ΑΑΔΕ – Στο «σφυρί» αυτοκίνητα, μηχανάκια , φορτηγά από… 100 ευρώ!

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 16 Νοεμβρίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

Πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε οχήματα , μοτοσυκλέτες, φορτηγά  κλπ από Δημοπρασίες που διενεργεί η ΑΑΔΕ από τις 24 Νοεμβρίου έως και στις 29 Νοεμβρίου σε διαφορά Τελωνεία της Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα:

α) Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πατρών (24-11-2021)

β) Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Πάτμου (25-11-2021)

γ) Διακήρυξη Δημοπρασίας Τελωνείου Ηρακλείου (29-11-2021)

 

* Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες αυτοκινήτων προς κυκλοφορία είναι α) 300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα , β) 100 ευρώ για Ο.Τ.Κ.Ζ και οχήματα προς διάλυση , γ) 100 ευρώ για τις προς κυκλοφορία μοτοσυκλέτες , δ) 50 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες για διάλυση

* Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.
* Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 20% ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ Η΄ΜΕ TH ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
* Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς Κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από Συμβολαιογράφο.
* Η Δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλλει την Εγγύηση Συμμετοχής.
* Τα προς εκποίηση τροχοφόρα οχήματα, μοτοσυκλέτες , μοτοσποδήλατα κλπ είναι μεταχειρισμένα , με ζημιές , φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές πριν κυκλοφορήσουν .
Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων
μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους.
Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.
* Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.