Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 16 Μάϊου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: ΩΧΗΒΟΡΡ2-4ΕΩ
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 1717 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την μεταφορά χρηματαποστολών Καταστημάτων και Μονάδων Διανομής ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας – Θράκης, στους Νομούς Αρτας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Ημαθίας, Κέρκυρας, Εβρου, Ροδόπης, Καβάλας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και Σερρών, από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.), προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (191.709,68 Ε) πλέον ΦΠΑ 24% και διάρκειας ενός (1) έτους, ήτοι διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (237.720,00 Ε) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους κατά το χρονικό διάστημα από 24.05.2017 έως 29.05. 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου, μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων του διαγωνισμού από τη Δνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, γραφείο 204, τηλ. 2103353522, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 9:00 – 15:00.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΗΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *