ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 1622
Ημερ. 13-09-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό «Υπηρεσίες Καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, προϋπολογισμένης δαπάνης 105.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 84.677,42 Ευρώ, ΦΠΑ: 20.322,58 Ευρώ).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Παράρτημα Αμεα Φθιώτιδας», Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λάρισας, Δομοκός, εκτιμώμενης αξίας 20.992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 4.062,97 ευρώ.
ΤΜΗΜΑ 2: «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας», ισόγειο και 1ος όροφος, Σμύρνης 25, Λαμία, εκτιμώμενης αξίας 22.012,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 4.260,39 ευρώ.
ΤΜΗΜΑ 3: «Παράρτημα Αμεα Εύβοιας, Βαθύ Αυλίδας, Χαλκίδα», εκτιμώμενης αξίας 61.996,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 11.999,22 ευρώ.
Υπάρχουν τρία (3) τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για επιμέρους, ένα ή περισσότερα, τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των τμημάτων (ολική προσφορά) της διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Επί ποινή απορρίψεως οι προσφορές των οικονομικών φορέων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής ανά τμήμα, όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 46058.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 22:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00 μμ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.kkppstereas.gr.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *