10.6 C
Athens
Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
spot_img
ΑρχικήΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο Μυτιλήνης

Δημοπρασία οχημάτων στο Τελωνείο Μυτιλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Προκυμαία Μυτιλήνης
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 81131 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΠΛΗΡ.: Βαμβούρης Γιώργος
ΤΗΛ.: 22510 43176
e-mail:te1.myti1inis@aade.gr
Μυτιλήνη 06-11-2023
Αριθ. πρωτ.: 3904
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Στις 22-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ'[ στο Τελωνείο Μυτιλήνης θα γίνει προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να εκποιηθούν οχήματα προς κυκλοφορία, Ο.Τ.Κ.Ζ. και διάλυση όπως συνημμένοι πίνακες, με τιμή εκκίνησης αυτή που αναφέρεται στην διακήρυξη. Ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων φαίνεται στους συνημμένους πίνακες για κάθε όχημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλα τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους Νέους Γενικούς Όρους Πώλησης Τροχοφόρων, όπως ορίζονται στο ΦΕΚ αρ.3420 τεύχος Β’/25-10-2016.
Η συμμετοχή καθενός στη διαδικασία της δημοπρασίας προϋποθέτει την πλήρη ενημέρωση του επί των όρων πώλησης που ισχύουν. Δήλωση άγνοιας αυτών δεν γίνεται δεκτή.
Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις για παράταση διακανονισμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία η εγγύηση συμμετοχής είναι 300 ευρώ. Για τα O.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ. Για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για κυκλοφορία η εγγύηση συμμετοχής είναι 100 ευρώ, ενώ για τις μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα για διάλυση η εγγύηση συμμετοχής είναι 50 ευρώ. Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη κατά 50 ευρώ τουλάχιστον για οχήματα προς κυκλοφορία και 20 ευρώ τουλάχιστον για Ο. Τ.Κ.Ζ. και μοτοσυκλέτες-μοτοποδήλατα για κυκλοφορία και διάλυση.

 

Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να φέρει, ως φυσικό πρόσωπο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής) και να γνωρίζει τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη δημοπρασία δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή πληρεξούσιο ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια αρχή.
Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της
εταιρείας , ήτοι:
1) Επικυρωμένο αντίγραφο Συστατικής Πράξης-Καταστατικό στο οποίο θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του
2) ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού
3) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών από το οικείο Πρωτοδικείο και ΓΕΜΗ με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αυτών
4) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων(Ν.4685/07-5-2020 ΦΕΚ Α’92/2020).

Τα δημοπρατούμενα οχήματα είναι μεταχειρισμένα με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρήζουν επισκευής πριν κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάσουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους πριν λάβουν μέρος στη δημοπρασία, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών, ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Επίσης, πολλά στοιχεία τους, όπως έτος κατασκευής, κυβισμός, τύπος κλπ. ελήφθησαν και από τις εξωτερικές ενδείξεις τους προς καλύτερη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού, κατόπιν αυτού οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.
Η Υπηρεσία μας για τα στοιχεία αυτά καθώς και τυχόν κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.

Βάσει των όρων πώλησης , ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές.
Το 20% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) καταβάλλεται αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα. Το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας διακανονίζεται υποχρεωτικά μέσα 30 συνεχείς ημέρες από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών είτε σε μετρητά είτε σε δόσεις. Ο πλειοδότης, εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται έκπτωση σε ποσοστό 30% στο σύνολο (100%) της τιμής πλειοδοσίας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο πλειοδότης εφ’ όσον το επιθυμεί, μπορεί να διακανονίζει το υπόλοιπο σε 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις, εάν είναι δημόσιος υπάλληλος και προσκομίσει βεβαίωση της υπηρεσίας του ή σε 24 τριμηνιαίες δόσεις, εάν προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. Ουδέποτε όμως οι δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 240 ευρώ για τα προς κυκλοφορία οχήματα ή 80 ευρώ για τα ΟΤΚΖ και προς διάλυση.

Αν ο πλειοδότης δεν προσέλθει να διακανονίσει το υπόλοιπο του τμήματος στην προθεσμία των 30 συνεχών ημερών, τότε εκπίπτει από τα αγοραστικά του δικαιώματα με απόφαση του Τελωνείου και το 20% που έχει καταβάλει, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Κατά την ταξινόμηση τους, τα αυτ/τα που είναι για κυκλοφορία, προέλευσης κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβαρύνονται αντί εισφοράς μόνο με ειδικό τέλος ταξινόμησης που είναι ίσο με τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους και το οποίο καταβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο. Τα δε έξοδα χορήγησης πινακίδων πληρώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για οχήματα προέλευσης τρίτων χωρών απαιτείται πληρωμή δασμών και τελών εισαγωγής (τελωνισμός).

Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) όπως χαρακτηρίζονται από το Π.Δ. 116/05-03-2004 Π.Δ. (ΦΕΚ 81Α/2004) έχουν ΜΟΝΟ φορείς αδειοδοτημένοι από την Ε.Δ.O.Ε.
Για την ορθολογικότερη περιβαλλοντικά διαχείριση των οχημάτων που εκποιούνται για διάλυση, οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές τους θα πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή με την διαχείριση των οχημάτων αυτών, η άδεια λειτουργίας της οποίας απαιτεί την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.O.) ή Πρόσθετες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ. ), χωρίς να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Οποιαδήποτε προσφορά αντίθετη με τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή.
Οι αγοραστές υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι κατά την παραλαβή των αγορασθέντων τροχοφόρων θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.

Οι αγοραστές, για τα Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) και των οχημάτων για διάλυση, οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι τα αγορασθέντα οχήματα θα διαλυθούν και δεν θα τεθούν σε κυκλοφορία.
Βάσει των όρων πώλησης ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές .
Η επίσκεψη των οχημάτων που βρίσκονται στο Τελωνείο επιτρέπεται ελεύθερα τις εργάσιμες ημέρες από 13-11-2023 μέχρι και 21-11-2023 και ώρες από 09:00 μέχρι 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2251043176 κ. Βαμβούρη.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ