ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: 2 Μαΐου 2018

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP διακηρύξεις

ΑΔΑ: ΨΕΒΩ7ΛΡ-ΟΚΦ
18PROC003011161 2018-04-27
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 2122/85022
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Δ/νση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας με
Ταχυδρομική διεύθυνση: Β. Τσιτσάνη 31 – Τ.Κ. 42132
Κωδικό NUTS: EL-611,
Αριθμοί τηλεφώνου: 2431046271, 2431046219
Τηλεομοιοτυπία (Fax): 2431046210, 2431046264
Ηλεκτρονική Δ/νση (email): techerg.trik@thessaly.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.thessaly.gov.gr
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ/7-6-10), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α) και της απόφασης Αρ. 83010/4098/2017 (ΦΕΚ 2710Β/2017), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την αρ. 465/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας, του αναφερομένου στην παράγραφο 7 έργου.
2. Τα στοιχεία της σύμβασης ήτοι: Διακήρυξη Δημοπρασίας, Τεχνική περιγραφή, Προϋπολογισμός έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας: www.thessaly.gov.gr.
3. Η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων αποτελεί την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σύμφωνα με το Π.Δ. 129 / «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» άρθρα 4 και 7 για την υλοποίηση τεχνικών έργων και λοιπές αρμοδιότητες.
4. Η αναθέτουσα αρχή ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές.
5. Κωδικοί CPV:
ΕΡΓΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – {45246000-3}
(Ν.4412/2016/ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 – Παράρτημα ΙΙ).
6. Κωδικός NUTS: EL611 (Θεσσαλία – Τρίκαλα, Καρδίτσα).
7. Περιγραφή έργου:
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 15-11-2017 ΕΩΣ 17-11-2017. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΟ 15-11-2017 ΕΩΣ 17-11-2017. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ».
Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση βλαβών στους παραποτάμους του Πηνειού ποταμού από τις αναφερόμενες στον τίτλο του έργου πλημμύρες ήτοι στους:
* Πορταϊκό μετά των παραποτάμων του Μπεντένη, Ανάποδου και Παλαιοποτάμου (Δήμοι Πύλης και Τρικκαίων)
* Κλεινοβίτη (Δήμος Καλαμπάκας)
* Ιωνα (Δήμος Καλαμπάκας)
* Μαλακασιώτη (Δήμος Καλαμπάκας)
* Ληθαίο μετά των παραποτάμων του Αγιαμονιώτη και Κουμέρκη (Δήμοι Καλαμπάκας και Τρικκαίων)
* Πάμισο (Δήμος Τρικκαίων)
* Νεοχωρίτη (Δήμος Φαρκαδόνας)
* Μέγα (Δήμος Φαρκαδόνας)
* Ενιπέα (Δήμος Φαρκαδόνας)
(καθαρισμός κοίτης, αποκατάσταση αναχωμάτων και λοιπών κατασκευών).
8. Προϋπολογισμός έργου: Δαπάνη εργασιών 4.040.322,58 Ευρώ και Φ.Π.Α. 969.677,42 Ευρώ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.010.000,00 Ευρώ.
9. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
10. Προθεσμία περαίωσης έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11. 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4ης τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ενωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικότερα γίνονται δεκτές:
1.1. Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από κράτη που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
1.2. Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
α. Ενώσεις Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76, παρ. 3β του Ν.4412/2016 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του άρθρου 7β του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
2. O Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
12. Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής», (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).
19. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 1 α, την 31η του μηνός ΜΑΪΟΥ 2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 π.μ.
21. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 6η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00.
γ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
22. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
24. Χρηματοδότηση από πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας Πρόγραμμα – Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ81700007 της ΣΑΕΠ 817, Απόφαση Α.Π.: 355/2018 Εγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
25. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.4412/2016 – άρθρα 98 και 162) είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.
28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: –
29. Η σύμβαση εμπίπτει στην ΣΔΣ.
31. Αύξων Αριθμός Συστήματος του εν λόγω έργου: 72871.
13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 30: –
Τρίκαλα, 27/04/2018
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *