ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 19 Ιουνίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: 7ΣΧΗΩΛΚ-ΥΔ6
ΑΔΑΜ:17PROC001535849
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 3: GR244
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Eργο: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ CPV: 45000000-7
Προϋπ.:795.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδ.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»
(2017ΕΠ05610038) Κ.Α. 61.7341.0006
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 42/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 35630/13-06-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: : «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 8o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 795.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 567.061,51 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 71.234,36 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον υποφάκελο της Δημόσιας Σύμβασης και να παραλάβουν το έντυπο προσφοράς, το ΤΕΥΔ και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Εργων του Δήμου Λαμιέων, Κραββαρίτου 3 Λαμίας (τηλ. 22310 20424, FAX 22310 22465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 07/07/2017, με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού) ποσού δεκαπέντε (15) ευρώ.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο Διακήρυξης – Παράρτημα Β της αριθμ. 182/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 4269/30-12-2016).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Ιουλίου του 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Εργων του Δήμου Λαμιέων, οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 – 20424, στη Λαμία, με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, όπου οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την λήξη παραλαβής προσφορών είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, Λαμία – Τ.Κ. 35131).
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Α. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.ΥΠ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω (γ) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Ενώσεις των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6400,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς το Δήμο Λαμιέων, με ισχύ τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι οκτώ μήνες.
Ενστάσεις ή προδικαστική προσφυγή (μετά την 26-06-2017) κατά της διακήρυξης υποβάλλονται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι την 06/07/2017.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ – Κωδ. Εργου: 2017ΕΠ05610038) με κωδικό έργου Κ.Α. 61.7341.0006 στον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες.
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσού έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με την αναλυτική Διακήρυξη.
Λαμία, 13/06/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *