ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 30 Μαρτίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4364/2016, την υπ’ αρ. 232/19-05-2017 Απόφαση της ΕΠΑΘ της Τ.τ.Ε. και τις διατάξεις των υπ’ αρ. πρωτ. 4605/26-03-2010, 1052/07-08-2013, Κ3-2906/21-03-2007, 15513/17-03-2010 και 15516/17-03-2010, εγγράφων της εκάστοτε εποπτικής αρχής, οι εκπροσωπούμενες από τους ασφαλιστικούς εκκαθαριστές, υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες με τις επωνυμίες:
«COMMERCIAL VALUE AAE»
«EVIMA GROUP AAE»
«LE MONDE AAE»
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ»
«ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ»
στις οποίες ανήκει η κυριότητα των παρακάτω ακινήτων και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» στο οποίο ανήκει το δικαίωμα διοίκησης και διάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την πώληση των εξής ακινήτων:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην διεύθυνση Μακρή αρ. 1 και Διονυσίου Αρεοπαγίτου στον 4ο όροφο. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 11:00 μέχρι τις 12:45 και στις 13:00 θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους Ορους Πώλησης του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, www.epikef.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 2103327-463,-400 και 2108114355 και στα email: ms@epikef.gr και gr_info_reo@pwc.com.