ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 19 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: ΨΙΠΓ465ΧΘΟ-ΞΡΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2020 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Αθήνα, 05/08/2019
Α.Π. 552

H Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μεταφορά – μετακίνηση – διαμονή – διατροφή των σπουδαστών/στριών και συνοδών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας (Σ.Ξ.Α.) στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής, περιόδου 2018-2020.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τουριστικών – ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους εκπαιδευομένους της Σχολής Ξεναγών Αθήνας, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2019. Ο ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός γίνεται με προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 63515000-2 και βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού 120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31.05.2020.
Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με την εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α/08.08.2016) όπως ισχύει, ήτοι στις 10.09.2019 και ώρα 10:00.
Δικαίωμα συμμετοχής – Εγγυήσεις
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. 2.2. «Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» και 2.2.2. «Εγγύηση συμμετοχής» της Διακήρυξης.
Ισχύς προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δημοσίευση
Το αναλυτικό τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 08.08.2019, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 78421.
Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, αναρτάται στο www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ