ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

img276

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησής της.
Η πρώτη έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, συνεδρίασε αλλά δεν συζήτησε, ούτε έλαβε αποφάσεις, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης απαρτίας. Η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση συγκαλείται την Πέμπτη, 11 Απριλίου.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δημήτρης Μαντζούνης, επισήμανε ότι η Alpha Bank επικεντρώνει την προσοχή της στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, της οποίας η επιτυχία ενισχύεται με την εξαγορά τής πλήρως ανακεφαλαιοποιημένης Εμπορικής Τραπέζης και εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι η Alpha Bank θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί επιτυχώς στις τεθείσες προϋποθέσεις, ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.
Σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ
Η έκτακτη γενική συνέλευση της ερχόμενης Πέμπτης καλείται να εγκρίνει την κεφαλαιακή ενίσχυσης 4,5 δισ. ευρώ της τράπεζας.
Ειδικότερα, το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης 4,571 δισ. ευρώ, δια της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, περιλαμβάνει:
– Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως 550 εκατ. ευρώ, η οποία υλοποιείται με έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 457,1 εκατ. ευρώ μετά δικαιώματος προτίμησης υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές. Με έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, υπέρ των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, καθώς και με έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως 92,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, που θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Alpha Bank.
– Συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού 4,1 δισ. ευρώ (ή 4, 021 δισ. ευρώ σε περίπτωση ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με καταβολή μετρητών ύψους 550 εκατ. ευρώ).
Η τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση.
Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση με καταβολή μετρητών, θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της τράπεζας, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών. Οι ανωτέρω μετοχές θα αγοράζονται σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία θα ισούται με την τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών της τράπεζας κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου. Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών, που κάθε Warrant θα ενσωματώνει, θα εξαρτηθεί από τις μετοχές της τράπεζας που θα αποκτήσει ο ιδιωτικός τομέας (και θα είναι μεταξύ 9 μετοχών και 7,31 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του ΤΧΣ προς κάθε 1 μετοχή που αναλαμβάνει ο ιδιώτης επενδυτής ανάλογα με τον βαθμό καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών). Επιπλέον, τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οπως επισημαίνει η Alpha Bank, θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή της, καθώς θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου, εκ των μετοχών που το ΤΧΣ θα αποκτήσει, μόνο στα θέματα που ορίζονται στο Ν. 3864/2010 και ως εκ τούτου, η διοίκηση της Τράπεζας θα εκλέγεται από τους ιδιώτες μετόχους της.
Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με καταβολή μετρητών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμής, ενισχύοντας τις αποδόσεις τους μέσω της δωρεάν παροχής Warrants.
Η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση 7,9 δισ. ευρώ, η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, αντιστοιχεί σε δείκτη μοχλεύσεως 9,7 x 5 επί του συνόλου του ενεργητικού και παρέχει εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού, καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα.