ΠΑΕΓΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 27 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 3077/1954

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕΓΑΕ», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (με Α.Φ.Μ. 099551996), όπως νόμιμα εκπροσωπείται,
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:
Επειδή παρήλθε η προθεσμία αποθήκευσης των παρακάτω ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε A) ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και Β) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ της εταιρείας μας και ειδικότερα:
Περιγραφή εμπορευμάτων ανά Αποθηκευτικό Χώρο, Αποθέτη και Τίτλο Αποθήκευσης:
A.ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 44. Στεγασμένη ισόγεια αποθήκη στην περιοχή Μεντήτι, στον Αγιο Θωμά Βοιωτίας, ιδιοκτησίας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.
* Τίτλος Νο3647: Ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ: 800.000
ΣΑΚΟΙ: 1.200 ΚΙΛΑ: 30.000
ΣΥΝΟΛΟ: 830.000
Η παραλαβή των σάκων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση και επαλήθευση του είδους από τις εξωτερικές ενδείξεις. Τα κιλά ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις των σάκων. Εγινε δειγματοληπτικός έλεγχος του περιεχομένου σε μερικούς σάκους. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποσότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους, καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
2.Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 12024. Ειδικότερα: α) κτίριο νέας μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής οργανικού λιπάσματος με τις υπ’ αριθ. 1 (4 τάφροι) και 2 (12 κυτία μπετόν & αλάνα 850 μ2) αποθήκες, β) κτίριο παλαιάς μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής οργανικού λιπάσματος με τις υπ’ αριθ. 1 (4 τάφροι) και 2 (7 κυτία μπετόν) αποθήκες, γ) θάλαμος ψυγείων χωρίς ψύξη υπ’ αριθ. 1 εντός συγκροτήματος εργοστασίου & δ) θάλαμος ψυγείων με ψύξη υπ’ αριθ. 3, εντός συγκροτήματος εργοστασίου στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης, ιδιοκτησίας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.
* Τίτλος Νο2500: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 2.156.921,86
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση των σωρών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δε μπορεί να προσδιοριστεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2500 Τίτλος είναι έτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα από κοπριά πουλερικών 2.500.000 χιλιόγραμμων καθαρών (απόθεμα).
(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 343.078,14 χιλιόγραμμων καθαρών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 2.156.921,86 χιλιόγραμμα καθαρά έτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος από κοπριά πουλερικών (2.500.000 – 343.078,14 = 2.156.921,86).
* Τίτλος Νο2501: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΗΜΙΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΑ: 1.519.428,48
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με ογκομέτρηση των σωρών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δε μπορεί να προσδιοριστεί.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2501 Τίτλος είναι ημιέτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα από κοπριά πουλερικών 2.000.000 χιλιόγραμμων καθαρών (απόθεμα).
(β) Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 480.571,52 χιλιόγραμμων καθαρών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 1.519.428,48 χιλιόγραμμα καθαρά ημιέτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος από κοπριά πουλερικών (2.000.000 – 480.571,52 = 1.519.428,48).
* Τίτλος Νο2502: Ημερομηνία έκδοσης 22/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 21/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ AGROFER ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 119 με 40 σάκους πλαστικούς εκάστη
Σύνολο πλαστικών σάκων: 4.760
Χιλιόγραμμα μικτά: 119.000
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των σάκων και δοκιμαστική ζύγιση των σάκων.
Οι σάκοι είναι πλαστικοί και φέρουν ενδείξεις διάφορες όπως είδους, βάρους κ.α.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους τους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
(α) Σύμφωνα με τις δηλώσεις της αποθέτιδας, το εμπόρευμα για το οποίο εξεδόθη ο ανωτέρω υπ’ αριθμ. 2502 Τίτλος είναι έτοιμο φυσικό οργανικό λίπασμα AGROFER από κοπριά πουλερικών, τοποθετημένο σε 760 παλέτες, οι οποίες περιέχουν (φέρουν) 40 πλαστικούς σάκους εκάστη. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις της αποθέτιδας το σύνολο των ανωτέρω πλαστικών σάκων είναι 30.400 και το βάρος εκάστου 25 χιλιόγραμμων. Σύνολο μικτών χιλιόγραμμων 760.000 (απόθεμα).
(β)Σχετικά με το ανωτέρω απόθεμα, η Εταιρεία μας διαπίστωσε έλλειμμα 641.000 χιλιόγραμμων μικτών και γι’ αυτό το λόγο εκτίθενται σε πλειστηριασμό 119.000 χιλιόγραμμα μικτά έτοιμου φυσικού οργανικού λιπάσματος AFROFER από κοπριά πουλερικών (760.000 – 641.000 = 119.000).
* Τίτλος Νο2541: Ημερομηνία έκδοσης 14/11/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΑΥΓΟΥ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 72 (εβδομήντα δύο) με 20 χαρτοκιβώτια εκάστη
Σύνολο χαρτοκιβωτίων: 1440 (χίλια τετρακόσια σαράντα)
Σύνολο Μικτών κιλών: 37.440 (τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα)
Κατά δήλωση της αποθέτιδας το βάρος εκάστου χαρτοκιβωτίου είναι 26 κιλά μικτά.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική ζύγιση των χαρτοκιβωτίων.
Εγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 5 (πέντε) χαρτοκιβώτια και διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο έχει εντός μία μπλε νάιλον σακούλα που περιέχει κίτρινη-υποκίτρινη σκόνη, κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη, σκόνη αυγού.
Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των χαρτοκιβωτίων, το είδος του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. Τα χαρτοκιβώτια δε φέρουν ενδείξεις.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους.
* Τίτλος Νο2920: Ημερομηνία έκδοσης 09/06/2015 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΑΥΓΑ ΝΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 500 (πεντακόσιες) Χ 300 χάρτινες θήκες η κάθε μία
Σύνολο χάρτινων θηκών: 150.000 (εκατό πενήντα χιλιάδες)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των χάρτινων θηκών και δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των αυγών σε κάθε καρτέλα.
Εγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 10 (δέκα) παλέτες και διαπιστώθηκε ότι κάθε παλέτα φέρει 300 χάρτινες θήκες και κάθε χάρτινη θήκη περιέχει 30 (τριάντα) αυγά.
Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των παλετών, το είδος του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα των ψυγείων ή τυχόν πλημμελή λειτουργία των ψυκτικών τους εγκαταστάσεων καθώς και για την ποιοτική κατάσταση των εμπορευμάτων όπως και για την τυχόν θραύση των αυγών.
* Τίτλος Νο3439: Ημερομηνία έκδοσης 03/06/2016 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για τα παρακάτω εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της αποθέτιδας:
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ ΑΥΓΟΥ
ΠΑΛΕΤΕΣ: 80 (ογδόντα) με 20 χαρτοκιβώτια εκάστη
Σύνολο χαρτοκιβωτίων: 1.600 (χίλια εξακόσια) Χ 26 kg
Σύνολο μικτών χιλιόγραμμων: 41.600 (σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των παλετών και των χαρτοκιβωτίων και δοκιμαστική ζύγιση των χαρτοκιβωτίων.
Εγινε δοκιμαστική επαλήθευση σε 5 (πέντε) χαρτοκιβώτια και διαπιστώθηκε ότι κάθε χαρτοκιβώτιο έχει εντός μία μπλε νάιλον σακούλα που περιέχει κίτρινη-υποκίτρινη σκόνη, κατά τη συναφή δήλωση του αποθέτη σκόνη αυγού.
Επειδή η δοκιμαστική επαλήθευση έγινε σε μέρος μόνο των χαρτοκιβωτίων, το είδος του εμπορεύματος αναγράφεται κατά δήλωση της αποθέτιδας. Τα χαρτοκιβώτια δε φέρουν ενδείξεις.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους.
3.Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 11960. Μεταλλικές δεξαμενές υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 5, 8 και ισόγειες αποθήκες Α και Β, οι οποίες βρίσκονται εντός του οινοποιείου στη Στενήμαχο Νάουσας, ιδιοκτησίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ. Πρόκειται για φορολογική αποθήκη με αριθμό αδείας ELA0018020001 Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
* Τίτλος Νο 2927 ημερομηνία έκδοσης 17/06/2015 και λήξης 30/09/2015, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ, όπως παρακάτω:
1.CAVA ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
2.ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1989 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
3.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1992 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
4.ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1993 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
5.ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2000 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
6.ΝΑΟΥΣΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 2009 μεταλλικό καλάθι ένα (1) Φιάλες 498
Σύνολο μεταλλικά καλάθια: 6 (έξι) περιέχοντα συνολικά φιάλες 2.988 (δύο χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα οκτώ) Χ 1,25 kgr (τύπου 0,75 lit)
Χιλ/μα μικτά: 3.735 (τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και δοκιμαστική ζύγιση φιαλών. Κατά γενόμενη δοκιμαστική επαλήθευση του αριθμού των φιαλών σε κάθε μεταλλικό καλάθι κάθε κατηγορίας διαπιστώθηκε αριθμός 498 φιαλών τύπου 0,75 lit με ετικέτες CAVA 89, ΝΑΟΥΣΑ 1989, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 1992, ΝΑΟΥΣΑ 1993, ΝΑΟΥΣΑ 2000, ΝΑΟΥΣΑ 2009. Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 3842 ημερομηνία έκδοσης 14/03/2017 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 28/02/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΞΗΡΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ
(2003, 2004, 2005, 2006, 2007):
Μεταλλικά καλάθια: 18 (δεκαοκτώ), περιέχοντα συνολικά φιάλες 7.310 Κατά τη δήλωση του αποθέτη τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών και φιαλών.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση του εμπορεύματος καθώς για τυχόν διαρροή των φιαλών. Την τεχνική συντήρηση δηλώνει ότι αναλαμβάνει ο αποθέτης για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημική αλλοίωση ή βλάβη αυτού. Ο παρών τίτλος εκδόθηκε σε ολική αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 2219 τίτλου μας.
* Τίτλος Νο 4113 ημερομηνία έκδοσης 08/11/2017 και λήξης 31/01/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΞΗΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ (1993, 1994, 1996, 1997, 1999)
Μεταλλικά καλάθια: 5 (πέντε) περιέχοντα κατά τη δήλωση του αποθέτη συνολικά φιάλες 2.309 τύπου 0,75 lit.
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των καλαθιών & φιαλών εξωτερικά των καλαθιών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία , απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, ο αποθέτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση του εμπορεύματος και ευθύνεται για κάθε απώλεια βάρους που οφείλεται στην φυσική ιδιότητα του εμπορεύματος ή λόγω διαρροής ή θραύσης των φιαλών ως και χημικής αλλοίωσης ή βλάβης αυτού.
4.Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 11991. Περιφραγμένο υπόστεγο εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ», ιδιοκτησίας ιδίας, που βρίσκεται στο Γραμματικό Καρδίτσας.
* Τίτλος Νο 510/6 ημερομηνία έκδοσης 02/01/2013 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/05/2014, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΒΑΜΒΑΚΙ
Δέματα: 518 (πεντακόσια δεκαοκτώ)
Χιλ/μα μικτά: 116.550 (εκατόν δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα)
Η παραλαβή των εμπορευμάτων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των δεμάτων.
Το βάρος επαληθεύθηκε με δοκιμαστική ζύγιση είκοσι (20) δεμάτων.
Επειδή το εμπόρευμα παραλήφθηκε ταξιθετημένο σε στοιβάδες έγινε δυνατή εξωτερική εξέταση εκατό (100) μόνο δεμάτων τα οποία φέρουν αυτοκόλλητα εκκοκκιστηρίου ΘΕΣ-31Α. Για τα υπόλοιπα δέματα το είδος του εμπορεύματος κατά τη δήλωση του αποθέτη χωρίς ευθύνη της ΠΑΕΓΑΕ.
Ο αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλεια ή έλλειμμα των εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία, απαλλασσόμενης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ.
B.ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
1.Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 20.000 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 252 ημερομηνία έκδοσης 24/11/2017 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 24/05/2019, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΦΙΛΤΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 424 (τετρακόσια είκοσι τέσσερα)

Η αρχική παραλαβή, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των χαρτοκιβωτίων και με επαλήθευση κατά κωδικό και είδος. Ο αρχικός χαρακτηρισμός και το είδος του εμπορεύματος ανεγράφησαν από την Αίτηση του Αποθέτη. Ο παρών τίτλος προέρχεται από μεταβίβαση του υπ’ αριθμόν 105 τίτλου που είχε εκδοθεί στον αποθέτη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ. Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή του εμπορεύματος αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευόμενα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.
Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.
2.Στεγασμένη Κεντρική Αποθήκη 2Υ 31.272 m2, που βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, ιδιοκτησίας ΠΑΕΓΑΕ.
* Τίτλος Νο 319 ημερομηνία έκδοσης 07/08/2018 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 07/05/2019, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES AE» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα:
Κατά τη δήλωση της Αποθέτιδας ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ: 504 (πεντακόσια τέσσερα)

Ο αρχικός χαρακτηρισμός και το είδος του εμπορεύματος, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, ανεγράφησαν από την Αίτηση του Αποθέτη. Λόγω της πληθώρας των κωδικών των αποθηκευθέντων εμπορευμάτων και ελλείψεως χώρου στον τίτλο, στην περιγραφή του εμπορεύματος αναφέρονται και περιγράφονται τα αποθηκευμένα εμπορεύματα στον παρόντα τίτλο ως καλυπτόμενα υπ’ αυτού και στη συνέχεια αναφέρονται στη συμπληρωματική συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τίτλου.
Εξακρίβωση του περιεχομένου δεν έγινε λόγω συσκευασίας.
Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ποιοτική κατάσταση και καλή λειτουργία των αποτεθέντων.
EΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
Τα παραπάνω εμπορεύματα, όπως έχουν περιγραφεί, σε πλειστηριασμό ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ελευσίνας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23, 45 και 46 και επόμ. του Ν.Δ. 3077/54 «Περί Γενικών Αποθηκών» την 10/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα Γραφεία της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ), επί της οδού Γ. Γεννηματά 100 στη Μαγούλα Αττικής, με τους παρακάτω όρους:
1.Η τιμή πρώτης προσφοράς των εμπορευμάτων ορίζεται ως εξής:
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 252 το ποσό των 67.500,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 319 το ποσό των 120.000,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 510/6 το ποσό των 27.500,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2500 το ποσό των 64.351,76 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2501 το ποσό των 28.443,70 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2502 το ποσό των 3.879,10 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2541 το ποσό των 35.493,12 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2920 το ποσό των 57.600,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927 το ποσό των 68.467,50 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3439 το ποσό των 39.436,80 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3647 το ποσό των 19.597,50 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 το ποσό των 93.513,18 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113 το ποσό των 52.020,00 Ευρώ
2.Η δηλοποιούσα εταιρία δεν ευθύνεται:
α) Για την κατάσταση, ποιότητα, προέλευση, βάρος και τεχνική συντήρηση των εμπορευμάτων και για κάθε απομείωση, αβαρία ή βλάβη που οφείλεται σε φυσικούς λόγους ή ιδιότητες των εμπορευμάτων ή της κακής τους συσκευασίας, για ελλείψεις, ζημιές ή βλάβες που οφείλονται σε ανώτερη βία, πυρκαγιά ή εμπρησμό, ακόμη δε και για ζημιές που προέρχονται από τρωκτικά, σαράκι, έντομα ή άλλα παράσιτα όπως και το άρθρο 25 του Ν.Δ. 3077/54 αναλυτικά ορίζει.
β) Η δηλοποιούσα δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόμενους φόρους, δασμούς ή τέλη στο Δημόσιο, που βαρύνουν τα εκποιούμενα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην παρούσα Δηλοποίηση είτε σαν Τελωνειακώς Ελεύθερα είτε σαν Τελωνειακώς Υποκείμενα, ή για όσα τελούν υπό το καθεστώς του Ν. 2682/99 (περί Φορολογικών Αποθηκών). Ολα τα προαναφερόμενα (δασμοί, φόροι κλπ) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώνονται τα εμπορεύματα και καταβάλλονται απ’ αυτόν, πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 45 και 51 του Ν.Δ. 3077/1954.
3.Δηλώνεται ρητά, ότι τα προαναφερόμενα εμπορεύματα εκποιούνται, όπως είναι και βρίσκονται στους προαναφερόμενους αποθηκευτικούς χώρους της δηλοποιούσης.
Οσοι επιθυμούν να πλειοδοτήσουν μπορούν ελεύθερα, να εξετάσουν αυτά, πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για το είδος, την ποσότητα, ποιότητα, κατάσταση, εμπορική αξία κλπ.
Για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100, Μαγούλα Αττικής και στα τηλέφωνα 2105500109 & 2105500011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 – 16:30), η οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη ως προς την εξακρίβωση των παραπάνω.
4.Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα τα περισσότερα και ο οποίος βαρύνεται, επί πλέον, με τα δικαιώματα των υπαλλήλων του πλειστηριασμού και του κήρυκα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.Δ. 3077/54.
5.Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει πριν τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό εγγύηση με Τραπεζική επιταγή σε διαταγή Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ τα παρακάτω αντίστοιχα ποσά κατά τίτλο:
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 252 το ποσό των 10.125,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 319 το ποσό των 18.000,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 510/6 το ποσό των 4.125,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2500 το ποσό των 9.652,76 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2501 το ποσό των 4.266,56 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2502 το ποσό των 581,87 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2541 το ποσό των 5.323,97 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2920 το ποσό των 8.640,00 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 2927 το ποσό των 10.270,13 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3439 το ποσό των 5.915,52 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3647 το ποσό των 2.939,63 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3842 το ποσό των 14.026,98 Ευρώ
> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 4113 το ποσό των 7.803,00 Ευρώ
Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, όταν τελειώσει ο πλειστηριασμός, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη (υπερθεματιστή), η οποία θα επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση του εκπλειστηριάσματος, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
6.Αμέσως μετά την κατακύρωση ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα του πλειστηριασμού, ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμείο της ΠΑΕΓΑΕ το εκπλειστηρίασμα με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΠΑΕΓΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του εκπλειστηριάσματος ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) αυτοδίκαια κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του επί του πλειστηριασμού.
Επί πλέον θα καταπίπτει και η εγγύηση που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της ΠΑΕΓΑΕ από τον αναπλειστηριασμό.
7.Ο υπερθεματιστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα εμπορεύματα που κατακυρώθηκαν στο όνομα του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τυχόν φόρους και τέλη, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης, βαρυνόμενος με όλες τις δαπάνες για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτικό χώρο στον οποία βρίσκονται αυτά, για την πληρωμή κάθε δαπάνης γενικά που αφορά αυτά, καθώς και τα δικαιώματα αποθήκευσης της ΠΑΕΓΑΕ από την ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά εκπίπτει από τα δικαιώματά του και επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός σε βάρος του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του, ενώ κανένα δε δικαίωμα δεν έχει να ζητήσει επιστροφή της κατατεθείσης εγγυήσεως ή του πλειστηριάσματος που κατέβαλλε.
8.Επιπλέον ο υπερθεματιστής των εμπορευμάτων, τα οποία είναι Τελωνειακώς Υποκείμενα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τα εμπορεύματα αυτά τους οφειλόμενους φόρους και δασμούς να προσκομίσει στο Κατάστημα της ΠΑΕΓΑΕ τις σχετικές άδειες του αρμοδίου Τελωνείου πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων, που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.
9.Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για κάθε φθορά, βλάβη ή καταστροφή των εμπορευμάτων, μετά την κατακύρωση τους.
10.Οι πλειοδότες, καθώς και κάθε παριστάμενος τρίτος, οποιοδήποτε έννομο συμφέρον ή δικαίωμα ή σχέση προς τα εκπλειστηριαζόμενα εμπορεύματα κι αν προβάλλουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία την αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ή αντιρρήσεις γενικά προς καταχώρηση στην έκθεση πλειστηριασμού, εφ’ όσον κατά το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.Δ. 3077/54 και το άρθρο 52 Εισαγ. Ν. Κωδ. Πολ. Δικ. δεν συγχωρείται τέτοια αίτηση και θεωρείται νομό αβάσιμη και δεν συντρέχει αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή οποιουδήποτε Δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτελέσεως ή αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε κατά συνέπεια ευχέρεια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ν’ αποφανθεί πάνω σ’ αυτή, ούτε να καταχωρήσει στο πρακτικό ή στην έκθεση πλειστηριασμού.
11.Κάθε πλειοδότης που παίρνει μέρος στον πλειστηριασμό, θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης δηλοποίησης, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμά του, για προσβολή ή ακύρωση αυτού.
12.Η δηλοποιούσα ΠΑΕΓΑΕ έχει το δικαίωμα της ματαίωσης του πλειστηριασμού σε κάθε στιγμή, κατά την περίοδο της διενέργειας αυτού, γενικά ή κατά ένα μέρος και πριν την κατακύρωση του, κατά την ανέλεγκτη κρίση του εκπροσώπου της.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια του Καταστήματος Μαγούλας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να τοιχοκολλήσει την παρούσα στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας και εις τα ενταύθα και στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100 Μαγούλα Αττικής, αφού αντιγράψει αυτήν, ολόκληρη στην έκθεση της τοιχοκόλλησης.
Μαγούλα, 25/11/2019
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Χαράλαμπος Αποσκίτης Ελένη Γαβριηλίδου