ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 20 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: ΨΒΣΙΟΡΡ2-ΑΥΔ
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Προμηθειών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ), προκηρύσσουν τον 3719 Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διανομής σε Μονάδες που λειτουργούν στη Γεωγραφική Ενότητα Πειραιά και Αιγαίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 475.200,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 27.02.2019 έως 02.03.2019 και ώρα 23:59 με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του Διαγωνισμού στην πιο πάνω διεύθυνση διαδικτύου. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 15:00, από τη Διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ στην Αθήνα, οδός Αιόλου 100, 2ος όροφος, Γραφείο 208, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λομβράνος Πασχάλης, τηλ.: 210 3353336.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *