ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 9 Μαρτίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Αθήνα, 06.03.2020

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (ως μετονομάσθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ») που εδρεύει στην οδό Χειμάρρας 8Β, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Αθήνα (εφεξής ο «Εκκαθαριστής»), ενεργούσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 191/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης ως ειδική εκκαθαρίστρια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπό Ειδική Εκκαθάριση» (εφεξής η «Εταιρεία») και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για τους σκοπούς της ειδικής εκκαθάρισης της ως άνω ανώνυμης εταιρείας από τον Μιχάλη Χουρδάκη,
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να συμμετάσχουν στον Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») για την εκποίηση, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, των κάτωθι περιουσιακών στοιχείων στην κατάσταση που βρίσκονται («as is where is») (εφεξής τα «Περιουσιακά Στοιχεία») ιδιοκτησίας της Εταιρείας, ως σύνολο:
1. Ακίνητα:
i. Ενα οικόπεδο έκτασης 190.206,97 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 25 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
ii. Ενα οικόπεδο έκτασης 76.957 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
iii. Ενα οικόπεδο έκτασης 5.322 τμ στο οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ) 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου,
(Σημειώνεται ότι τα υπό ii. και iii. αποτελούν ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 82.279 τμ στα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) 25α – 26 της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, το οποίο προήλθε από την συνένωσή τους και μετά την γενόμενη ανταλλαγή ακινήτων, κατά την οποία ένα διαιρετό τμήμα αυτού έκτασης 6.212 τ.μ. ανταλλάχθηκε με οικόπεδο ίσης έκτασης).
2. Κτιριακές εγκαταστάσεις ευρισκόμενες στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.
3. Εξοπλισμός.
4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας: το σήμα και ο διακριτικός τίτλος «ΕΛΒΟ», και κάθε άλλο δικαίωμα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τεχνογνωσία, σχέδια, άδειες ΙΤ και πατέντες που έχει τυχόν κατοχυρώσει η Εταιρεία.
Αναλυτική περιγραφή των Περιουσιακών Στοιχείων, καθώς και όλο το πληροφοριακό υλικό σχετικά με αυτά εμπεριέχονται στο Υπόμνημα (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω υπό 1.5).
Η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση (εφεξής η «Πρόσκληση») θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Διαγωνισμό, καθώς και για την ανακήρυξη του πλειοδότη με τον οποίο ο Εκκαθαριστής θα υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης των Περιουσιακών Στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Ο Διαγωνισμός για την εκποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρείας διεξάγεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 Α του Ν. 3429/2005 διαδικασία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.
1.2. Η Εταιρεία εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 057208704000 (πρώην ΑΡΜΑΕ 8376/62/Β/86/211) και ΑΦΜ 094181408 (ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης). Ιδρύθηκε το έτος 1972 με την επωνυμία «Στάγιερ Ελλάς Α.Β.Ε.», με σκοπό την παραγωγή και διάθεση φορτηγών οχημάτων, γεωργικών ελκυστήρων και σταθερών κινητήρων. Το 1986 κατόπιν της μεταβίβασης της μέχρι τότε αυστριακής συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο μετονομάστηκε σε «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία». Σκοπός της Εταιρείας είναι η βιομηχανική κατασκευή και διάθεση οχημάτων πάσης φύσεως στρατιωτικού εν γένει εξοπλισμού, κινητήρων Ντήζελ για οποιαδήποτε χρήση, σταθερών κινητήρων, γεωργικών ελκυστήρων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών καθώς και η επισκευή και συντήρηση αυτών. Τον Αύγουστο του 2000, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας, το 43% των μετοχών της και η διοίκηση πέρασαν στην κοινοπραξία ιδιωτικών εταιριών συμφερόντων της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» μέχρι και τον Ιούνιο του 2010, οπότε η Διοίκηση επέστρεψε στο Ελληνικό Δημόσιο.
1.3. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 191/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, η Εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14 Α του Ν. 3429/2005. Δυνάμει της ιδίας απόφασης ο Εκκαθαριστής ανέλαβε τα καθήκοντα ειδικού εκκαθαριστή της Εταιρείας.
1.4. Στις 13.10.2014 ο Εκκαθαριστής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»), η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο http://www.elvo.gr/el/news/show/&tid=34, για την εκποίηση, μέσω χωριστών δημόσιων πλειστηριασμών, συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, μεταξύ των οποίων και τα Περιουσιακά Στοιχεία.
1.5. Τον Νοέμβριο 2014, ο Εκκαθαριστής συνέταξε υπόμνημα προσφοράς, το οποίο τροποποιήθηκε τον Απρίλιο 2017, το Φεβρουάριο 2019 και το Μάρτιο 2020, (εφεξής το «Υπόμνημα»), παρέχοντας, μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες ως προς την Εταιρεία και τη λειτουργική δραστηριότητά της, τα Περιουσιακά Στοιχεία και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της διαδικασίας.
1.6. Δυνάμει της από 24.04.2017 διακήρυξης ο Εκκαθαριστής διεξήγαγε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων (εφεξής ο «Αρχικός Διαγωνισμός»). Ο Αρχικός Διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω μη υποβολής νομότυπων προσφορών.
1.7. Εν συνεχεία, δυνάμει της από 01.08.2017 διακήρυξης, ο Εκκαθαριστής, σύμφωνα τον Νόμο, διεξήγαγε Επαναληπτικό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για τα Περιουσιακά Στοιχεία, στον οποίο, επίσης, ουδεμία προσφορά υπεβλήθη.
1.8. Τέλος, δυνάμει της από 14.02.2019 δημόσιας πρόσκλησης, ο Εκκαθαριστής διεξήγαγε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, των ως άνω Περιουσιακών Στοιχείων, ως σύνολο, ο οποίος ακυρώθηκε κατ’ εφαρμογήν του όρου 1.14 της ως άνω από 14.02.2019 δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με την από 01.03.2019 ανακοίνωση του Εκκαθαριστή.
1.9. Με την παρούσα Πρόσκληση, ο Εκκαθαριστής προβαίνει σε εκποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων, με τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α του Νόμου 3429/2005, όπως ισχύει, και τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα.
1.10. Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν στον Εκκαθαριστή έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά για τα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οφείλουν κατόπιν αιτήματος προς τον Εκκαθαριστή και της υπογραφής σύμβασης εμπιστευτικότητας, να λάβουν το Υπόμνημα, ως αυτό έχει τροποποιηθεί το Μάρτιο 2020 και το λοιπό συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό (εφεξής αμφότεροι σωρευτικά καλούμενοι οι «Διαγωνιζόμενοι»).
1.11. Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό και ανακηρυχθείς ως πλειοδότης, αμέσως μετά την έγγραφη ενημέρωσή του από τον Εκκαθαριστή ότι ανακηρύχθηκε πλειοδότης αφ’ ενός υποχρεούται να υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο Συμφωνία αναφορικά με το δικαίωμα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του Τελικού Πλειοδότη (ως αυτός ορίζεται αμέσως κατωτέρω) (εφεξής η «Συμφωνία»), σε χρόνο για τον οποίο θα ενημερωθεί σχετικά από το Ελληνικό Δημόσιο και αφ’ ετέρου υποχρεούται εντός εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του από τον Εκκαθαριστή ότι ανακηρύχθηκε πλειοδότης, να συστήσει εταιρεία με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, που εδρεύει στην Ελλάδα και στην οποία κατέχει το σύνολο του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και ασκεί έλεγχο, η οποία και θα συμβληθεί με τον Εκκαθαριστή, υπογράφοντας τη σύμβαση μεταβίβασης (εφεξής η «Σύμβαση Μεταβίβασης»). Σε αυτήν την περίπτωση, ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα ονομάζεται «Πλειοδότης» και η νεοσυσταθείσα αυτή εταιρεία, που θα συμβληθεί με τον Εκκαθαριστή θα ονομάζεται «Τελικός Πλειοδότης» και θα δεσμεύεται με όλες τις υποχρεώσεις, όπως ενδεικτικώς, αλλά όχι περιοριστικώς τις υποχρεώσεις προσκόμισης εγγράφων, που προκύπτουν από την παρούσα Πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση ο Πλειοδότης θα συμβληθεί στη Σύμβαση Μεταβίβασης, ως εγγυητής για την εκπλήρωση των όρων της παρούσης.
1.12. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλες οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και το Υπόμνημα, καθώς και οι εν γένει πληροφορίες και έγγραφα που παρέχονται από τον Εκκαθαριστή ή/και την Εταιρεία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποσκοπούν να βοηθήσουν τους Διαγωνιζόμενους να προετοιμάσουν και να υποβάλουν την προσφορά τους. Το υλικό αυτό παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και είναι ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθότητα ή την επάρκεια του υλικού, ενώ ο Εκκαθαριστής και η Εταιρεία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες, αβλεψίες, σφάλματα ή παραλείψεις καθώς και για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα, για την ύπαρξη ή μη συνοδευτικών εγγράφων ή τυχόν απαιτούμενων πιστοποιητικών ή έλλειψη οιωνδήποτε ιδιοτήτων των εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων και ουδεμία απολύτως αξίωση του Πλειοδότη και του Τελικού Πλειοδότη δημιουργείται έναντι του Εκκαθαριστή, της Εταιρείας και των πιστωτών (π.χ. για συμπλήρωση ελλείψεων, μείωση τιμήματος, υπαναχώρηση, αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης της σύμβασης κ.λ.π.). Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα και ανάλυση των δεδομένων, που αφορούν στην Εταιρεία, τα Περιουσιακά Στοιχεία, το Διαγωνισμό και τους όρους της Σύμβασης Μεταβίβασης και της Συμφωνίας, επικουρούμενοι από συμβούλους της επιλογής τους.
Ολα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται για την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς, των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, των φόρων, κλπ), βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους ενδιαφερομένους αγοραστές, τον Πλειοδότη και τον Τελικό Πλειοδότη αντίστοιχα. Επίσης, ο ΦΠΑ καθώς και κάθε άλλος φόρος, τέλος, δασμός, δικαίωμα δημοσίου ή τρίτων που τυχόν επιβληθεί (πέραν των προβλεπομένων από το Νόμο απαλλαγών) σε σχέση με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τη Σύμβαση Μεταβίβασης, τις συνεπεία αυτής μεταβιβάσεις, τις μεταγραφές και κάθε άλλη πράξη τόσο πριν, όσο και μετά τη μεταβίβαση, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Πλειοδότη και τον Τελικό Πλειοδότη.
1.13. Οι Διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με δική τους ευθύνη και κίνδυνο και η συμμετοχή τους δεν τους παρέχει σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε έρεισμα για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή άλλη απαίτηση κατά του Εκκαθαριστή, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης, ματαίωσης, αναβολής ή παράτασης του Διαγωνισμού ή οποιασδήποτε τροποποίησης των όρων του για οποιονδήποτε λόγο. Ο, δε, Εκκαθαριστής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που με οιονδήποτε τρόπο είτε καθυστερήσει είτε δεν καταστεί εφικτή η υπογραφή της Συμφωνίας, το οποίο συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Πλειοδότη.
1.14. Ολα τα Περιουσιακά Στοιχεία θα μεταβιβασθούν «όπως είναι και βρίσκονται» και ειδικότερα στην πραγματική και νομική κατάσταση, ποσότητα και τον τόπο που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μεταβίβασης. Ρητώς δηλούται ότι τα Περιουσιακά Στοιχεία εκποιούνται με τον εξοπλισμό τον οποίο φέρουν (εάν τέτοιος υφίσταται) και με το σύνολο των διαθέσιμων αρχείων τους (εάν τέτοιο αρχείο υφίσταται) κατά τη στιγμή υπογραφής της Σύμβασης Μεταβίβασης.
1.15. Ο Εκκαθαριστής διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αναβάλλει, αναστείλει ή ακυρώσει ανά πάσα στιγμή το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει την Πρόσκληση ή το Υπόμνημα, το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό, κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι των Διαγωνιζομένων.
1.16. Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσης Πρόσκλησης και του Υπομνήματος.
1.17. Σε κάθε περίπτωση ο Εκκαθαριστής δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντι στους συμμετέχοντες στη διαδικασία εκποίησης ένεκα της αξιολόγησης των προσφορών, της ανάδειξης του πλειοδότη και γενικά για κάθε άλλη απόφασή του σχετικά με τη διαδικασία αυτή και τη διενέργεια της.
1.18. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από ή/και σχετίζεται με την παρούσα Πρόσκληση και τον Διαγωνισμό θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών, Ελλάδα.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
2.1.1. Οι Διαγωνιζόμενοι προσκαλούνται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά (εφεξής η «Προσφορά») με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα ενότητα. Ο Εκκαθαριστής επιφυλάσσεται, κατόπιν διαβούλευσης με το Ελληνικό Δημόσιο, να μην κάνει δεκτή την προσφορά συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου και να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου στο Διαγωνισμό, για λόγους προστασίας ουσιωδών συμφερόντων της Εθνικής Ασφάλειας και του δημοσίου συμφέροντος και για τον λόγο αυτό θα δύναται να ζητήσει και να λάβει κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνιζόμενο, προκειμένου να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμά του. Το ίδιο δικαίωμα θα διαθέτει ο Εκκαθαριστής και σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρακτικό σχήμα, σχετικά με συγκεκριμένο μέλος της κοινοπραξίας, με ενδεχόμενη συνέπεια τον αποκλεισμό της κοινοπραξίας ως συνόλου.
2.1.2. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 11:30 (ώρα Ελλάδος), στις 02.04.2020, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο γραφείο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, κας Ελένης Ρέπτση, επί της οδού Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623, τηλ. 2310 237204 και παρουσία αυτής (εφεξής η «Συμβολαιογράφος»). Η υποβολή Προσφοράς θα βεβαιώνεται από σχετική πράξη κατάθεσης που θα συντάσσεται από τη Συμβολαιογράφο. Προσφορά που κατατίθεται μετά το πέρας της άνω προθεσμίας θα είναι εκπρόθεσμη, δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
2.1.3. Ο φάκελος Προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλεται σφραγισμένος και να περιέχει τους ακόλουθους δύο επιμέρους σφραγισμένους φακέλους: (i) το Φάκελο Α’, με το περιεχόμενο που αναφέρεται στον όρο 3.1 κατωτέρω και (ii) το Φάκελο Β’, με το περιεχόμενο που αναφέρεται στον όρο 3.2 κατωτέρω.
2.1.4. Ο φάκελος Προσφοράς, καθώς και οι εσώκλειστοι Φάκελος Α’ και Φάκελος Β’ θα πρέπει να είναι αδιαφανείς και κατάλληλα σφραγισμένοι, ούτως ώστε να μην δύνανται να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
2.1.5. Ολα τα έγγραφα που περιέχονται στο Φάκελο Α’ και στο Φάκελο Β’ θα πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα όπου εκ του Νόμου προβλέπεται, και να είναι στην ελληνική γλώσσα και, σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί και υποβάλλονται σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, ως επίσημη μετάφραση θα λογίζεται η ακριβής μετάφραση, η οποία έχει πιστοποιηθεί ως τέτοια από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή δικηγόρο ή πιστοποιημένο μεταφραστή, που έχει την εξουσία να εκδίδει επίσημες μεταφράσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Ελληνα δικηγόρο.
2.1.6. Ολα τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα ή τα έγγραφα που φέρουν υπογραφή ή θεώρηση αλλοδαπής δικαστικής ή δημόσιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή τα έγγραφα που έχουν επικυρωθεί από αλλοδαπή δημόσια ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο, θα πρέπει να φέρουν την ειδική επισημείωση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (apostille), εκτός και εάν η υποχρέωση αυτή εξαιρείται από ειδικό εφαρμοζόμενο νόμο, τον οποίο ο Διαγωνιζόμενος οφείλει να επικαλεσθεί.
2.1.7. Σε περίπτωση που ο φάκελος Προσφοράς περιέχει εμπιστευτικά έγγραφα ή/και πληροφορίες, τα εν λόγω έγγραφα ή/και πληροφορίες θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα την ένδειξη «Εμπιστευτικές Πληροφορίες». Τα σχετικά έγγραφα ή/και πληροφορίες θα αντιμετωπίζονται από τον Εκκαθαριστή ως εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλύπτονται σε οιονδήποτε τρίτο με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Εκκαθαριστή να τα αναπαράγει και να τα αποκαλύπτει, για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζεται με τη συμμόρφωση του Εκκαθαριστή με υποχρεώσεις του από το Νόμο. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω έγγραφα / πληροφορίες θα προσαρτώνται στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 4.1 κατωτέρω πράξη αποσφράγισης της Συμβολαιογράφου.
2.1.8. Επί ποινή αποκλεισμού, κανένα έγγραφο της Προσφοράς δεν πρέπει να περιέχει επιφυλάξεις, όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση.
2.1.9. Οι Διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να ανακαλέσουν ή να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση ο συγκεκριμένος Διαγωνιζόμενος θα χάσει το δικαίωμα να ανακηρυχθεί Πλειοδότης και η Εγγυητική Επιστολή του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου, που κατατίθεται κατά τον όρο 3.2.2., θα καταπίπτει, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
2.2. Περίοδος ισχύος Προσφορών
2.2.1 Η Προσφορά παραμένει σε ισχύ και δεσμεύει τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
2.2.2 Η περίοδος ισχύος της Προσφοράς δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης δήλωσης του Εκκαθαριστή προς τον Διαγωνιζόμενο που την υπέβαλε. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκκαθαριστής δύναται, με απλό γραπτό αίτημα προς το πιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω υπό τον όρο 3.2.2., προ της ημερομηνίας λήξης της Εγγυητικής Επιστολής, να ζητήσει την παράταση της ισχύος της για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. Μετά το πέρας και της συγκεκριμένης περιόδου, η ισχύς της Προσφοράς και της Εγγυητικής Επιστολής θα δύνανται να παρατείνονται περαιτέρω διαδοχικά έως και την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μεταβίβασης, κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Εκκαθαριστή και του Διαγωνιζομένου. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος ισχύος της Προσφοράς θα ισούται χρονικά με την περίοδο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Διαγωνιζόμενου με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα οριζόμενα στον όρο 2.1.9 της Πρόσκλησης.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Περιεχόμενο Φακέλου Α’
Στον Φάκελο Α’, στον οποίο δεν επιτρέπεται να γίνεται αναφορά στο οικονομικό αντάλλαγμα, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα έγγραφα:
3.1.1 Εγκυρα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, με τα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα εγκατάστασής του αντιστοίχως.
3.1.2 Εγκυρο(-α) πιστοποιητικό(-ά) από αρμόδια(-ες) αρχή(-ές), με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, με το (-α) οποίο(-α) πιστοποιείται (i) ότι ο Διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, ειδική διαχείριση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του και (ii) ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής και εν γένει δεν έχει κινηθεί σε βάρος του τέτοια διαδικασία. Στην περίπτωση που τέτοιο επίσημο έγγραφο / πιστοποιητικό δεν εκδίδεται με βάση το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζομένου και επιπροσθέτως δεν προβλέπεται η έκδοση σχετικής βεβαίωσης περί μη έκδοσης, τότε απαιτείται ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου, η οποία να βεβαιώνει ότι: i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εξυγίανση, συνδιαλλαγή, ειδική διαχείριση, εκκαθάριση, παύση πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση πληρωμών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, ii) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του τέτοια διαδικασία και ότι iii) τέτοιο επίσημο έγγραφο / πιστοποιητικό δεν εκδίδεται με βάση το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του Διαγωνιζομένου.
3.1.3 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, έγκυρα εταιρικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του και η νόμιμη εκπροσώπησή του, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κατά την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς καταστατικού του. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3.1.4 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, απόφαση ή απόσπασμα απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου του Διαγωνιζομένου με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης, δυνάμει της οποίας (α) αποφασίζεται η συμμετοχή του Διαγωνιζομένου στον Διαγωνισμό και η υποβολή από αυτόν Προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, καθώς επίσης εξουσιοδοτείται/ούνται φυσικό/ά πρόσωπο/α να υπογράψει/ουν και να υποβάλει/ουν την Προσφορά, (β) αποφασίζεται η συμμετοχή του Διαγωνιζόμενου στην προφορική πλειοδοτική διαδικασία και εξουσιοδοτείται/ούνται φυσικό/ά πρόσωπο/α να εκπροσωπήσει/ουν τον Διαγωνιζόμενο και τη διενέργεια της προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας και να υποβάλει/ουν βελτιωμένη οικονομική προσφορά (γ) συνομολογείται ότι ο Διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης και ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς χωρίς επιφύλαξη, (δ) δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος παραιτείται του δικαιώματός του να αξιώσει αποζημίωση κατά του Εκκαθαριστή, των εκπροσώπων του, των συνεργατών του και των υπαλλήλων του για οποιονδήποτε λόγο και αιτία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και ιδιαίτερα σε περίπτωση οποιασδήποτε αναβολής, ακύρωσης, ματαίωσης, αναστολής, επανάληψης ή τροποποίησης του Διαγωνισμού ή ακύρωσης του αποτελέσματός του, (ε) δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος αποδέχεται όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που είναι σχετικές με οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο απορρέει από τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, (στ) αποφασίζεται η υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης και της Συμφωνίας, (ζ) δηλώνεται ότι ο Διαγωνιζόμενος παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωσή του έναντι του Εκκαθαριστή και της Εταιρείας, κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, για πραγματικά και νομικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων των προς εκποίηση Περιουσιακών Στοιχείων και αποδέχεται τη συνομολόγηση αντίστοιχου όρου στη Σύμβαση Μεταβίβασης και (η) δηλώνεται ότι με τις ως άνω υποχρεώσεις θα δεσμεύεται και η εταιρεία, που σύμφωνα με τον όρο 1.11 της παρούσης πρόκειται να συσταθεί. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή εκπρόσωπό του με ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή δημόσια αρχή ή συμβολαιογράφο, με την οποία θα βεβαιώνονται τα υπό (γ) έως και (η) ανωτέρω.
3.1.5 Αντίγραφο των σχεδίων της Σύμβασης Μεταβίβασης και της Συμφωνίας μονογεγραμμένα σε κάθε σελίδα από εκπρόσωπο του Διαγωνιζομένου (ή τον ίδιο τον Διαγωνιζόμενο σε περίπτωση φυσικού προσώπου), η τελική μορφή των οποίων θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά το χρόνο υπογραφής τους.
3.1.6 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, όλα τα έγγραφα του παρόντος όρου 3.1 θα πρέπει να υποβάλλονται, κατάλληλα προσαρμοσμένα όπου αυτό απαιτείται, ξεχωριστά για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας.
3.1.7 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι εταιρεία ειδικού σκοπού ή εταιρεία συμμετοχών, όλα τα έγγραφα των όρων 3.1.1 έως 3.1.4 της παρούσας θα πρέπει να υποβάλλονται, κατάλληλα προσαρμοσμένα, ξεχωριστά για κάθε μέτοχο/εταίρο, καθώς και για τους απώτατους δικαιούχους (beneficial owners) της εν λόγω εταιρίας ειδικού σκοπού ή εταιρείας συμμετοχών.
3.1.8 Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εταιρείας ειδικού σκοπού ή συμμετοχών του όρου 3.1.7, υποχρεούται να υποβάλλει στον Φάκελο Α’ α) την μετοχική του σύνθεση μέχρι τους απώτατους δικαιούχους (beneficial owners), β) σχηματική παράσταση (διάγραμμα) στην οποία να αναφέρονται όλες οι συμμετοχές των μετόχων μέχρι τον απώτατο δικαιούχο (σε ποσοστά %) σε άλλες εταιρείες όπως και περιγραφή των δραστηριοτήτων τους και γ) πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, άλλως θεωρημένες επιστολές/ βεβαιώσεις ορκωτών ελεγκτών, στις οποίες θα βεβαιώνονται τα οικονομικά στοιχεία, που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις των μετόχων μέχρι τον απώτατο δικαιούχο, εάν είναι νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που τα ως άνω οικονομικά στοιχεία δεν είναι ελεγμένα ή δεν υπάρχουν, καθώς κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης εκάστου νομικού προσώπου, να αποσταλεί ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε νομικού προσώπου στην οποία να βεβαιώνεται ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείται ή δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος είναι ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, η υποχρέωση αυτή υφίσταται ξεχωριστά για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων ή της κοινοπραξίας.
3.1.9 Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan), για την εμπεριστατωμένη διατήρηση και ανάπτυξη των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει, ως ελάχιστο περιεχόμενο, τους εξής πυλώνες: (α) πρόγραμμα απασχόλησης εργατικού δυναμικού (τυχόν διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων), (β) πρόγραμμα αξιοποίησης των προς εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και των υποδομών της ΕΛΒΟ, προς το συμφέρον της ελληνικής βιομηχανίας και του Ελληνικού Δημοσίου, (γ) πρόγραμμα επενδύσεων, στο οποίο να περιγράφεται με σαφήνεια και πληρότητα το ύψος και το είδος των επενδύσεων και τέλος (δ) πλήρη περιγραφή της υπό ίδρυση εταιρείας (όπως ενδεικτικά ύψος μετοχικού κεφαλαίου, καταστατικός σκοπός αυτής), καθώς και της δραστηριότητας που θα αναπτύξει.
3.2 Περιεχόμενο Φακέλου Β’
Ο Φάκελος Β’ πρέπει να περιέχει:
3.2.1 Οικονομική Προσφορά (εφεξής η «Οικονομική Προσφορά»), η οποία θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα και θα πρέπει να αναγράφει ρητώς το προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα (ολογράφως και αριθμητικώς), που θα συνίσταται σε μετρητά, στο νόμισμα του ευρώ (Ε) και το οποίο θα είναι καταβλητέο με τον τρόπο που περιγράφεται στο σχέδιο της Σύμβασης Μεταβίβασης. Επί ποινή αποκλεισμού, η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη, σαφής, ορισμένη και χωρίς οποιουσδήποτε όρους, αιρέσεις ή προϋποθέσεις. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αφορά μόνο στο τίμημα που θα προσφέρει ο Διαγωνιζόμενος για την αγορά των Περιουσιακών Στοιχείων και να μην περιέχει λοιπές προσαυξήσεις, όπως ενδεικτικά Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, Φόρο Μεταβίβασης κτλ. Σε περίπτωση διάστασης στην περιγραφή του οικονομικού ανταλλάγματος, που ολογράφως αναφέρεται και της αριθμητικής αποτύπωσης αυτού τότε υπερισχύει η περιγραφή που είναι ολογράφως, άλλως η Οικονομική Προσφορά κρίνεται μη αποδεκτή.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Οικονομική Προσφορά πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
3.2.2 Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εφεξής η «Εγγυητική Επιστολή»), επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Υπομνήματος, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει ύψος Ευρώ ποσού 2.000.000 Ε. Ο, δε, προσφέρων το μεγαλύτερο τίμημα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελεύθερης διαπραγμάτευσης, στην περίπτωση που το τελικώς προσφερθέν από εκείνον τίμημα είναι υπέρτερο του ως άνω ποσού των 2.000.000 Ευρώ, υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του Φακέλου Β’ των Προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελεύθερης διαπραγμάτευσης να προσκομίσει αντίστοιχη εγγυητική επιστολή ισόποση με το τελικώς προσφερθέν από εκείνον τίμημα σε αντικατάσταση της πρώτης. Σε διαφορετική περίπτωση, που το τελικώς προσφερθέν τίμημα είναι κατώτερο του ποσού των 2.000.000 Ευρώ, τότε η αρχικώς προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή δεν αντικαθίσταται. Ως προς δε, τη διάρκεια ισχύος, εφαρμογής τυγχάνουν τα όσα προβλέπονται στον όρο 2.2 της παρούσης. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η Εγγυητική Επιστολή πρέπει να εκδίδεται από κοινού για όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας και να περιέχει το πλήρες όνομα / επωνυμία και την κατοικία / έδρα κάθε μέλους της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας.
4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο έλεγχος των Προσφορών και η ανακήρυξη πλειοδότη θα διενεργηθούν ως εξής:
4.1 Πρώτο στάδιο
Ο Εκκαθαριστής θα αποσφραγίσει την 02.04.2020 και ώρα 12η μεσημβρινή (ώρα Ελλάδος), στο γραφείο της Συμβολαιογράφου, που ευρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623, τηλ. 2310 237204 και παρουσία αυτής, καθώς και των εκπροσώπων των Διαγωνιζομένων τους Φακέλους Α’ των Προσφορών και θα προβεί στον έλεγχο των εγγράφων των Φακέλων Α’, προκειμένου να βεβαιωθεί η πληρότητα τους, σύμφωνα με τον όρο 3.1 της παρούσης και η συμμόρφωσή τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Στο παρόν στάδιο ο Εκκαθαριστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να κάνει χρήση του δικαιώματός του, όπως περιγράφεται στον όρο 2.1.1. της παρούσας.
Σε περίπτωση, που κάποιος Διαγωνιζόμενος δεν υπέβαλε όλα τα έγγραφα ή υπέβαλε έγγραφα, που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης ή που υπέβαλε έγγραφα επί των οποίων απαιτούνται διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή διορθώσεις, ο Εκκαθαριστής δύναται να επιτρέψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στον εν λόγω Διαγωνιζόμενο να υποβάλει πρόσθετα ή συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες ή να διευκρινίσει, συμπληρώσει ή διορθώσει τα έγγραφα που περιέχονται στον Φάκελο Α’ μέσα σε σύντομη προθεσμία, που θα του θέσει, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής διακρίσεων και της διαφάνειας.
Ο Εκκαθαριστής διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αιτηθεί συμπληρωματικών εγγράφων από όλους τους Διαγωνιζομένους, ακόμα και εάν δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση, εφόσον αυτά τα έγγραφα θα τον συνεπικουρήσουν στο έργο του, μέσα σε σύντομη προθεσμία, που θα τους θέσει.
Οι Φάκελοι Β’ των Προσφορών των Διαγωνιζομένων που έχουν αποκλειστεί, θα επιστρέφονται σε αυτούς σφραγισμένοι. Η Συμβολαιογράφος συντάσσει σχετικά έκθεση αποσφράγισης για τους Φακέλους Α’, η οποία προσυπογράφεται από τον Εκκαθαριστή και τους λοιπούς παρόντες Διαγωνιζόμενους. Ρητώς ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται λήψης αντιγράφου του περιεχομένου του Φακέλου Προσφοράς που υπέβαλαν άλλοι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, καθώς επίσης δεν δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε όσα έγγραφα φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικές Πληροφορίες».
4.2 Δεύτερο στάδιο
4.2.1 Μετά τον έλεγχο των Φακέλων Α’, ο Εκκαθαριστής κατά την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της έκθεσης αποσφράγισης των Φακέλων Α’, ήτοι την 07.04.2020 και ώρα 12η μεσημβρινή (ώρα Ελλάδος), στο γραφείο της Συμβολαιογράφου, που ευρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623, τηλ. 2310 237204, θα προβεί ενώπιον της Συμβολαιογράφου και των Διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείσθηκαν από τη διαδικασία κατά το Πρώτο Στάδιο, και οι οποίοι παρίστανται τόσο κατά την αποσφράγιση όσο και εν συνεχεία κατά την προφορική πλειοδοτική διαδικασία, που ακολουθεί, είτε αυτοπροσώπως, είτε εκπροσωπούμενοι από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σε αποσφράγιση των Φακέλων Β’ των Προσφορών. Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Εκκαθαριστή, η αποσφράγιση των Φακέλων Β’ δύναται να λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερη ημέρα και ώρα, καθώς και σε χώρο που θα γνωστοποιείται εγγράφως στους Διαγωνιζομένους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο μέσο.
4.2.2 Στη συνέχεια, η Συμβολαιογράφος συντάσσει έκθεση αποσφράγισης των Φακέλων Β’, η οποία προσυπογράφεται από τον Εκκαθαριστή και τους λοιπούς παρόντες Διαγωνιζόμενους. Ρητώς ορίζεται ότι οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται λήψης αντιγράφου του περιεχομένου του Φακέλου Β’ Προσφοράς που υπέβαλαν άλλοι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.
4.2.3 Κατόπιν της αποσφράγισης των Φακέλων Β’, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική διαδικασία, η οποία θα αποτυπωθεί σε σχετικό πρακτικό του Εκκαθαριστή, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα καλούνται να βελτιώσουν τις προσφορές τους, μέχρι να προκύψει η τελικώς υψηλότερη προσφορά. Τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες επί της διαδικασίας της προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας δύναται να προσδιορισθούν σε επόμενο χρονικό διάστημα από τον Εκκαθαριστή, κατά την διακριτική ευχέρεια και απόλυτη κρίση του, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα ενημερώσει σχετικά τους Διαγωνιζόμενους, των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλεισθεί κατά το πρώτο στάδιο.
4.2.4 Μετά, δε, την αποσφράγιση του Φακέλου Β’ των Προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελεύθερης διαπραγμάτευσης, ο προσφέρων το μεγαλύτερο τίμημα υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της αποσφράγισης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ισόποση του τελικώς προσφερθέντος από εκείνον τιμήματος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον όρο 3.2.2 του παρόντος. Εντός οκτώ (8) ημερών από την αποσφράγιση του Φακέλου Β’ των Προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελεύθερης διαπραγμάτευσης, κατά τα ανωτέρω, ο Εκκαθαριστής συντάσσει και υποβάλλει στους πιστωτές της παραγράφου 2 του άρθρου 14 Α του Ν. 3429/2005 (εφεξής οι «Πιστωτές») συνοπτική έκθεση αξιολόγησης (εφεξής η «Εκθεση») και προτείνει την ανακήρυξη του πλειοδότη, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 14 Α του Ν. 3429/2005.
4.3 Ανακήρυξη Πλειοδότη και υπογραφή Σύμβασης Μεταβίβασης
4.3.1 Μετά την υποβολή της Εκθεσης από τον Εκκαθαριστή, το Δημόσιο ή οι Πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των απαιτήσεων κατά της Εταιρείας έχουν δικαίωμα εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της σχετικής Εκθεσης να προβούν σε αξιολόγηση της Εκθεσης του Εκκαθαριστή και των προσφορών, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το Πρώτο Στάδιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο των εγγράφων, που προσκόμισαν οι Διαγωνιζόμενοι κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ως μέρος του Φακέλου Α’ και Φακέλου Β’, καθώς και του αποτελέσματος της διαδικασίας ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Κατόπιν τούτου και υπό την προϋπόθεση ότι το Δημόσιο ή οι Πιστωτές που εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των απαιτήσεων κατά της Εταιρείας δεν αντιλέξουν στο περιεχόμενο της Εκθεσης, ο Εκκαθαριστής ενημερώνει εγγράφως τον Διαγωνιζόμενο που είχε προτείνει ότι έχει ανακηρυχθεί Πλειοδότης, βάσει των όρων της προσφοράς του και των τυχόν άλλων επί τα βελτίω όρων, που υποδείχθηκαν από τους παραπάνω πιστωτές και έγιναν δεκτοί από τον Πλειοδότη.
4.3.2 Ο κατά τα ανωτέρω ανακηρυχθείς Πλειοδότης, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στον όρο 1.11. του παρόντος, αφ’ ενός υποχρεούται εντός εξήντα (60) ημερών να συστήσει εταιρεία με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, που εδρεύει στην Ελλάδα και στην οποία κατέχει το σύνολο του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και ασκεί έλεγχο και αφ’ ετέρου να υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο τη Συμφωνία, σε χρόνο για τον οποίο θα ενημερωθεί σχετικά από το Ελληνικό Δημόσιο. Κατόπιν, δε, τούτου ο Τελικός Πλειοδότης, κατά τους ορισμούς του όρου 1.11 της παρούσας, θα προσκληθεί από τον Εκκαθαριστή να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταβίβασης ενώπιον της Συμβολαιογράφου εντός συγκεκριμένης ημέρας και ώρας, στην οποία θα συμπεριληφθούν και τυχόν επί τα βελτίω όροι που έθεσαν οι ως άνω Πιστωτές ή το Δημόσιο και έγιναν δεκτοί από τον Πλειοδότη. Στην εν λόγω Σύμβαση Μεταβίβασης ο Πλειοδότης θα συμβληθεί ως εγγυητής. Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ του Πλειοδότη και του Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης. Ο, δε, Εκκαθαριστής και η Εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οιονδήποτε τρόπο είτε καθυστερήσει είτε δεν καταστεί εφικτή η υπογραφή της Συμφωνίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Πλειοδότη και των συνεπειών που αυτό έχει στην υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης.
4.3.3 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης και με την καταβολή της πρώτης δόσης εκ του τιμήματος από τον Τελικό Πλειοδότη, όπως περιγράφεται στο σχέδιο της Σύμβασης Μεταβίβασης, που εμπεριέχεται στο Υπόμνημα Προσφοράς, η Εγγυητική Επιστολή που προσκόμισε ο ανακηρυχθείς Πλειοδότης θα επιστραφεί. Ο, δε, Τελικός Πλειοδότης κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης υποχρεούται να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή αξίας ίσης με το υπολειπόμενο τίμημα. Εν συνεχεία με την καταβολή εκάστης επόμενης δόσης εκ του τιμήματος από τον Τελικό Πλειοδότη η σχετική εγγυητική επιστολή θα αντικαθίσταται από τον Τελικό Πλειοδότη με νέα αξίας ίσης με το υπολειπόμενο τίμημα.
4.3.4 Σε περίπτωση μη εμφάνισης του Τελικού Πλειοδότη, ήτοι της νεοσυσταθείσης εταιρείας κατά τον όρο 1.11 της παρούσης, κατά την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης, είτε σε περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους του Πλειοδότη ή του Τελικού Πλειοδότη (ήτοι της νεοσυσταθείσης κατά τον όρο 1.11 της παρούσης) οιουδήποτε εκ των όρων της παρούσης Πρόσκλησης, του Υπομνήματος Προσφοράς, καθώς και όσων προβλέπονται στη Συμφωνία και τη Σύμβαση Μεταβίβασης, τότε η Εγγυητική Επιστολή, που προσκομίσθηκε στο πλαίσιο της παρούσης, σύμφωνα με τους όρους 3.2.2., 4.2.4 και 4.3.3 της παρούσης, καταπίπτει υπέρ της Εταιρείας ως ποινική ρήτρα.
4.3.5 Η Εγγυητική Επιστολή των λοιπών Διαγωνιζομένων θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης από τον Τελικό Πλειοδότη.
4.3.6 Ο Εκκαθαριστής ή η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι του Πλειοδότη και του Τελικού Πλειοδότη για τυχόν απώλεια, φθορά ή καταστροφή των εκποιούμενων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι και την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης, ούτε για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους κατά τη μεταφορά των εκποιούμενων κινητών περιουσιακών στοιχείων, του Πλειοδότη υποχρεουμένου σε πλήρη αποκατάστασή της.
4.3.7 Η τήρηση και διεκπεραίωση τυχόν προϋποθέσεων, προεγκρίσεων, διατυπώσεων κ.λ.π., που ενδέχεται να απαιτούνται από τη νομοθεσία τόσο πριν όσο και μετά την υπογραφή της οικείας Σύμβασης Μεταβίβασης θα γίνουν με την επιμέλεια και ευθύνη του Πλειοδότη και του Τελικού Πλειοδότη. Ο Εκκαθαριστής δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη αναφορά τους στην παρούσα ή στο Υπόμνημα Προσφοράς, ή για την αδυναμία τήρησής τους λόγω άρνησης παροχής έγκρισης, συγκατάθεσης, συναίνεσης κ.λ.π., από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή αρχή ή και για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος και την παραλαβή του Υπομνήματος, καθώς και για κάθε άλλη διευκρίνιση σχετικά με την Πρόσκληση, το Υπόμνημα, το Διαγωνισμό, τα σχέδια της Σύμβασης Μεταβίβασης και της Συμφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Εκκαθαριστή (τηλ.: 210 2886222, fax: 210 2886907 και e-mail: Michael.Chourdakis@gr.ey.com).