ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 22 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης έργου κατά το Ν. 4412/2016:
1. Αναθέτουσα Αρχή:Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Α. / Π.Ε.Α.Α.).
Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επιτροπή της Π.Α. που έχει έδρα: Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα) και η Δ/νση Τεχνικών Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (που έχει έδρα: 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51, Παλλήνη), σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013.
Διευθύνουσα Υπηρεσία:Τμήμα Υδραυλικών Εργων-Λιμενικών Εργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07/09/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2005333 – 5330, φαξ επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος για επικοινωνία: κ. Γ. Ψαρομιχαλάκης Αν. Προϊστάμενος Τμ. Υ.Ε.-Λ.Ε./Δ.Τ.Ε. – Π.Ε.Α.Α.
5. Αντικείμενο της Σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ΥΔΡ15» CPV: 45246410-0.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 1.209.677,42 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
6. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ανατολική Αττική (κωδικός NUTS: EL305).
7. Α) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ενωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Γ). Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
8. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
9. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55 Ε), η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
10. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμετοχή τους υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
12. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13. Η Διακήρυξη και η Περίληψη Διακήρυξης, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 2094/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
14. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 585, με κωδικό 2014ΕΠ58500037, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 73033/04-07-2018 (Α.Δ.Α.: 9Φ7Ζ465ΧΙ8-Ν3Κ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
Παρατήρηση: Προκήρυξη σύμβασης κατά το άρθρο 63 ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το άρθρο 65 του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη για δημοσίευση στις 30/07/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Αρ. προκήρυξης 18-342167-001). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 30/07/2018 (Κωδικός ΑΔΑΜ: 18PROC003501221).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
Χρήστος Καραμάνος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *