28 C
Athens
Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔιαγωνισμός για την παραχώρηση του Parking στο παλιό λιμάνι της Μυκόνου

Διαγωνισμός για την παραχώρηση του Parking στο παλιό λιμάνι της Μυκόνου

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 68/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προκηρύσσει ανοιχτό άνω των ορίων δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για τη σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου, Παλαιός λιμένας Μυκόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4413/2016.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Μυκόνου. Συγκεκριμένα, παραχωρείται το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημάτων, συνολικής έκτασης 35.918,83 m² καθώς επίσης και παραπλέυρως αυτού, ισόγειο κτήριο συνολικής επιφάνειας 191,00τμ, υγειονομικού ενδιαφέροντος, που στο παρελθόν είχε την επωνυμία «YACHT CLUB».
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παραχωρούμενων χώρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό είκοσι δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων και οχτακοσίων εξήντα εννιά Ευρώ (22.163.869,00 ευρώ) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.
Το ποσό αυτό αποτελεί εκτίμηση των εσόδων της Σύμβασης Παραχώρησης και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους των προσφορών που θα υποβληθούν για τη βαθμολόγηση και κατάταξη τους σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2 της αναλυτικής διακήρυξης και δεν αποτελεί ανώτατο όριο α) για την αμοιβή του Παραχωρησιούχου ή β) για το οικονομικό αντάλλαγμα της Αναθέτουσας Αρχής ή γ) για το άθροισμα των δύο αυτών ποσών όπως θα διαμορφωθεί κατά την περίοδο εκμετάλλευσης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δεκαέξι (16) έτη από την υπογραφή της
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής στο διαδίκτυο www.mykonosports.gr στην διαδρομή https://mykonosports.gr/category/competitions/.
Ολες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, θα ζητούνται γραπτώς, ή με επιστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, Δ/νση Νέος Λιμένας, Τούρλος Μυκόνου, Αρμόδια Μαρία Κωτούλα, τηλ. 2289028935, Φαξ 2289028934, Email: info@mykonosports.gr σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4413/2016
Προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
β) τρίτες χώρες που έχουν συνάψει πολυμερείς ή διμερείς διεθνείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ενωση, που προβλέπουν το αμοιβαίο άνοιγμα της αγοράς των συμβάσεων παραχώρησης και στο μέτρο που η υπό ανάθεση σύμβαση παραχώρησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών αυτών.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη με την παρούσα παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου, κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η αναθέτουσα αρχή, δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει τη σύνταξη συμβολαιογραφικού συμφωνητικού σύστασης κοινοπραξίας και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των διακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (221.638,69ευρώ)
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 πμ
Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα 12 (δώδεκα ) μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν σύμφωνα µε τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ στις 13.5.2022, θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος του Δ. Λ. Τ. Μυκόνου
Δημήτριος Σ. Μάνεσης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
spot_img
spot_img
spot_img

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ