ΠΑΕΓΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 25 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΔ 3077/1954

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕΓΑΕ», που εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, επί της οδού Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (με Α.Φ.Μ. 099551996), όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Επειδή παρήλθε η προθεσμία αποθήκευσης των παρακάτω ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε Ιδιωτικά Παραρτήματα της Εταιρίας μας και ειδικότερα:

Περιγραφή εμπορευμάτων κατά Τελωνειακή κατάσταση, Ιδιωτικό Παράρτημα και Τίτλο

 1. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 2. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 44. Στεγασμένη ισόγεια αποθήκη στην περιοχή Μεντήτι, στον Αγιο Θωμά Βοιωτίας, ιδιοκτησίας ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ ΑΕ.

* Τίτλος Νο3647: Ημερομηνία έκδοσης: 17/10/2014 και λήξης μετά από γενόμενες παρατάσεις 31/10/2016 που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΧΥΜΑ ΚΙΛΑ: 800.000

ΣΑΚΚΟΙ: 1.200 ΚΙΛΑ: 30.000

ΣΥΝΟΛΟ: 830.000

Η παραλαβή των σάκων, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση και επαλήθευση του είδους από τις εξωτερικές ενδείξεις. Τα κιλά ελήφθησαν από τις εξωτερικές ενδείξεις των σάκων. Εγινε δειγματοληπτικός έλεγχος του περιεχομένου σε μερικούς σάκους. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για πιθανή υγρασία και ενδεχόμενη αλλοίωση της ποσότητας των εμπορευμάτων και από την αιτία αυτή απομείωση του όγκου και του βάρους, καθώς και για την ύπαρξη ξένων υλών που το ποσοστό τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

 1. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 101. Μισθωμένη στεγασμένη αποθήκη συνολικής επιφάνειας 560 τετραγωνικών μέτρων περίπου που βρίσκεται στη θέση Βαρυμάτση στον Ασπρόπυργο Αττικής, ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων.

* Τίτλος Νο145 ημερομηνία έκδοσης 01/11/2016 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 31/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

* Τίτλος Νο184 ημερομηνία έκδοσης 04/01/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 03/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

* Τίτλος Νο187 ημερομηνία έκδοσης 12/01/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 11/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

* Τίτλος Νο192 ημερομηνία έκδοσης 20/01/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 19/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

* Τίτλος Νο197 ημερομηνία έκδοσης 03/02/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 02/08/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

 1. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 2. Ιδιωτικό Παράρτημα με αριθμό 102. Παραχωρούμενος αποθηκευτικός χώρος, από τη MEGA HELLAS LOGISTICS AE, συνολικής επιφάνειας 100 τετραγωνικών μέτρων ο οποίος αποτελεί τμήμα στεγασμένης αποθήκης, που βρίσκεται επί της οδού ΝΟΕ στη θέση Δύο Πεύκα στον Ασπρόπυργο Αττικής, ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων.

* Τίτλος Νο129 ημερομηνία έκδοσης 20/09/2016 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 19/06/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

* Τίτλος Νο157 ημερομηνία έκδοσης 25/11/2016 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 24/05/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές, οι αριθμοί αποταμιεύσεως και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

* Τίτλος Νο191 ημερομηνία έκδοσης 20/01/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 19/07/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

* Τίτλος Νο196 ημερομηνία έκδοσης 03/02/2017 και λήξης, μετά από γενόμενες παρατάσεις, 02/08/2018, που έχει εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΣΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ» με δ.τ. «ΒΙΟΣΥ ΑΕ» και ισχύει για τα εξής εμπορεύματα (υπόλοιπο τίτλου):

Κατά τη συναφή δήλωση της αποθέτιδας:

Τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα σε παλετοκιβώτια. Η παραλαβή τους, όπως σημειώνεται και στον τίτλο αποθήκευσης, έγινε με καταμέτρηση των τεμαχίων ανά κωδικό και τύπο. Ο χαρακτηρισμός και η περιγραφή των εμπορευμάτων ανεγράφησαν από την Αίτηση Αποθήκευσης και από τις καταστάσεις του Αποθέτη. Οι κωδικοί, οι περιγραφές και οι ποσότητες των εμπορευμάτων αναγράφονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη στον Τίτλο κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Τίτλου. Η ΠΑΕΓΑΕ δεν ευθύνεται για την ποιοτική κατάσταση και προέλευση των εμπορευμάτων.

EΚΤΙΘΕΝΤΑΙ

Τα παραπάνω εμπορεύματα, όπως έχουν περιγραφεί, σε πλειστηριασμό ενώπιον του κ. Ειρηνοδίκη Ελευσίνας, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23, 45 και 46 και επόμ. του Ν.Δ. 3077/54 «Περί Γενικών Αποθηκών» την 16/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 12:00 π.μ. στα Γραφεία της ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ), επί της οδού Γ. Γεννηματά 100 στη Μαγούλα Αττικής, με τους παρακάτω όρους:

 1. Η τιμή πρώτης προσφοράς των εμπορευμάτων ορίζεται ως εξής:

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3647 το ποσό των 60.000,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 129 το ποσό των 29.500,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 145 το ποσό των 32.000,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 157 το ποσό των 250,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 184 το ποσό των 7.050,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 187 το ποσό των 10.000,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 191 το ποσό των 1.200,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 192 το ποσό των 8.000,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 196 το ποσό των 8.000,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 197 το ποσό των 24.000,00 Ευρώ

 1. Η δηλοποιούσα εταιρία δεν ευθύνεται:

α) Για την κατάσταση, ποιότητα, προέλευση, βάρος και τεχνική συντήρηση των εμπορευμάτων και για κάθε απομείωση, αβαρία ή βλάβη που οφείλεται σε φυσικούς λόγους ή ιδιότητες των εμπορευμάτων ή της κακής τους συσκευασίας, για ελλείψεις, ζημιές ή βλάβες που οφείλονται σε ανώτερη βία, πυρκαγιά ή εμπρησμό, ακόμη δε και για ζημιές που προέρχονται από τρωκτικά, σαράκι, έντομα ή άλλα παράσιτα όπως και το άρθρο 25 του Ν.Δ. 3077/54 αναλυτικά ορίζει.

β) Η δηλοποιούσα δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλόμενους φόρους, δασμούς ή τέλη στο Δημόσιο, που βαρύνουν τα εκποιούμενα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην παρούσα Δηλοποίηση είτε σαν Τελωνειακώς Ελεύθερα είτε σαν Τελωνειακώς Υποκείμενα, ή για όσα τελούν υπό το καθεστώς του Ν. 2682/99 (περί Φορολογικών Αποθηκών). Ολα τα προαναφερόμενα (δασμοί, φόροι κλπ) βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώνονται τα εμπορεύματα και καταβάλλονται απ’ αυτόν, πριν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από την Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 45 και 51 του Ν.Δ. 3077/1954.

 1. Δηλώνεται ρητά, ότι τα προαναφερόμενα εμπορεύματα εκποιούνται, όπως είναι και βρίσκονται στα προαναφερόμενα Ιδιωτικά Παραρτήματα της δηλοποιούσης.

Οσοι επιθυμούν να πλειοδοτήσουν μπορούν ελεύθερα, να εξετάσουν αυτά, πριν από την ημερομηνία του πλειστηριασμού, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι για το είδος, την ποσότητα, ποιότητα, κατάσταση, εμπορική αξία κλπ.

Για τα παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100, Μαγούλα Αττικής και στα τηλέφωνα 2105500109 & 2105500011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 – 16:30), η οποία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη ως προς την εξακρίβωση των παραπάνω.

 1. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα τα περισσότερα και ο οποίος βαρύνεται, επί πλέον, με τα δικαιώματα των υπαλλήλων του πλειστηριασμού και του κήρυκα, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.Δ. 3077/54.
 2. Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέσει πριν τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό εγγύηση με Τραπεζική επιταγή σε διαταγή Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ τα παρακάτω αντίστοιχα ποσά κατά τίτλο:

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 3647 το ποσό των 9.000,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 129 το ποσό των 4.425,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 145 το ποσό των 4.800,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 157 το ποσό των 37,50 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 184 το ποσό των 1.057,50 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 187 το ποσό των 1.500,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 191 το ποσό των 180,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 192 το ποσό των 1.200,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 196 το ποσό των 1.200,00 Ευρώ

> Για τα εμπορεύματα του Τίτλου Νο 197 το ποσό των 3.600,00 Ευρώ

Η παραπάνω εγγύηση θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, όταν τελειώσει ο πλειστηριασμός, εκτός από την εγγύηση του τελευταίου πλειοδότη (υπερθεματιστή), η οποία θα επιστρέφεται σε αυτόν μετά την κατάθεση του εκπλειστηριάσματος, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

 1. Αμέσως μετά την κατακύρωση ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα του πλειστηριασμού, ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο Ταμείο της ΠΑΕΓΑΕ το εκπλειστηρίασμα με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΠΑΕΓΑΕ ή με τραπεζική κατάθεση στον υπ’ αρίθμ. IBAN: GR04 0110 1990 0000 1994 7116299 λογαριασμό της ΠΑΕΓΑΕ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του εκπλειστηριάσματος ο τελευταίος πλειοδότης (υπερθεματιστής) αυτοδίκαια κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του επί του πλειστηριασμού.

Επί πλέον θα καταπίπτει και η εγγύηση που έχει καταθέσει για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό και διενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ από τον αναπλειστηριασμό.

 1. Ο υπερθεματιστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα εμπορεύματα που κατακυρώθηκαν στο όνομα του, αφού προηγουμένως καταβάλλει τυχόν φόρους και τέλη, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης, βαρυνόμενος με όλες τις δαπάνες για την παραλαβή των εμπορευμάτων από τα Ιδιωτικά Παραρτήματα στα οποία βρίσκονται αυτά, για την πληρωμή κάθε δαπάνης γενικά που αφορά αυτά, καθώς και τα δικαιώματα αποθήκευσης της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ από την ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά εκπίπτει από τα δικαιώματά του και επαναλαμβάνεται ο πλειστηριασμός σε βάρος του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του, ενώ κανένα δε δικαίωμα δεν έχει να ζητήσει επιστροφή της κατατεθείσης εγγυήσεως ή του πλειστηριάσματος που κατέβαλλε.
 2. Επιπλέον ο υπερθεματιστής των εμπορευμάτων, τα οποία είναι Τελωνειακώς Υποκείμενα είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τα εμπορεύματα αυτά τους οφειλόμενους φόρους και δασμούς να προσκομίσει στο Κατάστημα της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας ΑΕ τις σχετικές άδειες του αρμοδίου Τελωνείου πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων, που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν.
 3. Η δηλοποιούσα Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για κάθε φθορά, βλάβη ή καταστροφή των εμπορευμάτων, μετά την κατακύρωση τους.
 1. Οι πλειοδότες, καθώς και κάθε παριστάμενος τρίτος, οποιοδήποτε έννομο συμφέρον ή δικαίωμα ή σχέση προς τα εκπλειστηριαζόμενα εμπορεύματα κι αν προβάλλουν, δεν δικαιούνται να ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία την αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ή αντιρρήσεις γενικά προς καταχώρηση στην έκθεση πλειστηριασμού, εφ’ όσον κατά το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν.Δ. 3077/54 και το άρθρο 52 Εισαγ. Ν. Κωδ. Πολ. Δικ. δεν συγχωρείται τέτοια αίτηση και θεωρείται νομό αβάσιμη και δεν συντρέχει αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή οποιουδήποτε Δικαστηρίου να διατάξει αναστολή εκτελέσεως ή αναβολή του πλειστηριασμού, ούτε κατά συνέπεια ευχέρεια του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ν’ αποφανθεί πάνω σ’ αυτή, ούτε να καταχωρήσει στο πρακτικό ή στην έκθεση πλειστηριασμού.
 2. Κάθε πλειοδότης που παίρνει μέρος στον πλειστηριασμό, θεωρείται ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης δηλοποίησης, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμά του, για προσβολή ή ακύρωση αυτού.
 3. Η δηλοποιούσα Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος ΑΕ έχει το δικαίωμα της ματαίωσης του πλειστηριασμού σε κάθε στιγμή, κατά την περίοδο της διενέργειας αυτού, γενικά ή κατά ένα μέρος και πριν την κατακύρωση του, κατά την ανέλεγκτη κρίση του εκπροσώπου της.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε εφημερίδα που εκδίδεται στην περιφέρεια του Καταστήματος Μαγούλας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να τοιχοκολλήσει την παρούσα στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας και εις τα ενταύθα και στα γραφεία της δηλοποιούσης Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών ΑΕ (ΠΑΕΓΑΕ) Γ. Γεννηματά 100 Μαγούλα Αττικής αφού αντιγράψει αυτήν, ολόκληρη, στην έκθεση της τοιχοκόλλησης.

Μαγούλα, 05/04/2019

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Γεώργιος Σκοτίδας Κωνσταντίνος Περβανάς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *