ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 21 Απριλίου 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: 630Υ46ΨΖΣΠ-ΔΝ6
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ 11143
Αθήνα, 19-04-2017
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αρ. Απόφ. Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: 4636/257/09-03-2017

Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Αριθ. Διακήρυξης: 621/12/2017), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 375.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής για το σύνολο της σύμβασης.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 26-04-2017.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: 23-05-2017 και ώρα: 17:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 29-05-2017 και ώρα 11:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
* Να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. (KΑ.Δ: 30327) την 21/04/2017.
Να δημοσιευθεί (στις 21/04/2017) από μία (1) φορά στην εφημερίδα:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
* Η δαπάνη δημοσίευσης επιβαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
* Η προκήρυξη θα αναρτηθεί και στο www.inedivim.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *