-0d21936a4f17/1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Λιμένων Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός Πρ.2/2021:Παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας συλλογής αποβλήτων από το αγκυροβόλιο Μονής και μεταφορά τους στο λιμάνι Λεμεσού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Πρ.2/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας συλλογής στερεών αποβλήτων από τα πλοία που βρίσκονται στο χώρο του αγκυροβολίου Μονής και η μεταφορά και παράδοση τους στο λιμάνι Λεμεσού κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των πλοίων.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 108.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/03/2021 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/02/2021 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:05/03/2021 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός Αρ.13.25.002.21.02 για την Προμήθεια Πινάκων Διανομής, Φωτιστικών Σωμάτων και Ηλεκτρολογικών Εξαρτημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.002.21.02
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την προμήθεια πινάκων διανομής, φωτιστικών σωμάτων και άλλων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31210000-Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων
31220000-Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος
31300000-Μονωμένα σύρματα και καλώδια
31500000-Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 138.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:12/03/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/03/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/03/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 6
Όνομα τμήματος(1) Ομάδα Υλικών Α
Όνομα τμήματος(2) Ομάδα Υλικών Β
Όνομα τμήματος(3) Ομάδα Υλικών Γ
Όνομα τμήματος(4) Ομάδα Υλικών Δ
Όνομα τμήματος(5) Ομάδα Υλικών Ε
Όνομα τμήματος(6) Ομάδα Υλικών ΣΤ
Να υποβληθούν προσφορές για:Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 6
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Γεωργίας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την προμήθεια φύλλων πολυαιθυλενίου για την συσκευασία του ποντικοδολώματος
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΑΔ1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την προμήθεια φύλλων πολυαιθυλενίου για την συσκευασία του ποντικοδολώματος
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :24510000-Πολυμερή του αιθυλενίου σε πρωτογενείς μορφές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/02/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 10/02/2021 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:19/02/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Σιδηροδρομικός διάδρομος VIII Φάση II Κατασκευή σιδηροδρομικού διαδρόμου VIII, Beljakovce – τμήμα Kriva Palanka
Αναθέτουσα Αρχή:Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/03/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Enterprise for Railway Infrastructure Railways of Republic of North Macedonia Skopje
Υπεύθυνος:
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=14300269

***********************

Αντικείμενο: – Προμήθεια Μαζούτ M1
Αναθέτουσα Αρχή:PHI General Hospital Prilep
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI General Hospital Prilep
Ul.Trajko Tarcan nn, 7500 Prilep, North Macedonia
Υπεύθυνος: Dragan Spirkoski
Τηλ.: 075 259 159/ E-mail: dragan_dar@yahoo.com
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/13a81e93-343c-4c5f-874b-57ba6aacfb7a/1

 

***********************

 

Αντικείμενο: – Προμήθεια και μεταφορά οικοδομικών υλικών (τσιμέντο, άμμος, χαλίκι, πέτρα, σκυρόδεμα και ρυθμιστικό υλικό)
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Veles
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Veles
Ul.Panko Brashnar n.1, 1400 Veles, North Macedonia
Υπεύθυνος: Jadranka Mitevska
Τηλ.: 043232406 E-mail: jadranka.mitevska@veles.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8a65cd79-4591-48f3-9b87-c4966dfa9e58/14

***********************

Αντικείμενο: – Παροχή καυσίμων
Αναθέτουσα Αρχή:President of the Republic of North Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:President of the Republic of North Macedonia
Ul.aco Karamanovo n.33A, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Sasho Bilbilovski
Τηλ.: 023253124 E-mail: s.bilbilovski@president.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4a8c1a6d-5471-410e-8299-766ec7ff1876/14

 

***********************

Αντικείμενο: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior Affairs
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior Affairs
Dimce Mircev nn, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Aleksandar Anastasovski
Τηλ.: / E-mail: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34893-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Εξοπλισμός ψύξης και εξαερισμού
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Interior Affairs
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Interior Affairs
Dimce Mircev nn, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Aleksandar Anastasovski
Τηλ.: / E-mail: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34892-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ορθοπεδικά είδη
Αναθέτουσα Αρχή:PHI Clinical Hospital Tetovo
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI Clinical Hospital Tetovo
Memet Pash Derllan,1200 Tetovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Medi Muharemi
Τηλ.: +38 9044331810
E-mail: medcente@t-home.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34891-2021:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Λιμένων Κύπρου
Τίτλος: ΠΡ. 3/2021 – Κατασκευή ασφαλτοτάπητα για την αποκατάσταση καθιζήσεων του καταστρώματος του νέου κρηπιδώματος στο τερματικό της Eurogate, στο νέο Λιμάνι Λεμεσού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΠΡ. 3/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την αποκατάσταση της κλίσης του δαπέδου του νέου κρηπιδώματος 500μ. που βρίσκεται στο Τερματικό της EUROGATE στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού, με την τοποθέτηση εύκαμπτης ασφαλτικής στρώσης αφού προηγηθεί απόξεση και εκτράχυνση του υφιστάμενου σκυροδέματος. Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην Τρίτη Τάξη , όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45233120-Έργα οδοποιίας
45233140-Οδικά έργα
45233222-Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης
45243400-Εργασίες σταθεροποίησης ακτής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:19/02/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 05/02/2021 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:19/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για τη προμήθεια νεφροειδών δοχείων για covid-19
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΤ 2/21
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για τη προμήθεια νεφροειδών δοχείων για covid-19
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 49.140
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/02/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/01/2021 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/02/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας
Τίτλος:Διαγωνισμός αρ.1/2021 για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας στη Λεμεσό
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για την προκήρυξη διαγωνισμού κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στην Κοινότητα της Παλώδιας και η επίβλεψη της εκτέλεσης του κατασκευαστικού συμβολαίου μέχρι και την έκδοση τελικών λογαριασμών. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι πενήντα τρεις (53) μήνες.
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 71246000-Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα
71248000-Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση
71242000-Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών
71245000-Σχέδια έγκρισης, σχέδια εργασίας και προδιαγραφές
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71311000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71311300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή
71320000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71321100-Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών
71322200-Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71520000-Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
71521000-Υπηρεσίες επίβλεψης χώρου κατασκευών
71530000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών
71540000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευών
71541000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
71313000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής
71313410-Εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου για κατασκευαστικά έργα
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
71313440-Υπηρεσίες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) για κατασκευαστικά έργα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 384.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:08/03/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 22/02/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 08/03/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 494/2020 – Insurance Services for a Marine Cargo Open Cover Policy
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:494/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Insurance Services for a Marine Cargo Open Cover Policy for 24 months period from 4/5/2021 until 3/5/2023
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Οικονομικές Υπηρεσίες: (a) Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, (b) Τραπεζικές και Επενδυτικές Υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
66514000-Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίου και υπηρεσίες ασφάλισης σε σχέση με μεταφορές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 136.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/02/2021 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):24/01/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:04/02/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Propofol αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.81/2020 (ΟΚΥΠΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.02.10.75 αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.81/2020 (ΟΚΥΠΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την προμήθεια Propofol
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33661100-Αναισθητικά
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 91.260
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/01/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):11/01/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/01/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΚΣΧ/26(01)-2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Γενικά οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν την ετοιμασία ρυμοτομικού/ρυθμιστικού σχεδίου για τον δρόμο Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ στην Κοινότητα Χλώρακας, μήκους 2.270,00 μ περίπου με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση του.
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 10.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/02/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 25/01/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/02/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια φαρμάκων αντινεοπλασματικών και ανοσορρυθμιστικών, φαρμάκων συστηματικής χρήσης κατά των λοιμώξεων και εμβολίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 2 720 798.00
ΦΟΡΕΑΣ:« Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie po onkologiya „Sveti Mina“ EOOD »
(Ειδικό Ογκολογικό Νοσοκομείο „Sveti Mina“) 101533900
Δ/νση: ul. „Vasil Levski“ No. 62, Blagoevgrad 2700, Bulgaria
Web: http://www.sbalo-svetimina.com
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Antoaneta Milenkova
Τηλέφωνο: +359 879554253
Φαξ: +359 73832100
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: toniasenova@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/18369
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/99730
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:27/01/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/99730
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικού ρουχισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 180 600.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Stolichna obshtina» (Δήμος Σόφιας (Πρωτευούσης)) 000696327
Δ/νση: ul. „Moskovska“ No. 33, Sofia 1000, Bulgaria
Web: https://www.sofia.bg/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Veselina Mutafchiyska
Τηλέφωνο: +359 29377252
Φαξ: –
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: v.mutafchijska@sofia.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/1240
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/90889
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:28/01/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/90889
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια πετρελαϊκών προϊόντων και προϊόντων άνθρακα»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 299 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mrezhovi eksploatatsionen rayon Plovdiv»
(Διανομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας/Λειτουργία δικτύου περιοχής Plovdiv) 1752013040134
Δ/νση: ul. „Hristo G. Danov“ No. 37, Plovdiv 4000, Bulgaria
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Desislava Dimitrova Valchovska
Τηλέφωνο: +359 32606731
Φαξ: +359 32632493
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d01071973@abv.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/18213
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https://app.eop.bg/today/96720
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/01/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/96720
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

 

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια συσκευών κλιματισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 300 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Obshtina Varna» (Δήμος Varna) 000093442
Δ/νση: bul. „Osmi Primorski polk“ No. 43, Varna 9000, Bulgaria
Web: www.varna.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariela Cherkezova
Τηλέφωνο: +359 820830
Φαξ: +359 820846
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op@varna.bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/21637
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/101182
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/01/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/101182
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ:«Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 674 498.41
ΦΟΡΕΑΣ:«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Kanev“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Kanev”) 117505556
Δ/νση: ul. „Nezavisimost“ No. 2, Ruse 7002, Bulgaria
Web: http://umbal.ruse.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ivelina Georgieva Petrova
Τηλέφωνο: +359 82887329
Φαξ: +359 82887248
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: opkanev@hospitalruse.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/1097
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/101011
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:29/01/2021 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/101011
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος: UCY-2020-039-KIOS – Supply of equipment for Kios power system laboratory
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: UCY-2020-039-KIOS
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of equipment for Kios power system laboratory
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
31000000-Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός
31212000-Αποζεύκτες ισχύος
31161900-Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης
30237280-Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος
31212100-Αποζεύκτες ισχύος εναέριων γραμμών
31221100-Ηλεκτρονόμοι ισχύος
31220000-Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος
31600000-Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
65400000-Προμήθεια και διανομή άλλων πηγών ενέργειας
38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 78.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/02/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/01/2021 14:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 4

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ.17/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 700.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 29/01/2021 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/01/2021 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 29/01/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια μικρο-κλύσματος, Φ.Υ.Υ.77/2020-ΟΑΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.77/2020-ΟΑΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.48
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια μικρο-κλύσματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 262.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/01/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 14/01/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/01/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 430/2020 Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών (Πολιτικής Μηχανικής) για τον Έλεγχο/Αναβάθμιση της Στατικής και Αντισεισμικής Επάρκειας του Πενταόροφου Κτιρίου των Παλιών Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 430/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών (Πολιτικής Μηχανικής) για τον Έλεγχο/Αναβάθμιση της Στατικής και Αντισεισμικής Επάρκειας του Πενταόροφου Κτιρίου των Παλιών Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 71311100-Υπηρεσίες υποστήριξης για έργα πολιτικού μηχανικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 35.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/01/2021 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/01/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/01/2021 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************
Αντικείμενο:«Απομάκρυνση Στερεών Αποβλήτων, πλησίον του Σταθμού διαχείρισης αποβλήτων υδάτων στη Γευγελή»
Waste disposal site construction work
Αναθέτουσα Αρχή: Public Utility for Communal Works ‘Komunalec’
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/02/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας: Public Utility for Communal Works ‘Komunalec’
7mi Noemvri Str No5, 1480 Gevgelija, North Macedonia
Υπεύθυνος: Zlatko Zumrov
Τηλ.: +389 34212808 E-mail: omunalecgevgelija@yahoo.com
Web: https://komunalecgevgelija.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594784-2020:DATA:EN:HTML&tabId=1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένου Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 18/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Προμήθεια και Τεχνική Υποστήριξη Εξειδικευμένου Λογισμικού για Παρακολούθηση Διαφημιστικών Ανακοινώσεων από ΚΕΠΕΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 48482000-Πακέτα λογισμικού επιχειρηματικών πληροφοριών
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 132.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/01/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/01/2021 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/01/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: γ.τ. 47/20 Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων με την δωρεάν παροχή συνοδού εξοπλισμού για τη διενέργεια αναλύσεων αερίων αίματος για το Νοσοκομείο Τροόδους
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ. 47/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Γ.Τ. 47/20 Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων με την δωρεάν παροχή συνοδού εξοπλισμού για τη διενέργεια αναλύσεων αερίων αίματος για το Νοσοκομείο Τροόδους
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 12.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/01/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/12/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/01/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός για την προμήθεια εξεταστικών γαντιών για τις ανάγκεσ του ΟΚΥπΥ, Γ.Τ.75/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την προμήθεια εξεταστικών γαντιών για τισ ανάγκεσ του ΟΚΥπΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):210.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:30/12/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):21/12/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:30/12/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.78/2020 (ΟΑΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.101 Αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.78/2020 (ΟΑΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων κατά των Λοιμώξεων Συστηματικής Χρήσης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33651000-Φάρμακα κατά των λοιξώξεων συστηματικής χρήσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 128.950
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 07/01/2021 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/12/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 07/01/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 418/2020 – Supply of manhole covers and frames
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of manhole covers and frames
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :44423730-Πλαίσια φρεατίων επίσκεψης
44423740-Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:27/01/2021 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/01/2021 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 27/01/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων:3

**************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Recreatours a.d. Beograd
COUNTRY:ΣΕΡΒΙΑ
Το πρακτορείο Recreatours a.d. Beograd διαθέτει προς πώληση, το Ξενοδοχείο ‘Olga Dedijer’ στο Kopaonik, με ελάχιστη εκτιμώμενη αξία 2.150.000 ευρώ. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 3 Ιανουαρίου.
Η πρόσκληση υπογραμμίζει ότι οκτώ από τα δωμάτια στο ξενοδοχείο, ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά μπορείτε να βρείτε https://www.ekapija.com/en/tender/view?id=3105647

***********************

Αντικείμενο: Φαρμακευτικά είδη
Αναθέτουσα Αρχή:University Surgery Clinic St Naum Ohridski Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:04/01/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:University Surgery Clinic St Naum Ohridski Skopje 11 Oktomvri Str No53, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Τηλ.: E-mail: contact@gradskahirurgija.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605778-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο, άνθρακας και προϊόντα πετρελαίου
Αναθέτουσα Αρχή:Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/01/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Railways of Republic of North Macedonia Transport JSC Skopje
Bul 3-ta Makedonska Brigada No 66, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Suzana Paneva
Τηλ.: E-mail: suzanapaneva@mztransportad.com.mk
Web: www.mztransportad.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605780-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0

***********************

Αντικείμενο: Προϊόντα κρέατος
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/01/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence
Orce Nikolov Str No 116, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Savo Radoeski
Τηλ.: +389 23283045 E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605781-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Μεταλλικό νερό
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Tel. +389.2.3129456
E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
Προθεσμία υποβολής προσφορών:08/01/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence
Orce Nikolov Str No 116, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Savo Radoeski
Τηλ.: +389 23283045 E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605782-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Αναθέτουσα Αρχή:PHI City General Hospital 8 mi Septemvri – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/01/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI City General Hospital 8 mi Septemvri – Skopje Pariska Str nn, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Gjorgje Tosikj Τηλ.: 02/30 87 410 E-mail: tosic@bolnica.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b5d47d0-f32c-4f3e-b133-2b0efacde953/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια ειδών γραφείου
Αναθέτουσα Αρχή:JSC for construction and management of residential and commercial property significant to the country – Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/01/2021
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:JSC for construction and management of residential and commercial property significant to the country – Skopje Orce nikolov Str no138, 1000 Skopje,North Macedonia Υπεύθυνος: Gjorgji Bundalevski Τηλ.: 078486905 E-mail: gorgi.bundalevski@adsdp.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d6712c4c-eb15-4849-8d51-a76bfef32849/1

***********************

ΤΙΤΛΟΣ : «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 350 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Marina“ EAD»
( Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Marina“) 103562052
Δ/νση: bul. „Hristo Smirnenski“ No. 1, Varna 9010 Bulgaria
Web: https://www.svetamarina.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ivan Hristov Dipchikov
Τηλέφωνο: +359 52978678
Φαξ: +359 52978896
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ivandipchikov@svetamarina.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/1198
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/89221
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:04/01/2021- 20:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/89221
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ : «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 488 227.69
ΦΟΡΕΑΣ:«Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Tota Venkova“ AD»
(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Tota Venkova“) 107507217
Δ/νση: ul. „D-r Iliev Detskiya“ No. 1, Gabrovo 5300, Bulgaria
Web: http://www.mbalgabrovo.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Milena Nikolova Yordanova
Τηλέφωνο: +359 66800638
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: targovembalgabrovo@gmail.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://app.eop.bg/buyer/2378
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/89227
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:04/01/2021- 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://app.eop.bg/today/89227
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

ΤΙΤΛΟΣ : «Προμήθεια συσκευών οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 489 600.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveti Georgi“ EAD»
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveti Georgi“) 115576405
Δ/νση: bul. „Peshtersko shose“ No. 66, Plovdiv 4002, Bulgaria
Web: www.unihosp.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tencho Petkov Vasilev
Τηλέφωνο: +359 32602930
Φαξ: +359 32644058
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  unihosp@unihosp.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https://app.eop.bg/buyer/1273
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https://app.eop.bg/today/93190
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:04/01/2021-23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://app.eop.bg/today/93190
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης χώρων στάθμευσης
Αναθέτουσα Αρχή: JKP Komunalec – Sveti Nikole
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: JKP Komunalec – Sveti Nikole Karposeva Str n.82 , 2200 Sveti Nikole, North Macedonia
Υπεύθυνος: Darko Maksimov Τηλ.: +389 32443837 E-mail: jkpsvetinikole.nabavki@gmail.com Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f75f53ca-9aaa-41d0-b1e0-a2b4f04ec917/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια φορητών υπολογιστών(laptop)και διαδραστικού πίνακα(επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση)
Αναθέτουσα Αρχή:Primary school “ Vanco Prke” – Stip
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών :04/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Primary school “ Vanco Prke” – Shtip
Vasil Glavinov Str nn, 2000 Stip, North Macedonia
Υπεύθυνος: Jasminka Durdubakova
Τηλ.:+38932 380343
E-mail: jasminkad@yahoo.com
https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/95
182237-82ea-4721-beb3-7a406aa2a8fe/14

 

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες ασφαλείας
Αναθέτουσα Αρχή: Agency for Electronic Communications
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Agency for Electronic Communications Kej Dimitar Vlahov n.21, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Violeta Stjepovikj PopAceva Τηλ.: +3892 3289212 E-mail: violeta.popaceva@aec.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/55cb2a4d-80d9-4c95-aee6-feddd67c788a/1

***********************

Αντικείμενο: Λογισμικό συστήματος λαχειοφόρων αγορών (ενοικίαση)
Αναθέτουσα Αρχή: Joint stock company for organizing games of chance State Lottery of North Macedonia Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Joint stock company for organizing games of chance State Lottery of North Macedonia Skopje Bul Goce Delcev n.8, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Stance Mladenova Τηλ.: +38925511991 E-mail: stance.mladenova@loto.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8ac9028c-f775-4873-abfd-46b5f4c87fa2/1

 

***********************

Αντικείμενο: Συσκευή απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού
Αναθέτουσα Αρχή: University Institute of radiology Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: University Institute of radiology Skopje Belgradska Str nn, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Τηλ.: +389 23147734 E-mail: ukradiologija.nabavki@gmail.com Web: http://www.radiologija.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554867-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Σερβία – Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος της Σερβίας άνοιξε το διαγωνισμό για τον τεχνικό έλεγχο των έργων κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Η συμφωνία για την παροχή  τεχνικής τεκμηρίωσης για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με τη συνοδευτική υποδομή σε 8 δήμους (Apatin, Backa Palanka, Pecinci, Priboj, Boljevac, Babusnica, Bela Palanka και Lapovo) υπογράφηκε το 2019.
Η υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας βρίσκεται σε εξέλιξη και προετοιμάζονται έργα για την άδεια κατασκευής, οπότε είναι απαραίτητο να διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος πριν από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας κατασκευής.
Σημειώνεται ότι «σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια για αυτό το οικονομικό έτος», η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μόνο σε 4 δήμους – Apatin, Boljevac, Pecinci και Backa Palanka.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 9 Δεκεμβρίου.

***********************

Προκύρηξη ανάθεσης για το έργο κατασκευής εθνικής οδού Vozd Karadjordje – Συμβάσεις αξίας 200 εκατομμυρίων δηναρίων

Η δημόσια επιχείρηση “Δρόμοι της Σερβίας” κίνησαν τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων για την προετοιμασία του έργου με μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή της εθνικής οδού Vozd Karadjordje.
Ο νέος δρόμος θα πρέπει να συνδέει τους δήμους του Βελιγραδίου Sopot, Lazarevac και Mladenovac με την ανατολική Σερβία, και η εκτιμώμενη αξία της του έργου είναι 200 ??εκατομμύρια RSD χωρίς ΦΠΑ.
Ο δρόμος θα έχει μήκος 220 χιλιόμετρα και η κατασκευή θα χωριστεί σε πέντε τμήματα. Η νέα διαδρομή θα περάσει από τα εδάφη των δήμων Lazarevac, Sopot, Mladenovac, Arandjelovac, Topola, Raca, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac και Bor. Ο νέος δρόμος θα σχεδιαστεί για ταχύτητες 130 και 100 km / h.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 12 Ιανουαρίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και ενημέρωση για όλες τις προκυρήξεις οδοποιητικών έργων μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα:
https://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/procurements/works

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ30Β2/D.
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ 30Β2, με αριθμό ΔΙΔΜ/22/2019.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 173(Ι)/2011 – Άμυνας και Ασφάλειας (2009/81/EC Defence)
Διαδικασία: Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 19511000-Εσωτερικοί αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων και εσωτερικές λωρίδες προστασίας από καουτσούκ
34320000-Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34913000-Διάφορα ανταλλακτικά
35400000-Στρατιωτικά οχήματα και μέρη αυτών
35421000-Μηχανικά ανταλλακτικά για στρατιωτικά οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/01/2021 09:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/12/2020 23:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/01/2021 10:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΕΒΒΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.17/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΕΒΒΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):30.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 18/12/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/12/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/12/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος:Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ30Β2/D.
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Αρμάτων ΑΜΧ 30Β2, με αριθμό ΔΙΔΜ/22/2019.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 173(Ι)/2011 – Άμυνας και Ασφάλειας (2009/81/EC Defence)
Διαδικασία: Κλειστή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :19511000-Εσωτερικοί αεροθάλαμοι, πέλματα επισώτρων και εσωτερικές λωρίδες προστασίας από καουτσούκ
34320000-Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους
34913000-Διάφορα ανταλλακτικά
35400000-Στρατιωτικά οχήματα και μέρη αυτών
35421000-Μηχανικά ανταλλακτικά για στρατιωτικά οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/01/2021 09:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/12/2020 23:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/01/2021 10:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:«Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για μελέτη σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής Βιοτικού Πάρκου στην Κοινότητα Χοιροκοιτίας»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:2/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Ο διαγωνισμός αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για μελέτη σχεδιασμό και επίβλεψη κατασκευής Βιοτικού Πάρκου στην Κοινότητα Χοιροκοιτίας
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 71000000-Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):22.750
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:08/01/2021 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/12/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 08/01/2021 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Λεμεσού
Τίτλος: Προμήθεια ειδών ρουχισμού εργασίας και ειδών ατομικής προστασίας.(95/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:95/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια ειδών ρουχισμού εργασίας και ειδών ατομικής προστασίας.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :18100000-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
18130000-Ειδικός ρουχισμός εργασίας
18810000-Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων
18831000-Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη
35113400-Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 107.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:21/12/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):07/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων:3
Όνομα τμήματος(1): Υποδήματα ασφαλείας
Όνομα τμήματος(2): Ρουχισμός εργασίας
Όνομα τμήματος(3): Μέσα ατομικής προστασίας
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Στροβόλου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 49/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 49/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΩΓΜΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 42000000-Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων
42530000-Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας
42600000-Εργαλειομηχανές
42940000-Μηχανήματα για τη θερμική επεξεργασία υλικών
42900000-Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):14.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/12/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
Τίτλος:Ετοιμασία Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου και Εποπτείας Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής και Παροχή Υπηρεσίας Φιλοξενίας του Συστήματος και Δεδομένων σε Υπολογιστικό Νέφος
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 57Δ/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η ετοιμασία πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση αιτήσεων από Ιδιωτικές Σχολές Γυμναστικής για κατάταξη τους στο Μητρώο του ΚΟΑ και έκδοσης Άδειας Λειτουργίας και από Γυμναστές / Εκπαιδευτές για Κατάταξη στο Μητρώο του ΚΟΑ, καθώς και συστήματος διαχείρισης των Αιτήσεων, των Επισκέψεων / Επιθεωρήσεων και της λήψης νομικών μέτρων εναντίον των Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Κατηγορητήρια) από τον ΚΟΑ. 2. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να παρέχει την ευχέρεια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να καταχωρούν αιτήσεις κατάταξης στα μητρώα του ΚΟΑ και έκδοσης Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής αλλά και ανανέωσης της Άδειας Λειτουργίας. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται ώστε οι αιτήσεις να καταχωρούνται μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο (web service) και το αντικείμενο της προσφοράς αυτής περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας του συστήματος και των δεδομένων σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud hosting services).
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :72232000-Ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας συναλλαγών και εξατομικευμένου λογισμικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:21/12/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 10/12/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:21/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες ασφαλείας
Αναθέτουσα Αρχή: AgencyforElectronic Communications
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Agencyfor Electronic CommunicationsKej Dimitar Vlahov No.21,1000 Skopje, North Macedonia
Τηλ.: +389 23280212
E-mail:violeta.popaceva@aec.mkWeb: http://aec.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565533-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες συντήρησης γεννητριών ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: Joint-stockcompany for construction and management of residential and commercial properties significant to the country —Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 09/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Joint-stock company for construction and management of residential and commercial properties significant to the country —Skopje Orce Nikolov Str n.138, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Gjorgji BundalevskiΤηλ.: +38978 486 905E-mail:gorgi.bundalevski@adsdp.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fdbe3285-7321-4b09-9b1f-d4b66c089812/14

***********************

Αντικείμενο: Μετατροπέας συστήματος διαχωρισμού κλιματιστικών
Αναθέτουσα Αρχή: Government of North Macedonia -General Secretariat
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 21/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Government of North Macedonia -General Secretariat Bul Ilinden n.2 , 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Aneta StojkovskaΤηλ.: +389 23 117857E-mail:aneta.stevkovska@gs.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/beb512f4-f546-42a9-8c85-26e272dbfb49/1

***********************

Title: Supply of fish, shrimps, calimarry & salamon, both fresh, frozen& smoked under two contracts. Cairo -International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000 & 900
Financed By:N/A
Main Sector: Agriculture & Food -Fish Wealth Development
Beneficiary Sector:Industry -Food & Beverage
Bid Bond:LE 130,000 each
Deadline:December 7, 2020
Description: Two tenders for the supply of fish, shrimps, calimarry & salamon, both fresh, frozen &smoked .
Contact Info
Company Name: Egypt Air Co. for Aviation Services, The Cashier
Address: c/o Cairo Airport Authority Building, Cairo Airport, Cairo
Phone: 6353840
Sector: Transport -Air Transport

***********************

Αντικείμενο:Στολές και εξοπλισμός για το προσωπικό της αεροπορίας
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Interior
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 01/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Interior of the Republic of NorthMacedoniaDimce Mircev Str nn,1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Maja Jovancevska Kepevska
Τηλ.: 023/ 143565E-mail:maja_jovancevska-kepevska@moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/eb641c38-d9ca-4566-b946-3498b83ba1b7/1

***********************

Αντικείμενο: Οστεοσυνθετικάυλικά
Αναθέτουσα Αρχή: PHI Specialized Hospital for Orthopedics and Traumatology“St.Erasmus”-Ohrid
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: PHI Specialized Hospital for Orthopedics and Traumatology
“St.Erasmus”-OhridGoce DelcevStrnn,6000Ohrid,North Macedonia
Υπεύθυνος: Viktorija Kostoska
Τηλ.: 046/272700E-mail:nabavki.erazmo@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/41ce2d4a-7c80-4989-899a-7750af50ad21/1

***********************

Αντικείμενο: Έλαια και ειδικά λάδια(REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή:Joint Stock Company for Electricity Generation POWER PLANTS OF NORTHMACEDONIA, state-owned, Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολήςπροσφορών: 02/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: JointStock Company for Electricity Generation POWER PLANTS OF NORTHMACEDONIA, state-owned, Skopje11 OktomvriStr n.9, 1000 Skopje,North Macedonia
Υπεύθυνος: Elena Sherovska
Τηλ.:047206019E-mail:elena.pavlevska@elem.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/83762558-32b8-463b-a784-8df45d1e250e/1

***********************

Αντικείμενο: Καύσιμα(ελαφρά πετρέλαια) για τις ανάγκες των δημοτικών σχολείων στην επικράτεια του Δήμου Butel
Αναθέτουσα Αρχή: Panajot Ginovski Primary School -Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 02/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Panajot Ginovski Primary School -SkopjeFerid Bajram Str n.30, 1000 Skopje,North Macedonia
Υπεύθυνος: Mimoza Reka
Τηλ.: 2621416E-mail:oupanajotginovski@yahoo.com
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5c5ebe2-8001-4ae8-a1d3-9ce0672e4da3/1

Αντικείμενο: Μίσθωση διεθνών γραμμών
Αναθέτουσα Αρχή: M-NAV AD Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 07/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: M-NAV AD SkopjeBosforStrn.7,1041 Mralino,North MacedoniaΥπεύθυνος: Dragoljub PatcevΤηλ.: 023148236E-mail:dragoljub.patcev@mnavigation.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c79f273-6cae-4715-a22d-33863dc05bc2/1

***********************

Αντικείμενο: Φάρμακα
Αναθέτουσα Αρχή: PHI Clinical Hospital -Stip
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: PHI Clinical Hospital -StipLjuben Ivanov Str n.25, 2000 Stip, North MacedoniaΥπεύθυνος: Aleksandar MisevΤηλ.: 078/ 393936E-mail:aleksandar.misev@yahoo.com
Περισσότερεςπληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ec101a10-abdd-4f1b-9098-b38d07dc9c98/1

***********************

Αντικείμενο: Φάρμακα (θεραπεία για ασθενείς με COVID-19)
Αναθέτουσα Αρχή: PHI City General Hospital“8 mi Septemvri” Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: PHI City General Hospital“8 mi Septemvri” SkopjePariskaStrnn, 1000Skopje, North MacedoniaΥπεύθυνος: Gjorgje TosikjΤηλ.: 023/087 410E-mail:tosic@bolnica.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/300db041-5117-400e-8b7f-c147d740b7a3/1

***********************

Αντικείμενο: Εργαστηριακά αντιδραστήρια
Αναθέτουσα Αρχή: University clinic of gynecology and obstetrics
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: University clinic of gynecology and obstetrics VodnjanskaStrn.17, 1000 Skopje, North MacedoniaE-mail:ukginekologija@zdravstvo.gov.mkWeb:www.ukgak.edu.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525719-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός,φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Αναθέτουσα Αρχή: Ministry of Health
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 30/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Health of Republic of North Macedonia50 DivizijaStr. n.6, 1000 Skopje, North MacedoniaE-mail:ljupco.ilovski@zdravstvo.gov.mkWeb:www.moh.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525718-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ηλεκτρική ενέργεια
Αναθέτουσα Αρχή: Municipality of Kicevo
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Municipality of KicevoBorisKidric Str n.1, 6250Kicevo, North Macedonia, Υπεύθυνος: Tino Aleksov , Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, BorkaTaleski6, 1000 Skopje, Tel.+389.2.3129456E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr3E-mail:javni-nabavki@kicevo.gov.mkWeb:www.kicevo.gov.mk; https://e-nabavki.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525717-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************
Αντικείμενο: Σχεδιασμός και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων
Αναθέτουσα Αρχή: PE Water Supply and Sewerage -Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:03/12/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: PE Water Supply and Sewerage -SkopjeLazar LicenoskiStr n.9, 1000 Skopje, North MacedoniaΥπεύθυνος: Vera Radovikj AndrejevskaΤηλ.: 023/ 073010E-mail:vera.radovik@vodovod-skopje.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bd7ab1d0-16ba-4f25-a1dc-6fcd2b2755f2/1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Αγορά σετ δειγματοληψίας για τον SARS-CoV-2 για τις ανάγκες του ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.13/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αγορά σετ δειγματοληψίας για τον SARS-CoV-2 για τις ανάγκες του ΟΚΥΠΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33000000-Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):700.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/11/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/11/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/11/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Κύπρου
Τίτλος:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φρέσκων Κρεάτων, Κατεψυγμένων Κρεάτων, Ψαριών, Λαχανικών και Ζυμαρικών στα Κρατικά Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΥΚΕ 6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διενεργούν διαγωνισμό για την Προμήθεια Φρέσκων Κρεάτων, Κατεψυγμένων Κρεάτων, Ψαριών, Λαχανικών και Ζυμαρικών, για τις ανάγκες των Κρατικών Ιδρυμάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, για περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών με δικαίωμα παράτασης για ακόμα 6 (έξι) μήνες. Τα ζητούμενα προϊόντα έχουν ομαδοποιηθεί και φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Εγγράφων Διαγωνισμού και η κατακύρωση τους θα γίνει στον Προσφοροδότη που θα υποβάλει τη χαμηλότερη συνολική τιμή κατά Ομάδα Προϊόντων ανά επαρχία. Πληροφορίες για την κάθε Ομάδα αναφορικά με τη διαδικασία, τις προδιαγραφές, τις παραγγελίες και τις παραδόσεις (διανομή) των προϊόντων, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ για κάθε Ομάδα Προϊόντων.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :15000000-Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα
15100000-Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος
15200000-Παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια
15331100-Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά
15331170-Κατεψυγμένα λαχανικά
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):136.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 20/11/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):11/11/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:20/11/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Τίτλος:Αρ.22/2020 Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για περίοδο 12 μηνών και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και σταδιακή παράδοση 69.000 λίτρων Υγρού Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCl) περίπου στις δεξαμενές του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για περίοδο 12 μηνών και με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες. Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν το ΣΥΛ. Η συνολική ποσότητα του Υγρού Υποχλωριώδους Νατρίου θα παραδοθεί σε συσκευασίες των: • 1000 λίτρων ποσότητα 42.000 λίτρων περίπου, • 200 λίτρων ποσότητα 25.000 λίτρων περίπου, • 20 λίτρων ποσότητα 2.000 λίτρων περίπου.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :24312220-Υποχλωριώδες νάτριο
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):55.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/11/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):16/11/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:27/11/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων και Συστημάτων Παροχέτευσης για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων Γ.Τ.28/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Ο.Κ.ΥΠ.Υ.13.25.014.030
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων και Συστημάτων Παροχέτευσης για τις ανάγκες των Νοσηλευτηρίων Γ.Τ.28/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000 CY
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 18/11/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/11/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/11/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 6

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια του ραδιοφαρμάκου Ioflupane, Φ.Υ.Υ.65/2020-ΟΚΥΠΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.65/2020-ΟΚΥΠΥ, Φ.Υ.Υ.13.25.02.14.51
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια του ραδιοφαρμάκου Ioflupane
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33695000-Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):132.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:26/11/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):13/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/11/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 356/2020 – Supply of 22KV XLPE Underground Cables
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of 22KV XLPE Underground Cables
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44321000-Καλώδια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 15.371.850
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/12/2020 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 22/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/12/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγίας Νάπας
Τίτλος: Ανοικτός Διαγωνισμός για την αγορά και προμήθεια: ξύλινων ξαπλώστρων (κρεβατάκια παραλίας) και ομπρέλων από thatch για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Νάπας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά και προμήθεια 400 συν πλην 20 τοις εκατό ξύλινων ξαπλώστρων (κρεβατάκια παραλίας) και 200 συν πλην 20 τοις εκατό ομπρέλων από thatch για τις ανάγκες του Δήμου Αγίας Νάπας, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 39113400-Ξαπλώστρες
39295100-Ομπρέλες ηλίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/11/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/11/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/11/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Τίτλος: Αγορά ειδικών διαγνωστικών τεστ (rapid test) για ανίχνευση Ηπατίτιδας Β, Ηπατίτιδας Γ και HIV με νυγμό δαχτύλου (ΑΑΔ14/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Α.Α 14/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ενδιαφέρεται να αγοράσει ειδικά διαγνωστικά τεστ (rapid test), τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, για ανίχνευση: (α) Ηπατίτιδας Β, (Hep B: HBsAg, antiHBc (total), antiHBs) (β) Ηπατίτιδας Γ Hep C: HCV Ab, HCV RNA, HCVcAg) και (γ) HIV (HIV Ab)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33196000-Ιατρικά βοηθήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/11/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/11/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/11/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************
Αντικείμενο: Κατασκευή φράγματος
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communication
Προθεσμία υποβολής προσφορών:17/11/2020
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communication Str Dame Gruev No 6, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Gunul Sali Τηλ.: +389 23145451 E-mail: gunul.sali@mtc.gov.mk Web: http://mtc.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470404-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Εξοπλισμός υποσταθμού
Αναθέτουσα Αρχή:AD Mepso, Electricity Transmission System Operator of North Macedonia
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:17/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD Mepso, Electricity Transmission System Operator of North Macedonia Str Maksim Gorki 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Lenche Temelkova Τηλ.: +389 23149085 E-mail: lence.temelkova@mepso.com.mk Web: www.mepso.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470405-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη έρευνα
Αναθέτουσα Αρχή:Public Health Institute University Urology Clinic
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Health Institute University Urology Clinic St Mother Tereza 17, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Milena Mitrova Τηλ.: +389 23227877 E-mail: urologijaklinika@yahoo.com Web: www.urologijaklinika
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478355-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

 

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης στρατιωτικών αεροσκαφών
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:13/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence Str. Orce Nikolov 116, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Mitre Todorov Τηλ.: +389 23283057 E-mail: mitre.todorov@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED

***********************

Αντικείμενο: Κινητή τηλεφωνία για τις ανάγκες του Δήμου Centar – Σκοπίων
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Centar
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:13/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Centar Str.Mihail Cokov nn, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Donka Stefanovska Τηλ.: +389 3203-692 E-mail: donka.stefanoska@centar.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/afb5abd7-fbd7-45fe-931c-5e9887c88770/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Kicevo και των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο του Kicevo (ομαδική προμήθεια)
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Kicevo
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:12/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Kicevo Str.Boris Kidric n.1, 6250 Kicevo, North Macedonia Υπεύθυνος: Emin Nusufi Τηλ.: +389 45-223-001 E-mail: e_nasufi@hotmail.com
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2d739e59-d533-4534-b233-c070c0fa65fd/1

***********************

Αντικείμενο: Σωλήνες νερού
Αναθέτουσα Αρχή:PE Water Supply and Sewerage – Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PE Water Supply and Sewerage – Skopje
Str.Lazar Licenoski n.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος:Vera Radovikj Andrejevska
Τηλ.: +389 23073010
E-mail: vera.radovik@vodovod-skopje.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/629a74be-7814-4fb8-80b1-37df909e7546/1

***********************

Αντικείμενο: Συντήρηση συστήματος προστασίας και συναγερμού πυρκαγιάς
Αναθέτουσα Αρχή:PE Public Enterprise for State Roads
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PE Public Enterprise for State Roads Str.Dame Gruev n.14, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Aleksandar Todorovski Τηλ.: +389 3-118-044 E-mail: aleksandar@roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/449a704f-bb60-48ad-8bf2-b5fc3ed49ee5/1

***********************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 16/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Στροβόλου (ΚΥΠΡΟΣ)
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 40/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 40/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ 40/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44330000-Ράβδοι, ράβδοι κυκλικής διατομής, σύρμα και διατομές για χρήση σε κατασκευαστικές εργασίες 44316300-Εσχάρες 44316510-Σιδηρουργικά είδη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 48.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/11/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων: Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/11/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/11/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 22/10/2020 14:29

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 407_2020_Supply of Technical Urea for SCR Systems at Vasilikos Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 407_2020_Supply of Technical Urea for SCR Systems at Vasilikos Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:11/11/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/11/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: ME 18-20: Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστήριων Χημείας Μέσης Εκπαίδευσης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ME 18-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστήριων Χημείας Μέσης Εκπαίδευσης.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :38400000-Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών
24320000-Βασικές οργανικές χημικές ουσίες
33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
38410000-Όργανα μέτρησης
38416000-Πεχάμετρα
38424000-Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
38433000-Φασματοφωτόμετρα
38433100-Φασματοφωτόμετρα μάζας
38437000-Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα
38437100-Σιφώνια (πιπέτες)
39710000-Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):36.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/11/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/11/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/11/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Κτηνιατρικές Υπηρεσιες Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός 28/2020 για την προμήθεια μέσων αναγνώρισης για σήμανση των αιγοπροβάτων (19.000 ειδικών ενωτίων δειγματοληψίας των αιγών και προβάτων καθώς και 19.000 ενδοστομαχικούς βόλους).
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 28/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός με αρ. 28/2020 για την προμήθεια μέσων αναγνώρισης για σήμανση των αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την προμήθεια 19.000 ειδικών ενωτίων δειγματοληψίας των αιγών και προβάτων καθώς και την προμήθεια 19.000 ενδοστομαχικών βόλων.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 03340000-Ενώτια για το μαρκάρισμα ζώων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 40.300
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/10/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 27/10/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 365/2020 Supply of Insulated Heavy Duty LV Cut-Outs
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:365/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of Insulated Heavy Duty LV Cut-Outs
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31211310-Γενικός διακόπτης ρεύματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 411.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/11/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/11/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
Τίτλος: ΤΑΥ 28/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΘΕΙIΚΟΥ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ (POLYALUMINIUM CHLORIDE HYDROXYDE SULFATE) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΑΥ 28/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΘΕΙIΚΟΥ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ (POLYALUMINIUM CHLORIDE HYDROXYDE SULFATE) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24312123-Πολυχλωριούχο αργίλιο
24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):130.585
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/11/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/11/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:17/11/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Λιμένων Κύπρου
Τίτλος: Αριθμός Διαγωνισμού 13/2020: Παραχώρηση άδειας χρήσης/ εκμετάλλευσης υποστατικών στο χώρο του παλιού λιμανιού Λεμεσού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΑΛΚ ΠΡ. 13/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η παραχώρηση άδειας για την χρήση/ εκμετάλλευση κενών υποστατικών στο χώρο του παλιού λιμανιού Λεμεσού (τα υποστατικά αναφέρονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού). Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι πέντε χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα μία περίοδο πέντε χρόνων, σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 70130000-Υπηρεσίες ενοικίασης ιδιόκτητων ακινήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:13/11/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):30/10/2020 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:13/11/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

 

Θέμα: “Παραχώρηση εκμετάλλευσης βραζιλιάνικου πάρκου “Caminhos do Mar” για περίοδο 30 ετών. Ανακοίνωση Πολιτείας Αγίου Παύλου”
Η Πολιτεία Αγίου Παύλου πρόκειται προχωρήσει στην παραχώρηση εκμετάλλευσης του βραζιλιάνικου πάρκου “Caminhos do Mar” για περίοδο 30 ετών.
Το εν λόγω πάρκο βρίσκεται μεταξύ δύο εκ των μεγαλυτέρων βραζιλιάνικων μητροπολιτικών περιοχών- του ευρύτερου Αγίου Παύλου και του κάτω Σάντος (μεγαλύτερο λιμάνι της Βραζιλίας). Η προαναφερθείσα παραχώρηση αφορά σχέδιο τουριστικής και οικολογικής ανάπτυξης δημοσίας χρήσεως, για μία περίοδο 30 ετών.
Προβλέπεται υποχρέωση πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους 5,5 εκ. ρεάις Βραζιλίας (975 χιλ. δολάρια) την πρώτη τριετία από τον παραχωρησιούχο, ενώ συνολικά κατά τη διάρκεια περιόδου της παραχώρησης θα πρέπει να επενδυθούν περί τα 11 εκ. ρεάις (1,95 εκ. δολάρια).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πολιτείας, ο συναφής διαγωνισμός θα είναι διεθνής (international bidding), ενώ η όλη διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει με παράδοση των σχετικών φακέλων την 4η Νοεμβρίου 2020, στις 9.00 π.μ. τοπική ώρα Βραζιλίας, στην εξής διεύθυνση:
Av. Morumbi, 4.500 –Palácio dos Bandeirantes, São Paulo
Ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις δύνανται αρυσθούν αναλυτικότερες πληροφορίες στον κάτωθι σύνδεσμο της Πολιτείας Αγίου Παύλου στην ενότητα “Auction notice” :

Concorrência Internacional Nº 01/2020


ή να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
parcerias@sp.gov.gr
sima.administracao@sp.gov.br

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 373/2020 SUPPLY OF INSULATING OIL FOR TRANSFORMERS AND SWITCHGEARS
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 373/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: SUPPLY OF INSULATING OIL FOR TRANSFORMERS AND SWITCHGEARS
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211640-Ηλεκτρομονωτικά έλαια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 231.660
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΛΕΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ. ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 35/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Δ.Τ.Δ.Ε. (Ε.Μ.Λ/σίας) 35/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΛΕΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΠ) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :18140000-Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού
18220000-Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία
18234000-Παντελόνια
18318400-Φανέλες
18800000-Υποδήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 77.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:23/10/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/10/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:23/10/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Γ.Τ.74/20 Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.74/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Γ.Τ.74/20 Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την ανίχνευση εξαρτησιογόνων ουσιών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33696500-Αντιδραστήρια εργαστηρίων
33696300-Χημικά αντιδραστήρια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 132.595
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/11/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/10/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/11/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός λογισμικού)
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Valandovo
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Valandovo Str. Ivo Lola Ribar nn., 2460 Valandovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Zorica Peeva
Τηλ. : +389 78613882 E-mail: zoricapeeva@yahoo.com
Web: www.valandovo.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443038-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Κατασκευή φράγματος αναχώματος και λοιπών συνοδευτικών έργων στον ποταμό “Otinja”, Δήμος Stip
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Transport and Communications
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:17/11/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Transport and Communications
St. Dame Gruev no.6, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Gjunul Sali Telephone: 02 3145 451 E-mail: gunul.sali@mtc.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e8fb990e-377e-43fe-8b5f-5573fa2b59f4/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μπαταριών 220V DC (SS Ohrid 2, SS 400/110 kV Σκόπια 4)
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:26/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Ul.Maksim Gorki br.4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Lence Temelkova E-mail: lence.temelkova@mepso.com.mk
Telephone: 3149085
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/900d39c6-ae98-4b9e-8958-3884e5bbec2e/14

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια ρεύματος 110 kV και συνδυασμένου TR 110 kV (SS 110 kV Stip 2)
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:28/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Ul.Maksim Gorki br.4,,1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Jovica Sazdovski Telephone: 3149695 E-mail: jovicas@mepso.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1aa29cd2-d58a-4f33-a311-968345b73818/1

***********************

Αντικείμενο: Συστήματα τροφοδοσίας (ανορθωτές, μπαταρίες)
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:29/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Ul.Maksim Gorki br.4,1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Ivan Korobar Telephone: 3149085 E-mail: ivan.korobar@mepso.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/423a2017-8f38-4aa3-ae7b-a7cc2034db27/13

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 250/2020 – Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Akrotiri A1 8 MWp and Akrotiri A2 4 MWp PV Parks, in Akrotiri area, Limassol, Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 250/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Engineering, Procurement and Construction (EPC) of Akrotiri A1 8 MWp and Akrotiri A2 4 MWp PV Parks, in Akrotiri area, Limassol, Cyprus
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
09332000-Ηλιακές εγκαταστάσεις
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/11/2020 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):17/11/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:28/11/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Εξωτερικός αθλητικός εξοπλισμός
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence Orce Nikolov No 116, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Τηλ.: +389 23283045 E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk

***********************

Αντικείμενο: Ανατρεπόμενα φορτηγά (Dumper trucks)
Αναθέτουσα Αρχή:JP Komunalna higiena Skopje
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Komunalna higiena Skopje Bul. Ilinden No 1, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Τηλ.: +389 23230857 E-mail: javni.nabavki@khigiena.com.mk
Web: www.khigiena.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447814-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defence, Logistics sector
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defence, Logistics sector Bul. Ilinden nn., 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Sasho Jovanovski Τηλ.: +389 23283028 E-mail: sasho.jovanovski@morm.gov.mk
Web: http://morm.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447813-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Τροχαίο υλικό (Rolling stock)
Αναθέτουσα Αρχή:Railways of Republic of North Macedonia – Transport JSC Skopje
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Railways of Republic of North Macedonia – Transport JSC Skopje Bul.3-ta Makedonska brigada no.66, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Zoran Karanovski Τηλ.: +389 23248725 E-mail: zorankaranovski@mztransportad.com.mk
Web: www.mztransportad.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445274-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=0

***********************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality fo Gostivar
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality fo Gostivar Bul Braka Ginoski No.61, 1230 Gostivar, North Macedonia Υπεύθυνος: Amir Ilazi Τηλ.: +389 42213511 E-mail: amir.ilazi@gostivari.gov.mk
Web: www.gostivari.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445273-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Φαρμακευτικά προϊόντα
Αναθέτουσα Αρχή:Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski Partizanska bb, 7000 Bitola, North Macedonia Τηλ.: +389 42213511 E-mail: bolnica.bitola@gmail.com
Web: https://e-nabavki.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445271-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

 

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός μεταφοράς αποβλήτων)
Αναθέτουσα Αρχή:Secondary Vocational Municipal School Kole Nedelkovski Veles
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:16/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Secondary Vocational Municipal School Kole Nedelkovski Veles Str.Andon Surkov No.4 A, 1400 Veles, North Macedonia E-mail: ivana_januseva@hotmail.com
Web: www.kolenedelkovski.edu.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443039-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός λογισμικού)
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Valandovo
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Valandovo Str. Ivo Lola Ribar nn., 2460 Valandovo, North Macedonia
Υπεύθυνος: Zorica Peeva
Τηλ. : +389 78613882 E-mail: zoricapeeva@yahoo.com
Web: www.valandovo.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443038-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Βελτίωση Κόμβου Κόρνου στον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού – ΚΠΣ/32/2020/Ε(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΚΠΣ/32/2020/Ε(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το έργο αφορά τη βελτίωση της υφιστάμενης από Λεμεσό προς Λευκωσία εισόδου-εξόδου προς και από του Κόρνου (στη Δυτική πλευρά του αυτοκινητόδρομου) και την κατασκευή εξόδου από Λευκωσία προς Λεμεσό (στην Ανατολική πλευρά του αυτοκινητόδρομου), έτσι ώστε να λειτουργεί ως πλήρης ανισόπεδος κόμβος.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45233000-Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς
45233110-Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους
45233126-Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους
45233140-Οδικά έργα
45233300-Εργασίες θεμελιώσεων για αυτοκινητόδρομους, οδούς, δρόμους και πεζοδρόμους
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.250.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 06/11/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 23/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 06/11/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Κύπρου
Τίτλος: ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΙ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ (91/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 91/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 2 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΙΙ, ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 2.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/10/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/10/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/10/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 56/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/10/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 372/2020 – Supply, Installation and Configuration of Access Points for Wi-Fi Network
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply, Installation and Configuration of Access Points for Wi-Fi Network
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 32420000-Εξοπλισμός δικτύου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 14.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/10/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):11/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 22/10/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Συντήρηση συστημάτων διαχείρισης διεπαφών
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:19/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO
St. Maksim Gorki no.4 , 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Darko Koneski E-mail: darko.koneski@mepso.com.mk Telephone: 023149085
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/71053bdd-4479-4dc0-8e46-e2d699c8fd6a/14

***********************

Αντικείμενο: Προετοιμασία τεχνικής λύσης για την τρίτη μονάδα στο HEC Vrben (HEC Mavrovo)
Αναθέτουσα Αρχή:JSC Power Plants of North Macedonia
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:13/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:JSC Power Plants of North Macedonia
St. 11 Oktomvri no.9, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Blagica Markovikj E-mail: blagica.markovik@elem.com.mk Telephone: 02 3 149 126
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7447f5b8-20e9-4740-8e36-490684d36073/14

***********************

Αντικείμενο: Αναλώσιμα για εργαστηριακή και ιατρική χρήση
Αναθέτουσα Αρχή:University St. Cyril and Methodius Medical Faculty Skopje
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:University St. Cyril and Methodius Medical Faculty Skopje
St. 50 divizija no.6, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Irena Georgievska E-mail: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk Telephone: 3103728
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e61372a7-ce96-4b3c-b69c-bd6a2d49307d/1

***********************

Αντικείμενο: Βιολογικά φάρμακα
Αναθέτουσα Αρχή:PHI Clinic for Rheumatology
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI Clinic for Rheumatology
St. Vodnjansjka no.17, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Ana Ilkovska E-mail: ana.ilkovska@gmail.com Telephone: 070250591
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/11958960-9d89-44ff-9282-7735dbd0630e/1

***********************

Αντικείμενο : Αθλητικά ενδύματα και υποδήματα
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Defense – Logistics Department
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Defense – Logistics Department
St.Orce Nikolov no.116, 1000 Skopje, North Makedonia
Υπεύθυνος: Savo Radoeshki E-mail: savo.radoeski@morm.gov.mk Telephone: 02/328 3045
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93c1e6cd-5b6d-43a2-89e6-af3eb1c05149/1

***********************

Αντικείμενο: Προμήθεια βενζίνης, ντίζελ και υγροποιημένου πετρελαίου
Αναθέτουσα Αρχή:Public company for communal activities “Komunalec” Gostivar
COUNTRY: Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Στοιχεία επικοινωνίας:Public company for communal activities “Komunalec” Gostivar
St. Svetozar Peposki no.59, 1230 Gostivar, North Makedonia
Υπεύθυνος: Artana Asani E-mail: artaasani@gmail.com
Web: Telephone: 042 213 580
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c8f6ffec-f6f0-465e-aa27-c95d3458e386/1

***********************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ): BGN 1 171 666.67
ΦΟΡΕΑΣ: «Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Prof. d-r Stoyan Kirkovich“ AD»
(Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκιμείο “Prof. d-rStoyan Kirkovich“) 123535874
Δ/νση: ul. „General Stoletov“ No. 2, Stara Zagora 6000, Βουλγαρία
Web: http://umbal-kirkovich.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Yovcho Petkov Yovchev
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i elpodpis @ umba l -kirkovich . org
Τηλέφωνο: +359 42605445
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:
https :/ / app . eop . bg / buyer /26803
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :/ / app . eop . bg / today /74394
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/10/2020 00:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:https :/ / app . eop . bg / today /74394
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:μόνο βουλγαρικά.

 

***********************

 

Προσφορές για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποχέτευσης στην αριστερή ακτή του Δούναβη στο Βελιγράδι (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2020).
Χώρα αναφοράς: [ΣΕΡΒΙΑ ] ΣΕΡΒΙΑ
Η δημοπρασία για την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην αριστερή ακτή του Δούναβη θα ανοίξει τον Νοέμβριο και η δημοπρασία για την κατασκευή συστήματος αποχέτευσης θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, όπως ανακοίνωσε η αναπληρωτής δήμαρχος του Βελιγραδίου, Γκόραν Βέσιτς.
Κατά την επίσκεψή του στις εργασίες κατασκευής του νέου Κέντρου Υγείας στη Μπόρκα, είπε ότι η εγκατάσταση των 5,5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021.

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την εκτύπωση και προμήθεια Γραμματοσήμων, Μινιατούρων, Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ), Προσφυγοσήμων, κ.α.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Τ.Υ. 18/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την εκτύπωση και προμήθεια Γραμματοσήμων, Μινιατούρων, Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ), Προσφυγοσήμων, Λευκωμάτων Γραμματοσήμων, Λευκωμάτων Γραμματοσήμων με ΦΠΗΚ,, Προσωπικών/Εταιρικών Γραμματοσήμων και Τευχιδίων Γραμματοσήμων για την περίοδο από 01.01.2021 – 31.12.2022 με δικαίωμα από τον Αναθέτοντα φορέα, παράτασης της σύμβασης για ακόμα ένα χρόνο με τους ίδιους όρους.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 22412000-Νέα γραμματόσημα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/10/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):16/10/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/10/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: SUPPLY OF WARNING SIGNS
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 347/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: SUPPLY OF WARNING SIGNS
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34992000-Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 27.990
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:14/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:14/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ / ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ / ΡΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.96/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ.96/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ / ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ / ΡΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.96/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Επισπευσμένη ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 930.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 09/10/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/09/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/10/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 6
Όνομα τμήματος(1) ΕΙΔΟΣ 1: Μάσκα προσώπου Χειρουργική με ελαστικά κορδόνια
Όνομα τμήματος(2) ΕΙΔΟΣ 2: Μάσκα προσώπου Χειρουργική με δετούς Ιμάντες
Όνομα τμήματος(3) ΕΙΔΟΣ 3: Χειρουργική Μάσκα με Προστατευτικό Προσώπου
Όνομα τμήματος(4) Είδος 4: Καπελάκια Χειρουργείου για πλούσια και μακριά μαλλιά
Όνομα τμήματος(5) Είδος 5: Καπελάκια Χειρουργείου για κοντά μαλλιά
Όνομα τμήματος(6) ΕΙΔΟΣ 6: Μη Αποστειρωμένη Χειρουργική ρόμπα, υψηλής απόδοσης (High Performance)
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 6

***********************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος:Δ.Ο 46/2020 για την Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την Παρακολούθηση της Ναυπήγησης και Παράδοσης των τριών (3) Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων Εξολοκλήρου από Αλουμίνιο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Δ.Ο 46/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Για την Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την Παρακολούθηση της Ναυπήγησης και Παράδοσης των τριών (3) Ταχύπλοων Περιπολικών Ακάτων Εξολοκλήρου από Αλουμίνιο καθώς και η Εκπαίδευση στη Χρήση/Συντήρηση των Συστημάτων
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 71700000-Υπηρεσίες παρακολούθησης και ελέγχου
63726100-Υπηρεσίες νηολόγησης πλοίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 84.030
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/10/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 06/10/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/10/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

***********************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Finance — Public Revenue Office
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Ministry of Finance — Public Revenue Office Kuzman Josifovski Pitu Boulevard, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Dragica Kunoska E-mail: Dragica.Kunoska@ujp.gov.mk
Web: www.ujp.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428421-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικά αναλώσιμα
Αναθέτουσα Αρχή:PHI City General Hospital 8-mi Septemvri Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI City General Hospital 8-mi Septemvri SkopjePariska bb, 1000 Skopje, North Macedonia E-mail: tosic@bolnica.org.mk
Web: http://www.bolnica.org.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428419-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

***********************

Αντικείμενο: Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Kumanovo
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Kumanovo 11 Oktomvri bb. , 1300 Kumanovo, North Macedonia Υπεύθυνος: Darko Stanojkovsi E-mail: javni-nabavki@kumanovo.gov.mk
Web: http://www.kumanovo.gov.mk
Telephone: +389 31475800
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428415-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας
Αναθέτουσα Αρχή:PHI University Clinic for radiotherapy and oncology
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:05/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PHI University Clinic for radiotherapy and oncology, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Ace Petrov E-mail: sasotodorovski2@yahoo.com
Web: http://zdravstvo.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423842-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Αντικείμενο: Τροφές ψαριών
Αναθέτουσα Αρχή:JP Strezevo
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:JP Strezevo, Bulevar Prvi Maj br. 77, 7000 Bitola, North Macedonia Υπεύθυνος: Hristiana Golubovic E-mail: hristianag@yahoo.com
Web: https://javni.nabavki.strezevo@gmail.com Telephone: +389 47207860
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423841-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

***********************

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου

Το Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαδικασία πρόσκλησης για τους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την κατασκευή υποδομής ευρυζωνικών επικοινωνιών.
Η πρόσκληση αφορά την κατασκευή της ευρυζωνικής υποδομής στις ακόλουθες πόλεις: Loznica, Valjevo, Ljubovija, Knjaževac, Vladicin Han, Dimitrovgrad, Backa Topola, Gornji Milanovac, Prijepolje και Novi Pazar.
Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πιστοποιημένοι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με το Νόμο για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στη Βάση Δεδομένων δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και φορέων παροχής υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου Διαδικτύου πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση σε γρήγορο Διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές, καθώς και να διευκολύνει δημόσιες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 600 σχολεία, και δημόσια ιδρύματα, τοπικές κοινότητες και άλλες κρατικές και τοπικές αρχές που θα συνδεθούν στο Διαδίκτυο.

***********************

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 11/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγλαντζιάς (Κύπρος)
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 28/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών, η διατήρηση στοκ και ανταλλακτικών για την επιδιόρθωσή τους και η παροχή υποστηρικτικού υλικού και αριθμού εκπαιδεύσεων για την εξοικείωση των δημοτών του Δήμου που θα πάρουν κάδους με τη χρήση τους, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 39234000-Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
90511200-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
34928400-Αστικός εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 40.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 10/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 07/09/2020 09:40
Ημερομηνία ανάθεσης:

***********************

Ανακοίνωση διαγωνισμού 70 εκατ. ευρώ για κατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Κατηγορίες κειμένου: Οικονομικό Περιβάλλον Διαγωνισμοί – Προμήθειες
Χώρα αναφοράς: [ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ] ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 08/09/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων
Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ανακοίνωσε τον πρώτο διαγωνισμό για την κατασκευή και επισκευή τοπικών οδών και δρόμων σε 17 Δήμους, ως το πρώτο στάδιο το οποίο συνίσταται στην ανακατασκευή 28 τοπικών οδών 23,6 χλμ., κόστους 4,5 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί μέρος ενός πενταετούς έργου κατασκευής και επισκευής τοπικών δρόμων σε 81 Δήμους και την πόλη των Σκοπίων, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 400 χλμ. τοπικής οδικής υποδομής συνολικού κόστους περίπου 70 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο του αρμόδιου Υπουργείου: https://vlada.mk/node/18261?ln=en-gb. Για τον πρώτο αυτό διαγωνισμό, η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν στις 18 Αυγούστου τ.ε.. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει μόνο τους Δήμους που υπέβαλαν ολοκληρωμένα και αναθεωρημένα έργα εγκεκριμένα από την Παγκόσμια Τράπεζα.

************************

Διαγωνισμός: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού,Φ.Υ.Υ.59/2020 (ΟΚΥπΥ)

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 16/1
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού,Φ.Υ.Υ.59/2020 (ΟΚΥπΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.44 , Φ.Υ.Υ.59/2020(ΟΚΥπΥ)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Πεπτικού Συστήματος και Μεταβολισμού
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 22.170
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 13:01

Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: Δ.Ο 41/2020 για την προμήθεια (120) Μπουφάν και (240) Παντελονιών Προστασίας Μοτοσικλετιστών

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 11/22
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 41/2020 για την προμήθεια (120) Μπουφάν και (240) Παντελονιών Προστασίας Μοτοσικλετιστών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 41/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Για την προμήθεια (120) Μπουφάν και (240) Παντελονιών Προστασίας Μοτοσικλετιστών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 18110000-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης
18100000-Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα
18130000-Ειδικός ρουχισμός εργασίας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/09/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 09:35
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: Αντικατάσταση και Συντήρηση του Συστήματος Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων του ΕΣΔΕΦ

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 170/2
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Κύπρος)
Τίτλος: Αντικατάσταση και Συντήρηση του Συστήματος Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων του ΕΣΔΕΦ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 07/2020/ΤΗΕ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η αντικατάσταση του υφιστάμενου Εθνικό Σύστημα Εποπτείας Ραδιοσυχνοτήτων του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ). Το Σύστημα Εποπτείας θα περιλαμβάνει: (α) Τέσσερις (4) υφιστάμενους, συν ένα (1) νέο, Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας. (β) Δύο (2) Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας. (γ) Κέντρο Ελέγχου και Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ενοποιημένο δίκτυο. (δ) Υποστήριξη των πιο πάνω με δραστηριότητες κατασκευής, παράδοσης στο Εργοτάξιο, εκπαίδευση του προσωπικού, λειτουργική υποστήριξη και υπηρεσίες συντήρησης. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη Συντήρηση του Συστήματος Εποπτείας για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία της υπογραφής της Τελικής Παραλαβής.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 30200000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
30210000-Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
32000000-Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
50000000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 9.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/02/2021 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/10/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/02/2021 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 03/09/2020 10:17
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (22/2020)

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 16/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (22/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (22/2020)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44167000-Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων
44163000-Σωληνώσεις και εξαρτήματα
44161000-Σωληναγωγοί
44161200-Σωλήνες ύδρευσης
31682210-Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου
30237475-Ηλεκτρικοί αισθητήρες
35125100-Αισθητήρες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παρλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 15/09/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/09/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 08:54
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: 320/2020 Chemicals for Reverse Osmosis Plant

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 22/12
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 320/2020 Chemicals for Reverse Osmosis Plant
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 320/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Chemicals for Reverse Osmosis Plant
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24000000-Χημικά προϊόντα
24962000-Χημικά επεξεργασίας νερού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 59.600
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 20/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/10/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Όνομα τμήματος(1) Item 1
Όνομα τμήματος(2) Item 2
Όνομα τμήματος(3) Item 3
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 03/09/2020 14:20
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Διαγωνισμός: Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων διαφόρων κατηγοριών και συναφών εξαρτημάτων

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours):36/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας της Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων διαφόρων κατηγοριών και συναφών εξαρτημάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΛ 09/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Πλαστικών Σωλήνων διαφόρων κατηγοριών και συναφών εξαρτημάτων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο: Δ/Ε
Κωδικοί CPV : 44000000-Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων? βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 44164310-Σωλήνες και εξαρτήματα
44164200-Σωλήνες
44165100-Εύκαμπτοί σωλήνες
44161200-Σωλήνες ύδρευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/10/2020 11:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/09/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/10/2020 12:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 11:28

************************

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την Προμήθεια χάρτινων σακουλών για κλαδέματα για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 10/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγλαντζιάς
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια χάρτινων σακουλών για κλαδέματα για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 27/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια χάρτινων σακουλών για κλαδέματα για τις ανάγκες του συστήματος ολιστικής διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αγλαντζιάς.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33198200-Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης
18937100-Σακούλες συσκευασίας
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
90511200-Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
34928400-Αστικός εξοπλισμός
90511100-Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):25.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 18/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 18/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 04/09/2020 14:54
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου

Οι PE Roads της Σερβίας άνοιξαν διαγωνισμό για την προετοιμασία τροποποιήσεων των χωρικών σχεδίων των ζωνών υποδομής.
Αυτό αφορά τα ακόλουθα σχέδια: E-75 αυτοκινητόδρομος Subotica-Βελιγράδι (Batajnica), Nis-Βουλγαρικά σύνορα, Nis-Βόρεια Μακεδονία σύνορα- και προετοιμασία τροποποιήσεων στο χωρικό σχέδιο της περιοχής ειδικού σκοπού του διαδρόμου υποδομής Βελιγράδι-Νότια Αδριατική, Ενότητα Βελιγραδίου-Pozega.
Η εκτιμώμενη αξία των δημοσίων συμβάσεων ανέρχεται σε 35 εκατομμύρια RSD χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την τεκμηρίωση, ο στόχος των τροποποιήσεων των χωρικών σχεδίων είναι ο σχεδιασμός νέων θέσεων για τις βάσεις για τη συντήρηση των δρόμων σε αυτούς τους διαδρόμους.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου, 9.30 π.μ.
Το δημόσιο άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή PE Roads της Σερβίας την ίδια ημερομηνία, στις 10 π.μ., στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

************************

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βελιγράδι αναζητά αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για τη μερική ανακαίνιση ενός υπάρχοντος κτιρίου κατοικιών που ανήκει στην Πρεσβεία και βρίσκεται στην περιοχή Dedinje του Βελιγραδίου, Σερβία. Το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής θα κυμαίνεται μεταξύ 250.000 και 500.000 $.
Οι εταιρείες που ανταποκρίνονται σε αυτήν την ανακοίνωση θα επιλεγούν βάσει των ακολούθων κριτηρίων αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας:
Σχετικά, επαγγελματικά προσόντα της εταιρείας στον τύπο εργασίας που απαιτείται για έργα με συνολική κατασκευαστική αξία τουλάχιστον 1.000.000 δολαρίων τα τελευταία τρία χρόνια
Εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνική ικανότητα στο είδος της απαιτούμενης εργασίας
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας και τη συμμόρφωση με τα προγράμματα απόδοσης, τους ελέγχους κόστους / χρονοδιαγράμματος και τις τεχνικές διαχείρισης προγράμματος / έργου. Περιγράψτε εν συντομία τις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου κόστους και υποδείξτε την αποτελεσματικότητα καταγράφοντας τον προϋπολογισμό / το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής, το ποσό ανάθεσης, την τελική εκτίμηση σχεδιασμού και τις αλλαγές κατασκευής για πέντε πρόσφατα έργα.
Οι απαντήσεις πρέπει να ληφθούν το αργότερο στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 το μεσημέρι. Η φόρμα είναι διαθέσιμη για λήψη σε αυτόν τον σύνδεσμο:
Τυπική φόρμα 330 (PDF 888 KB)
Ηλεκτρονικές υποβολές μπορούν να σταλούν στο BLG-Procurement@state.gov
Εάν δεν μπορείτε να κάνετε λήψη της φόρμας, στείλτε ένα αίτημα μέσω email στο BLG-Procurement@state.gov
Οι υποβολές σε έντυπη μορφή μπορούν να σταλούν / παραδοθούν σε:
Αμερικανική Πρεσβεία
Είσοδος υπηρεσίας
Jovana Marinovica bb
11040 Βελιγράδι
Σερβία

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εμβολίων για τις ανάγκες του ΓεΣΥ αρ.διαγ. Φ.Υ.Υ.51/2020 (ΥY)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.94 αρ.διαγ.Φ.Υ.Υ.51/2020 (ΥY)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προσφορά για την προμήθεια Εμβολίων για τις ανάγκες του ΓεΣΥ
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.141.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 08/10/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):24/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 08/10/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 53/2020 Supply of 22kV expulsion fuse cut-outs (‘D’ fuses)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of 22kV expulsion fuse cut-outs (‘D’ fuses)
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31211310-Γενικός διακόπτης ρεύματος
31211300-Ασφάλειες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):230.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 07/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 25/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 07/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 295/2020 Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών Διανομής 11KV στην Περιφέρεια Λεμεσού
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Ανέγερση Κτιρίων Υποσταθμών Διανομής 11KV στην Περιφέρεια Λεμεσού
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 199.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):18/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Επιτραπέζιων και Φορητών Υπολογιστών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΑΨΑ 06/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Διαγωνισμός για την Προμήθεια Επιτραπέζιων και Φορητών Υπολογιστών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 30230000-Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
30237270-Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
30231300-Οθόνες απεικόνισης
30232000-Περιφερειακός εξοπλισμός
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):70.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 17/09/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/09/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/09/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Αντικείμενο: Ανακατασκευή εξωτερικού φωτισμού (SS 110 / 35kV PRILEP, SS OSLOMEJ)
Αναθέτουσα Αρχή: AD MEPSO
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:02/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Maksim Gorki 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Goran Antovski E-mail: gorana@mepso.com.mk
Telephone: +389 2 3149 074
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91cd3771-0c8e-4b6a-9db4-398e42d3403c/13

************************

Αντικείμενο: Αντιδιαβρωτική προστασία πόλων και επισκευή θεμελίων
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:13/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Maksim Gorki 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Lence Temelkova E-mail: lence.temelkova@mepso.com.mk
Telephone: 3149 085
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04d27f1c-a7fa-4600-92c9-2b4fb9395260/14

************************

Αντικείμενο: Διαγωνισμός για την επιλογή εννοιολογικής αρχιτεκτονικής λύσης για την προετοιμασία ενός βασικού έργου κατασκευής πολυώροφου γκαράζ
Αναθέτουσα Αρχή:Municipality of Ohrid
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:06/10/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Municipality of Ohrid Dimitar Vlahov 57, 6000 Ohrid, North Macedonia Υπεύθυνος: Liljana Simonoska E-mail: javni.nabavki@ohrid.gov.mk
Telephone: 046 262 493
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/274b470b-2082-4339-8f20-44822d2468c9/6

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 248/2020 Supply of Threaded Galvanised Materials
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:248/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of Threaded Galvanised Materials
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31200000-Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 392.450
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 07/10/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 25/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 07/10/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 300_2020_Lubricating Oil for Steam Turbines in Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 300_2020_Lubricating Oil for Steam Turbines in Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/09/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/09/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/09/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Supply of 2 sets of gas monitors and peripherals (Gas Analyser), CyI/EMME-CARE/GasAnalyser/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: CyI/EMME-CARE/GasAnalyser/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: The Cyprus Institute is required to establish a purchase of 2 sets of air quality gas analyser, including zero air generators, calibrators and data loggers, for high quality, precise and accurate measurements of low concentrations of CO, O3, SO2, NO true NOy at CAO’S new background stations.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38000000-Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 09/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι

************************

Αντικείμενο: Καύσιμο αέριο
Αναθέτουσα Αρχή:Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje Street 515 No 6, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Vladimir Ivanovski E-mail: vivanovski@beg-proizvodstvo.com.mk
Telephone: +00 389/25514140 Fax: +00 389/25514140 Web: www.beg-proizvodstvo.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380347-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
Αναθέτουσα Αρχή:Ministrry of Interior affairs of North Macedonia
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/09/2020
Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων, Borka Taleski 6, 1000 Skopje, Tel. +389.2.3129456
E-mail: ecocom-skopje@mfa.gr
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministrry of Interior Affairs of NorthMacedonia Dimce Mircev 9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Aleksandar AnastasovskiE-mail: aleksandar_anastasovski@moi.gov.mk
Web: www.moi.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380349-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Χάλυβας
Αναθέτουσα Αρχή: FOD Dooel Novaci AD ESM Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:07/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: FOD Dooel Novaci AD ESM Skopje Novachi pat bb, 7211Novaci, North Macedonia Υπεύθυνος: Mirjana Ilievska E-mail: mirjana.ilievska@fod.com.mk
Telephone: +389 47206730 Fax: +389 47282247 Web: www.fod.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384527-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Σύστημα αναφοράς παρατυπιών σταθερού δικτύου
Αναθέτουσα Αρχή:Agency for Electronic Communications
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:09/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Agency for Electronic Communications Kej Dimitar Vlahov n.21 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Biljana Jovanovska E-mail: biljana.jovanovska@aec.mk
Telephone / Fax: 3289 224
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/da1d0923-499b-4b0d-b7ab-1c62dd885d2d/14

************************

Αντικείμενο: Συντήρηση ανελκυστήρων
Αναθέτουσα Αρχή:AD MEPSO
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:18/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:AD MEPSO Maksim Gorki n. 4, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Jovica Sazdovski E-mail: jovicas@mepso.com.mk
Telephone / Fax: 3149695
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/879770d4-82f9-49aa-acad-86a263b35383/14

************************

Αντικείμενο: Προμήθεια μηχανημάτων έργων και οχημάτων (για το έργο “Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των περιφερειακών αρχών, για τη συντήρηση και προστασία της οδικής υποδομής στην περιοχή της Πελαγονίας”)
Αναθέτουσα Αρχή: Center for development of the Pelagonija planning region
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:11/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Center for development of the Pelagonija planning region Tomaki Dimitrovski n.7, 7000 Bitola , North Macedonia Υπεύθυνος: Josif Baltov E-mail: josifbaltov@pelagonijaregion.mk
Telephone / Fax: 047232800
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d31a87d-0a3a-4f80-b872-c9c57c5df140/1

************************

Αντικείμενο: Χημικά προϊόντα (REK Oslomej)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Borce Kragujevski E-mail: borce.kragujevski@elem.com.mk
Telephone / Fax: 045259900
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2e774d79-1fc9-42b5-aa1a-d8d93b48289a/1

************************

Αντικείμενο: Ανακατασκευή υδραυλικού εξοπλισμού σε ορυχεία PE (REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Slave Trajkovski E-mail: slave.trajkovski@elem.com.mk
Telephone / Fax: 047206329
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a42deddb-0f78-4787-b394-0e44ee28b216/1

************************

Αντικείμενο: Ελαστικοί ιμάντες μεταφοράς (REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Elena Sherovska E-mail: elena.pavlevska@elem.com.mk
Telephone / Fax: 047206019
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/af7a7d10-5f6a-4e19-8091-1d84da7dab5a/1

************************

Αντικείμενο: Ανταλλακτικά για αντλίες (REK Bitola)
Αναθέτουσα Αρχή: AD ELEM SKOPJE
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: AD ELEM Ul. 11 Oktomvri n.9, 1000 Skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Hristina Krstevska E-mail: hristina.krstevska@elem.com.mk
Telephone / Fax: 047 206 256
Tel: 047/206-140
Περισσότερες πληροφορίες:https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6acd3f68-cfbb-48ae-8373-52cf2bc2b50c/1

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος:ΤΔ 63/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΧΑΙΡΑ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΤΔ 63/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΧΑΙΡΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44114000-Σκυρόδεμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 37.700
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/09/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/08/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Οδικών Μεταφορών Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:13.25.006.012.003
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Η παροχή υπηρεσιών προσωποποίησης και παράδοσης στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών πολυανθρακικών καρτών άδειας οδηγού, που εντάσσονται στις κατηγορίες 79823000 και 22454000, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79823000-Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης
22454000-Άδειες οδήγησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 2.100.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 27/10/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 06/10/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 27/10/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Λιμένων Κύπρου
Τίτλος: Πρ.30/2020: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Πρ.30/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης (berthing/unberthing) για κάλυψη αναγκών που δυνατό να προκύπτουν για την περίοδο ενός έτους στη Λιμενική Περιοχή Λάρνακας (Λιμάνι Λάρνακας, Τερματικούς Σταθμούς Φορτοεκφόρτωσης Πετρελαιοειδών Λάρνακας και Δεκέλειας) σύμφωνα με τα έγγραφα του Διαγωνισμού και τους όρους της συμφωνίας που θα υπογραφεί.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υποστηρικτικές και βοηθητικές υπηρεσίες μεταφοράς
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :60651000-Ενοικίαση σκαφών με πλήρωμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 230.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/08/2020 16:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Αγίου Αθανασίου Κύπρου
Τίτλος: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Αρ. Διαγ. 1/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 648.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:11/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Αντικείμενο: EIB – Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στα Σκόπια [Σημ.: Παράταση υποβολής προσφορών]
Αναθέτουσα Αρχή:PUC ‘Vodovod i Kanalizacija’ Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:01/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:PUC ‘Vodovod i Kanalizacija’ Skopje
St Lazar Lichenovski No.9, 1000 Skopje, North Macedonia
Άτομο επικοινωνίας: Kristijan Nikolovski, PIU for Skopje WWTP Project
Tel: 0038923240335
E-mail: wwtp-project@vodovod-skopje.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290799-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

************************

Αντικείμενο: IPA – Επίβλεψη της ανακατασκευής του νέου τμήματος ταχείας κυκλοφορίας Prilep — Bridge στον ποταμό Lenishka και κατασκευή τρίτης λωρίδας του οδικού τμήματος V. Belovodica – Mavrovo Quarry
Αναθέτουσα Αρχή:Ministry of Finance – Central Financing and Contracting Department (CFCD)
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: Ministry of Finance – Central Financing and Contracting Department (CFCD) E-mail: cfcd@finance.gov.mkat
Web: https://cfcd.finance.gov.mk/
Περισσότερες πληροφορίες:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373777-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο και αποστάγματα
Αναθέτουσα Αρχή:PE for Forest Management ‘Nacionalni sumi’
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:03/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: PE for Forest Management ‘Nacionalni sumi’ str. Pero Nakov no 128, 1000 skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Maja Siljanoska E-mail: Maja.Siljanoska@mkdsumi.com.mk
Telephone: +389 2581080 Web: www.mkdsumi.com.mk

************************

Αντικείμενο: Οικοδομικά υλικά
Αναθέτουσα Αρχή: JP Ulici i patishta-Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:31/08/2020
Στοιχεία επικοινωνίας: JP Ulici i patishta-Skopje st. Kole Nedelkovski no.38, 1000 skopje, North Macedonia Υπεύθυνος: Dejan Tasev E-mail: dejan.tasev@uip.gov.mk
Telephone: +389 23162317 Fax: +389 23162744 Web: https://www.e-nabavki.gov.mk

************************

Αντικείμενο: Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή:Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje
COUNTRY:Democracies of Northern Macedonia
Προθεσμία υποβολής προσφορών:14/09/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Proizvodstvo na toplina Balkan Energy DOOEL Skopje
Street 515 No 6, 1000 skopje, North Macedonia
Υπεύθυνος: Vladimir Ivanovski
E-mail: vivanovski@beg-proizvodstvo.com.mk
Telephone: +00 389/25514140 Fax: +00 389/25514140 Web: www.beg-proizvodstvo.com.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380346-2020:TEXT:EN:HTML&src=0&tabId=1

************************

Construction of MunicipalWastewaterTreatment and Collection SysteminNiš
Location – Republic of Serbia
1. Publication reference
EuropeAid/140929/IH/WKS/RS
2. Procedure
International Open
3. Programmetitle
Annual Action Programme for Serbia for the year 2018
4. Financing
Financing agreement
5. Contracting authority
The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU Funded Programmes (CFCU), Belgrade, Serbia
6. Description of the contract
The project is to upgrade and extend the communal wastewater collection system and to introduce adequate wastewater treatment for the city of Niš.
The project covers thefollowing components:
Rehabilitation existing collectors (about 4km)
Construction of new collectors (about 20km)
Construction of new sewers in villages (about 26km)
Pumping stations on network
Construction of Waste Water Treatment Plants Ciganski Ključ(PE 286,000) and
Wastewater treatment at WTP Mediana.
7. Indicative number and titles of lots
2 (two) lots.
Lots Titles:
Lot 1 –Construction of WWTP Ciganski Ključ and Wastewater treatment at WTP Mediana (FIDIC Condition of Contract – Yellow Book)
Lot 2 –Construction and rehabilitation of collectors with pumping stations and construction of sewage network (FIDIC Condition of Contract – Red Book)
8. Scheduled publication date of the contract notice
September 2020
9. Other information
N/A
10. Legal basis
Regulation(EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for financing external action and Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II).
Please be aware that following the entry into force of the EU-UK Withdrawal Agreement* on 1 February 2020 and in particular Articles 127(6), 137 and 138, the references to natural or legal persons residing or established in a Member State of the European Union and to goods originating from an eligible country, as defined under Regulation (EU) No 236/2014** and Annex IV of the ACP-EU Partnership Agreement***, are to be understood as including natural or legal persons residing or established in, and to goods originating from, the United Kingdom ****. Those persons and goods are therefore eligible under this call.
* Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.
** Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union’s instruments for financing external action.
*** Annex IV to the ACP-EU Partnership Agreement, as revised by Decision 1/2014 of the ACP-EU Council of Ministers (OJ L196/40, 3.7.2014)
**** including the Overseas Countries and Territories having special relations with the United Kingdom, as laid down in Part Four and Annex II of the TFEU

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Αγίου Αθανασίου Κύπρου
Τίτλος: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου. Αρ. Διαγ. 1/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Κατασκευή Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθμού και Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιού – ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 648.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ (ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 30/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ (ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ)
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΦΟΡΤΩΤΩΝ/ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/9/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την προμήθεια 4 φορτωτών – εκσκαφέων και η παροχή υπηρεσιών συντήρησής τους για 5 χρόνια ή 5000 ώρες (όποιο συμβεί πρώτο, από την ημερομηνία παράδοσής τους).
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 43211000-Αυτοκινούμενοι προωθητήρες γαιών
43261100-Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές
43262000-Μηχανήματα εκσκαφής
43262100-Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Ναι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/08/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος: Supply, Implementation, Maintenance and Operation of a Human Resource Management System Software, CyI/OPER/HRSoft/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:CyI/OPER/HRSoft/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: This contract refers to the provision, implementation, installation, operation and maintenance of a Human Resources Management System (HRM) for The Cyprus Institute. The Cyprus Institute wishes to implement an HRM system which will offer features such as Recruitment, Performance Management, Leave Management Time and Attendance. Furthermore, all Research Centres and Offices as identified in CyI’s organizational structure above will use certain functionalities of the HRM System. The Contractor undertakes to implement the system within a period of 5 months and provide the relevant application and system software licenses needed as well as the appropriate training for its operation and will also maintain and operate it for a period of 5 years.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
72210000-Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού
72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 125.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/09/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):14/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος: ΑΡ. ΠΡ. 109/2020 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 109/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΘΕΜΑ: Προσφορά για τα ακόλουθα είδη ασφαλιστικών καλύψεων: Α. Ασφάλιση Πυρός και Κατονομαζόμενων Κινδύνων (Fire and Special Perils) των Κτιρίων, Γενικού Περιεχομένου, Μηχανημάτων, Αποθεμάτων και Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου σε ανοικτούς χώρους Α1. Προαιρετικές Επεκτάσεις Ασφάλισης Πυρός Β. Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου (All Risks) για Έργα Τέχνης και Παλαιά Βιβλία Γ. Ασφάλιση Μηχανοκίνητων Οχημάτων Δ. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτου (Public Liability) E. Ασφάλιση Χρημάτων (Money Policy) ΣΤ. Ασφάλιση Εγγύησης Πίστης (Fidelity Guarantee).
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66510000-Υπηρεσίες ασφάλισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 170.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 26/08/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):12/08/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26/08/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος:ΤΔ 68/2020 Διαγωνισμός για τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου με 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΤΔ 68/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΤΔ 68/2020 Η εργασία αφορά τη θεμελίωση τμήματος του υπό κατασκευή τροχιόδρομου στα όρια της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς και περιλαμβάνει την προμήθεια, επίστρωση, ράντισμα και συμπίεση 7.500 tons διαβασικού θραυστού διαβαθμισμένου μείγματος σκύρων και άμμου (crusher-run) Α΄ ποιότητας, που εντάσσεται στην κατηγορία 45262210-6 όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45262210-Εργασίες θεμελιώσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):120.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/09/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 20/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/09/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

 

************************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τίτλος:ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΛΩΡΑΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ»
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:ΚΣΧ/26(9)-2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Η Σύμβαση αφορά στην δεύτερη και τελική φάση του έργου στην περιοχή της παλιάς Βρύσης στην Χλώρακα, στην τοποθεσία Λούρες-Άγιος Υπάτιος, που συμπεριλαμβάνει το υπαίθριο θέατρο, το παρεκκλήσι Αγίου Υπάτιου, κυλικείο και εκθεσιακό χώρο/ αίθουσα εκδηλώσεων .
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 445.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:10/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/08/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 32/2020 Προσφορά για την προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν Υψηλής Ευκρίνειας για την Αστυνομία
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 32/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν Υψηλής Ευκρίνειας για την Αστυνομία
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 35820000-Εξοπλισμός υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 25.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 01/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):18/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1): Προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν υψηλής ευκρίνειας, φθορίζον κίτρινου χρώματος με ανακλαστικές λωρίδες και διακριτικά Αστυνομίας, ως ακολούθως: Κατηγορία Α: Είδος 1: Δύο χιλιάδες (2000) Γιλέκα υψηλής Ευκρίνειας Είδος 2: Πεντακόσια Μπουφάν ελαφριού τύπου υψηλής ευκρίνειας.
Όνομα τμήματος(2): Προμήθεια Γιλέκων και Μπουφάν υψηλής ευκρίνειας, φθορίζον κίτρινου χρώματος με ανακλαστικές λωρίδες και διακριτικά Αστυνομίας, ως ακολούθως: Κατηγορία Β: Είδος 1: Εκατό πενήντα Μπουφάν αδιάβροχα υψηλής ευκρίνειας.
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Παραλιμνίου
Τίτλος: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 20/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45213312-Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 4.950.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/09/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/09/2020 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/09/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής Κύπρου
Τίτλος: ΤΥΠ2020/022/Α/Β -ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΥΠ2020/022/Α/Β
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 32420000-Εξοπλισμός δικτύου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/09/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 02/09/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/09/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 268_2020_Synthetic Lubricating Oil for Atlas Copco Screw Type Air Compressors at Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:268_2020_Synthetic Lubricating Oil for Atlas Copco Screw Type Air Compressors at Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/09/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 24/08/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/09/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Θέμα: Προσφορά για την Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Χειρουργικού Μικροσκοπίου για τις Ανάγκες των Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής και ΩΡΛ του Νοσοκομείου Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ 67/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Θέμα: Προσφορά για την Προμήθεια Εγκατάσταση και Συντήρηση Χειρουργικού Μικροσκοπίου για τις Ανάγκες των Κλινικών Πλαστικής Χειρουργικής και ΩΡΛ του Νοσοκομείου Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33100000-Ιατρικές συσκευές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 160.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:16/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/09/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Σ.Υ.62/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Υ.13.25.011.178
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Νευροχειρουργικής Κλινικής (Χειρουργείο) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Σ.Υ.62/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 271.021
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:04/09/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/08/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/09/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 17
Όνομα τμήματος(1) ΕΙΔΟΣ 1
Όνομα τμήματος(2) ΕΙΔΟΣ 2
Όνομα τμήματος(3) ΕΙΔΟΣ 3
Όνομα τμήματος(4) ΕΙΔΟΣ 4
Όνομα τμήματος(5) ΕΙΔΟΣ 5
Όνομα τμήματος(6)ΕΙΔΟΣ 6
Όνομα τμήματος(7) ΕΙΔΟΣ 7
Όνομα τμήματος(8) ΕΙΔΟΣ 8
Όνομα τμήματος(9) ΕΙΔΟΣ 9
Όνομα τμήματος(10) ΕΙΔΟΣ 10
Όνομα τμήματος(11) ΕΙΔΟΣ 11
Όνομα τμήματος(12) ΕΙΔΟΣ 12
Όνομα τμήματος(13)ΕΙΔΟΣ 13
Όνομα τμήματος(14) ΕΙΔΟΣ 14
Όνομα τμήματος(15) ΕΙΔΟΣ 15
Όνομα τμήματος(16) ΕΙΔΟΣ 16
Όνομα τμήματος(17) ΕΙΔΟΣ 17
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 17

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Title: Conducting the required (a) sanitary drainage connection to the
Police Supply Dept. on Cairo/ Suez Desert Road, also (b) rehabilitation &
revamping of sanitary drainage pipelines within Greater Cairo. Deadlines
8/23 & 8/25/2025
Date published: August 9, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,850 & 5,700
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water
& Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works
Bid Bond: LE 400,000 & 100,000
Deadline: August 25, 2020
Description: Two tenders for conducting the required (a) sanitary
drainage connection to the Police Supply Dept. on Cairo/ Suez Desert
Road, also (b) rehabilitation & revamping of sanitary drainage pipelines.
Pre-bid meetings set for 8/16 & 8/18/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Sanitary Drainage Co. of Greater Cairo, The Cashier
Address: 32 Ramses St., Cairo
Phone: +202 – 25779293/ 25769239
Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Rehabilitation of four branch canals within El Amreya inspectorate over the next two consecutive final years under four contracts. Deadlines 8/24, 8/24, 8/25 & 8/25/2020
Published: August 10, 2020
Beheira – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299 & 299 & 399 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Canals
Beneficiary Sector: Construction Equipment – Earthmoving Equipment
Construction Projects – Renovation, Concrete Treatment & Paints
Bid Bond: LE 150,000 & 190,000 & 55,000 && 55,000
Deadline: August 25, 2020
Description: Four tenders for the rehabilitation of four branch canals within El Amreya inspectorate over the next two consecutive final years.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. for Nobareyya Drainage
Address: c/o General Dept. for Drainage Projects in Damanhur
Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Rehabilitation of four irrigation canals incl. (a) Qata Canal of 2.040
Km length, (b) Mouseiri Canal of 2.680 Km length, (c) Al Bousrat Canal of
4.4 Km length & (d) Al Serw Canal of 4.2 Km length. Deadlines 8/23,
8/24, 8/25 & 8/26/2020
Date published: August 9, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299 & 299 & 399 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation &
Drainage Canals
Beneficiary Sector: Construction Equipment – Earthmoving Equipment
Construction Projects – Renovation, Concrete Treatment & Paints
Bid Bond: LE 62,500 & 100,000 & 133,000 & 122,000
Deadline: August 26, 2020
Description: Four tenders for the rehabilitation of four irrigation canals
incl. (a) Qata Canal of 2.040 Km length, (b) Mouseiri Canal of 2.680 Km
length, (c) Al Bousrat Canal of 4.4 Km length & (d) Al Serw Canal of 4.2
Km length.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. of East Dakahlia Irrigation
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2312933/ 2313289
Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός αρ. 069-2020 για την παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 069-2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος του έργου είναι η παροχή στην Αναθέτουσα Αρχή νοσηλευτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των φοιτητών, του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού καθώς επίσης και των επισκεπτών στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά κύριο λόγο η παροχή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση ανάγκης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Υπηρεσίες πρόσληψης και τοποθέτησης προσωπικού
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
79624000-Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 14.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/08/2020 12:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/08/2020 12:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/08/2020 13:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: Αγορά Εξοπλισμού Εργαστηρίων Φυσικής Μέσης Εκπαίδευσης (ME 13-20)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΜΕ 13-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής στην Μέση Γενική Εκπαίδευση.
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :31710000-Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
31730000-Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός
32420000-Εξοπλισμός δικτύου
32410000-Τοπικό δίκτυο
32570000-Εξοπλισμός επικοινωνιών
38300000-Όργανα μετρήσεων
38500000-Συσκευές ελέγχου και δοκιμών
38600000-Οπτικά όργανα
38900000-Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών
38311000-Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα
38410000-Όργανα μέτρησης
38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
38430000-Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 33.580
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:06/08/2020 10:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:06/08/2020 11:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για τη προμήθεια μηχανικών βαλβίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.169/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Υ.Υ.13.25.042.003.110
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για τη προμήθεια μηχανικών βαλβίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Γ.Τ.169/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/08/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 17/07/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/08/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Title: Extending mass transport services by means of 26 passenger minibuses duly air conditioned, WIFY, display screens & electronic fees collection
Date published: July 15, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 25,000 each
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Beneficiary Sector: Information & Communications Technology – Computers, Hardware & Software
Bid Bond: 1 % each
Deadline: August 19, 2020
Description: Extending mass transport services by means of 26 passenger minibuses duly air conditioned, WIFY, display screens & electronic fees collection.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores & Purchases Dept., c/o Opera Exchange
Address: Ataba, Cairo
Phone: +202-5909113/ 5919595
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Public Sector

************************

Petrogas Co., the General Department for Equipment
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την εταιρεία διανομής υγραερίου.
Title: Supply of (a) two electronic variable speed filling carrousels for 60 liters cylinders, (b) 26 electronic filling machines for 60 liters cylinders, (c) electronic check scales M/CS for 30 liters cylinders, (d) three electronic check scales for M/CS for 60 liters cylinders at 5th Complex in New Cairo City
Date published: July 15, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution
Bid Bond: $ 20,000
Deadline: August 11, 2020
Description: Supply of (a) two electronic variable speed filling carrousels for 60 liters cylinders, (b) 26 electronic filling machines for 60 liters cylinders, (c) electronic check scales M/CS for 30 liters cylinders, (d) three electronic check scales for M/CS for 60 liters cylinders at 5th Complex in New Cairo City.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Petrogas Co., the General Department for Equipment
Address: 140 Toman Bay St., El Zeitoun, Cairo
Phone: +202 – 22613298/ 22614325/ 22613276
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution

************************

Title: Supply, erection, commissioning & guarantee of information networks, communication instruments & related operating requisites
Date published: July 15, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Momarsa
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Beneficiary Sector: Information & Communications Technology – Automation & Process Control, Computers, Hardware & Software, Internet
Bid Bond: LE 25,000
Deadline: August 11, 2020
Description: Supply, erection, commissioning & guarantee of information networks, communication instruments & related operating requisites. Tel. +202 – 23906945/ 23954552.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Holding Co. for Cotton, Spinning, Weaving & Garments, General
Secretariat, The Cashier
Address: 8 El Taher St., Abdin, Cairo
Phone: +202-3953447/ 3903243
Sector: Industry – Textile

 

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 38/3
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 20/2020 – EPC Turnkey contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: EPC Turn-key contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement The Electricity Authority of Cyprus, or EAC (the Contracting Entity) invites Tenders for the design, manufacture and supply, complete erection, testing in works, commissioning and putting into normal operation, including performance and reliability testing on completion and obligations for the defects notification period of 24 months of Unit 6 Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant, phase IV extension at Vasilikos Power Station. Unit 6 shall have a nominal capacity between 130 – 160 MWe and shall be of the combined cycle type consisting of two gas turbine generator sets, two heat recovery steam generators with flue gas bypass dampers and one steam turbine generator set (condensing type) 2+2+1.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45251100-Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
42112300-Τουρμπίνες αερίου
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
42112000-Εγκαταστάσεις τουρμπίνων
42112100-Τουρμπίνες ατμού
51133100-Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/08/2020 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/08/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 12/06/2020 13:16

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 28/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια Ημιφουσκωτών Σκαφών Διάσωσης για τις Ανάγκες του ΚΣΕΔ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 1Ε-2020-ΚΣΕΔ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αγορά – δοκιμή – εκπαίδευση και εγγύηση 2 ετών, 3 σκαφών (2 με δικαίωμα προαίρεσης) μήκους 10-12 μέτρων με εξοπλισμό πλοήγησης, συστήματα επικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34522450-Φουσκωτά σκάφη
34522400-Ημιάκαμπτα σκάφη
34522200-Σωσίβιες λέμβοι
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 1.500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/08/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/08/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 17/06/2020 12:01

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 10/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος: ΕΚΤ 09-20: Αγορά Ρομποτικών Βραχιόνων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο “Βελτίωση της Ποιότητας, της Ελκυστικότητας και της Αποτελεσματικότητας της ΜΤΕΕΚ”
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΕΚΤ 09-20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Σκοπός της παρούσης σύμβασης είναι: (α) Η προμήθεια ενός Ρομποτικού Βραχίονα τύπου Collaborative (Συνεργατικού) που θα συνοδεύεται με μια αρπάγη (Gripper), μία αρπάγη αναρρόφησης (Vacuum Gripper) και μια Sensor Camera. (β) Η προμήθεια ενός Βιομηχανικού Ρομποτικού Βραχίονα που θα συνοδεύεται με μια αρπάγη (Gripper) και μία αρπάγη αναρρόφησης (Vacuum Gripper). Στα πλαίσια της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 31720000-Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός
42900000-Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης
48900000-Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 80.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/07/2020 11:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/07/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 18/06/2020 11:13
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 9/2
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης αρ.διαγ. 49/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.93 αρ.διαγ. 49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 432.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 18/06/2020 16:42

 

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 14/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Γ.Τ.150/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ.150/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΣΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 82.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/07/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων: Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 16/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος (1) ΕΙΔΟΣ 1:ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20γρ ΚΑΙ 40γρ ΨΗΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Όνομα τμήματος (2) ΕΙΔΟΣ 2:ΟΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ 20γρ ΚΑΙ 40γρ MEΤΡΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 26/06/2020 13:10
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 8/23
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μειωτήρων Οξυγόνου για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Γ.Τ 153/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Μειωτήρων Οξυγόνου για τις Ανάγκες των Νοσηλευτηρίων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY00
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 44.760
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/07/2020 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/06/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/06/2020 13:38
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Προθεσμία Παραλαβής των Προσφορών σε (days/hours): 27/0
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 26/2020 Προσφορά για την αγορά Αλεξίσφαρων Γιλέκων τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικών Πλαισίων Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 26/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Αγορά Αλεξίσφαιρων Γιλέκων Τακτικών Ομάδων και Βαλλιστικών Πλαισίων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 35815100-Αλεξίσφαιρα γιλέκα 35820000-Εξοπλισμός υποστήριξης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/07/2020 10:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 13/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/07/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης: 23/06/2020 12:09
Ημερομηνία ανάθεσης:

************************

Title: Construction of medium voltage power transmission lines to extend electricity from Nuweiba Station to Wadi So’all station, also linking & feeding of other 9 rural complexes along the line till Saint Catherine City
Date published: June 17, 2020
South Sinai – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,720
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Transmission
Beneficiary Sector: Electromechanical Works
Bid Bond: LE 150,000
Deadline: July 5, 2020
Description: Construction of medium voltage power transmission lines to extend electricity from Nuweiba Station to Wadi So’all station, also linking & feeding of other 9 rural complexes along the line till Saint Catherine City.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: El Canal Electricity Distribution Co., General Dept. for Contracts & Purchases
Address: Eng. Osman A Osman Square, Ismailia
Sector: Energy – Public

************************

Title: Request of international offers to supply various requirements undersponsorship of EGAS – Egyptian Natural Gas Holding Co. to be financed by both the World Bank & the AFD – Agence France de Development in favor of a household natural gas connection project identified as TG – ICB 23. Brief details were given on 8 different items details of which to obtain from Town Gas Offices
Date published: June 11, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: $ 400
Financed By: N/A
Main Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Distribution Beneficiary Sector: Construction Projects – Integrated works, Electromechanical Works
Bid Bond: 2 %
Deadline: July 15, 2020
Description: Request of international offers to supply various requirements under sponsorship of EGAS – Egyptian Natural Gas Holding Co. to be financed by both the World Bank & the AFD – Agence France de Development in favor of a household natural gas connection project identified as TG – ICB 23. Brief details were given on 8 different items details of which to obtain from Town Gas Offices.
Methods of payment related to the job are cash. Latest means of communication as given by Town Gas are Tel. +202 – 35300908/ 35448198, Fax. +202 – 35444494,
Mobile : +20-1028882983, E-Mail f.purchase@towngas.com.eg , & Web Site:
www.towngas.com.eg
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Town Gas, The Cashier
Address: Cornish El Nil, Geziret Mohamed, Al Warraq, Giza
Phone: +202 – 35444494 & Fax. +202 – 35300908
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals – Natural Gas Distribution

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης αρ.διαγ. 49/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ 13.25.02.01.93 αρ.διαγ. 49/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Εποχικού Εμβολίου Γρίπης
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33651600-Εμβόλια
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 432.250
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια φαρμάκων καρδιαγγειακού συστήματος, Φ.Υ.Υ.42/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.42/2020, 13.25.02.03.33
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια φαρμάκων καρδιαγγειακού συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33622000-Φάρμακα για το καρδιαγγειακό σύστημα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):176.343
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 23/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 09/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 23/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 3
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 3

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια αντανακλαστικών στοιχείων α) για μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και β) για στηθαία ασφαλείας από μπετόν (New Jersey Barrier), Αρ. Διαγωνισμού ΚΠΣ/14/2020/Π(Α)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΚΠΣ/14/2020/Π(Α)
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση α) 100.000 τεμαχίων αντανακλαστικών στοιχείων για τοποθέτηση σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και β) 75.000 τεμαχίων αντανακλαστικών στοιχείων για τοποθέτηση σε New Jersey Barrier, τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 34920000-Οδικός εξοπλισμός
34928530-Φωτιστικά μέσα οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 292.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/07/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17/07/2020 11:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Άλλων μη Θεραπευτικών Προϊόντων, Φ.Υ.Υ.43/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.43/2020, 13.25.02.14.46
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Άλλων μη Θεραπευτικών Προϊόντων
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33693000-Άλλα θεραπευτικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):17.100
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 16/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 03/07/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:16/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ατομικής περιποίησης»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN164 166.65
ΦΟΡΕΑΣ: « Meditsinski universitet (MU) — Sofia » (ΙατρικόΠανεπιστήμιο – Σόφια) 831385737
Δ/νση: bul. „Akad. Iv.Evstratiev Geshov“ No. 15,sgradata na NTsOZA, et. 10, staya 20, 21, 22 i 24, Sofia 1431, Βουλγαρία
Web: http://mu-sofia.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marta Gensuzova
Τηλέφωνο: +359 28510879
Φαξ: +359 29515087
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zop @ mu – sofia . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// pk . mu -sofia . bg /% D 0% BE% D 0% B 1% D 1%89% D 0% B 5% D 1%81% D 1%82% D 0% B 2% D 0% B 5% D 0% BD % D 0% B 8-% D 0% BF % D 0% BE% D 1%80% D 1%8 A % D 1%87% D 0% BA % D 0% B 8/12-% D 0% B 4% D 0% BE% D 1%81% D 1%82% D 0% B 0% D 0% B 2% D 0% BA % D 0% B 8/00398-2020-0008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// pk . mu – sofia . bg /% D 0% BE% D 0% B 1% D 1%89% D 0% B 5% D 1%81% D 1%82% D 0% B 2% D 0% B 5% D 0% BD% D 0% B 8-% D 0% BF% D 0% BE % D 1%80% D 1%8 A% D 1%87% D 0% BA% D 0% B 8/12-% D 0% B 4% D 0% BE% D 1%81% D 1%82% D 0% B 0% D 0% B 2% D 0% BA
% D 0% B 8/00398-2020-0008
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2020 10:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια επιδέσμων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 212 627.00
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“ AD»(Γενικό Νοσοκομείο „D-r Ivan Seliminski“ — Sliven“AD “)119502733
Δ/νση: bul. „Hristo Botev“ No. 1, Sliven 8800,Βουλγαρία
Web: www.mbal.sliven.net
Αρμόδιος για πληροφορίες: Radost Simeonova
Τηλέφωνο: +359 44611778
Φαξ: +359 44624326
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal . sl @ iradeum . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// zop . mbal . sliven . net /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// zop . mbal . sliven . net/ auction /97/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/07/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών συσκευών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 400 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „Sveti Ivan Rilski“ EOOD» (Γενικό Νοσοκομείο „Sveti Ivan Rilski“ EOOD) 109501412
Δ/νση: ul. „Sveti Georgi“ No. 2, Dupnitsa 2600, Βουλγαρία
Web: https :// mbal . org /
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Vanya Chorbadzhiyska
Τηλέφωνο: +359 879881-049
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbaldupnitsa @ gmail . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// mbal . org / category / profil – na – kupuvacha /
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :// mbal . org /% d 0% b 4% d 0% be% d 1%81% d 1%82% d 0% b 0% d 0% b 2% d 0% ba % d 0% b 0-% d 0% bd % d 0% b 0-% d 1%81% d 0% b 8% d 1%81% d 1%82% d 0% b 5% d 0% bc% d 0% b 0-% d 0% b 7% d 0% b 0-% d 0% ba% d 0% be % d 0% bc % d 0% bf
% d 1%8 e % d 1%82% d 1%8 a% d 1%80-% d 1%82% d 0% be% d 0%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 15:45
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 494 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «VVMU „N. Y. Vaptsarov“» (Ανώτερη Ναυτική Σχολή „N. Y. Vaptsarov“) 129004492
Δ/νση: ul. „Vasil Drumev“ No. 73, Varna 9002,Βουλγαρία
Web: http://pp.naval-acad.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Boris Borisov
Τηλέφωνο: +359 52552239
Φαξ: +359 52303163
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: naval acad legal @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// pp . naval -acad . bg /? page id =4660
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// pp . naval – acad . bg /?page id =4660
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/07/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 588 695.76
ΦΟΡΕΑΣ: «UMBAL „Sveta Anna“ — Sofia“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο „Sveta Anna“— Sofia“ AD) 130367715
Δ/νση: zh.k. „Mladost 1“, ul. „Dimitar Mollov“ No. 1,Sofia 1750, Βουλγαρία
Web: http://www.sveta-anna.eu/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Boyan Avdzhiyski, Diana
Bengarska
Τηλέφωνο: +359 29759011
Φαξ: +359 29759011
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: otdel . opd @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . sveta -anna . eu / bg / Profil – na – kupuvacha p 35 . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . sveta -anna . eu / TXT / OPtxt -WEB . html # proc /208
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01/07/2020 16:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Supply of (a) C Arm instrument, (b) artificial kidney requisites, also (c) heart catheterization requisites. Deadlines 6/28, 7/1 & 7/12/2020
Date published: June 5, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 4,000 & 2,000 & 7,000
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Medical & Hospital
Equipment
Beneficiary Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Medical & Laboratory Consumables
Bid Bond: LE 30,000 & 50,000 & 180,000
Deadline: July 12, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) C Arm instrument, (b) artificial kidney requisites, also (c) heart catheterization requisites.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: E.N.R. Egyptian National Railways Authority, the Medical Dept.
Address: c/o ENR Hospital, El Galaa St., Cairo
Sector: Transport – Traction

************************

Title: Revamping of the signals & telecommunication systems along Nagee Hamadi/ Luxor railway line. Deadline was postponed from 6/14 to 7/14/2020
Date published: June 10, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: N/A
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Bid Bond: N/A
Deadline: July 14, 2020
Description: Revamping of the signals & telecommunication systems along Nagee Hamadi/ Luxor railway line.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: E.N.R. Egyptian National Railways Authority, the Signals Engineering Dept.
Address: 2nd Floor, 6 Ramses Square, Cairo
Phone: +202 – 25761578/ 25753555
Sector: Transport – Traction

************************

Title: Supply & erection of Transceivers at external airports
Date published: May 21, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: Euro 1,200
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology –
Telecommunication Equipment
Bid Bond: Euro 7,200
Deadline: June 21, 2020
Description: Supply & erection of Transceivers at external airports.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: National Co. for Aeronautic Navigational Services, The
Cashier
Address: c/o the Holding Co. for Airports & Aeronautic Navigation, Cairo
Airport Road, Cairo
Phone: +202 – 22672589/ 22684906
Sector: Airports & Ports – Airports

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλωσίμων υλικών μιας χρήσης και αιματολογικών αναλωσίμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 516 400.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Universitetska mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Plovdiv“ AD» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Plovdiv) 115532049
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 234, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1
Αρμόδια για πληροφορίες: Petya Gavazova
Τηλέφωνο: +359 899309859
Φαξ: +359 32959221
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mbalplovdiv @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . mbal . net / main . php ?module = content & cnt id =5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https http :// www . mbal . net / main . php ?module = news & object = info& action = view & nws id =470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/06/2020 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τροφίμων, ποτών, καπνού και συναφών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 781 020.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Rayon „Tsentralen“ — obshtina Plovdiv» (Περιοχή „Tsentralen“ — Δήμος Plovdiv) 0004715040031
Δ/νση: ul. „Hr. G. Danov“ No. 39, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http://www.plovdivcentral.org/
Αρμόδιος για πληροφορίες: R. Mitev, R. Elenkova
Τηλέφωνο: +359 32658219 / +359 32635345/ +35932658221
Φαξ: +359 32626204
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: centralen @ plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// centralen . plovdiv . bg / profil – na – kupuvacha
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// centralen . plovdiv . bg / profil – na -kupuvacha /9100-74622052020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/06/2020 17:15
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια διάφορων ιατρικών συσκευών και προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 2 150 545.00
ΦΟΡΕΑΣ: «SBALOZ „D-r M. Markov“ — Varna“ EOOD»
(Ειδικό Νοσοκομείο Ογκολογικών Παθήσεων„D-r M.Markov“ — Varna”) 000090154
Δ/νση: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 100, Varna 9000,Βουλγαρία
Web: http :// www . varnaoncology . org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mariyana Atanasova
Τηλέφωνο: +359 885994069
Φαξ: +359 52614141
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: sbalozvarna zop @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . varnaoncology . org
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// zop . varnaoncology. org / Procurement . aspx ?id =3101& type =5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/06/2020 14:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 164 374.43
ΦΟΡΕΑΣ: «Obshtina Plovdiv — rayon „Yuzhen“» (Δήμος Plovdiv — Περιοχή „Yuzhen“) 0004715040070
Δ/νσηul. „Makedoniya“ No. 73A, Plovdiv 4004,Βουλγαρία
Web: https://south-plovdiv.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Nikolaeva Abrasheva
Τηλέφωνο: +359 32276142
Φαξ: +359 32674130
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jurist @ south – plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// south -plovdiv . bg / buyer – profile
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http://south.plovdiv.bg/2 020/05/27/1/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/06/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 131 586.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“» (Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο „Neofit Rilski“ς)000017149
Δ/νση: ul. „Ivan Mihaylov“ No. 66, Blagoevgrad 2700,Βουλγαρία
Web: www . swu . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Nikolay Naumov
Τηλέφωνο: +359 886494909
Φαξ: +359 73885516
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op @ swu . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// op . swu . bg / proc
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:https :// op . swu . bg / proc /8- procedure – articles /111-00285-2020-0007
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/06/2020 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 20/2020 – EPC Turnkey contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: EPC Turn-key contract for the supply and installation of Unit 6 CCGT at Vasilikos Power Station – Phase V and Unit 6 Gas Turbines Long Term Service Agreement The Electricity Authority of Cyprus, or EAC (the Contracting Entity) invites Tenders for the design, manufacture and supply, complete erection, testing in works, commissioning and putting into normal operation, including performance and reliability testing on completion and obligations for the defects notification period of 24 months of Unit 6 Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) plant, phase IV extension at Vasilikos Power Station. Unit 6 shall have a nominal capacity between 130 – 160 MWe and shall be of the combined cycle type consisting of two gas turbine generator sets, two heat recovery steam generators with flue gas bypass dampers and one steam turbine generator set (condensing type) 2+2+1.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45251100-Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
42112300-Τουρμπίνες αερίου
45351000-Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων
45220000-Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες
42112000-Εγκαταστάσεις τουρμπίνων
42112100-Τουρμπίνες ατμού
51133100-Υπηρεσίες εγκατάστασης στροβίλων αερίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/08/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 31/07/2020 00:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/08/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αστυνομία Κύπρου
Τίτλος: Δ.Ο 20/2020 Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Δ.Ο 20/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για το Εθνικό Σύστημα SIS/SIRENE II
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, 48800000-Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 550.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 30/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ναι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 158_2020_Heat Pump Chiller for Administration Building for Vasilikos Power Station
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 158_2020_Heat Pump Chiller for Administration Building for Vasilikos Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 42500000-Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 08/07/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 09/07/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Άμυνας Κύπρου
Τίτλος: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΦ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΩΝ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΔΙΔΜ/7/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΧΡΟΝΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 15110000-Κρέας, 15112130-Κοτόπουλα, 15113000-Χοιρινό κρέας, 15131400-Προϊόντα από χοιρινό κρέας, 15115100-Αρνίσιο κρέας, 15117000-Κρέας αιγοειδών, 15131620-Κιμάς από βοδινό κρέας, 15220000-Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών και άλλα κρέατα ψαριών
15221000-Κατεψυγμένα ψάρια, 15131640-Μπιφτέκια από βοδινό, 15211000-Φιλέτα ψαριών, 15250000-Θαλασσινά, 15331000-Επεξεργασμένα λαχανικά, 15331170-Κατεψυγμένα λαχανικά
15851230-Λαζάνια, 15851220-Παραγεμισμένα ζυμαρικά, 15851210-Μαγειρεμένα ζυμαρικά
15312200-Προτηγανισμένες πατάτες για τηγάνισμα, 15300000-Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα, 15331100-Νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά, 15500000-Γαλακτοκομικά προϊόντα
15542300-Τυρί φέτα, 15311000-Κατεψυγμένες πατάτες, 09111400-Καύσιμα με βάση το ξύλο
15910000-Αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά, 15911000-Οινοπνευματώδη ποτά, 15930000-Κρασιά
15950000-Μη αποσταγμένα ποτά που προέρχονται από ζύμωση, 15961000-Μπίρα, 15960000-Μπίρα από βύνη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 350.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 13/07/2020 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου
Τίτλος: ΤΑΥ 12/2020_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΑΥ 12/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38421000-Εξοπλισμός μέτρησης ροής, 38421110-Μετρητές ροής, 38420000-Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 104.200
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/06/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/06/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/06/2020 10:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) Ηλεκτρομαγνητικοί Υδρομετρητές Τύπου 1
Όνομα τμήματος(2) Ηλεκτρομαγνητικοί Υδρομετρητές Τύπου 2
Να υποβληθούν προσφορές για: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Ενέσιμων Διαλυμάτων Alfacalcidol ή/και Calcitriol, Φ.Υ.Υ.40/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.40/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.42
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Ενέσιμων Διαλυμάτων Alfacalcidol ή/και Calcitriol
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 522.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 02/07/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/07/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές: Ναι

************************

 

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:199/2020 – Software Update License and Support for Oracle Customer Care and Billing for the period 1st July 2020 up to 30th June 2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Provision of services for Software Update License and Support for Oracle Customer Care and Billing for the period 1st July 2020 up to 30th June 2021
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:17/06/2020 23:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 07/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας : Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 189_2020_Oil Sorbents for Heavy Fuel Oil in Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 189_2020_Oil Sorbents for Heavy Fuel Oil in Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία:Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 24000000-Χημικά προϊόντα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/06/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 15/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος:Προσφορά για την προμήθεια Συμπληρωμάτων Διατροφής για ειδικές κατηγορίες ασθενών, Φ.Υ.Υ.36/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Φ.Υ.Υ.36/2020, Φ.Υ.Υ.13.25.02.07.40
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Συμπληρωμάτων Διατροφής για ειδικές κατηγορίες ασθενών
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33610000-Φάρμακα για το πεπτικό σύστημα και το μεταβολισμό
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):36.693
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 25/06/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 25/06/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων υλικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 869 170.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Meditsinski universitet — Plovdiv» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο-Plovdiv) 000455471
Δ/νση: bul. „Vasil Aprilov“ No. 15A, Plovdiv 4000,Βουλγαρία
Web: http :// meduniversity – plovdiv . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: d-r Mariana Murdzheva
Τηλέφωνο: +359 32602321
Φαξ: +359 32602534
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: intrel @ meduniversity -plovdiv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www . archive . mu -plovdiv . bg / bg / obshtestveni – poruchki /524-общ пор / възлагане /3927-00512-2020-0009_ konsumativi – perimed
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:www . archive . mu -plovdiv . bg / bg / obshtestveni – poruchki /524-общ пор / възлагане /3927-00512-2020-0009_ konsumativi -perimed
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/06/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 900 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”) 105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700,Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal vidin @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -vidin . com /?action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// www . mbal -vidin . com /? action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 410 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: ««Elektroenergien sistemen operator“ EAD» (Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618,Βουλγαρία
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova
Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d . dimitrova @ eso . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /2470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :https :// app . eop . bg / today/63112
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Supply of requisites & IT accessories to link 30 control wells in El Wadi El Gedid with a data logger to serve the Underground Water Sector in El Wadi El Gedid including: (a) data collectors & related accessories, (b) the electricity feeding & control system, (c) water level measuring detectors & (d) computers & printers
Date published: May 14, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Computers, Hardware & Software
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications
Technology – Automation & Process Control – Water & Waste-Water Equipment &
Works – Potable Water & Waste-Water Pumps
Bid Bond: LE 15,000 & 3,500 & 20,000 & 1,000
Deadline: June 4, 2020
COUNTRY:EGYPT
Description: Four tenders for the supply of requisites & IT accessories to link 30 control wells in El Wadi El Gedid with a data logger to serve the Underground Water Sector in El Wadi El Gedid including: (a) data collectors & related accessories, (b) the electricity feeding & control system, (c) water level measuring detectors & (d) computers & printers.
Company Name: Ministry of Water Resources & Irrigation, General Secretariat of
the Irrigation Authority, Contracts & Purchases Dept., Address: c/o the Ministry Building Nile Corniche, Imbaba, Giza, Sector: Water & Waste Water – Public

************************

Title: Supply of three phase, digital & electronic electricity meters to measure 5 Amp. medium voltage electric energy.
Date published: May 17, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,000
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Other Electrical Equipment
Beneficiary Sector: Industry – Electronics, Information & Communications
Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: LE 46,000
Deadline: June 16, 2020
Description: Supply of three phase, digital & electronic electricity meters to measure 5 Amp. medium voltage electric energy.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Alexandria Electricity Distribution Co., General Dept. for
Purchases
Address: 9 Sidi El Metwalli St., El Attarin, Alexandria
Phone: +203 – 493 5726/ 7
Sector: Energy – Distribution

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank
Date published: May 13, 2020
Qalyubia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,150
Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives – Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Networks
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: June 24, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank. Pre bid meeting set for 6/14/2020.
Contact Info:
Company Name: General Dept. for Qalyubia Drainage
Address: c/o the Irrigation Complex building, Benha
Phone: +2013 – 3228549/ 3245469
Sector: Water & Waste Water – Irrigation & Drainage

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και αντιδραστηρίων για in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 150 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Peta MBAL — Sofiya EAD» (5ο Γενικό Νοσοκομείο -Sofia EAD) 000689061
Δ/νση: bul. „Gen. Nikolay Stoletov“ No. 67A, Sofia1233, Βουλγαρία
Web: http://www.5mbal-sofia.com
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Rositsa Kirilova &
Valentin Slavkov
Τηλέφωνο: +359 29268173
Φαξ: +359 28323054
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: op peta mbal @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// www .5 mbal – sofia . com /% D 0% BF% D 1%80% D 0% BE % D 1%84% D 0% B 8% D 0% BB -% D 0% BD % D 0% B 0-% D 0% BA % D 1%83% D 0% BF% D 1%83% D 0% B 2% D 0% B 0% D 1%87% D 0% B 0/# proc /200
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// www .5 mbal -sofia . com /% D 0% BF % D 1%80% D 0% BE % D 1%84% D 0% B 8% D 0% BB -% D 0% BD % D 0% B 0-% D 0% BA% D 1%83% D 0% BF% D 1%83% D 0% B 2% D 0% B 0
% D 1%87% D 0% B 0/# proc /200
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια τουριστικού πλοίου που θα εξυπηρετεί τα παράκτια νερά της Μαύρης Θάλασσας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1 300 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Obshtina Burgas» (Δήμος Burgas) 000056814
Δ/νση: ul. „Aleksandrovska“ No. 26, Burgas 8000, Βουλγαρία
Web: https://www.burgas.bg/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Georgieva
Τηλέφωνο: +359 907242
Φαξ: +359 841996
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: d . georgieva @ burgas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /16058
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// app . eop . bg / today/63887
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 492 304.05
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL Sv. Panteleymon-Yambol AD» (ΓενικόΝοσοκομείο “Sv. Panteleymon-Yambol”) 128501598
Δ/νση: ul. Panayot Hitov No. 30, Yambol 8600, Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-yambol.net/
Αρμόδιος για πληροφορίες: D-r Panayot Dimanov
Τηλέφωνο: +359 46682204
Φαξ: +359 46620676
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal zop @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https :// mbal -yambol . net / nsite /2020/05/05/1349/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// mbal -yambol . net / nsite /2020/05
/05/1349/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος: Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ.Διαγωνισμού Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 6/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Ε.Μ.Α. (Ε.Α.Π.) 6/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση έτοιμου σκυροδέματος στην Επαρχία Αμμοχώστου, Αρ.Διαγωνισμού Ε.Μ.Α. (Ε.ΑΠ.) 6/2020
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 44114100-Έτοιμο σκυρόδεμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 20.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 28/05/2020 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 11:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευμάτων για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ 40/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κοχλιακών Εμφυτευμάτων για τις Ανάγκες της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Λευκωσίας
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 950.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:02/07/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 18/06/2020 23:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 02/07/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.57/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Σ.Υ.57/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ TOY ΟΚΥπΥ Σ.Υ.57/20
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:30
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 26/05/2020 11:30
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 12:00

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 133/2020 Design, Installation and Maintenance of an Intrusion and Surveillance System at the Perimeter of an EAC Plant
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Design, Installation and Maintenance of an Intrusion and Surveillance System at the Perimeter of an EAC Plant
Τύπος Σύμβασης:Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :32235000-Σύστημα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος
35120000-Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης και ασφαλείας
35125000-Σύστημα παρακολούθησης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 24/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 12/06/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 24/06/2020 12:30

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the Sanitary Drainage Network along Hafez St., Ex Faransa St., starting from its crossing with Ibn Hesham St. & its branching till Ras El Tin Palace in Al Jomrok Zone
Date published: May 13, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 7,105
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: May 27, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the Sanitary Drainage Network along Hafez St., Ex-Faransa St., starting from its crossing with Ibn Hesham St. & its branching till Ras El Tin Palace in Al Jomrok Zone.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Sanitary Drainage Co. of Alexandria, The Cashier
Address: 21 Mohamed Shafik Ghorbal St., Ex Arshmides St., Chatbi, Alexandria
Phone: +203 – 5830736/ 3923045
Sector: Water & Waste Water

************************

Title: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank
Date published: May 13, 2020
Qalyubia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,150
Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives – Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage Networks
Bid Bond: LE 300,000
Deadline: June 24, 2020
Description: Rehabilitation/ replacement of the subsurface drainage networks serving 3,800 feddans of Al Welga A Zone under funding from the ADB – African Development Bank. Pre bid meeting set for 6/14/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: General Dept. for Qalyubia Drainage
Address: c/o the Irrigation Complex building, Benha
Phone: +2013 – 3228549/ 3245469

************************

Title: Construction of (a) the subsurface drainage network at Bihmo B Zone serving 1950 feddans area & (b) the rehabilitation of a siphon at kilo 1.200 Kebly the railway line below Bahr Sila Al Omoumi Canal, both going under funding from the ADB – African Development Bank under two contracts
Date published: May 7, 2020
Fayoum – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000 each Financed By: AfDB
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Irrigation & Drainage
Canals
Beneficiary Sector: Construction Projects – Integrated works – Electromechanical Works – Industry – Plastics & Derivatives
Bid Bond: LE 225,000 & 45,000
Deadline: June 25, 2020
Description: Two tenders for the construction of (a) the subsurface drainage network at Bihmo B Zone serving 1950 feddans area & (b) the rehabilitation of a siphon at kilo 1.200 Kebly the railway line below Bahr Sila Al Omoumi Canal, both going under funding from the ADB – African Development Bank. Pre-bid meetings are set for 6/14 & 6/15/2020 respectively. Offers to deliver to the Dept. offices at Saad Zaghloul St., next to the Police Club. Bidders are to verify the issue of the requested performance bond with the client.
COUNTRY:EGYPT
Contact Info: Company Name: General Dept. for Fayoum Drainage
Address: The Cashier El Nabawi El Mohandes St., Next to Bandar El Fayoum
Police Station, Fayoum, Phone: +2084 – 6307154/ 6303312
Sector: Water & Waste Water – Irrigation & Drainage Canals

************************

Title: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450
Date published: April 29, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 29,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication
Equipment
Bid Bond: LE 750,000
Deadline: June 1, 2020
Description: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450. Ref. 421/ 2020/ 2.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores and Warehouses Dept.
Address: Opera Exchange, Opera Cairo.
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια υπερυπολογιστή»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 200 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Natsionalen institut po meteorologiya ihidrologiya» (Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας) 000663814
Δ/νση: bul. Tsarigradsko shose No. 66, Sofia 1784, Βουλγαρία
Web: www . meteo . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: dots. Andrey Bogachev
Τηλέφωνο: +359 0885955899
Φαξ: +359 29880380
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: andrey . bogatchev @ me -teo . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// stor -m . cfd . meteo . bg // op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// storm . cfd . meteo . bg// op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/06/2020 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: ««Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 900 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Sveta Petka“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο “Sveta Petka”) 105515902
Δ/νση: ul. „Tsar Simeon Veliki“ No. 119, Vidin 3700, Βουλγαρία
Web: http://www.mbal-vidin.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Marinela Vancheva
Τηλέφωνο: +359 94600691
Φαξ: +359 94600691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mbal vidin @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mbal -vidin . com /?action = public procurements # obqvi
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// storm . cfd . meteo . bg// op 7/ eu 20200428
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 410 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Elektroenergien sistemen operator“ EAD» (Διαχειριστής συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας) 175201304
Δ/νση: bul. „Tsar Boris III“ No. 201, Sofia 1618,Βουλγαρία
Web: www.eso.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Daniela Kirilova Dimitrova
Τηλέφωνο: +359 29696853
Φαξ: +359 29626189
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: d . dimitrova @ eso . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// app . eop . bg / buyer /2470
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// app . eop . bg / today/63112
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/06/2020 – 23:59
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ Σ.Υ.35/20
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:Σ.Υ.35/20
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (ΧΡΗΣΙ ΔΑΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :33140000-Ιατρικά αναλώσιμα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:18/06/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/06/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:18/06/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Γενικό Λογιστήριο Δημοκρατίας Κύπρου
Τίτλος: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΡΙΠΟΛΙΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΦΤΙ.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΓΛ 04/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΡΙΠΟΛΙΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΕΦΤΙ.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Τη σύναψη μιας Συμφωνίας Πλαίσιο
Διάρκεια Συμφ. Πλαίσιο:Δ/Ε
Κωδικοί CPV : 44812200-Λαδομπογιές και νερομπογιές
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:12/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 11:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Δήμος Λεμεσού
Τίτλος:Προσφορά γαι την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση οδού Βασιλεώς Κωνσταντίνου στη Λεμεσό”.(40/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 40/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προσφορά γαι την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση οδού Βασιλεώς Κωνσταντίνου στη Λεμεσό”.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :45233124-Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες
45233140-Οδικά έργα
45233270-Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 21/05/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 12:30

************************

Title: Rehabilitation & replacement of sloping sanitary drainage pipelines along El Mahkama St. in Markaz Abul Matamir
Date published: April 30, 2020
Beheira – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,000
Financed By: N/A
Main Sector: Industry – Plastics & Derivatives
Beneficiary Sector: Industry – Construction Materials
Bid Bond: LE 35,000
Deadline: May 19, 2020
Description: Rehabilitation & replacement of sloping sanitary drainage pipelines along El Mahkama St. in Markaz Abul Matamir.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Potable Water & Sanitary Drainage Co. in Beheira, Contracts & Purchases Dept.
Address: El Geish St., Damanhour
Phone: +2045 – 3331306/ 3331308/ 3331307
Sector: Water & Waste Water

************************

Title: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450
Date published: April 29, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 29,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication
Equipment
Bid Bond: LE 750,000
Deadline: June 1, 2020
Description: Request of international offers to supply subsidiary jelly filled cables over two years according to specs TC – 450. Ref. 421/ 2020/ 2.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Telecom Egypt SAE, Central Stores and Warehouses Dept.
Address: Opera Exchange, Opera Cairo.
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

Title: Conducting two geophysical mining studies to explore two talk & kaolin mines in El Alaki & Calabsha in Aswan
Date published: April 30, 2020
Aswan – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 2,280
Financed By: N/A
Main Sector: Industry – Other
Bid Bond: N/A
Deadline: May 18, 2020
Description: Conducting two geophysical mining studies to explore two talk & kaolin mines in El Alaki & Calabsha in Aswan.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: El Nasr Mining Co., Commercial Div., The Cashier,
Address: 4 Dr. Mohamed Hamed Fahmy St., Dokki, Giza
Phone: +202 – 37625120/ 37616017
Sector: Mining

************************

Τίτλος Προγράμματος: HORIZON 2020- EU.4.b – NanoMedTwin – Προώθηση της Καινοτομίας και της Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πεδίο των Νανοϋλικών για Βιοϊατρικές Εφαρμογές
Αντικείμενο χρηματοδότησης: Ερευνητικά Προγράμματα στο πεδίο των νανοϋλικών για εφαρμογές βιοϊατρικής
Συνολικο Ύψος χρηματοδότησης: 999.692,50 ευρώ
Χρονικές προθεσμίες:31.11.2021
Επωφελούμενοι :Νέοι ερευνητές, Πανεπιστήμια (προγράμματα twinning), εργαστήρια, start ups
Κριτήρια / χρήσιμες πληροφ.:https://www.h2020.md/en/new-deadline-extension-topic-ce-biotec-08-2020
Αρμόδια Αρχή/ Φορέας :National Center for Materials Study and Testing (NCMST) , Πολυτεχνείο Μολδαβίας
(στοιχεία επικοινωνίας):https://www.h2020.md/en/new-deadline-extension-topic-ce-biotec-08-202
COUNTRY: Republica Moldova

************************

Αντικείμενο έργου : Αγορά 119 φορητών υπολογιστών
Προϋπολογισμός : 580.000 RON (120.300 Euro, μη συμπ. ΦΠΑ)
Χρονικές προθεσμίες: 18/5/2020, ώρα 15.00
Πηγές χρηματοδότησης : Ευρωπαϊκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες : https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100092199
Αρμόδια Αρχή/ Φορέας:Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Δημ. Διοίκησης Ρουμανίας
Postal address: Str. Libertăţii nr. 16
Πληρ.: Mihai Bențan
E-mail: Remus.URETEAN@mdrap.ro
Telephone: +40 372111555
Fax: +40 372111445

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια επίπλων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 600 000.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Studentski stolove i obshtezhitiya“ EAD» (Φοιτητικές εστίες και ξενώνες EAD) 831917453
Δ/νση: zh.k. „Studentski grad“, bl. 5, et. 2, Sofia 1700,Βουλγαρία
Web: www.ssoead.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: Iliyana Beshkova Τηλέφωνο: +359 28681314
Φαξ: +359 28681242
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
iliana beshkova @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www . ssoead . -com / dokumenti . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:www . ssoead . com / dokum enti . htm
lΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 446 137.11
ΦΟΡΕΑΣ: «Natsionalen tsentar po zarazni i parazitni bolesti» (Εθνικό Κέντρο Μολυσματικών και Παρασιτικών Νόσων) 000662721
Δ/νση: bul. Yanko Sakazov 26, Sofia 1504, Βουλγαρία
Web: www . ncipd . org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tanya Gyurova, IvanIvanov
Τηλέφωνο: +359 29442875
Φαξ: +359 29433075
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ncipd @ ncipd . org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . ncipd . org / index . php ?option = com content & view = category & id =99& Itemid=1102& lang = bg
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// ncipd . org / index . php ? option = com content & view = article & id =308 : bg 05 m 2 op -001-1-002-0001-rbpack 123& catid =99& Itemid =1102& lang = bg
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 128/2020 Supply of measuring instruments
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 128/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Supply of measuring instruments
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 140(Ι)/2016 – Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 38300000-Όργανα μετρήσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 84.920
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 10/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Όχι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 10/06/2020 12:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου
Τίτλος: Tender for the appointment of a Fund Manager for the establishment and management of a Regulated Alternative Investment Fund (RAIF) in Cyprus
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: MOF/2020/05/Π
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: Tender for the appointment of a Fund Manager for the establishment and management of a Regulated Alternative Investment Fund (RAIF) in Cyprus
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC: Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66600000-Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
66100000-Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες
66000000-Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες
66140000-Υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων
66122000-Εταιρικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου
66150000-Υπηρεσίες διαχείρισης των χρηματαγορών
66190000-Υπηρεσίες χρηματομεσητείας δανείων
66151000-Υπηρεσίες πράξεων σε κεφαλαιαγορές
66170000-Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού
79412000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 03/07/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 19/05/2020 10:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 03/07/2020 12:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ.διαγ.22/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.72 Αρ.διαγ.22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33660000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 52.406
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 21/05/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 21/05/2020 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 5

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δασών Κύπρου
Τίτλος: ΤΔ 35/2020 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΔ 35/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 95.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 19/05/2020 10:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 19/05/2020 10:30

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 1.233.333.33
ΦΟΡΕΑΣ: «MBAL „D-r Stamen Iliev“ AD» (Γενικό Νοσοκομείο „Dr. Stamen Iliev“)111047073
Δ/νση: ul. „Sirma voyvoda“ No. 4, Montana 3400,Βουλγαρία
Web: http://www.mbalmontana.com/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Kinka Zheleva, Dimitrina
Ilieva και Angelina Todorova
Τηλέφωνο: +359 96306881
Φαξ: +359 96307554
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: op @ mbalmontana . com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . mbalmontana . com / page / show /70
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// mbalmontana . com/ page / show /70
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 26/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια χημικών προϊόντων για οργανική σύνθεση,βιοπροϊόντα, και αντιδραστήρια»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 190 000.00
ΦΟΡΕΑΣ:«Institut po organichna himiya s Tsentar po fitohimiya » (Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας με Κέντρο Φυτοχημείας) 000663668
Δ/νση: ul. „Akad. G. Bonchev“, bl. 9, delovodstvo (staya 206), Sofia 1113, Βουλγαρία
Web: http :// www . orgchm . bas . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Vanya Kurteva
Τηλέφωνο: +359 29606156
Φαξ: +359 28700225
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: office @ orgchm . bas . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:http :// www . orgchm . bas . bg / dokumenti bg . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . orgchm . bas . bg / obshtestveni porachki /obsht porachka himikali 2020/
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/05/2020 – 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου εκτός από έπιπλα, υπολογιστών και πακέτων λογισμικών»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 333 333.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Oblasten upravitel na oblast Smolyan» (Επαρχιακή Διοίκηση Smolyan) 120068166
Δ/νση: bul. „Balgariya“ No. 14, Smolyan 4700,Βουλγαρία
Web: www . sm . government . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Momchil Karaivanov
Τηλέφωνο: +359 30160155
Φαξ: +359 30162333
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: governor @ region -smolyan . org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:https :// sop . bg / region – smolyan -477/ proceduri -20-1-zop / a 1-0006221 . html
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: https :// sop . bg / region -smolyan -477/ proceduri -20-1- zop / a 1-0006221 . htmlΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2020 – 16:00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/05/2020 – 17:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Gilteritinib 40mg. Αρ. Διαγ. Φ.Υ.Υ.26/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Αρ.Διαγ. Φ.Υ.Υ. 26/2020 και Αρ.Φακ .Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.84
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Gilteritinib 40mg.
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33652100-Αντινεοπλασματικά φάρμακα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 127.331
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 28/05/2020 13:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 14/05/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 28/05/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 10/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:Υπηρεσίες διαφήμισης
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 79822500-Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
79341000-Υπηρεσίες διαφήμισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 04/06/2020 14:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 11/05/2020 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 04/06/2020 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Title: Supply, erection & commissioning of an integrated system to control & analyze the pumps’ performance & perform the so-called remote prognostic maintenance using Internet for objects at Road El Farag potable Water Station. Deadline was postponed to 5/28/2020 instead of 4/22/2020.
Date published: April 22, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications Technology – Automation & Process Control, Internet
Bid Bond: LE 120,000
Deadline: May 28, 2020
Description: Supply, erection & commissioning of an integrated system to control & analyze the pumps’ performance & perform the so-called remote prognostic maintenance using Internet for objects at Road El Farag potable Water Station.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Potable Water Co. of Greater Cairo, Contracts & Purchases Dept.
Address: 42 Ramses St., Cairo
Phone: +202 – 25743092/ 25743025
Sector: Water & Wastewater – Public

************************

Title: Implementing the thermal maintenance works at both the lime & pulp furnaces involving the supply & erection fire bricks, thermal mixture & thermal concrete, also building the required burners at the company’s factories in Belqas
Date published: April 23, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 3,420
Financed By: N/A
Main Sector: Construction Projects – Integrated works
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Information & Communications Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: LE 50,000
Deadline: May 12, 2020
Description: Implementing the thermal maintenance works at both the lime & pulp furnaces involving the supply & erection of fire bricks, thermal mixture & thermal concrete, also building the required burners at the company’s factories in Belqas.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Dakahlia Sugar Company, the Commercial Dept. Address: 14 Gawad Hosni St., Cairo
Sector: Industry – Food & Beverage

************************

Title: Implementing a sanitary drainage water treatment station & related annexes at El Safa Zone in Kaliobia. Deadline was postponed from 4/14/2020 to 5/14/2020.
Date published: April 9, 2020
Kaliobia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 1,500
Financed By: N/A
Main Sector: Water & Waste-Water Equipment & Works – Potable Water & Waste-Water Purification
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Environment-Related Works
Bid Bond: LE 825,000
Deadline: May 14, 2020
Description: Implementing a sanitary drainage water treatment station & related annexes at El Safa Zone in Kaliobia. Deadline was postponed from 4/14/2020 to 5/14/2020.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: IMC – Executive Org. for Implementing Industrial & Mining
Complexes, General Secretariat, The Cashier
Address: 14 El Alfi St., El Thawra Building, Cairo
Phone: +202-5883230 / 5889002
Sector: Water & Waste Water

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας Κύπρου
Τίτλος:Provision of air traffic services provider and aviation security liability insurance (DCA 1/2020)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: DCA_1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:The provision of air navigation services provider and aviation security services liability insurance
Τύπος Σύμβασης:Υπηρεσίες
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 66514120-Υπηρεσίες ασφάλισης θαλάσσιων, αεροπορικών και άλλων μεταφορών
66516000-Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 400.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 12/06/2020 09:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 01/06/2020 09:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 09:30

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Τμήμα Δημοσίων Έργων Κύπρου
Τίτλος:ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ(Αριθμός Διαγωνισμού: 23/2020/Α.Δ./Ε.Μ.ΠΑΦΟΥ)
Τύπος Σύμβασης:Έργα
Νομοθεσία:Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45233139-Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών
45233141-Εργασίες συντήρησης οδών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS:CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 960.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/06/2020 11:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 29/05/2020 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 05/06/2020 11:30

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ιατρικών προϊόντων»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 199 439.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD » (Εθνικό Καρδιολογικό Νοσοκομείο) 121663601
Δ/νση: ul. „Konjovitsa“ No. 65, Sofia 1309, Βουλγαρία
Web: www . hearthospital . bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Stanislava Petrova
Τηλέφωνο: +359 29217142
Φαξ: +359 29217142
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hearthospital op . nkb @ ab -v . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// procure -ment . hearthospital . bg /? q = page & idd = index
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:hospital . bg /? q = page & idd = index & porachkaid =20200327 juPU 1790637
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08/05/2020 – 16:30
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 197 484.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Kompleksen onkologichen tsentar — Vratsa EOOD»
(Συγκρότημα Ογκολογικού Κέντρου- Vratsa ) 000190101
Δ/νση: bul. „Vtori yuni“ No. 68, Vratsa 3000,Βουλγαρία
Web: http://www.onko-vratsa.bg/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Valya Hristova
Τηλέφωνο: +359 92622549
Φαξ: +359 92622549
Ηλεκτρονικό Tαχυδρομείο: mdozs vratza @ abv . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή http :// www . onko -vratsa . bg /00813-2020-0003-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και: http :// www . onko -vratsa . bg /00813-2020-0003-
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07/05/2020 – 16:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια ειδικού συστήματος καρδιαγγειακής διάγνωσης με υπερήχους»
Προϋπολογισμός (άνευ ΦΠΑ):BGN 366 500.00
ΦΟΡΕΑΣ: «Meditsinski universitet „Prof. d-r Paraskev Stoyanov“ — Varna» (Ιατρικό Πανεπιστήμιο «Prof.
Dr. Paraskev Stoyanov»-Varna) 000083633
Δ/νση: ul. „Marin Drinov“ No. 55, Varna 9002,
Βουλγαρία
Web: http://www.mu-varna.bg
Αρμόδιος για πληροφορίες: Elena Paneva
Τηλέφωνο: +359 52677054
Φαξ: +359 52643116
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: epaneva @ mu – varna . bg
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http :// www . mu –
varna . bg / BG / CustomerProfile / Pages / after 15042016-intro . aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚόστος: ΔΩΡΕΑΝ
Για αναλυτικότερα στοιχεία επί του διαγωνισμού (στη βουλγαρική) βλ. και:http :// mu -varna . bg / BG / CustomerProfile / Pages / echocardio . aspx
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/05/2020 – 17:00
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση.
Γλώσσα που μπορεί να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: μόνο βουλγαρικά.

************************

Title: Protection of the low level coastal areas including (a) those extending from the Western Entrance of Gamassa City till the western part of New Mansoura City (first Phase), also (b) those extending from the west of Al Jamil Straight 2 till the west of El Diba Village – First Phase – in Port Said Governorate. Bidders need be qualified to undertake marine & river excavation works, other relevant excavation works among other public works
Date published: April 16, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 699 & 799
Financed By: N/A
Main Sector: Construction Projects – Integrated works
Beneficiary Sector: Environment-Related Work – Transport – Maritime Transport, River Transport
Bid Bond: LE 500,000 & 600,000
Deadline: May 13, 2020
Description: Two tenders for protection of the low level coastal areas including (a) those extending from the Western Entrance of Gamassa City till the western part of New Mansoura City (first Phase), also (b) those extending from the west of Al Jamil Straight 2 till the west of El Diba Village – First Phase – in Port Said Governorate. Bidders need be qualified to undertake marine & river excavation works, other relevant excavation works among other public works. For inquiries you may also contact Tel. +202 – 44059798/ 44059827 or Fax. +202 – 44059816. Pre-bid meetings are set for 4/28 & 4/29/2020
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Egyptian General Authority for Coastal Protection, the
Contracts Dept.
Address: c/o Ismailia Canal Lock, Shobra El Mezallat, Cairo
Phone: +202 – 24440796/ 24443928
Sector: Environment

************************

Title: Supply of requisites for the company’s (national) fiber optics network for two years
Date published: April 5, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 10,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment
Bid Bond: LE 25,000
Deadline: May 10, 2020
Description: Supply of requisites for the company’s (national) fiber optics network for two years. Offers and related enclosures need be prepared & submitted with relevant required samples and copies as requested in the tender documents.
COUNTRY:EGYPT
Company Name: Egyptian Telecommunication Co. SAE, The Central
Purchasing & Stores Department , c/o
Address: Opera Exchange, Ataba, Cairo.
Phone: +202-576 0333/576 3030/577 7551
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunications

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Υπουργείο Υγείας Κύπρου
Τίτλος: Προσφορά για την προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος Αρ.διαγ.18/2020
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: Φ.Υ.Υ.13.25.02.10.71 Αρ.διαγ.18/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προμήθεια Φαρμάκων Παθήσεων του Νευρικού Συστήματος
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 33661000-Φάρμακα παθήσεων του νευρικού συστήματος
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών : Όχι
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 101.648
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 30/04/2020 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 16/04/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 30/04/2020 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα: Ναι
Αριθμός Τμημάτων: 2
Όνομα τμήματος(1) : Είδος 1
Όνομα τμήματος(2) : Είδος 2
Να υποβληθούν προσφορές για:: Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα: 2

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος: 134_2020_Supply of Lubrication Oil for Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: 134_2020_Supply of Lubrication Oil for Ice Plant 1 at Dhekelia Power Station
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 09211000-Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 13/05/2020 11:45
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 04/05/2020 23:45
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 14/05/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Όχι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Λευκωσίας
Τίτλος: Προσφορά αρ. 22/2020 για τον ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: Προθεσμία Υποβολής:11/6/2020 ηλεκτρονικά. Η κατηγορία του έργου είναι Οικοδομικό και κατατάσσεται στην Γ Τάξη. Εκτιμώμενη Αξία: €540000. Αρμόδιος Λειτουργός: Μαρία Μιχαήλ 22797478 Ο σκοπός του συμβολαίου είναι ο εξωραϊσμός / αποκατάσταση των όψεων Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς. Αποκατάσταση τοιχοποιίας, μπογιατισμάτων, κουφωμάτων, πλήρης αντικατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, κατασκευή περγόλων/στεγάστρων, στοιχεία έκθεσης προϊόντων, βιτρίνες, νέες επιγραφές/πινακίδες, κατασκευή ράμπας, τοποθέτηση ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση υπαίθριου εξοπλισμού, επιδιόρθωση πλακόστρωτων.
Τύπος Σύμβασης: Έργα
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 540.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/06/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/05/2020 11:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 12/06/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

************************

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Πάφου
Τίτλος: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 80 ΤΩΝ 120 ΚΑΙ 120 ΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Μηχανισμός Αξιολόγησης: Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 800 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 80 ΤΩΝ 120 ΚΑΙ 120 ΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ
Τύπος Σύμβασης: Προμήθειες
Νομοθεσία: Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία: Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά: Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV : 19520000-Πλαστικά προϊόντα
44618350-Πλαστικά καπάκια
34928480-Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
Κωδικοί NUTS: CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR): 167.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο: Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής: 11/05/2020 12:00
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως): 27/04/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις: Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 11/05/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών: Ναι

************************

Title: Rehabilitation of VHF projects at Borg El Arab, Marsa Matrouh, Nozha & Luxor Airports. Job goes under Finance from the EIB – European Investment Bank. Deadlines were postponed to 7/16/2020 instead 4/16/2020
Date published: April 16, 2020
Country Wide – International
Tender Type: Tender
Specs fees: Euro 5,000
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Telecommunication Equipment &
Beneficiary Sector: Industry – Safety Equipment – Information & Communications Technology – Automation & Process Control
Bid Bond: Euro 55,000
Deadline: July 16, 2020
Description: Rehabilitation of VHF projects at Borg El Arab, Marsa Matrouh, Nozha & Luxor Airports. Job goes under Finance from the EIB – European Investment Bank. Deadlines were postponed to 7/16/2020 instead 4/16/2020.
Company Name: National Air Navigation Services Co., The Cashier
Address: c/o the Egyptian Holding Co. for Airports building, International
Airport Road, 2nd Floor, Cairo.
Phone: +202-2670932/ 3
Sector: Airports & Ports – Airports

************************

Title: Supply of three condensers’ units to improve the power factor
Date published: April 14, 2020
Alexandria – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 500
Financed By: N/A
Main Sector: Energy – Generation
Bid Bond: LE 200,000
Deadline: May 20, 2020
Description: Supply of three condensers’ units to improve the power factor. Ref. 2019/ 2020.

COUNTRY:EGYPT

Company Name: Alexandria Petroleum Co., the Cashier
Address: El Mex, Alexandria
Phone: +203 – 4453200/ 4452832/ 4459132
Sector: Petroleum – Oil, Gas & Petrochemicals

************************

Title: Supply of (a) ampoules, (b) medicines for surgeries & anesthetics, also (c) other solutions & medicines. Deadlines 5/11, 5/12 & 5/13/2020
Date published: April 15, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 699 & 299 & 399
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Human Medicines
Bid Bond: LE 500,000 & 100,000 & 150,000
Deadline: May 13, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) ampoules, (b) medicines for surgeries & anesthetics, also (c) other solutions & medicines.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: Mansoura University, the Cancer Treatment Center, The Cashier
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2315738
Sector: Health Care – Public Sector

************************

Title: Supply of (a) tablets/ pills, (b) syrups & ointments, also (c) cleansers & detergents. Deadlines 5/6, 5/7 & 5/9/2020
Date published: April 15, 2020
Dakahlia – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 499 & 299 & 299
Financed By: N/A
Main Sector: Medical – Pharmaceuticals & Laboratory – Human Medicines
Beneficiary Sector: Industry – Chemicals
Bid Bond: LE 200,000 & 100,000 & 50,000
Deadline: May 9, 2020
Description: Three tenders for the supply of (a) tablets/ pills, (b) syrups & ointments, also (c) cleansers & detergents.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: Mansoura University, the Cancer Treatment Center, The Cashier
Address: Mansoura
Phone: +2050 – 2315738
Sector: Health Care – Public Sector

************************

Title: Supply, erection & testing of transformers, cables & circuit breakers at the Pyramids Residence in Giza. Documents to get from the Finance & Administration Division on the Autostrad, behind Sheraton Houses, Tel. +202 – 22685010/ 20/ 30 or Fax. +202 – 22586622
Date published: April 16, 2020
Cairo – International
Tender Type: Tender
Specs fees: LE 299
Financed By: N/A
Main Sector: Information & Communications Technology – Computers,
Hardware & Software
Beneficiary Sector: Electromechanical Works – Energy – Distribution,
Transformation
Bid Bond: LE 50,000
Deadline: May 12, 2020
Description: Supply, erection & testing of transformers, cables & circuit breakers at the Pyramids Residence in Giza. Documents to get from the Finance & Administration Division on the Autostrad, behind Sheraton Houses, Tel. +202 – 44059798/ 44059827 or Fax. +202 – 44059816.

COUNTRY:EGYPT
Company Name: IDSC – the Cabinet Information Decision Support Center, The
Cashier
Address: 1 Magles El Shaab St., Cairo
Phone: +202 – 27920756/ 27920896
Sector: I.T., Telecommunication and Media – Telecommunication

************************

Τίτλος σχεδίου/προγράμματος: EBRD – Έργα – Προκήρυξη Διαγωνισμού – Ανοικτή διαδικασία Αντικείμενο: EBRD – Βόρεια Μακεδονία: Φάση II: Lot 1 Αυτοκινητόδρομος Katlanovo — Petrovec, Lot 2 Περιφερειακός δρόμος Mavrovi Anovi — Zirovnica, Lot 3 Kicevo — Makedonski Brod, Lot 4 Karpalak — Zelino
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:15/05/2020
Κριτήρια/χρήσιμες πληροφορίες:Το έργο απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: magdalena@roads.org.mk;
Telephone: +389 23118044
Fax: +389 23220535
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162988-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

************************

Αντικείμενο: EBRD – Βόρεια Μακεδονία: Φάση III: Lot 1 Περιφερειακός δρόμος Makedonska Kamenica – Sasa, Lot 2 Περιφερειακός δρόμος Uzem – Toranica
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:22/05/2020
Στοιχεία επικοινωνίας:Public Entreprise for State Roads — Skopje
Str. ‘Dame Gruev’, No 14, 1000 Skopje, North Macedonia
E-mail: magdalena@roads.org.mk;
Telephone: +389 23118044
Fax: +389 23220535
Web: www.roads.org.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=11167555

************************

Τίτλος σχεδίου/προγράμματος: Αναδιάρθρωση του δικτύου λεωφορείων Αντικείμενο: Πλαίσιο πολιτικής για Πράσινες πόλεις (Green Cities Framework GrCF): Δίκτυο λεωφορείων Σκοπίων
Ύψος χρηματοδότησης:Ν/Α
Αναθέτουσα Αρχή:City of Skopje
Προθεσμία υποβολής προσφορών:30/04/2020
Κριτήρια/χρήσιμες πληροφορίες:EBRD Shareholder Special Fund
Μελέτη αναδιάρθρωσης του δικτύου λεωφορείων
Στοιχεία επικοινωνίας:City of Skopje
Blvd. Ilinden 82, 1000 Skopje, North Macedonia
Tel. +38923297291
Email: lovren.markic@skopje.gov.mk
Περισσότερες πληροφορίες:https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=8066791