Άμεση ρευστότητα σε ΜμΕ με διετή επιδότηση επιτοκίου από την Alpha Bank

Άμεση ρευστότητα με 100% άτοκη χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο χρόνια, παρέχει μεταξύ άλλων η Alpha Bank σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, υπογράφοντας τη διεύρυνση της συμφωνίας της με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ».
Η Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει με Κεφάλαιο Κίνησης τις επιλέξιμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα και το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, με ευνοϊκούς όρους, όπως:
* 100% άτοκη χρηματοδότηση για τα πρώτα δύο χρόνια με προνομιακό σταθερό επιτόκιο, το οποίο επιδοτείται κατά 100% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τα δύο αυτά έτη. ? 40% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% για κάθε χρηματοδότηση.
* 40% μειωμένη Εισφορά του Ν.128/75 για όλη τη διάρκεια του δανείου.
*Υψηλό ποσό χρηματοδότησης έως και 500.000 ευρώ
* Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχείρησης. Το «ΤΕΠΙΧ ΙΙ» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στη Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ -Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Alpha Bank www.alpha.gr και να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.