ΠΡΟΦΙΛ-ΙΣΤΟΡΙΑ

Προφίλ

Ημερήσια, πρωινή, οικονομική εφημερίδα σε μέγεθος tabloid για την έντυπη μορφή. Αποτελεί ΡΕΚΟΡ χωρίς προηγούμενο για εφημερίδα να εκδίδεται ανελλειπώς από το 1929 σε καθημερινή βάση. Το 1988 βραβεύτηκε από την ΕΔΙΠΤ για τα 58 χρόνια συνεχούς έκδοσης.

To ιστορικό πρώτο φύλλο της εφημερίδας με ημερομηνία 11 Απριλίου 1929

Ιστορία

Παράδοση και κύρος

H πρώτη οικονομική εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ σε κυκλοφορία και χρονολογία έκδοσης βρίσκεται στο διαδίκτυο από το 1995.

Με έτος ίδρυσης 1929 ο ιδρυτής της Ιωάννης Λευκοφρύδης τόλμησε για τα δεδομένα της εποχής, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη έκδοση, να εκδόσει μία εφημερίδα με προκηρύξεις του Δημόσιου τομέα.

Η εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ χαρακτηρίστηκε για την πρωτοτυπία του αντικειμένου της την εποχή της ίδρυσης. Αποτελεί σημείο τομής για τα εκδοτικά δεδομένα καθώς δημοσιεύει ΟΛΟΥΣ τους διαγωνισμούς του Δημοσίου για Προμήθειες, Τεχνικά Εργα, Μελέτες, Μισθώσεις, Πλειστηριασμούς καθώς και οικονομικές ειδήσεις, ενημέρωση.

Στο πρώτο φύλλο κυκλοφορίας -11 Απριλίου 1929- αναφέρονται οι λόγοι εμφάνισης της εφημερίδας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς σε λίγες γραμμές καταγράφεται ο παλμός και τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής :

» Η παντελής έλλειψις παρόμοιου φύλλου, ύπηγόρευσεν είς ήμάς την άνάγκην της εκδόσεως του παρόντος ύπό τον τίτλον «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» σκοπός του οποίου θέλει είναι αποκλειστικώς ή προάσπισης των συμφερόντων άφ’ ένός μέν των κ.κ Έργολάβων και Προμηθευτών έν γένει, τους όποίους θέλομεν κρατή ένήμερους εις άπάσας τας διενεργουμένας δημοπρασίας, αι πλείσται των οποίων, χάριν των συμφερόντων ώρισμένων προσώπων, όλοι γνωρίζομεν πώς δημοσιεύονται και πώς διενεργούνται και των οποίων δημοπρασιών θα έλέγχωμεν άμειλίκτως πάσαν παρανομίαν και γενικώς σκανδαλώδη ένέργειαν των, άφ’ έτέρου δε των κ.κ ένυποθήκων όφειλετών των οποίων τα συμφέροντα θάπτονται κυριολεκτικώς έκ της μη δημοσιεύσεως των πλειστηριασμών των ακινήτων των εις ουδεμίαν καθημερινήν εφημερίδα και την ως εκ τούτου μη προσέλευσιν πλειοδοτών κατά την ημέραν της διενέργειας των πλειστηριασμών. Συνέπεια δε τούτου είναι η άθέμιτος ώφέλεια των διαφόρων δανειστών οίτινες αντί ελαχίστων άπέναντι της αξίας των ακινήτων τοκογλυφικών δανείων των, γίνωνται κύριοι και κάτοχοι τούτων προς μεγάλην καταστροφήν των αδικουμένων ούτω ένυποθήκων όφειλετών…».