Ξεκινά η κατασκευή σύνδεσης της γραμμής Ισθμός-Λουτράκι με Προαστιακό

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 4 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΛΛΑΔΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Σιδηροδρομικού Έργου που υλοποιείται από την ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 04-06-2019, στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ στην Αθήνα, η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου:
«Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού-Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση» (Α.Δ. 1509)»
Η προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικώς σε δώδεκα εκατομμύρια Ευρώ (12.000.000,00€) χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. .
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι εγγεγραμμένο στον ενάριθμο 2017ΣΕ07850000 της ΣΑΕ 078/5 του ΠΔΕ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού έγινε στις 30/3/2018 και συμμετείχαν πέντε (5) Εργοληπτικές Εταιρείες/ Κοινοπραξίες.
Ανάδοχος ανακηρύχτηκε η Κοινοπραξία με διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΞΑΝΘΑΚΗΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,82%, ήτοι, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 6.391.258,24 ΕΥΡΩ.
Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή της υφιστάμενης μονής μετρικής γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου σε κανονικού εύρους ηλεκτροκινούμενη γραμμή και η τελική σύνδεσή της, στην περιοχή του Ισθμού, με την υπάρχουσα Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ) του Προαστιακού Σιδηροδρόμου που λειτουργεί μεταξύ Κιάτου – Κορίνθου και Αεροδρομίου.
Η συνολική προθεσμία περάτωσης όλων των κατασκευών, ήτοι των κατασκευών της περιόδου “Ερευνών – Μελετών – Κατασκευών” και παράδοσης αυτού στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ορίζεται από την Υπηρεσία ίση με δεκαοχτώ (18) ημερολογιακούς μήνες, με αφετηρία την ημέρα, που θα υπογραφεί η Σύμβαση. Μέσα στην προθεσμία αυτή θα έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και θα έχουν αποδοθεί σε λειτουργία, τα οποιαδήποτε έργα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση αυτή, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη.
Η συνολική διάρκεια του Χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) των έργων ορίζεται ίση με τριανταέξι (36) μήνες.