24.6 C
Athens
Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔιαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση της εμβληματικής Αίγλης Ζαππείου, του θερινού κινηματογράφου...

Διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση της εμβληματικής Αίγλης Ζαππείου, του θερινού κινηματογράφου και πάρκινγκ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 105 57 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210-32 23 509, FAX: 210-32 20 048
EMAIL: info@zappeion.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 1. Νικόλαος Γεωργίου
2. Θεοδοσία Χατζηγεωργίου
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΑΙΓΛΗ» ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΚΗΠΟΥ ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ.

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων (Ε.Ο. κ Κ.), που εδρεύει
στην Αθήνα, (Ζάππειο Μέγαρο)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για
την μακροχρόνια εκμίσθωση, κατ’ άρθρο 42 παρ. 4 του Ν. 4182/2013, του
κτιριακού συγκροτήματος «ΑΙΓΛΗ» του Ζαππείου Κήπου, με ουσιώδη
ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου για την επωφελέστερη
εκμετάλλευσή του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1.1. Η διαδικασία αφορά την εκμίσθωση ολοκλήρου του κτιριακού
συγκροτήματος του αναψυκτηρίου και του θερινού κινηματογράφου «ΑΙΓΛΗ»
του Ζαππείου Κήπου, (Μίσθιο), το οποίο αποτελείται:
(α) Από το κατάστημα (κεντρικό κτίριο/αναψυκτήριο) συνολικής
εστεγασμένης επιφανείας 3.301,50 τ.μ., το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις
στάθμες και συγκεκριμένα στο Β΄ Υπόγειο επιφανείας 251,50 τ.μ., στο Πρώτο
(Α΄) Υπόγειο επιφανείας 1.628,84 τ.μ., στο Ισόγειο επιφανείας 850,93 τ.μ. και
στον Πρώτο (Α΄) Όροφο επιφανείας 570,23 τ.μ..
(β) Από τον θερινό κινηματογράφο «ΑΙΓΛΗ», επιφανείας 766,00 τ.μ.
(γ) Από τον περιβάλλοντα χώρο επιφανείας 961,30 τ.μ.
Στο μίσθιο περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος έχει
είσοδο από την οδό Βασιλίσσης Όλγας.
1.2. Από την συνολική εστεγασμένη επιφάνεια του κτιρίου των 3.301,50
τετρ. μέτρων, 2.021,69 τετρ. μέτρα έχουν ανεγερθεί νομίμως με οικοδομικές
άδειες και 1.279,81 τετρ. μέτρα ήσαν αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες, όμως,
τακτοποιήθηκαν νομίμως και υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 με
την υπ’ αριθ. 10217450/2020 δήλωση ένταξης και με την καταβολή όλων των
νομίμων προστίμων.
1.3. Το κεντρικό κτίριο διαθέτει αίθουσες υψηλής αισθητικής για την
κάλυψη αναγκών εστίασης διαφόρων ποιοτικών απαιτήσεων και αριθμού
συγκεντρωμένων ατόμων. Παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης αιθουσών
για την διοργάνωση εκδηλώσεων/συνεδρίων σε κατάλληλα διαμορφωμένους
χώρους. Το συγκρότημα υποστηρίζεται από χώρους μαγειρείων/κουζίνας,
αποθηκών και Η/Μ εγκαταστάσεων.
1.4. Σε επαφή με το κεντρικό κτίριο ευρίσκεται ο κινηματογράφος «ΑΙΓΛΗ»,
ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό μνημείο και ως διατηρητέος ως
προς την χρήση και τις κτιριακές υποδομές αυτού. Η χρήση κινηματογράφου
συνοδεύεται από κυλικείο, βοηθητικό αποθηκευτικό χώρο και χώρους υγιεινής
ανδρών και γυναικών. Η λειτουργία του κινηματογράφου συνδέεται άμεσα με
το κεντρικό κτίριο καθώς ο θάλαμος προβολής είναι προσβάσιμος μέσω αυτού
και χρησιμοποιούνται χώροι του κεντρικού κτιρίου για την κάλυψη λειτουργικών
και αποθηκευτικών αναγκών του κινηματογράφου (τροφοδοσία, αποθήκευση,
υγιεινή).
1.5. Οι ως άνω χώροι περιγράφονται λεπτομερώς στην από Δεκεμβρίου
2020 αιτιολογική έκθεση της υπ’ αριθ. 234553/19.1.2021 οικοδομικής αδείας
και εμφαίνονται στις από Φεβρουαρίου 2021 κατόψεις και σχέδια του Πολιτικού
Μηχανικού Χρήστου Τζάλα, που περιέχονται στο Παράρτημα Α΄ της
παρούσας Πρόσκλησης.
2. Νομική κατάσταση του Μισθίου
2.1. Το κεντρικό κτίριο του Μισθίου ευρίσκεται εγγύς του Ζαππείου
Μεγάρου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως νεώτερο μνημείο χρήζον ιδιαίτερης
κρατικής προστασίας με την υπ’ αριθ. Α/Φ31/54283/62000/9.7.1977 απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ Β 632/6.7.1997), και του
κινηματογράφου ΑΙΓΛΗ, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο
μνημείο με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/3294/52923/ 29.10.1992 απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Β 680/20.11.1992) και του οποίου η χρήση
έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα με την υπ’ αριθ. 20768/4198/9.7.1997
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
(ΦΕΚ Δ 648/25.7.1997).
2.2. Υπό τα δεδομένα αυτά και με βάση την κείμενη νομοθεσία εκδόθηκαν:
2.2.1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΜΑΝΣΜΠΚ
/3487557/2965/872/14.7.2020 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκαν η υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών
του αναψυκτηρίου ΑΙΓΛΗ στον Ν. 4495/2017 υπό τον όρο να υποβληθεί
μελέτη αναμόρφωσης και ευπρεπισμού των όψεων του κτιρίου του
αναψυκτηρίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης
Νεωτέρων και Συγχρόνων Μνημείων, ώστε να εντάσσεται το κτίριο με τον
αρμόζοντα τρόπο στον περιβάλλοντα χώρο του κήπου του Ζαππείου και των
γειτονικών μνημείων, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις (α) να περιοριστεί
επαρκώς το πλάτος του deck προς την πλευρά του Ζαππείου Μεγάρου, (β) να
απομακρυνθούν τα μεταλλικά στέγαστρα στην ανατολική όψη, (γ) να
απομακρυνθούν το πρόσκτισμα με τους τσιμεντόλιθους και τα ελλενίτ στην
βορειοανατολική πλευρά και (δ) να αντικατασταθεί στην πέργκολα του ισογείου
η υπάρχουσα τέντα από άλλο υλικό επικάλυψης, το οποίο να αναβαθμίζει τον
χώρο και να προσαρμόζεται στο ευρύτερο περιβάλλον.
2.2.2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/703759/18.1.2021 απόφαση της Γενικής
Διευθύντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη αναμόρφωσης
των όψεων του αναψυκτηρίου ΑΙΓΛΗ με τους όρους (α) στις κατασκευές των
πετασμάτων (ανοιγμάτων υπερύψωσης δυτικής και νότια όψης, μεταλλικής
κλίμακας και ανατολική όψης) να χρησιμοποιηθεί ίδιο υλικό (όπως ξύλο ή
μεταλλικά στοιχεία κατάλληλης απόχρωσης), που να συνάδει με τον
χρωματισμό του όλου κτιρίου και (β) στις νεώτερες επικαλύψεις μεταλλικών
στοιχείων (αίθουσας ορόφου, μεταλλικής κλίμακας) να χρησιμοποιηθούν
corten και όχι γκρί μεταλλικές επιφάνειες, ώστε να προσεγγίζουν χρωματικά
με τα κεραμίδια, που υπάρχουν σε όλο το υπόλοιπο κτίριο.
2.2.3 Η υπ’ αριθ. 234553/2021 Οικοδομική Άδεία με τίτλο «Εργασίες
προσαρμογής όψεων Αναψυκτηρίου «ΑΙΓΛΗ» ΖΑΠΠΕΙΟΥ στο πλαίσιο
υπαγωγής του ακινήτου στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 – Καθαίρεση
βοηθητικού κτίσματος στον περιβάλλοντα χώρο», που αφορούν το εξωτερικό
κέλυφος του κτιριακού συγκροτήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του
τμήματος του θερινού κινηματογράφου) και τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο. Η
ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, πιστοποιούμενη αρμοδίως από
επακόλουθο Έλεγχο Δόμησης, θα επιτρέψει την οριστική υπαγωγή των
εγκαταστάσεων του κεντρικού κτιρίου στις διατάξεις του Ν. 4495/2017. Οι προς
εκτέλεση εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στην από Ιουλίου 2021 μελέτη
εφαρμογής του μηχανικού Α. Βλαχόπουλου. Η παραπάνω μελέτη εφαρμογής
εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ο κ Κ. και ο προϋπολογισμός των εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των 362.485 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η
εν λόγω μελέτη απεστάλη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία, με το με αριθ. πρωτ. 136966 ΕΞ 2021/02-
11-2021 έγγραφό της, διατύπωσε την άποψη ότι η μίσθωση του
συγκροτήματος θα πρέπει να γίνει με μακροχρόνια μίσθωση προκειμένου να
επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα από οικονομική άποψη και για λόγους
μακροβιότητας του κτιρίου.
3. Πραγματική κατάσταση του Μισθίου
3.1. Το Μίσθιο, προκειμένου να καταστεί εκμεταλλεύσιμο, χρήζει
ουσιώδους ανακαίνισης, ανακατασκευής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης
τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κεντρικού κτιρίου του
αναψυκτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, προκειμένου (α) να
αποκτήσει την άρτια τεχνική, αισθητική και λειτουργική κατασκευή του, ώστε να
είναι το μεν απολύτως κατάλληλο για τις χρήσεις, για τις οποίες προορίζεται, το
δε να αναδειχθούν τα στοιχεία, που θα το καταστήσουν πόλο έλξης στους
τομείς της εστίασης και της ήπιας αναψυχής, (β) να υλοποιηθούν οι ανωτέρω
αποφάσεις αναμόρφωσης και ευπρεπισμού των όψεων και του κτιρίου και (γ)
να προσαρμοσθούν οι όψεις του και να εναρμονισθούν οι αυθαίρετες
κατασκευές, που υπήχθησαν στον Ν. 4495/2017, αισθητικά και λειτουργικά,
ώστε το Μίσθιο να καταστεί ένας σύγχρονος πολυχώρος εστίασης και ήπιας
αναψυχής.
3.2. Ειδικώς, οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης, ανακατασκευής,
αποκατάστασης και διαμόρφωσης στο εσωτερικό του κεντρικού κτιρίου του
αναψυκτηρίου περιγράφονται στην από Φεβρουαρίου 2022 οικονομοτεχνική
μελέτη της εταιρίας «SOLUM PROPERTY SOLUTIONS», ο προϋπολογισμός
για την εκτέλεση των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 181.355,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
4. Εργασίες που πρέπει να γίνουν από τον Μισθωτή
4.1. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει (α) όλες τις εργασίες, που είναι
απαραίτητες για την ανακαίνιση, ανακατασκευή, αποκατάσταση και
διαμόρφωση του κεντρικού κτιρίου, κατά τα ανωτέρω, (β) όλες τις εργασίες
καθαιρέσεων και αποκαταστάσεων, που επιβάλλονται από τις ανωτέρω
αποφάσεις, (γ) όλες τις εργασίες ανακαίνισης, ανακατασκευής,
αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
4.2. Η δαπάνη εκτέλεσης όλων των εργασιών ανακαίνισης,
ανακατασκευής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης του Μισθίου βαρύνει
αποκλειστικώς τον Μισθωτή. Προς άρση δε κάθε αμφιβολίας εξ αρχής
επισημαίνεται ότι η Ε.Ο. κ Κ. ουδεμία θα έχει συμμετοχή στην εν λόγω δαπάνη.
4.3. Οι εργασίες καθαιρέσεων και αποκαταστάσεων στο κεντρικό κτίριο και
στον περιβάλλοντα χώρο πρέπει να εκτελεσθούν κατ’ ελάχιστο βάσει των
προβλέψεων της υπ’ αριθ. 234553/2021 οικοδομικής αδείας, όπως
περιγράφονται στην από Ιουλίου 2021 μελέτη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.
Βλαχοπούλου, που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιτροπής Ολυμπίων και
Κληροδοτημάτων, και έχουν προϋπολογισμό 362.485 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Οι εργασίες για την αποκατάσταση του
εσωτερικού του κεντρικού κτιρίου, προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό,
περιγράφονται κατ’ ελάχιστο στην από Φεβρουαρίου 2022 οικονομοτεχνική
μελέτη της εταιρίας «SOLUM PROPERTY SOLUTIONS», ο προϋπολογισμός
για την εκτέλεση των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 181.355,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Οι ως άνω εργασίες συνιστούν,
σύμφωνα με το από 17.3.2022 πρακτικό του Κεντρικού Συμβουλίου
Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ουσιώδη
ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου του μισθίου συγκροτήματος και πληρούν
τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της μίσθωσης στις διατάξεις του άρθρου 42
παρ. 4 του Ν. 4182/2013 (Α΄185), περί μακροχρόνιας μίσθωσης, δοθέντος ότι
την δαπάνη για την εκτέλεσή τους αναλαμβάνει ο μισθωτής.
4.4. Οι εργασίες, που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 234553/2021
οικοδομική άδεια, στην από Ιουλίου 2021 μελέτη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Α. Βλαχοπούλου, στις υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΔΠΑΝΣΜ / ΤΜΑΝΣΜΠΚ /
3487557 / 2965 / 872/ 14.7.2020 και 783759/18.1.2021 αποφάσεις της Γενικής
Διευθύντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην από Φεβρουαρίου 2022 Οικονομοτεχνική
μελέτη της εταιρίας SOLUM POPERTY SOLUTIONS, αποτελούν απαραίτητες
κατ’ ελάχιστο εργασίες, που πρέπει να εκτελεσθούν για την διαμόρφωση του
Μισθίου, και την ελάχιστη βάση προϋπολογισμού της ανακαίνισης,
αποκατάστασης, ανακατασκευής και διαμόρφωσης του Μισθίου, η υπέρβαση
δε των εν λόγω κατ’ ελάχιστο εργασιών και του εν λόγω κατ’ ελάχιστο
προϋπολογισμού για την εκτέλεσή τους θα περιγράφεται λεπτομερώς στην
τεχνική προσφορά – πρόταση, που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση από τους
ενδιαφερόμενους Μισθωτές. Η εν λόγω τεχνική προσφορά – πρόταση και το
ύψος του προϋπολογισμού αυτής θα αποτελέσουν ουσιώδη κριτήρια
αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προσφορών των ενδιαφερόμενων,
δοθέντος ότι πρόθεση της Ε.Ο. κ Κ. είναι να αναδείξει την συμφερότερη γι’
αυτήν προσφορά.
5. Χρήση του Μισθίου
1 Το κτίριο προορίζεται για χρήση εστίασης και ηπίας αναψυχής
απαγορευόμενης της χρήσης αυτού ως νυχτερινού κέντρου διασκέδασης κατά
τα προβλεπόμενα (α) στο ΠΔ της 23.6.1993 ΄΄Τροποποίηση του ρυμοτομικού
σχεδίου Αθηνών για καθορισμό χρήσεων του κτιρίου ΑΙΓΛΗ στο χώρο του
Ζαππείου΄΄ (ΦΕΚ Δ 778), (β) το άρθρο 17 του ΑΝ 1920/1939, όπως ισχύει
μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 1386/1996 και (γ) με
την υπ’ αριθ. 68740/ΕΞ2022/19.5.2022 απόφαση του Προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του
Υπουργείου Οικονομικών.
2 Ο κινηματογράφος θα χρησιμοποιηθεί για την κατά προορισμό χρήση
του.
6. Διάρκεια Μίσθωσης
1 Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εικοσαετής, θα αρχίζει από της
υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης και θα λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία
μετά την πάροδο είκοσι (20) ετών.
2 Οι βασικοί όροι της μισθωτικής σύμβασης περιέχονται στο Παράρτημα
Β της παρούσας Πρόσκλησης.
7. Υπομίσθωση
7.1. Ο Μισθωτής θα έχει δικαίωμα υπομίσθωσης εν όλω ή εν μέρει του
Μισθίου υπό τον όρο (α) προηγούμενης γνωστοποίησης των στοιχείων του
υπομισθωτή και προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Ε.Ο. κ Κ., (β) ο
υπομισθωτής θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη
μισθωτική σύμβαση, και θα αναλάβει εγγράφως την υποχρέωση αυτή.
7.2. Η Ε.Ο. κ. Κ. δικαιούται να αρνηθεί την υπομίσθωση όταν αυτή γίνεται
προς καταστρατήγηση της μισθωτικής σύμβασης ή των δικαιωμάτων αυτής ή
όταν ο υπομισθωτής δεν παρέχει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα απαραίτητα
εχέγγυα.
2.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.
4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του
άρθρου 32 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α’287), με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης και συμπληρωματικά με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
2. Ο διαδικασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ε.Ο. κ Κ. ενώπιον της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο. κ Κ., η οποία έχει την ευθύνη της διενέργειας
όλων των φάσεων της διαδικασίας, της αξιολόγησης των προσφορών, της
ανάδειξης μισθωτή, ή της ματαίωσης ή της ακύρωσης ή της επανάληψης της
διαδικασίας. Η απόφαση αυτή, στην συνέχεια, διαβιβάζεται στο Κεντρικό
Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών για
γνωμοδότηση και εκδίδεται σχετική εγκριτική απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, οι νόμιμες
κρατήσεις, τα τέλη της σύμβασης, τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και τα έξοδα
κατάρτισης του συμβολαίου μίσθωσης βαρύνουν τον μισθωτή.
4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό (100) ημέρες από την
επόμενη της υποβολής των προσφορών.
5. Για την έγκυρη συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό 1.000.000 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν από την λήξη της προσφοράς, να ζητεί από τον
προσφέροντα να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της προσφοράς του και της
εγγύησης συμμετοχής του.
6. Το δικαίωμα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, κατά τα κατωτέρω, κρίνονται κατά την
υποβολή των προσφορών, κατά τα λεπτομερώς προβλεπόμενα κατωτέρω.
7. Η Εκμισθώτρια ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο, που υπογράφει την
προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος ή επί
Κοινοπραξίας ως Κοινός Εκπρόσωπος αυτής, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, που
περιέχονται στους φακέλους των προσφορών και στα δικαιολογητικά, τα οποία
υποβάλλονται σ’ αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, για τον σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης άλλων συμμετεχόντων
σ’ αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για την διασφάλιση του απορρήτου
και της ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους
από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
8. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην διαδικασία της παρούσας
Πρόσκλησης με υποβολή προσφοράς συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων της διαδικασίας και παραίτησή τους από το δικαίωμα προσβολής ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόκρουσής τους, αμέσως ή εμμέσως.
9. Οι ενδιαφερόμενοι, που δεν έχουν την έδρα τους ή την κατοικία τους
στην Περιφέρεια Αττικής, θα πρέπει να ορίσουν φυσικό πρόσωπο – αντίκλητο,
ο οποίος θα πρέπει να κατοικεί στην Περιφέρεια Αττικής. Σε περίπτωση που ο
αντίκλητος δεν ανευρίσκεται ή δεν παραλαμβάνει έγγραφα, ως ημερομηνία
επίδοσης των εγγράφων θεωρείται η ημερομηνία ειδοποίησής του με mail για
την παραλαβή του αντιστοίχου εγγράφου.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα της εστίασης ή
στον τομέα της εστίασης – αναψυχής.
2. Αλλοδαπές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία εφ’
όσον:
• είναι εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
ή
• είναι εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
• είναι εγκατεστημένες σε κράτη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία
περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97
(ΦΕΚ Α’139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ.
3. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων)
δικαιούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία υπό τον όρο ότι θα έχουν
νομίμως συσταθεί και καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, κατ’ άρθρο 293 παρ. 3 του Ν.
4072/2012, και θα έχουν ορίσει ΄΄κοινό εκπρόσωπο΄΄, και τον αναπληρωτή του,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.
4. Ενώσεις προσώπων (φυσικών ή νομικών), που δεν έχουν περιβληθεί
την μορφή της κοινοπραξίας, κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο, δεν μπορούν να μετάσχουν στην διαδικασία.
5. Κάθε νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών ή και
συνδεδεμένων εταιριών) δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνον σχήμα είτε
μεμονωμένως είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται
να μετέχει σε ένα μόνον σχήμα είτε ως μέλος νομικού προσώπου, είτε ως
μέλος κοινοπραξίας φυσικών ή και νομικών προσώπων, είτε ως νόμιμος
εκπρόσωπος ενδιαφερόμενου, είτε ως αντίκλητος. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι ενδιαφερόμενοι, στην σύνθεση των
οποίων συμμετέχει το νομικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο ως μέλος ή
στους οποίους το φυσικό πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ή αντίκλητος
περισσότερες της μίας φορές.
4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία:
1.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την
προσφορά τους να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ.
1.2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή
από ασφαλιστικές επιχειρήσεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 4346/2016 (Α 13),
που λειτουργούν νομίμως σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε κράτος, το οποίο έχει υπογράψει την
Διεθνή Σύμβαση Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με το νόμο, το
δικαίωμα να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, ή από το ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ του ΕΦΚΑ
ή με σύμβαση παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
1.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι συνταγμένη
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της παρούσας Πρόσκλησης
και σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) την ημερομηνία έκδοσης, (β) τον εκδότη αυτής, (γ) την αρχή, προς την
οποία απευθύνεται, (δ) τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, (ε) το ποσό, το
οποίο καλύπτει η εγγύηση, (στ) την πλήρη επωνυμία, τον Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου και την διεύθυνση της έδρας του ενδιαφερόμενου, υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση, (ζ) τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και τον τίτλο
της διαδικασίας, (η) την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, (θ) την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης ή του χρόνου ισχύος αυτής, (ι) τον όρο ότι η
εγγύηση παρέχεται ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, (ια) τον όρο ότι ο εκδότης
της εγγυητικής επιστολής παραιτείται του δικαιώματος της διαίρεσης και του
δικαιώματος της δίζησης, (ιβ) τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της
εγγύησης, το ποσό αυτής υπόκειται στο ισχύον κατά τον χρόνο της
κατάπτωσης τέλος χαρτοσήμου και (ιγ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης στην Ε.Ο. κ Κ.,
ολικά ή μερικά, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την απλή
έγγραφη ειδοποίηση της Ε.Ο. κ Κ.
1.4. Η εγγυητική επιστολής συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Ε.Ο. κ Κ. (α)
σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει με την προσφορά του ψευδή
ή ανακριβή ή πλαστά ή απατηλά στοιχεία και (β) σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος αναδειχθεί μισθωτής και δεν προσέλθει για την υπογραφή της
μισθωτικής σύμβασης.
1.5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον
εξήντα (60) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του
ενδιαφερόμενου κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στο άρθρο 3 παρ. 5 της
παρούσας Πρόσκλησης. Η Ε.Ο. κ Κ. μπορεί, πριν από την λήξη της ισχύος της
προσφοράς του ενδιαφερόμενου, να ζητεί απ’ αυτόν να παρατείνει την ισχύ της
προσφοράς του και την επιστολή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
1.6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον Μισθωτή και
στους λοιπούς ενδιαφερόμενους αμέσως μετά την υπογραφή της μισθωτικής
σύμβασης και την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τα
κατωτέρω κριτήρια επιλογής.
1.1 Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας : Οι ενδιαφερόμενοι
απαιτείται να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον τομέα της εστίασης ή
στον τομέα της εστίασης – αναψυχής και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
Επιμελητήριο για την δραστηριότητα αυτή.
1.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια : Οι ενδιαφερόμενοι
απαιτείται να διαθέτουν:
(α) Ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των ετών 2017, 2018 και 2019
ίσο ή μεγαλύτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Ευρώ.
(β) Ειδικό κύκλο εργασιών από την παροχή υπηρεσιών εστίασης για κάθε
χρήση των ετών 2017, 2018 και 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των δέκα πέντε
εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ.
(γ) Κερδοφόρες όλες τις χρήσεις των ετών 2017, 2018 και 2019.
(δ) Πιστοληπτική ικανότητα από Τράπεζα τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) Ευρώ.
(ε) Τραπεζικό δανεισμό όχι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του
μέσου ετησίου κύκλου εργασιών των ετών 2017, 2018 και 2019.
(στ) Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του ενδιαφερόμενου για ποσό
κατ’ ελάχιστο 1.000.000 Ευρώ ανά περιστατικό.
(ζ) Θα συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2020 και 2021 στα
ανωτέρω υπό στοιχεία α, β και γ κριτήρια.
1.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα : Οι ενδιαφερόμενοι
απαιτείται να διαθέτουν σωρευτικώς κατά τον χρόνο υποβολής των
προσφορών:
(α) Αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην λειτουργία
καταστημάτων εστίασης.
(β) Σε λειτουργία τουλάχιστον δέκα (10) καταστήματα εστίασης, τα οποία
είτε διαχειρίζεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος είτε τα διαχειρίζονται θυγατρικές
εταιρίες του είτε διαχειρίζονται τρίτοι συνδεόμενοι μαζί του με συμβάσεις
δικαιόχρησης ή σε λειτουργία διεθνούς φήμης και κύρους επιχείρηση εστίασης.
(γ) Εμπειρία και τεχνογνωσία και οργάνωση στην διεξαγωγή εκδηλώσεων
και στην παροχή υπηρεσιών catering.
1.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπο περιβαλλοντικής
διαχείρισης: Οι ενδιαφερόμενοι κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών
πρέπει να διαθέτουν σωρευτικώς:
(α) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων ISO
22000:2005 και ISO 22000:2018.
(β) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 2001:2005 στο
πεδίο πιστοποίησης κατ’ ελάχιστο ΄΄Υπηρεσίες Εστίασης, Προετοιμασίας,
Παρασκευής, διανομής Γευμάτων΄΄.
(γ) Πιστοποιητικά Συστήματος Διαχείρισης ISO 14001:2015 και
18001:2007 στο πεδίο πιστοποίησης τουλάχιστον παραγωγής ετοίμου
φαγητού catering.
(δ) Πιστοποιητικά Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.
2 Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του
ενδιαφερόμενου μη επιτρεπομένου του δανεισμού εμπειρίας,
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επαρκείας, τεχνικής και
επαγγελματικής επαρκείας. Επί Κοινοπραξίας τα κριτήρια επιλογής
μπορούν να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκ των μελών αυτής.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1 Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων κατατίθενται επί ποινή
αποκλεισμού στο Πρωτόκολλο της Ε. Ο κ Κ στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα
από ώρας 10:00 έως ώρας 14:00 της 1ης Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη.
2 Προσφορές, που υποβλήθηκαν πριν από της ώρας 10:00 ή μετά την
παρέλευση της ώρας 14:00 της 1.11.2022 ή προσφορές, που δεν κατατέθηκαν
στο Πρωτόκολλο της Ε. Ο. κ Κ., δεν λαμβάνονται υπ’όψιν, δεν αξιολογούνται
από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο. κ Κ. και επιστρέφονται στους
αποστολείς τους χωρίς να αποσφραγισθούν.
3 Η προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου εσωκλείεται σε φάκελο που, επί
ποινή αποκλεισμού, είναι σφραγισμένος με τρόπο, που δεν επιτρέπει την
παραβίασή του και εξωτερικώς φέρει τα στοιχεία και την πλήρη διεύθυνση της
έδρας του ενδιαφερόμενου και την ένδειξη: ΄΄ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ΄΄.
4 Στον φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται, επί ποινή αποκλεισμού,
τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι και δη (α) Ο Υποφάκελος με την ένδειξη
΄΄ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ΄΄, (β) ο Υποφάκελος με την ένδειξη
΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ και (γ) ο Υποφάκελος με την ένδειξη
΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄. Κάθε υποφάκελος εξωτερικά φέρει τα στοιχεία
και την ένδειξη που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου
και τις ενδείξεις ΄΄ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ΄΄, ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ αντιστοίχως και είναι
σφραγισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να παραβιασθεί.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία,
μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους του Μισθίου κάθε Πέμπτη από ώρας
10.00 έως ώρας 13.00 μετά από συνεννόηση με τον κ. Νικόλαο Γεωργίου, τηλ:
6980040373, email: electro@zappeion.gr όπου θα αναφέρονται ονομαστικά
προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε όλους τους χώρους. Εξαιρούνται
οι τελευταίες δέκα (10) εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή των
προσφορών.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται από τους
ενδιαφερόμενους είτε με την κατάθεση εγγράφου στο Πρωτόκολλο της
Υπηρεσίας στα Γραφεία της Ε.Ο. κ Κ., στον 1ο όροφο του Ζαππείου Μεγάρου,
Τ.Κ. 10557, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συμπληρωματικές
πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών
πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας
ενδιαφερόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Ε.Ο. κ Κ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ