ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 16 Μάϊου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: 6ΗΖ07ΛΚ-ΤΞΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Ρέθυμνο 74132
Πληροφορίες: Ελένη Αντωνογιαννάκη
Τηλέφωνο: 28313 40770
Email: antonogiannaki@crete.gov.gr
Fax: 28313 40794
Ρέθυμνο 02-05-2017
Αρ. Πρωτ.: 86427
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)
(Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών)

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Κρήτης (Π.Ε. Ρεθύμνης-Διεύθυνση Τεχνικών Εργων)
Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 4-Ρέθυμνο 74132
Κωδ. NUTS: EL433 (Ρέθυμνο)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antonogiannaki@crete.gov.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Αντωνογιαννάκη, τηλ. 2831 340770, fax: 2831 340794.
2. Επικοινωνία:
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση www.crete.gov.gr (Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί).
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ευρώ εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλεια του την αναπαραγωγή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74132 Ρέθυμνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 24/05/2017.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
5. CPV: 45212290-5.
6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ.
7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL433 (Ρέθυμνο).
8. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» με Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ 002. 4ο υποέργο (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΥΒΟΥ».
9. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου Καλύβου που βρίσκεται στο Δήμο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνου.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 120.967,74 Ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ).
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι: τέσσερις (4) μήνες.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες: Α2 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ενωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
* Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
* Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
14. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22Α της διακήρυξης.
15. Κριτήρια επιλογής:
Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην Τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την Α2 και άνω Τάξη Μ.Ε.ΕΠ., για έργα οικοδομικά.
14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή.
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016).
17. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.
18. Φάκελοι προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση: «Διεύθυνση Τεχνικών Εργων/Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου/Ηρώων πολυτεχνείου 4/Ρέθυμνο 74132.
19. α. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β. ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Ημερομηνία: 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ. Διεύθυνση: Ηρώων πολυτεχνείου 4 / Ρέθυμνο 74132 Ελλάδα.
γ. πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.
20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
21. Δεν γίνεται χρήση ηλεκτρονικών προσφορών, ή αιτήσεων συμμετοχής.
22. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ_002_με Κ.Α. _2014ΕΠ00200007_.
23. Διαδικασίες Προσφυγής
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Διεύθυνση Τεχνικών Εργων-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου-Ηρώων πολυτεχνείου 4-Ρέθυμνο 74132) η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
24. Αλλες πληροφορίες:
Εγγύηση συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.419,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *