ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 19 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε
Χανιά, 12/06/2017
Αρ. πρωτ. 4541
ΠΡ/ΣΜΟΣ : 300.000,00 ΕΥΡΩ
ΕΝΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΟΥ : 2016ΣΕ07100015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του OAK ΑΕ εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ» με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.
1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας της Αναθέτουσας Αρχής.
Αναθέτουσα Αρχή: Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, οδός Γολγοθά 2 Οαση Βαρυπέτρου, Τ.Κ 73100 – Χανιά, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 28210-29200, και fax: 28210-29250.
2. α) Επιλογή τρόπου σύναψης της σύμβασης.
Ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
β) Τύπος σύμβασης για τη σύναψη της οποίας γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Σύμβαση Κατασκευής Δημοσίου Εργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΜΙΚΟΜΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΑΚ»
3. α) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών.
Νομός Ηρακλείου – Περιφέρεια Κρήτης
β) Φύση και έκταση των εργασιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου
Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η Ολοκλήρωση της κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ αφορά την κατασκευή δύο ραμπών (Ράμπα 1 εξόδου και Ράμπα 2 εισόδου στον ΒΟΑΚ) με κατεύθυνση από και προς Ηράκλειο αντίστοιχα και περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης -ασφάλειας και Η/Μ.
4. Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών.
Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη μπορούν να ζητηθούν από:
Την Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργων (Δ.Σ.Ε.) / Ο.Α.Κ. Α.Ε, οδός Γεωργίου Παπανδρέου 58, Τ.Κ 71306 – Ηράκλειο, Ελλάδα, αριθμοί τηλεφώνου: 2810-335761, 2810-335753 και φαξ: 2810-335710. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Διευθύνουσα Υπηρεσία παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 26/07/2017.
6. α) Ημερομηνία λήξης των προσφορών:
Είναι η 01/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών)
β) Οι προσφορές πρέπει να διαβιβαστούν:
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε / Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Εργων (Δ.Σ.Ε.) οδός Γεωργίου Παπανδρέου 58, Τ.Κ. 71306 – Ηράκλειο, Ελλάδα, αριθμού τηλεφώνου: 2810-335759 και φαξ: 2810-335710.
γ) Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
7. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ήτοι την Τρίτη 01/08/2017 και ώρα 10:00 π.μ., οδός Γεωργίου Παπανδρέου 58 Ηράκλειο.
8. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις:
Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ύψους: «πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ» (5.000,00 ΕΥΡΩ) ισχύος έως 01/03/2018
9. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΣΕ07100015).
10. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
(α) Οσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οδοποιίας. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς ,που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα
κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τον Ν.4472/2017.
11. Η χρονική περίοδος για την οποία κάθε υποψήφιος δεσμεύεται με την προσφορά του είναι εννέα εξη (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς.
12. Το κριτήριο βάσει των οποίων, θα γίνει η ανάθεση της Σύμβασης παρέχεται στα τεύχη Δημοπράτησης.
ΧΑΝΙΑ 12/6/2017
Για τον
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α. Ε
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *