ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 21 Απριλίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: 642Δ469Β7Θ-ΞΥΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Αρμόδια: Κωνστάντζα Λυκούδη
Τηλ.: 2610 969066, 2610 996670, 2610 969024, 2610 969023
Telefax: 2610 992349
E-mail: oikonomiki@upatras.gr
Ιστότοπος: http://www.upatras.gr
Πάτρα, 19.04.2017
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 432/1476/10588
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 5/17
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την
«Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών»

Αναθέτουσα Αργή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: 2610 9699066, 2610 996670, 2610 969030, 2610 969023. Τηλεομοιοτυπία: 2610 992349, Ηλεκτρονική διεύθυνση: oikonomiki@upatras.gr.
Είδος Αναθέτουσας Αργής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr, από τις 21 Απριλίου 2017.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών: 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 19 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Γλώσσα προσφορών: Ελληνική.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων.
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς δύναται να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και για περισσότερες Ομάδες. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης: Ανανέωση και επέκταση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών.
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου: Σαράντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι Ευρώ (40.920,00 Ε) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά Ομάδα.
Διάρκεια Σύμβασης: Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της.
Ταξινόμηση κατά CPV: 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού & συστήματα πληροφορικής).
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κατάθεση των έντυπων προσφορών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπολογίζεται, στο ύψος 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά Ομάδα, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2014ΣΕ54600063 (Μηχανοργάνωση Γραμματειών & Υπηρεσιών Π.Π.).
Πληρωμές: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κατ’ ολοκληρίαν μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου ανά Ομάδα, αμέσως μετά την προσκόμιση όλων των παραστατικών και των νόμιμων δικαιολογητικών.
Οροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του Διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές, αναφέρονται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνίες δημοσίευσης της Περίληψης & της Διακήρυξης:
Στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», η Περίληψη την 19η Απριλίου 2017 και η Διακήρυξη την 21η Απριλίου 2017, καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) η Διακήρυξη την 21η Απριλίου 2017.
Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 21 Απριλίου 2017.
Στον Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «Ηχώ των Δημοπρασιών», «Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών», «Πελοπόννησος» και «Γνώμη» στις 21 Απριλίου 2017.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).
Πληροφορίες: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Εκτέλεσης Εργων
Καθηγητής Χρήστος I. Μπούρας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *