Πρώτη «από το τέλος» η Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 18 Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: OIKONOMIA, ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: , ,

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας είναι εδώ και θέλει να αποτελέσει «Πυξίδα» για το ελληνικό επιχειρείν. Έτσι παρουσίασε τη πρώτη έκθεση με την ονομασία «Πυξίδα» και στόχο την ανάδειξη των κύριων πυλώνων της ανταγωνιστικότητας και της σχετικής προόδου της Ελλάδας. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή της World Bank με την κα Sagita Muco και τον κ. Alessio Zanelli, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και του Προέδρου του CompeteGR κ. Σίμου Αναστασόπουλου.
Το θέμα της εκδήλωσης αφορούσε τις εκθέσεις ανταγωνιστικότητας και τον ρόλο που διαδραματίζουν για τα επενδυτικά σχήματα κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης σχετικά με τη χώρα που τελικά θα εμπιστευτούν και θα επενδύσουν.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνης Γεωργιάδης υπάρχουν κακά και καλά νέα για τους ελληνικούς Δείκτες. Τα κακά νέα είναι ότι σε ορισμένους τομείς η Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται πολύ χαμηλά στην κατάταξη, σχεδόν προτελευταία (βλέπε σχετ. πίνακα). Τα καλά νέα είναι, όπως ανέφερε, ότι δεν μπορούμε να πάμε χειρότερα!
Η θέση της Ελλάδας
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες διαθέσιμες μετρήσεις, η Ελλάδα παρουσιάζεται ουραγός μεταξύ των μελών της ΕΕ-28, σε όλους τους υπό εξέταση δείκτες ενώ σε Παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται λίγο πάνω από το μέσο.

Οι Πυλώνες ανταγωνιστικότητας
Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και την ανάλυση όλων των υπό εξέταση δεικτών, ανάπτυξε μια δυναμική προσέγγιση η οποία αναδεικνύει τα αίτια της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, αναγνωρίζει σχετικές προτάσεις βελτίωσης και επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση και τη σύγκριση με άλλες χώρες.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
* Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων (Πανεπιστημίων) Με Την Αγορά (Gil: University/ industry research collaboration 122/129)
* Δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών Μεταξύ Συγγενών Οργανισμών (WEF: Cluster development 128/141, Gil: State of cluster development 117/129, GTCI: Collaboration across organizations 102/125)
* Διείσδυση Νέας Γενιάς Τεχνολογιών ΤΠΕ (WEF: Fibre internet subscriptions per 100 pop. 99/141, DESI: Fast broadband take-up 28/28)
* Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Δημιουργία Νέων Επιχειρησιακών και Οργανωσιακών Μοντέλων (Gil: ICTs & business model creation 96/129, ICTs & organizational model creation 96/129)
* Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων, Εταιρείες που Ακολουθούν Disruptive Ideas (WEF: Growth of innovative companies 124/141, Companies embracing disruptive ideas 123/141)

C + Η έλλειψη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διασύνδεσης των ερευνητικών κέντρων με την αγορά και η χαμηλή διείσδυση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας στον Πυλώνα της Καινοτομίας & Τεχνολογίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΑΛΕΝΤΟ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
* Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης κατά τη διάρκεια της μάθησης (WEF: Critical thinking in teaching 122/141, Gil: PISA 42/129)
* Brain Drain (IMD: Brain Drain 60/63)
* Επαγγελματική κατάρτιση (WEF: Quality of vocational training 109/141, Extent of staff training 108/141, IMD: Employee training 60/63)
* Δεξιότητες αιχμής (WEF: Digital skills among active population 75/141, DESI: individuals with at least basic digital skills 25/28, % individuals with at least basic software skills 21/28, ICT Specialists 28/28)

Β Παρόλες τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων αιχμής το brain drain και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο πυλώνας της Κοινωνίας και του Ταλέντου θα αποτελέσει ισχυρό δυνητικό πλεονέκτημα της χώρας, καθώς διαθέτει υψηλό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου κατάρτισης.

ΠΟΡΟΙ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
* Δείκτες Συνδεσιμότητας (DESI: Connectivity 28/28, Ultrafast broadband coverage, 28/28)
* Χρήση των Δικτύων, Διάδοση Τεχνολογιών «Cloud» (DESI: Electronic information sharing % of enterprises 12/28, Cloud % of enterprises 26/28)
* Συνδεσιμότητα Οδικού Δικτύου (WEF: Road connectivity 73/141)

C+ Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας αποτελεί το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και το σημαντικό πολιτισμικό κεφάλαιο που διαθέτει. Από την άλλη πλευρά, η ανεπαρκής ανάπτυξη των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών δημιουργεί προκλήσεις στην προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της αστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα αποτελέσουν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
* Ευελιξία στην Αγορά Εργασίας (WΕΡ: Labour tax rate 117/141, Cooperation in labour-employer relations 109/141, Hiring and firing practices 82/141)
* Επίδραση των Φόρων στον Ανταγωνισμό (WEF: Distortive effect of taxes and subsidies on competition 109/141)
* Ισχύς Ελεγκτικών & Λογιστικών Προτύπων (WEF: Strength of auditing and accounting standards 122/141, IMD: Auditing & Accounting / Practices 60/63)
* Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Σταθερότητα Χρηματοοικονομικού Συστήματος (WEF: Financing of SMEs 133/141, Stability 140/141)

C++ Η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων χρόνων είχε άμεσο αντίκτυπο στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον της χώρας (δυσκολία χρηματοδότησης επιχειρήσεων, έλλειψη ευελιξίας στη αγορά εργασίας υψηλή φορολογία κτλ.). Από την άλλη πλευρά, αισιοδοξία δημιουργούν οι πρωτοβουλίες και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την Κυβέρνηση, οι οποίες έχουν σκοπό τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των επενδύσεων.

ΘΕΣΜΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
* Διευθέτηση Νομικών Διενέξεων, Διασφάλιση Πολιτικής Σταθερότητας (WEF: Efficiency of legal framework in settling disputes 131/141, Government ensuring policy stability 138/141)
* Μακροπρόθεσμο Στρατηγικό Όραμα Κυβέρνησης και Προσαρμοστικότητα στις Αλλαγές (WEF: Government long-term vision 134/141)
* Διαχείριση Θεμάτων Ιδιοκτησίας Γης (WEF: Quality of land administration 138/141, Property rights 97/141, WB: Dealing with Construction Permits 86/190, Registering Property 156/190)
* Επιβάρυνση από το Δημόσιο Κανονιστικό Πλαίσιο (WEF: Burden of government regulation 127/141)
* Θέματα Τρομοκρατίας (WEF: Terrorism jncidence 108/141)

C++ Η ενίσχυση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας των θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην Ελλάδα (αναποτελεσματικότητα δικαστικού συστήματος γραφειοκρατία, δυσκολία διαχείρισης θεμάτων ιδιοκτησίας γης κτλ.). Οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί σχετικά με την μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απλοποίηση διαδικασιών, βελτίωση ποιότητας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων κτλ.), αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην επίτευξη προϋποθέσεων ανάπτυξης της οικονομίας.
Τη συζήτησε συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του CompeteGR. Δρ Βενετία Κουσία.